10
Jini mandar mi' pʌsbeñonla i yejtal jach jini mero isujm bʌ mu' bʌ caj i tilel. Mi' yʌxñal pʌs. Ti jujump'ejl jab mi' chʌn tsʌnsʌbeñob i majtan Dios che' mi' ch'ujutesañob che' bajche' mi' yʌl jini mandar. Pero jini mandar mach mejlic i ts'ʌctesʌbeñob i wenlel i pusic'al. Tsa'ic mejli i sʌq'uesan jini mu' bʌ i ch'ujutesañob Dios, jasʌl junyajl tsi' tsʌnsʌbeyob i majtan. Che'ic jini tsa' junyajlel ñusʌbentiyob i mul. Pero che' mi' chʌn tsʌnsʌbeñob i majtan ti jujump'ejl jab, chʌn añix i ña'tʌntel mulil. Come i ch'ich'el tat wacax yic'ot i ch'ich'el tat chivo mach mejlic i jisan mulil.
Jini cha'an, che' bʌ tsa' tili ti pañimil Cristo, tsi' yʌlʌ: “Mach a womic tsʌnsʌbil bʌ a majtan yic'ot ofrenda. Pero tsa' chajpʌbeyon c bʌc'tal. Ma'anic ma' mulan pulbil bʌ a majtan yic'ot yan tac bʌ mu' bʌ i yʌq'ueñetob cha'an ma' ñusʌbeñob i mul. Jini cha'an tsa cʌlʌ: Awilan, tsa'ix tiliyon cha'an mic mel chuqui a wom, Dios, che' bajche' ts'ijbubil ti bʌlbil bʌ jun”. Che' tsi' yʌlʌ Cristo. Ti ñaxan tsi' yʌlʌ: “Mach a womic tsʌnsʌbil bʌ a majtan, yic'ot ofrenda mu' bʌ i yʌq'ueñetob, yic'ot pulbil bʌ a majtan, yic'ot yan tac bʌ cha'an ma' ñusʌbeñob i mul. Mach che'ic ma' mulan”. Che' tsi' yʌlʌ anquese ti pejtelel ili majtañʌl mi' yʌc'ob che' bajche' mi' yʌl jini mandar. Ti wi'il tsi' yʌlʌ: “Awilan, tsa' tiliyon cha'an mic mel chuqui a wom, Dios”, che'en. Che' bajche' jini, tsi' jisa jini ñaxan bʌ cha'an mi' wa'chocon jini wi'il bʌ. 10 Wʌle sʌq'uesʌbilonixla che' bajche' yom Dios cha'an tsi' yʌc'ʌ i bʌc'tal Jesucristo che' junyajl jach tsa' chʌmi cha'añonla.
11 Pejtel motomaj mi' wa'tʌl ti jujump'ejl q'uin cha'an mi' cha' mel i ye'tel. Cabʌl mi' chʌn tsʌnsʌben i majtan Dios mach bʌ mejlic i wis jisan mulil. 12 Pero Cristo junyajl tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti' majtan Dios cha'an mi' toj lac mul ti pejtelel ora. Che' bʌ tsa' ujti i yʌc' i bʌ, tsa' buchle ya' ti' ñoj Dios. 13 Ya' buchul woli ti pijt jinto mi' t'uchtʌntel pejtelel i contra. 14 Come ti jump'ejl jach bʌ i majtan Dios, tsa'ix i junyajlel weñ'esayob i pusic'al jini sʌq'uesʌbilo' bʌ.
15 Che'ʌch mi' subeñonla ja'el jini Ch'ujul bʌ Espíritu. Ñaxan tsi' yʌlʌ: 16 “Jiñʌch xuc'ul bʌ c t'an mu' bʌ caj c mel yic'otob che' ñumenix cabʌl q'uin. Mi caj cotsan c mandar ti' pusic'al”, che'en lac Yum. 17 Tsi' cha' alʌ: “Ma'anic mi caj c chʌn ña'tʌbeñob i mul yic'ot i jontolil”, che'en. 18 Che' ñusʌbilix lac mul, mach chʌn yomix i majtan Dios cha'an mulil.
