21
Jesús tsi' pʌsʌ i bʌ ti' wut wuctiquil xcʌnt'añob
Ti wi'il Jesús tsi' cha' pʌsʌ i bʌ ti' wut xcʌnt'añob i cha'an ti ñajb ya' ti Tiberias. Che'ʌch tsi' pʌsʌ i bʌ bajche' wolic ts'ijbubeñetla. Temelobix Simón Pedro yic'ot Tomás, jini mu' bʌ i pejcʌntel ti xloj, yic'ot Natanael, jini ch'oyol bʌ ti Caná ya' ti Galilea, yic'ot i yalobilob Zebedeo yic'ot yambʌ cha'tiquil xcʌnt'añob i cha'an. Simón tsi' subeyob: Mic majlel ti chuc chʌy, che'en. I pi'ʌlob Simón tsi' subeyob: Mic majlel lojon quic'otet ja'el, che'ob. Tsa' majliyob. Tsa' ochiyob ti barco. Ti pejtelel ac'ʌlel ma'anic chuqui tsi' chucuyob.
Che' bʌ tsa' sʌc'a, tsa' wa'le Jesús ti' ti' ja'. Jini xcʌnt'añob mach yujilobic mi jiñʌch Jesús. Jesús tsi' subeyob: Calobilob, ¿am ba chuqui mi laj c'ux? che'en. Tsi' jac'beyob: Ma'anic, che'ob. Jesús tsi' subeyob: Chocola ochel la' chim ti la' ñoj ti' ts'ejtʌlel barco. Ya'i mi caj la' taj, che'en. Ti ora tsi' chocoyob ochel. Ma'anic tsa' mejli i cha' chucob loq'uel, come wen cabʌl jini chʌy. Jini xcʌnt'an c'uxbibil bʌ i cha'an Jesús, tsi' sube Pedro: Jiñʌch lac Yum, che'en. Simón Pedro che' bʌ tsi' yubi ya'an i Yum, tsi' lʌpʌ i bujc, come jochol i cha'an. Tsi' choco ochel i bʌ ti ñajb. Yambʌ xcʌnt'añob tsa' tiliyob ti barco, come mach ñajtic añob ti' ti' ñajb. Tic'ʌl mi an uxc'al jach ti jajl. Woli' tujc'añob tilel jini chim but'ul ti chʌy. Che' bʌ tsa' c'otiyob ti' ti' ñajb, tsi' q'ueleyob xic'bilix c'ajc. Ya' c'ʌcʌl chʌy yic'ot waj.
10 Jesús tsi' subeyob: Ch'ʌmʌla tilel lamital jini chʌy tsa' bʌ ujti la' chuc, che'en. 11 Tsa' ochi ti barco Simón Pedro. Tsi' tujc'a loq'uel chim ti' ti' ñajb. But'ul jini chim ti colem chʌy, uxlujuncojt i waxʌcc'al (153). Anquese wen on, ma'anic tsa' ts'ojqui jini chim. 12 Jesús tsi' subeyob: La' cu la ti we'el, che'en. Jini xcʌnt'añob ma'anic tsi' c'ajtibeyob: ¿Majquiyet? come yujilobix jiñʌch lac Yum. 13 Tsa' tili Jesús. Tsi' ch'ʌmʌ waj. Tsi' yʌq'ueyob. Che' ja'el chʌy. 14 Jiñʌch i yuxyajlel tsi' pʌsʌ i bʌ Jesús ti' wut xcʌnt'añob i cha'an che' ch'ojyemix loq'uel ba'an chʌmeño' bʌ.
Jesús yic'ot Pedro
15 Che' bʌ tsa' ujtiyob ti we'el, Jesús tsi' sube Simón Pedro: Simón, i yalobilet bʌ Juan, ¿ñumen c'ux ba ma' wubiñon bajche' jini? Pedro tsi' sube: Ñumen cu, c Yum, a wujil mij c'uxbiñet. Jesús tsi' sube: Aq'uen i buc'bal calʌ tiñʌme', che'en. 16 Jesús tsi' cha' c'ajtibe Simón ti' cha'yajlel: Simón, i yalobilet bʌ Juan, ¿c'ux ba ma' wubiñon? che'en. Tsi' jac'be: C'ux cu, c Yum. A wujil mij c'uxbiñet, che'en. Tsi' cha' sube: Cʌntan c tiñʌme' che'en. 17 Jesús tsi' cha' c'ajtibe ti' yuxyajlel: Simón, i yalobilet bʌ Juan, ¿mu' ba a c'uxbiñon? che'en. Pedro tsa' caji i mel i pusic'al come tsi' c'ajtibe ti' yuxyajlel: “¿Mu' ba a c'uxbiñon?” Tsi' sube: C Yum, a wujil pejtelel chuqui tac an. A wujil mij c'uxbiñet. Jesús tsi' sube: Aq'uen i buc'bal c tiñʌme'. 18 Isujm, isujm mic subeñet: Che' bʌ ch'itoñet to, tsa' lʌpʌ a bujc, tsa' majliyet baqui jach yom a pusic'al. Che' ñoxetix mi caj a sʌts' a c'ʌb. Yambʌ mi caj i lʌpbeñet a bujc. Mi caj i pʌyet majlel ba' mach a womic majlel, che'en. 19 (Jesús tsi' sube jini t'an cha'an mi' ch'ʌmben isujm bajche' mi caj i pʌs i ñuclel Dios Pedro che' mi' chʌmel.) Subilix jini t'an, Jesús tsi' cha' sube: Tsajcañon, che'en.
Jini c'uxbibil bʌ xcʌnt'an
20 Tsi' sutq'ui i bʌ Pedro. Tsi' q'uele jini xcʌnt'an woli bʌ i tsajcañob, jini c'uxbibil bʌ i cha'an Jesús tsa' bʌ buchle ti' t'ejl Jesús che' bʌ tsi' c'uxuyob waj. Jiñʌch tsa' bʌ i sube: “C Yum, ¿majqui mi caj i yʌq'uet ti' c'ʌb a contra?” che'en. 21 Che' bʌ tsi' q'uele jini xcʌnt'an, Pedro tsi' sube Jesús: C Yum, ¿jixcu jini winic chuqui mi caj i yubin? che'en. 22 Jesús tsi' sube: Mi com mi' cʌytʌl ili winic jinto mic cha' tilel, mach a wentajic. Tsajcañon, che'en. 23 Jini cha'an tsa' caji i yʌlob i pi'ʌlob, ma'anic mi' cajel ti chʌmel jini xcʌnt'an. Pero Jesús ma'anic tsi' sube jini xcʌnt'an ma'anic mi' cajel ti chʌmel. Tsa' jach i yʌlʌ: “Mi com mi' cʌytʌl jinto mic cha' tilel, mach a wentajic”, che'en. 24 Jiñʌch jini xcʌnt'an woli bʌ i tsictesan ili tac. Tsi' ts'ijba pejtelel ili tac. La cujil isujm i t'an mu' bʌ i sub. 25 An to cabʌl chuqui tsi' cha'le Jesús. Mi tsa' laj ts'ijbunti ti pejtelel i melbal, mi cʌl mach ochic wʌ' ti pañimil pejtelel jini jun mu' bʌ i ts'ijbuntel.