2
Tsa' tili Ch'ujul bʌ Espíritu che' ti' q'uiñilel Pentecostés
Che' i yorajlelix i q'uiñilel Pentecostés, temel añob ti pejtelel ti jump'ejl jach ajñibʌl. Ti ora jach tsa' loq'ui t'an ti panchan che' bajche' ju'ucña bʌ ic'. Tsa' ubinti ti pejtelel jini otot ba' buchulob. Ya' ti' tojlel tsa' tsictiyi cabʌl pujquem bʌ alʌ c'ajc. Che' yilal bajche' la cac'. Tsa' c'oti ti' pamob i jol ti jujuntiquil. Tsa' laj bujt'iyob ti Ch'ujul bʌ Espíritu. Tsa' cajiyob ti t'an ti yan tac bʌ t'an che' bajche' tsi' yʌq'ueyob t'an jini Espíritu.
Ya' añob ti Jerusalén judíojob mu' bʌ i ch'ujutesañob Dios. Ch'oyolob ti jujump'ejl lum tac ti yebal panchan. Che' bʌ tsi' yubiyob jini ju'ucña bʌ t'an, cabʌl winicob x'ixicob tsi' tempayob i bʌ. Ma'anic tsi' ña'tayob chuqui woli' yujtel, come ti jujuntiquilob tsi' yubiyob i bajñel t'an. Tsa' toj sajtiyob i pusic'al. Tsi' yʌlʌyob: Awilan, ¿mach ba ch'oyolobic ti Galilea pejtelel ili winicob woliyo' bʌ ti t'an? ¿Bajche' che' jini ti jujuntiquilonla woli la cubin lac t'an tsa' bʌ lac ñopo ti lac ñojte'el? Ch'oyolonla ti Partia, yic'ot ti Media, yic'ot ti Elam, yic'ot ti Mesopotamia, yic'ot ti Judea, yic'ot ti Capadocia, ti Ponto, ti Asia, 10 ti Frigia, ti Panfilia, ti Egipto, ya' ti yan tac bʌ pañimil ti Africa ti yambʌ junwejl Cirene. Wʌ' añob ja'el romanojob ti lac tojlel. Lamital tsi' q'ueleyob pañimil tic lumal lojon. Yaño' bʌ tsi' sutq'uiyob i bʌ ti judíojob. 11 Wʌ' añob ja'el tilemo' bʌ ti Creta yic'ot ti Arabia. Ti pejtelelonla mi la cubin ti lac t'an jini ñuc bʌ i ye'tel Dios, che'ob. 12 Tsa' toj sajtiyob i pusic'al. Ma'anic tsi' ch'ʌmbeyob isujm chuqui woli' yujtel. Tsa' caji i c'ajtibeñob i bʌ: ¿Chuqui i sujmlel jini? che'ob. 13 Yaño' bʌ tsi' wajleyob: Yʌcobix ti lembal, che'ob.
I subt'an Pedro
14 Pedro tsa' wa'le yic'ot jini junlujuntiquil. C'am tsi' chale t'an. Tsi' subeyob: Winicob israelob yic'ot pejtelel añet bʌ la ti Jerusalén, ubinla c t'an, ñopola. 15 Come ili winicob mach yʌcobic che' bajche' mi la' ña'tan ti la' pusic'al, come bolomp'ejl jax to ora. 16 Jiñʌch chuqui tsi' subu jini x'alt'an Joel:
17 “Dios mi' yʌl: Ti jini cojix bʌ q'uin tac mi caj cʌq'ueñob quEspíritu pejtelel winicob x'ixicob. La' walobilob mi caj i cha'leñob alt'an. Ch'iton winicob mi caj i q'uelob chuqui mi' pʌsbentelob ti espíritu. Xñoxob la' cha'an mi caj i ñajleñob chuqui tac tal. 18 Isujm ti jim bʌ ora mi caj cʌq'ueñob quEspíritu c winicob. Mi caj i cha'leñob alt'an. 19 Mi caj c pʌs bʌbʌq'uen tac bʌ ti panchan yic'ot i yejtal tac c p'ʌtʌlel ti pañimil, ch'ich' yic'ot c'ajc yic'ot buts'. 20 Jini q'uin mi cajel i yiq'uesʌntel, jini uw mi caj i chʌc'an che' bajche' ch'ich', che' maxto tilemic i q'uiñilel lac Yum, jini ñuc bʌ q'uin mu' bʌ caj i tilel. 21 Mi caj i yujtel che' an majqui mi' pejcan lac Yum ti' c'aba, mi caj i coltʌntel”, che'en.
22 Winicob ti Israel, ubinla jini t'an. Dios tsi' pʌsbeyetla uts'at jini Jesús ch'oyol bʌ ti Nazaret. Come Dios tsi' c'ʌñʌ cha'an mi' cha'len ñuc bʌ i melbal yic'ot bʌbʌq'uen tac bʌ yic'ot i yejtal tac i p'ʌtʌlel ti la' tojlel che' bajche' la' wujil. 23 Jini Jesús tsa' ajq'ui ti' c'ʌb winicob che' bajche' tsi' yʌlʌ Dios ti wajali. Dios tsi' wʌn ña'ta chuqui mi' caj ti ujtel. Jatetla tsa'ix la' xic'be xñusa mandarob cha'an mi' chucob Jesús. Tsi' ch'ijiyob ti cruz. Tsi' tsʌnsayob. 24 Che' chʌmenix Jesús, Dios tsi' teche ch'ojyel, come ma'anic tsa' mejli ti cʌytʌl ba'an chʌmeño' bʌ.
