7
I motomajil Melquisedec
Che' bʌ tsi' mʌlʌ Abraham ti' tojlel jini reyob, tsa' tili Melquisedec cha'an mi' taj che' wolix ti sujtel. Melquisedec jiñʌch i rey Salem, i motomaj jini Nuc bʌ Dios. Melquisedec tsi' yʌq'ue Abraham i yutslel i t'an. Abraham tsi' yʌq'ue i diezmojlel pejtel i chubʌ'an. An i sujmlel i c'aba' Melquisedec ti lac t'an, jiñʌch Toj bʌ Rey am bʌ ti Salem. Jiñʌch Rey yujil bʌ Nʌch'chocoya. Ma'anic i tat i ña'. Ma'anic tsa' tajle i c'aba' i ñojte'el. Ma'anic i cajibal, ma'anic i jilibal. Lajalʌch bajche' i Yalobil Dios. Motomaj ti pejtelel ora.
Ña'tanla i ñuclel jini Melquisedec. Abraham lac pʌq'uil tsi' yʌq'ue i diezmojlel pejtelel chuqui tsi' taja ti guerra. Isujm, ts'ijbubil ti jini mandar an ti' wenta i p'olbal Leví mu' bʌ i yochelob ti motomajil cha'an mi' ch'ʌmbeñob i diezmojlel i chubʌ'an i pi'ʌlob. Anquese laj i p'olbalob Abraham ti pejtelelob, pero che'ʌch yom mi' yʌq'ueñob i chubʌ'an i pi'ʌlob. Pero jini Melquisedec mach bʌ i p'olbalic Leví, tsi' ch'ʌmbe i diezmojlel i chubʌ'an Abraham. Tsi' yʌq'ue i yutslel i t'an jini am bʌ i cha'an jini albil bʌ t'an. Isujm, jini ñuc bʌ mi' yʌq'uen i yutslel i t'an jini mach bʌ yoque ñuquic. Isujm, mi' ch'ʌmob diezmo i p'olbalob Leví yujilo' bʌ chʌmel. Pero mi' subeñonla i Ts'ijbujel Dios chʌn cuxul Melquisedec. Mi mejlel la cʌl: Jini Leví (i ñojte'el jini mu' bʌ i ch'ʌmob diezmo) anto ti Abraham ba' ora tsi' yʌq'ue Melquisedec i diezmojlel i chubʌ'an. 10 Come jini Leví i p'olbalʌch Abraham. Ya'to an Leví ti' bʌc'tal Abraham che' bʌ tsi' taja Melquisedec.
11 Dios tsi' yʌq'ueyob israelob jini ts'ijbubil bʌ mandar ti' wenta i p'olbal Leví. Tsi' wa'choco motomajob tilemo' bʌ ti Aarón, i yalobil bʌ Leví. Tsa'ic mejli i coltañonla i p'olbal Leví, ma'anic tsi' wersa choco tilel yambʌ motomaj wa'chocobil bʌ ti' motomajil Melquisedec. Come parte jini Melquisedec, mach tilemic ti Aarón. 12 Che' bʌ tsa' loq'ui ti' motomajil i p'olbal Aarón, wersa tsa' q'uextʌyi jini mandar. 13 Come mach tilemic ti Leví Cristo tsa' bʌ ochi ti motomaj, pero tilem ti Judá, jini yambʌ junmojt israelob ba' ma'anic mi juntiquilic tsa' bʌ i cha'le i ye'tel ti motomaj ti' t'ejl i pulʌntib i majtan Dios. 14 Come ña'tʌbil lac cha'an tsa' tili lac Yum ti' p'olbal Judá, pero Moisés ma'anic tsi' yʌlʌ mi tal motomaj ti' p'olbal Judá.
15 Tsiquil che' jini tsa'ix tejchi yambʌ motomaj che' bajche' Melquisedec. 16 Che' bʌ tsa' ochi ti motomaj, mach wa'chocobilic i cha'an winicob che' bajche' ts'ijbubil ti mandar. Pero wa'chocobil ti motomaj yic'ot i p'ʌtʌlel i cuxtʌlel mach bʌ yujilic jilel. 17 Jump'ejl salmo tsi' taja ti t'an Cristo che' bʌ tsi' yʌlʌ: “Motomajet ti pejtelel ora. Wa'chocobilet ti' motomajil Melquisedec”, che'en. 18 Isujm tsa' q'uextiyi jini ñaxan bʌ mandar come ma'anic i p'ʌtʌlel. Ma'anic i c'ʌjñibal. 19 Come jini mandar ma'anic tsa' mejli i yʌq'ueñonla lac p'ʌtʌlel cha'an ts'ʌcʌl mi lac jac'. Pero tsa' tili wen uts'at bʌ lac pijtaya yic'ot Cristo. Jini cha'an mi mejlel lac lʌc'tesan lac bʌ ba'an Dios.
20 Dios tsi' yʌc'ʌ i t'an che' bʌ tsa' ochi Cristo ti motomaj. 21 Mach che'ic tsi' mele ti' tojlel yambʌ motomajob che' bʌ tsa' cajiyob ti' ye'tel. Pero Dios tsi' yʌc'ʌ i t'an ti' tojlel Jesús. Tsi' sube: “A Yum Dios tsa'ix i yʌc'ʌ i t'an. Ma'anic mi' q'uextan i pusic'al. Jatet motomajet ti pejtelel ora”, che'en. 22 Jini cha'an la cujil ñumen wen jini tsiji' bʌ trato, come mi' xuc'chocontel ti Jesús.
23 Ti yambʌ ora wersa tsa' wa'chocontiyob cabʌl motomajob. Mach jalic tsa' ajniyob ti' ye'tel, come tsa' chʌmiyob ti jujuntiquil. 24 Pero Cristo mi' yajñel ti pejtelel ora. Ma'anic mi' q'uextʌyel i motomajil. 25 Jini cha'an mi mejlel i junyajlel coltan pejtel mu' bʌ i lʌc'tesañob i bʌ ba'an Dios ti' tojlel Jesús. Come chʌn cuxul ti pejtelel ora. Woli' chʌn tajob ti oración ti' tojlel Dios.
26 Jesús jiñʌch c'ax ñuc bʌ la caj motomaj che' bajche' yom lac cha'an. Come ch'ujulʌch, ma'anic i jontolil, sʌc i pusic'al, mach xmulilic. Tsa'ix aq'uenti i ñuclel ti panchan. 27 Mach wersajic mi' tsʌnsʌben i majtan Dios ti jujump'ejl q'uin che' bajche' yambʌ motomajob. Ñaxan tsi' tsʌnsʌbeyob i majtan Dios cha'an i bajñel mul, ti wi'il cha'an i mul i pi'ʌlob. Pero Jesús tsi' tojo lac mul che' bʌ tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti chʌmel che' bajche' tsʌnsʌbil bʌ i majtan Dios. Jasʌl junyajl tsa' chʌmi. 28 Jini mandar mi' wa'chocon ti ñuc bʌ motomaj winicob am bʌ i c'unlel i pusic'al. Pero Dios tsi' wa'choco i Yalobil tsa' bʌ ts'ʌctiyi i p'ʌtʌlel yic'ot i ñuclel ti pejtelel ora.