9
Dios tsi' yʌq'ueyonla mandar yic'ot jini ñaxan bʌ trato. Tsi' cʌntesayonla bajche' yom mi lac ch'ujutesan yic'ot bajche' yom mi' yujtel i ye'tel ti ch'ujul bʌ ajñibʌl ila ti pañimil. Tsa' mejli pisil bʌ otot. Ya' ti ñaxan bʌ i mal i c'aba' Ch'ujul bʌ Ajñibʌl an lámpara yic'ot mesa, yic'ot waj tsa' bʌ ajq'ui ti mesa. An yambʌ i mal ti' pat jini cha'wejlel bʌ pisil i c'aba' C'ax Ch'ujul bʌ Ajñibʌl. Ya'an i pulʌntib pom melbil bʌ ti oro yic'ot caxate' laj tep'bil bʌ ti oro ba' lotol jini xuc'ul bʌ t'an. Ya' ti mal caxate' an p'ejt melbil bʌ ti oro ba' lotol maná. Ya'an ja'el i barate' Aarón tsa' bʌ i cha'le nich yic'ot jini xajlel ba' ts'ijbubil jini lujump'ejl mandar. Ya' ti' pam jini caxate' an i yejtal querubiñob mu' bʌ i ñuq'uesañob Dios. I yʌxñʌlel i wich' tsa' c'oti ti' pam i majc caxate' ba' tsa' ñusʌbentiyob i mul winicob. Wʌle mach yomic mic laj tsictesʌbeñetla i sujmlel i bʌl jini otot.
Chajpʌbilix jini otot, mi' yochelob jini motomajob ti ñaxan bʌ i mal cha'an mi' melob i ye'tel ti jujump'ejl q'uin. Pero ti cha'tsajlel i mal, cojach mi' yochel jini ñuc bʌ motomaj junyajl jach ti jump'ejl jab. Wersa mi' ch'ʌm ochel ch'ich' mu' bʌ i yʌc' cha'an i bajñel mul yic'ot i mul winicob x'ixicob che' mach tsajilobic i cha'an. Che' bajche' jini, jini Ch'ujul bʌ Espíritu mi' yʌq'ueñonla lac ña'tan maxto tsictiyemic bajche' mi la cochel ti jini C'ax Ch'ujul bʌ Ajñibʌl che' wa'al to jini ñaxan bʌ otot. Jini pisil bʌ otot, jiñʌch i yejtal jini isujm bʌ otot mu' bʌ i yʌq'ueñonla Cristo wʌle. Ti jini pisil bʌ otot tsa' aq'uenti Dios ofrenda tac yic'ot tsʌnsʌbil bʌ i majtan mach bʌ mejlic i junyajlel ñʌch'chocobeñob i pusic'al jini mu' bʌ i cha'leñob ch'ujutesaya. 10 Come i melbal jach winicob ili waj yic'ot ili japbil bʌ. Mi' pocob ti ja'. I yejtal jach jini mero isujm bʌ. Che' mi' tilel jini isujm bʌ, mi' jilel i c'ʌjñibal yambʌ.
11 Wʌle tsa'ix tili Cristo, jini c'ax ñuc bʌ motomaj mu' bʌ i yʌq'ueñonla jini uts'at bʌ. Come an ñumen ñuc bʌ otot wen melbil bʌ, jiñʌch mero i chumlib Dios. Mach melbilic ti c'ʌbʌl che' bajche' jini melbil bʌ ti pañimil. 12 Tsa' junyajlel ochi Cristo ya' ti Ch'ujul bʌ Ajñibʌl. Mach i ch'ich'elic alʌ chivo mi alʌ tat wacax, pero yic'ot i bajñel ch'ich'el tsa' ochi ti jini Ch'ujul bʌ Ajñibʌl ti chan, come tsi' mʌñʌyonla cha'an mi la cajñel yic'ot ti pejtelel ora. 13 I ch'ich'el tat wacax yic'ot i ch'ich'el alʌ chivo yic'ot i tʌñil alʌ ña' wacax tsa' mejli i poj sʌq'uesʌbeñob i bʌc'tal jini bibi'o bʌ che' tsijcʌbil ti' pam. 14 Ñumen i c'ʌjñibal i ch'ich'el Cristo. Come mi' poc loq'uel ti lac pusic'al jini tsucul bʌ lac melbal cha'an mi lac melben i ye'tel jini cuxul bʌ Dios. Ti' p'ʌtʌlel jini Espíritu mach bʌ ajnic mi' jilel, Cristo tsi' yʌc'ʌ i bʌ che' bajche' ch'ujul bʌ i majtan Dios mach bʌ anic i mul.
