HECHOS
I melbal jini chocbilo' bʌ majlel ti subt'an
1
Tsa' pʌjyi letsel ti panchan Jesús
Ti yambʌ jun, Teófilo, tsac ts'ijbubeyet pejtelel chuqui tac tsa' caji i mel Jesús, yic'ot chuqui tsa' caji i cʌntesan c'ʌlʌl ti jini q'uin che' bʌ tsa' pʌjyi letsel. Che' bʌ tsa' ujti i yʌq'ueñob mandar jini apóstolob yajcʌbilo' bʌ i cha'an, Jesús tsi' yʌq'ueyob mandar ti' p'ʌtʌlel jini Ch'ujul bʌ Espíritu. Che' cha' cuxulix Jesús, che' bʌ tsa' ujti i yubin wocol, tsi' cha' pʌsʌ i bʌ ti' tojlel jini chocbilo' bʌ majlel ti subt'an. Wen tsiquil i sujmlel. Cha'c'al q'uin tsi' pʌsʌ i bʌ ti' tojlel ili winicob. Tsi' subeyob bajche' an i yumʌntel Dios. Che' temel añob tsi' subeyob: Mach yomic mi la' loq'uel ti Jerusalén. Yom ya'i mi la' pijtan jini subil bʌ i cha'an lac Tat mu' bʌ caj i yʌq'ueñetla. Joñon tsac subeyetla ja'el. Juan tsi' yʌq'ueyetla ch'ʌmja'. Pero Dios mach jalix mi caj i yʌq'ueñetla la' ch'ʌm Ch'ujul bʌ Espíritu, che'en.
Jini cha'an jini tempʌbilo' bʌ tsi' c'ajtibeyob: C Yum, ¿mu' ba caj a cha' wa'chocon i yumʌntel Israel ti ili ora? che'ob. Jesús tsi' subeyob: Mach la' wentajic baqui bʌ ora mi baqui bʌ q'uin mi caj i yujtel jini, come lac Tat tsi' yotsa ti' bajñel wenta. Pero mi caj la' wʌq'uentel la' p'ʌtʌlel che' mi' yochel jini Ch'ujul bʌ Espíritu ti la' pusic'al. Ya' ti Jerusalén yic'ot ti pejtelel Judea yic'ot ti Samaria c'ʌlʌl ti ñajt bʌ pañimil mi caj la' sub chuqui tsa' la' q'uele, che'en Jesús.
Che' bʌ tsa' ujti i sub jini t'an Jesús, che' woli to i q'uelob, tsa' pʌjyi letsel. Tsa' mʌjqui ti tocal. 10 Che' woli' chʌn q'uelob panchan, che' woli ti letsel Jesús, tsa' wa'leyob ti lʌc'ʌl cha'tiquil winicob sʌsʌc bʌ i pislel. 11 Tsi' subeyob: Winicob, ch'oyolet bʌ la ti Galilea, ¿chucoch woli la' chʌn q'uel panchan? Jini Jesús, tsa' bʌ pʌjyi letsel ti panchan loq'uem bʌ ti la' tojlel, mi caj i cha' tilel che' bajche' tsa' la' q'uele che' bʌ tsa' majli ti panchan, che'ob.
Tsa' yajcʌnti Matías cha'an mi' ch'ʌmben i ye'tel Judas
12 Tsa' sujtiyob winicob ti Jerusalén. Tsi' cʌyʌyob wits i c'aba' Olivos lʌc'ʌl ti Jerusalén. Che'ʌch i ñajtlel bajche' ojlil legua. 13 Che' ochemobix ti otot, tsa' letsiyob ti yambʌ junlajm i mal otot ti chan ba' woli' jijlelob Pedro yic'ot Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo i yalobil Alfeo, yic'ot Simón Zelotes, yic'ot Judas i yijts'in Jacobo. 14 Ti pejtelelob ti jump'ejl jach i pusic'al woli' chʌn pejcañob Dios yic'ot x'ixicob yic'ot María, i ña' Jesús, yic'ot i yijts'iñob Jesús.
15 Ti jim bʌ ora Pedro tsa' wa'le ti ojlil ba'an hermanojob. (Tic'ʌl mi wʌcc'alob ya' añob.) Pedro tsi' subu: 16 Quermanojob, wersa mi' ts'ʌctiyel i Ts'ijbujel Dios che' bajche' tsi' yʌlʌ jini Ch'ujul bʌ Espíritu ti wajali ti' yej David cha'an Judas. Jiñʌch Judas tsa' bʌ i toj'esa majlel winicob tsa' bʌ i chucuyob Jesús. 17 Come jini Judas tsa' tsijqui quic'ot lojon. Tsa' aq'uenti i ye'tel ja'el. 18 Tsa' mʌjñi jamil yic'ot i tojol i mul. Xitil tsa' yajli. Tsa' tojmi i ñʌc', tsa' loq'ui i soyta'. 19 Pejtelel año' bʌ ti Jerusalén tsi' yubiyob chuqui tsa' ujti. Jini cha'an jini jamil tsa' otsʌbenti i c'aba' Acéldama, jiñʌch jamil mʌmbil bʌ ti' tojol i ch'ich'el winic. 20 Come ts'ijbubil ti' juñilel Salmo tac: “La' jochtiyic i chumlib, mach mi' chʌn ajñel winic ya'i”. Ts'ijbubil ja'el: “Jini i ye'tel la' to i ch'ʌm yambʌ winic”. Che'ʌch ts'ijbubil. 21 Yom wa'chocontic juntiquil tsa' bʌ i pi'leyonla ti xʌmbal c'ʌlʌl che' bʌ tsa' ochi lac Yum Jesús ti lac tojlel c'ʌlʌl che' bʌ tsa' loq'ui ti lac tojlel, 22 juntiquil tsa' bʌ i pi'leyonla ti xʌmbal c'ʌlʌl che' bʌ tsi' yʌc'ʌ ch'ʌmja' Juan, c'ʌlʌl ti jini q'uin che' bʌ tsa' pʌjyi letsel Jesús ti lac tojlel. Juntiquil ili wʌ' bʌ an la quic'ot wersa mi' yʌq'uentel i ye'tel testigo quic'ot lojon cha'an mi' sub ti isujm tsa' cha' ch'ojyi Jesús. Che' tsi' yʌlʌ Pedro.
23 Tsi' yajcayob cha'tiquil: José yic'ot Matías. I cha'chajplel i c'aba' José jiñʌch Justo. I jol i c'aba' jiñʌch Barsabás. 24 Tsi' pejcayob Dios. Tsi' yʌlʌyob: Jatet, c Yum, ma' cʌmben i pusic'al pejtelel winicob. Wʌ'an cha'tiquil. Pʌsʌ baqui bʌ ma' yajcan 25 cha'an mi' ch'ʌm i ye'tel ti apóstol tsa' bʌ i cʌyʌ Judas cha'an i mul cha'an mi' majlel ti' yajñib, che'ob. 26 Tsi' cha'leyob yajcaya ti alas. Tsa' yajcʌnti Matías. Jini cha'an tsa' tsijqui yic'ot jini junlujuntiquil chocbilo' bʌ majlel ti subt'an.