La' lac ñochtan lac bʌ ba'an Dios
19 Jini cha'an, hermanojob, yom ch'ejl lac pusic'al mi lac toj ochel ti jini C'ax Ch'ujul bʌ Ajñibʌl cha'an ti' ch'ich'el Jesús. 20 Ti jini tsiji' bʌ bij, jini cuxul bʌ tsa' bʌ i jambeyonla Jesús, mi laj c'axel ti junwejl pisil, jiñʌch i bʌc'tal. 21 An lac cha'an c'ax ñuc bʌ motomaj mu' bʌ i cʌntan i cha'año' bʌ Dios. 22 Jini cha'an la' lac lʌc'tesan lac bʌ ba'an Dios ti jump'ejl lac pusic'al. Mach yomic tile bixel lac pusic'al che' mi lac ñop. Yom sʌq'uesʌbil lac pusic'al. Yom pocbil lac bʌc'tal ti yʌx bʌ ja'. 23 La' lac chʌn ac' ti lac pusic'al chuqui ñopol lac cha'an woli bʌ lac pijtan. Come xuc'ul jini tsa' bʌ i yʌc'ʌ i t'an. 24 La' laj coltan lac bʌ ti pejtelel chuqui wen, cha'an mi laj c'uxbin lac bʌ bajche' yom yic'ot wen bʌ lac melbal. 25 Mach yomic mi laj cʌy lac tempan lac bʌ che' bajche' mi' bixel melob lamital. La' lac ch'ejl'esan lac bʌ. Cojcoj wʌle che' woli ti lʌc'tiyel jini cojix bʌ q'uin che' bajche' woli la' q'uel.
Mi woli lac cha'len mulil cha'an jach la com
26 Mi an majch mi' chʌn cha'len mulil cha'an jach yom i pusic'al che' cʌñʌlix i cha'an i sujmlel, wolix i ñusan Cristo tsa' bʌ i tojbe i mul. Ma'anix majch mi caj i chʌn tojben i mul. 27 An jach bʌbʌq'uen bʌ mu' bʌ i pijtan che' mi caj i tojob i mul ti' c'ʌc'al i mich'ajel Dios pejtel i contrajob. 28 Majqui jach tsi' ñusʌbe i mandar Moisés tsa' tsʌnsʌnti che' bʌ tsi' tsictesayob cha'tiquil uxtiquil testigojob. Ma'anic majch tsi' p'unta. 29 ¿Mach ba ñumeniquix mi caj i toj i mul jini mu' bʌ i ts'a'len i Yalobil Dios? Che' mi' ñusan jini xuc'ul bʌ t'an yic'ot i ch'ich'el mu' bʌ i sʌq'uesañonla woli' ts'a'len jini Espíritu woli bʌ i pʌyonla ti' yutslel i pusic'al. Ña'tanla cabʌlix i mul jini winic. Cabʌl mi caj i taj wocol che' mi' toj i mul. 30 La cujil jiñʌch lac Yum tsa' bʌ i yʌlʌ: “Joñon mij q'uextan jontolil. Joñon mi caj cʌq'uen i toj”. Tsi' cha' alʌ: “Lac Yum mi caj i mel i cha'año' bʌ”. 31 Bʌbʌq'uen jax muq'uic i yʌq'ueñonla lac toj lac mul jini cuxul bʌ Dios.
32 Cha' ña'tanla bajche' tsa' la' mele ti yambʌ ora. Che' bʌ tsa' la' ch'ʌmbe isujm, chʌn xuc'uletla yic'ot lac Yum anquese cabʌl jax tsa' la' ñusa wocol. 33 Tsa' wajlentiyetla, tsa' tic'lʌntiyetla ti' wut la' pi'ʌlob. Yaño' bʌ ti la' tojlel tsi' coltayob jini tic'lʌbilo' bʌ. 34 Come tsa' la' p'unta jini tsa' bʌ mʌjquiyob. Che' bʌ tsa' xujch'inti la' chubʌ'an tsa' la' cuchu yic'ot i tijicñʌyel la' pusic'al. Come la' wujil an ñumen wen bʌ la' chubʌ'an ti panchan mach bʌ yujilic jilel.
35 Jini cha'an mach mi la' sʌt i ch'ejlel la' pusic'al, come añʌch ñuc bʌ la' chobejtʌbal woli bʌ la' pijtan. 36 Yom chʌn xuc'uletla ti' cuchol wocol cha'an mi la' taj chuqui tac albil i cha'an Dios che' bʌ tsa'ix la' mele chuqui yom Dios: 37 “Come jumuc' to mi caj i tilel jini tal bʌ. Mach jalix mi caj i tilel. 38 Jini toj bʌ i pusic'al mi caj i taj i cuxtʌlel cha'an tsi' ñopo Dios. Pero mi tsi' cʌyʌ i ñopon mach tijicñayic mi caj j q'uel”, che'en. 39 Pero mach lajalonicla bajche' jini mu' bʌ i cha' cʌy i ñopob, mu' bʌ i majlelob ti c'ajc. Joñonla mi lac ñop Dios mu' bʌ i coltan lac ch'ujlel.