3
I q'uiñilel lac Yum
C'uxbibilet bʌ la, jiñʌch i cha'q'uejlel carta tsa' bʌ c melbeyetla. Cha'yajl tsac chʌn xic'beyetla cha'an mi la' cha' ña'tan chuqui sʌc. Yom c'ajal la' cha'an i t'an jini ch'ujul bʌ x'alt'añob ti oñiyi yic'ot i mandar lac Yum la caj Coltaya che' bajche' tsi' subeyetla jini apóstolob.
Ñaxan yom mi la' ña'tan talob xwajleyajob ti wi'il bʌ q'uin tac. Mi caj i cha'leñob xʌmbal ñumel ti pañimil ti' colosojlel i pusic'al. Mi caj i yʌlob: ¿Bacan tsiquil woli' cha' tilel che' bajche' tsi' yʌlʌ? C'ʌlʌl che' bʌ tsa' chʌmiyob lac ñojte'el c'ʌlʌl wʌle, lajal woli' chʌn ajñel pejtelel chuqui tac an che' bajche' ti' cajibal pañimil, che'ob. Mach yomobic i p'is ti' wenta bajche' tsa' ajni panchan ti wajali. Ti' t'an jach Dios tsi' mele pañimil. Jini lum tsa' loq'ui ti ja', joyolʌch ti ja'. Yic'ot ja' tsa' jejmi jini pañimil am bʌ ti oñiyi ti' yorajlel but'ja'. Ti jini jach bʌ i t'an Dios woli' cʌntʌntel jini panchan yic'ot pañimil am bʌ wʌle cha'an mi' pulel ti c'ajc ti' q'uiñilel melo' mulil, che' mi' tojob i mul jini winicob x'ixicob mu' bʌ i ñusañob Dios.
C'uxbibilet bʌ la, ña'tanla junlajal mi' q'uel jump'ejl q'uin lac Yum bajche' ojlil i yuxbajc' (1000) jab. Che' ja'el, junlajal mi' q'uel ojlil i yuxbajc' jab bajche' jump'ejl q'uin. Lac Yum ma'anic mi' jalitesan i mel chuqui albil i cha'an che' bajche' mi' lon alob cha'tiquil uxtiquil. Woli' pijtañonla come mach yomic mi' sajtel mi juntiquilic. Yom mi laj cʌy lac mul ti lac pejtelel.
10 Mi caj i tilel i q'uiñilel lac Yum che' bajche' xujch' ti ac'ʌlel. Ti c'am bʌ i t'an mi' caj ti jilel panchan. Mi' caj ti ulmʌl ti c'ajc pejtelel chuqui tac an. Mi' caj ti laj pulel pañimil yic'ot pejtelel melbil tac bʌ ti pañimil. 11 Mi che'ʌch mi' caj ti ulmʌl ti pejtelel, ¿bajche' yom mi la' wajñel che' jini? Yom ch'ujuletla. Yom toj la' melbal. 12 Yom ch'ejl la' pusic'al mi la' pijtan i q'uiñilel Dios. Yom bʌxetla ti' ye'tel Dios cha'an mi' bʌc' tilel jini q'uin. Jiñʌch jini q'uin che' mi' caj ti ulmʌl panchan ti c'ajc. Pejtelel chuqui tac an mi' caj ti ulmʌl che' mi' pulel ti c'ajc. 13 Woli lac pijtan tsiji' bʌ panchan yic'ot tsiji' bʌ pañimil ba' mi' mejlel chuqui toj che' bajche' albil i cha'an Dios.
14 Jini cha'an c'uxbibilet bʌ la, che' woli la' pijtan jini q'uin, yom mi la' cha'len wersa cha'an mi la' wajñel ti ch'ujul cha'an sʌquetla, cha'an ñʌch'ʌl la' pusic'al che' mi' tajetla Jesús. 15 Ña'tanla woli ti pijt lac Yum jinto mi' coltʌntelob winicob x'ixicob. Che'ʌch tsi' ts'ijbubeyetla ja'el jini c'uxbibil bʌ la quermano Pablo che' bajche' Dios tsi' cʌntesa. 16 Che'ʌch tsi' ts'ijba Pablo ti pejtelel i jun. An wocol tac bʌ mach bʌ wen tsiquilic i sujmlel mach bʌ orajic mi lac ch'ʌmben isujm. Jini mach bʌ añobic i ña'tʌbal yic'ot jini mach bʌ xuc'ulobic mi' socbeñob i sujmlel che' bajche' mi' socbeñob yambʌ i Ts'ijbujel Dios. Woli' bajñel chocob i bʌ ti toj mulil.
17 Jini cha'an c'uxbibilet bʌ la, come tsa'ix la' wubi tal toj mulil, tsajiletla ame lotintiquetla ame la' ñopben i sojquemal jini xjontolilob, ame la' cʌy la' ñop chuqui isujm. 18 Yom mi la' taj la' colel ti Cristo che' mi la' cʌmben i yutslel i pusic'al yic'ot i ña'tʌbal lac Yum Jesucristo la caj Coltaya. La' subentic i ñuclel wʌle yic'ot ti pejtelel ora. Amén.