25 Come David tsi' yʌlʌ jini t'an cha'an Jesús: “Tsaj q'uele c Yum ti pejtelel ora ti' tojel c wut, come an tic ñoj cha'an xuc'ul mi cajñel. 26 Jini cha'an tijicña c pusic'al tsa cubi, tijicña mic cha'len t'an. C bʌc'tal mi caj i yajñel ti pijtaya, 27 come ma'anic mi caj a cʌy c ch'ujlel ba'an chʌmeño' bʌ, ma'anic mi caj a wʌc' ti oc'mʌl jini Ch'ujul Bʌ a cha'an. 28 Tsa'ix a pʌsbeyon i bijlel j cuxtʌlel. Mi caj a ñuq'uesan c pusic'al cha'an añet quic'ot”, che'en.
29 Winicob c pi'ʌlob, mic subeñetla ti isujm, lac tat David tsa' chʌmi. Tsa' mujqui ti' yotlel ch'ujlelʌl. C'ʌlʌl wʌle wʌ'an la quic'ot i yotlel ba' tsa' mujqui. 30 David tsi' subu jini t'an come x'alt'añʌch. Tsi' ña'ta isujm i t'an Dios tsa' bʌ i sube cha'an juntiquil i p'olbal, come loq'uem ti' p'olbal David jini Cristo mu' bʌ caj i buchchocontel ti' yumʌntel. 31 David tsi' wʌn ña'ta mi caj i cha' ch'ojyel Cristo. Tsi' wʌn ña'ta ma'anic mi caj i cʌytʌl Cristo ba'an chʌmeño' bʌ. Ma'anic mi caj i yoc'mʌl i bʌc'tal ja'el. Jini cha'an David tsi' subu pejtelel jini. 32 Dios tsi' teche ch'ojyel Jesús. Tic pejtelel lojon testigojon lojon, tsa'ix j q'uele lojon. 33 Tsa'ix aq'uenti Jesús i ñuclel ti' ñoj Dios. Tsa' ts'ʌctiyi i t'an i Tat tsa' bʌ subenti Jesús cha'an mi caj i yʌc' Ch'ujul bʌ Espíritu. Tsa'ix i yʌc'ʌ che' bajche' woli la' q'uel woli la' wubin. 34 Ma'anic tsa' letsi majlel David ti panchan. Pero tsi' yʌlʌ: “Jini lac Yum tsi' sube c Yum: Buchi' tic ñoj 35 jinto mi cʌq'ueñet a t'uchtan a contrajob”, che'en.
36 Che' jini, la' i ñopob ti isujm pejtelel winicob ti Israel, Dios tsi' yotsa Jesús ti lac Yum. Jiñʌch Cristo, jini yajcʌbil bʌ, jini Jesús tsa' bʌ la' ch'iji ti cruz. Che' tsi' yʌlʌ Pedro.
37 Che' bʌ tsa'ix ujti i yubiñob jini t'an, ch'ijiyem i pusic'al tsa' cʌleyob. Tsi' c'ajtibeyob Pedro yic'ot yambʌ apóstolob: Winicob, c pi'ʌlob, ¿chuqui yom mic cha'len lojon? che'ob. 38 Pedro tsi' subeyob: Cʌyʌ la' mul, ch'ʌmʌla ja' ti jujuntiquiletla ti' c'aba' Jesucristo, cha'an mi' ñusʌntel la' mul. Che'i mi caj la' wʌq'uentel Ch'ujul bʌ Espíritu ti la' majtan. 39 Albilix, mi caj la' wʌq'uentel jini Espíritu jatetla yic'ot la' walobilob yic'ot año' bʌ ti ñajtʌl, che' bajche' jaytiquil mi' pʌjyelob tilel cha'an lac Yum Dios, che'en.
40 Anto cabʌl t'an tsa' bʌ i subu Pedro. Tsi' xic'beyob. Tsi' subeyob: Taja la' coltʌntel cha'an mi la' cʌy la' mel che' bajche' sajtemo' bʌ, che'en. 41 Jini tsa' bʌ i jac'beyob i t'an tsi' ch'ʌmʌyob ja'. Ti jini jach bʌ q'uin tsa' ochiyob che' bajche' uxp'ejl mil winicob x'ixicob.
Pejtelel tsa' bʌ i ñopoyob temel añob
42 Tsi' chʌn ubibeyob i cʌntesʌbal jini apóstolob. Tsi' wen c'uxbiyob i bʌ. Tsi' chʌn xet'eyob waj. Tsi' chʌn pejcayob Dios. 43 Tsa' cajiyob ti bʌq'uen ti jujuntiquil. Cabʌl ñuc tac bʌ i ye'tel tsi' meleyob jini apóstolob. Tsi' pʌsʌyob cabʌl i yejtal tac i p'ʌtʌlel. 44 Pejtelel tsa' bʌ i ñopoyob, temel añob. Pejtelel i chubʌ'an i tem cha'añob jach. 45 Tsi' choñoyob i chubʌ'an yic'ot i lum. Tsi' t'oxbeyob i bʌ cha'an mi' yʌq'uentelob jini mach bʌ añobic i chubʌ'an. 46 Temel tsa' chʌn ajniyob ti Templo ti jujump'ejl q'uin. Tsi' xet'eyob waj ti' yotot tac. Temel tsi' cha'leyob we'el. Tijicña i pusic'al ti jujuntiquil. Jump'ejlob jach i pusic'al. 47 Tsi' subuyob i ñuclel Dios. Ti pejtelel tejclum uts'at tsi' q'ueleyob winicob x'ixicob. Ti jujump'ejl q'uin lac Yum tsi' p'ojlesa xñopt'añob woli bʌ i coltʌntelob.