12
Toj yom mi lac tsajcan majlel Jesús
Joyolonla ti cabʌl testigojob che' bajche' colem tocal. Jini cha'an la' lac junyajlel cʌy pejtelel mu' bʌ i mʌctañonla yic'ot pejtelel mulil mu' bʌ i yʌc'onla ti cʌytʌl. La' lac chʌn cha'len wersa che' bajche' jini wen yujil bʌ ajñel cha'an mi lac taj jini woli bʌ lac pijtan. Toj jach yom mi lac tsajcan majlel Jesús mu' bʌ i yʌq'ueñonla lac ñop. Mi caj i ts'ʌctesʌbeñonla ja'el chuqui mi lac ñop. Jesús ma'anic tsi' xoyo i bijlel ti' tojlel wocol, come tsi' q'uele jini tijicña bʌ woli bʌ i pijtan. Jini cha'an tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti quisin che' bʌ tsa' chʌmi ti cruz. Tsa' buchle ti' ñoj Dios ya' ti' yumʌntel. Na'tanla bajche' tsi' ñusa wocol che' ts'a'lebil i cha'an xmulilob, ame lujb'aquetla ti wocol ame mi la' lij la' bʌ.
Come maxto anic tsa' la' wʌc'ʌ la' bʌ ti tsʌnsʌntel ti' cuchol wocol cha'an mi la' contrajin mulil. Tsa'ix ñajʌyi la' cha'an bajche' tsi' xic'beyetla Dios che' bajche' mi lac xic'ben la calobil. Tsi' yʌlʌ: “Calobil, mach a ts'a'len i ju'sʌntel a pusic'al ti lac Yum. Mach a lij a bʌ che' mi' tiq'uet lac Yum. Come lac Yum mi' ju'sʌben i pusic'al majqui jach mi' c'uxbin. Mi' toj'esan pejtelel mu' bʌ i yotsan ti' yalobil”, che'en.
Mi woli la' cuch ti uts'at i ju'sʌntel la' pusic'al, Dios woli' q'ueletla che' bajche' i yalobil. Come wersa mi' ju'sʌbentel i pusic'al pejtelel alʌl c'uxbibil bʌ i cha'an i tat. Mi ma'anic mi' ju'sʌbeñet la' pusic'al, che' bajche' lac tilel ti' tojlel lac tat, mach i yalobileticla. Yañʌch bʌ la' tat. Come lac tatob ti pañimil tsi' ju'sʌbeyonla lac pusic'al. Tsa' lac chʌn q'ueleyob ti ñuc. ¿Mach ba yomic ñumen mi lac ch'ujbiben i t'an lac Tat ti panchan cha'an cuxul mi la cajñel? 10 Isujm ya cha'p'ejl uxp'ejl jach jab lac tat tsi' ju'sayob lac pusic'al che' bajche' tsi' bajñel ña'tayob ila ti pañimil. Pero Dios mi' ju'san lac pusic'al cha'an mi la cochel ti ch'ujul che' bajche' ch'ujul Dios, cha'an mi lac taj lac wenlel. 11 Isujm mach tijicñayic mi la cubin che' an majqui mi' ju'sʌbeñonla lac pusic'al. Poj ch'ijiyem mi la cubin. Pero ti wi'il mi' yʌc' ti p'ojlel toj bʌ lac pusic'al yic'ot i ñʌch'tʌlel lac pusic'al che' bʌ tsa'ix lac jac'ʌ ti uts'at.
