2
I ye'tel Pablo ya' ti Tesalónica
Come la' wujil hermanojob, mach lolomic jach tsac jula'tayet lojon. Anquese tsac ñaxan ubi lojon wocol yic'ot c tic'lʌntel ya' ti Filipos, ch'ejlon lojon ti Dios, tsac subeyetla i wen t'an Dios anquese an cabʌl j contrajintel lojon. Che' bʌ tsac xic'beyet lojon, mach sojquemic c t'an lojon, mach bibi'ic, mach c lotic lojon. Dios uts'at tsi' q'ueleyon lojon che' bʌ tsi' yʌq'ueyon lojon que'tel cha'an jini wen t'an. Jini cha'an mic sub lojon. Ma'anic wolic sʌclan lojon j c'uxbintel ti' tojlel winicob, pero ti' tojlel Dios, come jiñʌch mu' bʌ i q'uelbeñon lojon c pusic'al. Come ña'tʌbil la' cha'an ma'anic tsac pejcayetla ti' t'ojol bʌ t'an cha'an mic taj lojon c wenlel ti la' tojlel. Ma'anic tsac wis tsʌjyu lojon chubʌ'añʌl. Testigojʌch Dios tsa' bʌ i q'uelbeyon c melbal lojon. Ma'anic tsac sʌcla lojon i subentel c ñuclel ti winicob, mi ti la' tojlel, mi ti' tojlel yaño' bʌ, anquese muc'ʌch mejlel j c'ajtin lojon chuqui com lojon, come apóstolon lojon chocbilon lojon majlel ti subt'an i cha'an Cristo.
Pero uts tsa' ajniyon lojon ti la' tojlel che' bajche' x'ixic mu' bʌ i c'uxbin i yalobilob. Che'ʌch tsac wen c'uxbiyet lojon che' bʌ tsac subeyet lojon i wen t'an Dios. Mach cojic jach jini, pero chajpʌbilon lojon cha'an mic tsʌnsʌntel lojon cha'añetla, come wen c'uxbibiletla c cha'an lojon. C'ajal to la' cha'an, hermanojob, tsac cha'le lojon wocol e'tel ti q'uiñil ti ac'ʌlel, cha'an ma'anic mi' c'ojyel la' mʌc'lañon lojon che' bʌ tsac subeyet lojon i wen t'an Dios.
10 Testigojetla bajche' tsac mele lojon. Testigojʌch Dios ja'el. Xuc'ul c melbal lojon, toj ja'el. Ma'anic c mul lojon ti la' tojlel mu' bʌ la' ñop. 11 La' wujil tsa' ajniyon lojon ti la' tojlel che' bajche' la' tat mu' bʌ i cʌntan i yalobilob. Tsac xic'beyet lojon. Tsac ñuq'uesʌbeyetla la' pusic'al ti jujuntiquiletla. 12 Tsac subeyet lojon ti mandar cha'an mi la' wajñel ti uts'at che' bajche' yom Dios tsa' bʌ i pʌyʌyetla ochel ti' yumʌntel ti panchan.
13 Jini cha'an joñon lojon ja'el wolic chʌn suben lojon Dios wocolix i yʌlʌ. Come che' bʌ tsa' la' ñopo i t'an Dios, tsa' bʌ la' wubi tic tojlel lojon, tsa' la' ñopo mach i t'anic winicob, pero i t'añʌch Dios woli bʌ i mel i ye'tel ti la' pusic'al xñopt'añet bʌ la. 14 Jatetla, hermanojob, tsa' caji la' tsajcan jini xñopt'añob ti Cristo Jesús, i cha'año' bʌ Dios, mu' bʌ i tempañob i bʌ ti Judea. Come lajal tsa' la' wubi wocol ti' c'ʌb la' pi'ʌlob che' bajche' jini hermanojob ti Judea ti' c'ʌbob judíojob 15 tsa' bʌ i tsʌnsayob lac Yum Jesús yic'ot x'alt'añob i cha'an. Tsi' chocoyoñob loq'uel. Ma'anic mi' melob mu' bʌ i mulan Dios. Woli' contrajiñob pejtelel winicob. 16 Jini judíojob woli' tic'on lojon ti subt'an ti' tojlel jini gentilob ame coltʌnticob. Tsa'ix ñumi ti p'is i mulob. Jini cha'an wolix i yubiñob i mich'ajel Dios mach bʌ yujilic lajmel.
Pablo yom i q'uel jini tesalónicajob
17 Hermanojob, mach jalix mi caj lac cha' q'uel lac bʌ. Anquese mach ya'ic añon lojon quic'otetla, pero añetla tic pusic'al lojon. Tsa cʌlʌ lojon tilel, come wersa com j q'ueletla. 18 Jini cha'an com lojon majlel ba' añetla. Joñon Pablojon, isujm junyajl cha'yajl tsac ñopo tilel ba' añetla, pero Satanás tsi' mʌctayon lojon. 19 Come ¿chuqui c pijt lojon? ¿Chuqui jini c tijicñʌyel lojon? ¿Chuqui jini c ñuclel lojon? ¿Mach ba jateticla ti' tojlel lac Yum Jesucristo che' mi' tilel? 20 Come c ñuclelet lojon, c tijicñʌyelet lojon.