6
Hermanojob, mi tsa' yajli ti mulil juntiquil winic, jatetla woli bʌ la' wajñel ti jini Espíritu, cha' toj'esanla ti' yutslel la' pusic'al. Q'uele la' bʌ ame pʌjyiquetla ti mulil ja'el. Coltan la' bʌ ti' cuchol wocol. Che' jini mi la' jac'ben i mandar Cristo. Come mi an majqui mi' lon ña'tan an i bajñel wenlel, woli jach i bajñel lotin i bʌ. Ti jujuntiquiletla bajñel cʌñʌ la' bʌ. Q'uele mi uts'at a melbal. Tijicñesan a pusic'al mi wen melbil, pero mach ma' chañ'esan a bʌ ti' tojlel yaño' bʌ cha'an a melbal. Come an ti lac wenta lac melbal ti jujuntiquilonla.
Jini woli bʌ ti cʌntesʌntel ti' t'an Dios, la' i coltan i yaj cʌntesa yic'ot i chubʌ'an. Mach mi la' wʌc' la' bʌ ti lotintel. Mach mejlic ti wajlentel Dios. Pejtelel chuqui jach mi' pʌc' winic mi caj i c'aj. Jini mu' bʌ i pʌc' chuqui tilem bʌ ti' tsucul pusic'al, mi caj i c'aj toj mulil. Pero jini mu' bʌ i cha'len pac' ti jini Espíritu, mi caj i c'aj i cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel. Mach yomic mi lac lujban ti' melol chuqui uts'at, come tal i yorajlel mi caj lac cha'len c'ajbal mi ma'anic mi' lujban lac pusic'al. 10 Jini cha'an la' laj coltan pejtelel winicob che' i yorajlel to. Pero ñumen yom mi laj coltan jini mu' bʌ i ñopob Cristo.
Pablo mi' sub i ñuclel i cruz Cristo
11 Q'uelela tsac ts'ibubeyetla ili jun ti colem bʌ letra tac tij c'ʌb. 12 Pejtelel yomo' bʌ q'uejlel ti ñuc mi' wersa xic'beñetla cha'an mi la' ch'ʌm tsep pʌchʌlel, come mach yomobic i yubin wocol cha'an i cruz Cristo. 13 Pero jini woli bʌ i ch'ʌmob tsep pʌchʌlel mach ts'ʌcʌlic woli' jac'ob jini mandar. Yomob jach mi la' ch'ʌm tsep pʌchʌlel cha'an mi' q'uelob i bʌ ti ñuc cha'an i sellojlel ti' la' bʌc'tal. 14 Pero ma'anic mic sʌclan c ñuclel ti la' tojlel, cojach mi cʌc' ti ñuc i cruz lac Yum Jesucristo, come ya' ti cruz tsa' jili i p'ʌtʌlel pañimil tic tojlel. Tsa' ch'ijleyon ti cruz cha'an ma'anic mic chʌn mulan i cha'an bʌ pañimil. 15 Come ti Cristo Jesús ma'anic chuqui mi' cha'len mi tsepbil lac pʌchʌlel o mi mach tsepbilic lac pʌchʌlel. Pero mi cha' melbilonla ti tsijib jiñʌch yom bʌ. 16 La' aq'uenticob i ñʌch'tʌlel yic'ot i p'untʌntel ti Dios pejtelel mu' bʌ i melob che' bajche' wolic subeñetla yic'ot pejtel jini mero i cha'año' bʌ Dios.
17 Mach i chʌn tic'lañon majqui jach an tij contra, come tsiquil i yejtal tac c lojwel cha'an i winicon Jesús. 18 Hermanojob, la' ajnic ti la' pusic'al i yutslel lac Yum Jesucristo. Amén.