Cʌntan la' bʌ cha'an ma'anic majch mi' cʌy i yutslel i pusic'al Dios
12 Jini cha'an p'ʌtesan c'un bʌ la' c'ʌb. P'ʌtesan c'un bʌ la' pix. 13 Pʌtʌ toj bʌ bij ame yajlic jini q'uichq'uichña bʌ mi' cha'len xʌmbal. La'p'ʌtac. 14 Chʌn cha'lenla wersa cha'an mi la' wajñel ti ñʌch'ʌl yic'ot pejtelel winicob x'ixicob. Ñopola ajñel ti ch'ujul, come jini mach bʌ ch'ujulic ma'anic mi caj i q'uel lac Yum. 15 Tsajiletla ame anic juntiquil ti la' tojlel mu' bʌ i ñusʌben i yutslel i pusic'al Dios. Cʌntan la' bʌ ame anic jini ch'aj bʌ mu' bʌ i tech mich'ajel ti la' pusic'al ame i bib'esʌbeñob i pusic'al cabʌlob. 16 Tsajiletla ame anic majch mi' taj i yixic, ame anic majch mi' ts'a'len jini albil bʌ i cha'an Dios che' bajche' Esaú. Tsi' choño i yʌscuñil che' an i wi'ñal cha'an mi' poj taj i bʌl i ñʌc'. 17 Come la' wujil, che' yom i ch'ʌm bendición ti wi'il, ma'anic tsa' mejli. Anquese tsi' mele i pusic'al ti uq'uel, ma'anix tsa' mejli i mel i bʌ.
18 Come mach pʌybileticla ti wits che' bajche' israelob ba' mi la' wubin c'ajc, yic'ot sutujt ic', yic'ot ic'yoch'an bʌ pañimil, yic'ot bʌbʌq'uen bʌ ja'al, 19 yic'ot i t'an trompeta, yic'ot i t'an Dios. Jini tsa' bʌ i yubiyob jini t'an tsi' c'ajtibeyob Moisés ti wocol t'an cha'an ma'anic mi' chʌn pejcañob Dios. 20 Come mach cujchic i cha'añob che' bʌ tsa' subentiyob wersa mi caj i jujlel ti xajlel majqui jach mi' tʌl jini wits, mi winic mi alʌc'ʌl. 21 C'ax bʌbʌq'uen chuqui tsi' q'ueleyob. Moisés tsi' yʌlʌ: “Woli' toj sajtel c pusic'al. Tsiltsilñayon ti bʌq'uen”, che'en.
22 Pero jatetla tsa'ix c'otiyetla ti wits i c'aba' Sion, i tejclum jini cuxul bʌ Dios, jini Jerusalén am bʌ ti panchan ba' tempʌbilob bajc'ʌl ángelob. 23 Tsa'ix c'otiyetla ba' tempʌbilob yʌx alʌl bʌ i yalobilob Dios ts'ijbubil bʌ i c'aba' ti panchan. Ya'an Dios mu' bʌ i mel pejtelel winicob. Ya' añob i ch'ujlel toj bʌ winicob tsa' bʌ cha' mejliyob ti uts'at. 24 Tsa'ix c'otiyetla ba'an Jesús, jini tsa' bʌ i yʌq'ueyonla jini tsijib xuc'ul bʌ t'an ba' tsijcʌbil i ch'ich'el cha'an mi' ñusʌntel lac mul. Ñumen uts'at i ch'ich'el come ma'anic mi' c'ajtin i q'uexol che' bajche' i ch'ich'el Abel.
25 Tsajiletla ame la' ñusan lac Yum woli bʌ ti t'an. Come tsi' wersa tojoyob i mul jini israelob che' bʌ tsi' ñusʌbeyob i t'an Moisés i winic Dios wʌ' ti pañimil. Ñumen mi caj lac toj joñonla mi woli lac ñusan Dios mu' bʌ i pejcañonla ya'ti panchan. 26 Che' bʌ tsi' cha'le t'an Dios ya' ti wits tsi' ñijca pañimil ti' t'an. Pero wʌle che' bʌ tsi' yʌq'ueyonla i t'an tsi' yʌlʌ: “Junyajl to mi caj c ñijcan pañimil yic'ot panchan, mach jinic jach pañimil”. Che' tsi' yʌlʌ. 27 Che' bʌ tsi' yʌlʌ: “Junyajl to”, tsi' yʌq'ueyonla lac ña'tan mi' caj ti q'uextʌyel jini melbil tac bʌ yujil bʌ ñijcʌyel, cha'an mi' jalijel chuqui tac mach yujilic ñijcʌyel. 28 La' lac chʌn suben Dios wocolix i yʌlʌ cha'an woli la cochel ti' yumʌntel mach bʌ yujilic ñijcʌyel. La' lac ch'ujutesan Dios ti uts'at yic'ot pejtel lac pusic'al yic'ot bʌq'uen. 29 Come Dios yujil jisaya che' bajche' c'ajc.