EFESIOS
1
Pablojon, apóstolon i cha'an Jesucristo cha'an che' yom Dios. Mi cʌq'ueñetla cortesía i cha'añet bʌ la Dios ya' ti Efeso mu' bʌ la' ñop Cristo Jesús. La' aq'uentiquetla i yutslel yic'ot i ñʌch'tilel la' pusic'al ch'oyol bʌ ti Dios lac Tat yic'ot ti lac Yum Jesucristo.
An lac wenlel ti Cristo
La' sujbic i ñuclel Dios, i Tat lac Yum Jesucristo tsa' bʌ i yʌq'ueyonla ti lac majtan ya' ti panchan pejtel chuqui uts'at ti Cristo. Come tsi' yajcayonla ti Cristo che' maxto melbilic pañimil cha'an mi la cajñel ti ch'ujul ti' tojlel, sʌq'uesʌbilonixla ti pejtelel lac mul. Come tsi' wʌn ña'ta i yotsañonla ti' yalobil ti' wenta Jesucristo cha'an c'ux tsi' yubiyonla. Che'ʌch tsi' mele come che'ʌch yom i pusic'al. La' lac sub i ñuclel Dios cha'an i yutslel i pusic'al tsa' bʌ i yʌq'ueyonla ti lac majtan ti' tojlel c'uxbibil bʌ i Yalobil. Che' bʌ tsa' chʌmi Cristo, tsi' yʌc'ʌyonla ti colel cha'an ti' ch'ich'el. Tsi' ñusʌbeyonla lac mul come wen on i yutslel. Mach p'isbilic tsi' yʌq'ueyonla i yutslel che' bʌ tsi' ts'ʌctesa chuqui wʌn ña'tʌbil i cha'an ti cabʌl i ña'tʌbal. Tsi' mele ti pejtelel che' bajche' yom i pusic'al. Tsi' tsictesʌbeyonla chuqui wʌn ña'tʌbil i cha'an mach bʌ tsictiyemic ti yambʌ ora tsa' bʌ i bajñel ña'ta i yujtesan ti Cristo. 10 Mi caj i yʌq'ueñob i yuman Cristo pejtel chuqui an ti panchan yic'ot ti pañimil che' tilemix i yorajlel.
11 Tsi' yajcayonla ti Cristo che' bajche' tsi' wʌn ña'ta i mel, come Dios mi' lu' mel che' bajche' yom i pusic'al. 12 Yom mi lac tsictesan i ñuclel, joñonla tsa' bʌ lac ñaxan taja lac pijtaya ti Cristo. 13 Jatetla ja'el che' bʌ tsa' la' wubi jini wen t'an, jini isujm bʌ, cha'an mi la' coltʌntel, tsa' la' ñopo Cristo. Tsa' otsʌbentiyetla jini Ch'ujul bʌ Espíritu, jiñʌch la' sellojlel yilal tsa' bʌ tili che' bajche' wʌn albil. 14 Aq'uebilonla jini Espíritu cha'an mi lac ña'tan ts'ʌcʌl mi caj lac ch'ʌm ti pejtelel chuqui wʌn albil i cha'an Dios. Mi caj i yʌc' ti libre i cha'año' bʌ cha'an mi lac tsictesan i ñuclel Dios.
Oración cha'an mi' yʌq'uentelob cabʌl i pusic'al
15 Tsa cubi tsa'ix la' ñopo lac Yum Jesús. C'ux mi la' wubin pejtelel i cha'año' bʌ Dios. 16 Jini cha'an ma'anic mij cʌy c suben Dios wocolix i yʌlʌ cha'añetla che' mic tajetla ti oración. 17 Mij c'ajtiben i Dios lac Yum Jesucristo cha'an mi' yʌq'ueñetla cabʌl la' ña'tʌbal yic'ot i yEspíritu cha'an mi la' wen ch'ʌmben isujm chuqui woli la' pʌsbentel, cha'an mi la' wen cʌn lac Tat am bʌ ti panchan. 18 La' i yʌq'ueñet la' ch'ʌmben isujm chuqui woli la' pijtan, come jini cha'an tsi' pʌyʌyetla cha'an mi la' cʌn jini uts'at tac bʌ mu' bʌ caj i yʌq'uen i cha'año' bʌ. 19 Come mach p'isbilic jini ñuc bʌ i p'ʌtʌlel Dios woli bʌ ti e'tel ti lac pusic'al mu' bʌ lac ñop. Tsi' c'ʌñʌ ti lac tojlel jini jach bʌ i p'ʌtʌlel 20 tsa' bʌ i c'ʌñʌ i tech ch'ojyel Cristo ba'an chʌmeño' bʌ, che' bʌ tsi' buchchoco ti' ñoj ya' ti panchan. 21 Ñumen ñuc Cristo bajche' pejtel i yumʌntel tac pañimil yic'ot ñuco' bʌ i ye'tel año' bʌ i p'ʌtʌlel yic'ot i yumʌntel. Ñumen ñuc i ye'tel bajche' pejtelel wa'chocobilo' bʌ, mach cojic jach ti ili ora pero ti tal to bʌ ora ja'el. 22 Dios tsi' yotsʌbe ti' wenta Cristo pejtel chuqui tac an. Tsi' yotsa Cristo ti' yum pejtelel xñopt'añob cha'an mi lac jac'ben ti pejtelel chuqui yom. 23 I bʌc'talonla Cristo. Mi' yajñel ti joñonla mu' bʌ lac ñop. Mi' ts'ʌctiyel i tijicñʌyel ti joñonla. Pejtel chuqui an mi' taj i c'ʌjñibal ti lac Yum.