2
Cuxulonixla ti Cristo
Dios tsi' yʌq'ueyetla la' cuxtʌlel che' chʌmeñetla ti la' jontolil yic'ot ti la' mul. Ti yambʌ ora tsa' ajniyetla ti jontolil che' bajche' i tilel i cha'año' bʌ pañimil. Tsa' la' jac'be Satanás i yum pañimil mu' bʌ i yumañob xibajob, jini espíritu woli bʌ ti e'tel ti' pusic'al xñusa mandarob. Ti yambʌ ora lajal tsa' ajniyonla che' bajche' yaño' bʌ. Tsa' lac cha'le bajche' yom lac tsucul pusic'al yic'ot lac bʌc'tal yic'ot lac tsucul ña'tʌbal. Tsa' lac techbe i mich'ajel Dios lajal bajche' yaño' bʌ. Pero cabʌl tsi' p'untayonla Dios, cabʌl tsi' c'uxbiyonla. Tsi' tem aq'ueyonla laj cuxtʌlel la quic'ot Cristo che' chʌmeñonla ti mulil. Coltʌbiletla ti' yutslel i pusic'al Dios. Tsi' techeyonla ch'ojyel temel la quic'ot Cristo. Tsi' buchchocoyonla ti panchan la quic'ot Cristo Jesús cha'an mi' pʌs ti pejtelel ora bajche' tsi' p'untayonla ti on bʌ i yutslel i pusic'al, che' bʌ tsi' pʌsbeyonla i c'uxbiya ti Cristo Jesús. Come coltʌbiletla ti' yutslel i pusic'al Dios cha'an tsa' la' ñopo. Ma'anic tsa' la' bajñel colta la' bʌ. La' majtan jach tilem bʌ ti Dios. Mach cha'anic wen bʌ la' melbal, ame anic majqui mi' lon chañ'esan i bʌ. 10 Come i melbalonla Dios. Tsi' cha' meleyonla ti Cristo Jesús cha'an mi lac mel chuqui wen. Dios tsi' wʌn chajpʌbeyonla la que'tel yom bʌ mi lac mel.
Ochemonla ti junmojt ti Cristo
11 Ña'tanla bajche' añetla ti yambʌ ora gentilet bʌ la. Jini tsepbilo' bʌ i pʌchʌlel tsi' bajñel subuyob i bʌ ti ñuc cha'an tsepbil i pʌchʌlel ti c'ʌb winicob. Tsi' ts'a'leyetla cha'an mach tsepbilic la' pʌchʌlel. 12 Ti yambʌ ora ma'anic Cristo la' wic'ot, mach la' pi'ʌlobic jini israelob, mach la' cha'anic jini xuc'ul bʌ t'an albil bʌ i cha'an Dios, ma'anic la' pijtaya. Ma'anic la' Dios wʌ' ti pañimil. 13 Pero wʌle añetla ti Cristo Jesús, jatetla ñajt bʌ añetla ti yambʌ ora. Tsa' pʌjyiyetla ti lʌc'ʌl cha'an ti' ch'ich'el Cristo.
14 Come Cristo tsi' lajmesʌbeyonla lac ts'a'leya che' bʌ tsi' mele ti junmojt jini cha'mojt tejclumob, gentilob yic'ot israelob. Tsi' jeme jubel jini tsalʌl tsa' bʌ i t'oxoyonla. 15 Che' bʌ tsa' chʌmi, tsi' jisa jini mandar yic'ot tic'oñel tsa' bʌ i t'oxoyonla. I bajñel tsi' mele jump'ejl tsiji' bʌ tejclum pʌybil bʌ loq'uel ti cha'mojt, cha'an ñʌch'ʌl mi la cajñel la quic'ot. 16 Ya' ti cruz, Cristo tsi' yuts'esʌbeyonla lac pusic'al yic'ot Dios. Tsi' mele jini cha'mojt winicob ti junmojt che' bʌ tsi' jisʌbeyonla lac ts'a'leya. 17 Tsa' tili i subeñob jini ñajt bʌ añob yic'ot jini lʌc'ʌl bʌ añob cha'an ñʌch'ʌl mi la cajñel. 18 Come ti pejtelonla tsa' bʌ lac ñopo Cristo mi lac lʌc'tesan lac bʌ ba'an lac Tat ti juntiquil jach bʌ Espíritu.
19 Jini cha'an mach chʌn yambʌyix mij q'ueletla. Añix la' wajñib quic'ot lojon. Ochemetixla yic'ot i cha'año' bʌ Dios. Lac pi'ʌlix lac bʌ ti Dios. 20 Wa'chocobiletla quic'ot lojon che' bajche' xajlel ti jump'ejl jach bʌ otot c'ʌcchocobil ti' pam i c'ʌclib tsa' bʌ i ts'ajquiyob jini apóstolob yic'ot x'alt'añob. Jesucristo jiñʌch Ñuc bʌ Xajlel ti' xujc otot. 21 Wen xojñibil pejtel jini otot ti Cristo Jesús. Woli ti chañ'an majlel jinto mi' yujtel ti melol jini ch'ujul bʌ Templo i cha'an lac Yum. 22 Ti lac Yum wa'chocobiletla ja'el ti jump'ejl chumlibʌl ba' mi' chʌmtʌl Dios ti Espíritu.