15 Jini cha'an Cristo tsi' mele jini tsijib xuc'ul bʌ t'an cha'an mi' yʌq'uentelob jini pʌybilo' bʌ ti Dios jini bendición tsa' bʌ i wʌn ña'ta. An i p'ʌtʌlel Cristo cha'an mi' mel iliyi, come tsa' chʌmi cha'an mi' ñusʌbeñob i mul jini añob to bʌ ti wenta ñaxan bʌ trato. 16 Che' an majqui mi' chʌmel, mi tsi' wʌn mele ts'ijbubil bʌ jun ba' mi' yʌl woli' t'ox i chubʌ'an, ma'anic majch mi mejlel i ch'ʌm jinto chʌmenix i yum. 17 Che' chʌmenix mi' yujtel che' bajche' ts'ijbubil. Ma'anic mi' yujtel che' cuxul to i yum tsa' bʌ i ts'ijba.
18 Jini ñaxan bʌ trato ja'el ma'anic i p'ʌtʌlel jinto tsa' bejq'ui ch'ich'. 19 Moisés che' bʌ tsa' ujti i subeñob pejtelel winicob pejtelel i mandar Dios tsi' ch'ʌmʌ i ch'ich'el alʌ wacax yic'ot i ch'ich'el chivo yic'ot ja', yic'ot chʌchʌc bʌ i tsutsel tiñʌme', yic'ot pimel cha'an mi' tsijcan i juñilel mandar yic'ot pejtelel winicob x'ixicob. 20 Tsi' yʌlʌ: “Jiñʌch i ch'ich'el alʌc'ʌl cha'an mi' ts'ʌctiyel jini trato che' bajche' Dios tsi' yʌq'ueyetla mandar”, che'en. 21 Che' ja'el tsi' tsijca ti ch'ich' jini pisil bʌ otot yic'ot pejtelel i bʌl mu' bʌ i c'ʌjñel ti' ye'tel Dios. 22 Che' bajche' mi' yʌl jini mandar, cojach yic'ot ch'ich' mi' sʌq'uesʌntel ti pejtelel. Machic mi' bejq'uel i ch'ich'el i majtan Dios, ma'anic i ñusʌntel mulil.
An i ñusʌntel mulil come Cristo tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti tsʌnsʌntel
23 Che' jini tsa' wersa sʌq'uesʌnti jini Tabernáculo yic'ot i bʌl, jiñʌch i yejtal jach chuqui tac an ti panchan. Pero tsa' sʌq'uesʌnti i cha'año' bʌ Dios yic'ot yambʌ tsʌnsʌbil bʌ i majtan Dios, ñumen wen bʌ. 24 Come Cristo ma'anic tsa' ochi ti Ch'ujul bʌ Ajñibʌl melbil bʌ ti c'ʌbʌl, i yejtal jach bʌ panchan. Tsa' ochi ti panchan, jini mero Ch'ujul bʌ Ajñibʌl ba' woli' pʌs i bʌ ti' tojlel Dios cha'an mi' coltañonla. 25 Junyajl jach tsa' ochi ti panchan cha'an mi' yʌc' i bʌ. Mach che'ic bajche' jini ñuc bʌ motomaj mu' bʌ i yochel ti jujump'ejl jab ti C'ax Ch'ujul bʌ Ajñibʌl yic'ot ch'ich', mach bʌ i ch'ich'elic. 26 Che'ic jini, wersa tsa' cha' chʌmi Cristo ti jujumuc' c'ʌlʌl ti' tejchibal pañimil. Pero mach che'ic. Jasʌl junyajl tsa' tsictiyi Cristo che' lʌc'ʌlix jini cojix bʌ q'uin tac. Tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti tsʌnsʌntel cha'an mi' jisʌbeñonla lac mul. 27 I tilel junyajl jach mi' chʌmelob winicob x'ixicob. Mi' yujtelob ti chʌmel, mi' melob i bʌ. 28 Che' ja'el, Cristo junyajl jach tsa' ajq'ui cha'an mi' cuchbeñob i mul cabʌlob. Mi caj i tsictiyel ti' cha'yajlel cha'an mi' coltan jini woli bʌ i pijtañob, pero ma'anix mi caj i chʌn cuch mulil.