13
Bajche' yom mi' yajñelob hermanojob
Chʌn c'uxbin la' bʌ, come hermanojetla ti Cristo. Mach ñajʌyic ti la' pusic'al la' p'untan jini xñumelob mach bʌ cʌñʌlobic la' cha'an. An i tajol tsi' mʌc'layob ángelob lac tatob che' mach cʌmbilobic i cha'añob. Coltanla jini xmʌjquelob. P'untañob che' bajche' la' wom p'untʌntel ya'ic añetla ti mʌjquibʌl. Ña'tanla jini woliyo' bʌ ti wocol che' bajche' jatetʌchla woli bʌ la' wubin wocol.
Ña'tanla uts'at ñujpuñel, uts'at mi' pʌy i yijñam winic. Yom xuc'ul mi' pi'leñob i bʌ. Come majqui jach mi' taj i yixic, mi an i yijñam, o mi ma'anic i yijñam, Dios mi caj i mel. Mach mi la' tsʌjyun taq'uin. Yom tijicña mi la' wajñel yic'ot chuqui tac an la' cha'an. Come Dios tsi' yʌlʌ: “Ma'anic mi caj a cʌytʌl ti meba'. Ma'anic mi caj j cʌyet”, che'en. Jini cha'an, yom ch'ejl lac pusic'al mi lac sub: “Lac Yum jiñʌch caj Coltaya. Ma'anic mi caj c bʌc'ñan chuqui mi' tumbeñon winicob”, cho'onla.
Ña'tanla jini xcʌntayajob la' cha'an tsa' bʌ i subeyetla i t'an Dios. Ña'tanla jaytiquil la' pi'ʌlob tsa' bʌ i tajayob i wenlel ti chajp ti chajp ti' tojlelob. Ñopola Dios che' bajche' tsi' ñopoyob. Jesucristo junlajalʌch ac'bi yic'ot wʌle yic'ot ti pejtelel ora. Mach mi la' wʌc' la' bʌ cha'an mi la' jac' yambʌ cʌntesa am bʌ i sajtemal ti chajp ti chajp. Come mi lac taj i xuc'tʌlel lac pusic'al cha'an i yutslel i pusic'al Dios, mach cha'anic we'elʌl. Mi woli laj c'ux we'elʌl o mi ma'anic woli laj c'ux, ma'anic mi' coltañonla ti tojlel Dios. Tsa' jiliyob jini tsa' bʌ i jac'ʌyob ili cʌntesa cha'an i bʌl ñʌc'ʌl. 10 An pulʌntib lac cha'an, jiñʌch i cruz Cristo ba' mach mejlic i coltʌntel jini mu' bʌ i chʌn ñop i coltan i bʌ ti' jac'ol jini mandar.
11 Jini c'ax ñuc bʌ motomaj tsi' ch'ʌmʌ ochel i ch'ich'el alʌc'ʌl ti Ch'ujul bʌ Ajñibʌl cha'an i ñusʌntel mulil. Tsi' puluyob i bʌc'tal alʌc'ʌl ti junwejl i ti' tejclum. 12 Che' ja'el Jesús tsi' yubi wocol ti junwejl i ti' tejclum cha'an mi' sʌq'uesañonla ti' bajñel ch'ich'el. 13 Jini cha'an la' lac lʌc'tesan lac bʌ ba'an Jesús ti junwejl i ti' tejclum. La' laj cuch lac ts'a'lentel che' bajche' Jesús. 14 Mach wʌ'ic an lac tejclum. Pero woli lac sajcan jini tal to bʌ tejclum yujil bʌ jalijel.
15 Jini cha'an che' coltʌbilonla cha'an Jesús, la' lac chʌn sub i ñuclel Dios ti' tojlel winicob. Jiñʌch mero i majtan. 16 Mach yomic mi' ñajʌyel ti la' pusic'al i melol chuqui uts'at cha'an mi la' coltan la' pi'ʌlob, come jiñʌch i majtan Dios uts'at bʌ mi' q'uel.
17 Jac'benla i t'an xcʌntayajob la' cha'an. Otsan la' bʌ ti' wenta come añob i ye'tel cha'an mi' wen pʌsbeñetla i bijlel la' coltʌntel. Wersa mi caj i subob i bʌ ti' tojlel Dios. Mi uts'at mi la' jac'ob tijicña mi caj i subob. Pero mi wola' wʌq'ueñob i ch'ijiyemlel i pusic'al mach che'ic mi la' taj la' wenlel.
18 Yom mi la' tajon lojon ti oración. Cujil lojon ma'anic c mul lojon ti la' tojlel. Come ti pejtelel lojon c pusic'al com c mel lojon chuqui uts'at. 19 La' wocolic cha'lenla oración cha'an mach chʌn jalix mic cha' tilel ba' añetla.
Cortesía tac
20 Diosʌch mu' bʌ i ñʌch'chocoñonla. Tsi' teche loq'uel lac Yum Jesucristo ba'an chʌmeño' bʌ. Jiñʌch ñuc bʌ Xcʌnta tiñʌme'. Tsi' beq'ue i ch'ich'el cha'an i sellojlel jini xuc'ul bʌ t'an mach bʌ anic mi' jilel. 21 La' i yʌq'ueñetla pejtelel chuqui anto yom la' cha'an, cha'an mi la' mel ti pejtelel ora chuqui yom Dios. La' i mel i ye'tel Dios ti jatetla ti'p'ʌtʌlel Cristo che' bajche' mi' mulan. La' tsictiyic i ñuclel Cristo ti pejtelel ora. Amén.
22 A wocolic hermanojob, yom uts'at mi la' jac' la' xic'bentel, come ts'ita jach tsac ts'ijbubeyetla. 23 Ña'tanla librejix la quermano Timoteo. Mi mach jalix mi' julel ilayi, ya' talon ti jula' quic'ot. 24 Aq'uenla cortesía pejtelel xcʌntayajob la' cha'an, yic'ot pejtelel i cha'año' bʌ Dios. Mi' yʌq'ueñetla cortesía jini ch'oyolo' bʌ ti Italia. 25 La' ajnic i yutslel i pusic'al Dios la' wic'ot ti la' pejtelel.