SANTIAGO
1
Santiagojon, x'e'telon i cha'an Dios yic'ot lac Yum Jesucristo. Mic ts'ijbubeñetla ili jun i p'olbalet bʌ la jini lajchʌntiquil i yalobil Israel, pujquemet bʌ la ti pejtelel pañimil. Mi cʌq'ueñetla cortesía.
I yilʌbentel lac pusic'al
Quermanojob, ña'tanla jiñʌch wen tijicña bʌ che' mi' tilel wocol ti chajp ti chajp cha'an mi' yilʌbeñetla la' pusic'al. Come la' wujil, mi xuc'ul mi la' ñop Dios che' mi la' ñusan wocol, mi' yʌc' ti p'ojlel i p'ʌtʌlel la' pusic'al ti pijt. La' ts'ʌctʌyic i p'ʌtʌlel la' pusic'al ti pijt cha'an uts'at mi la' wajñel, cha'an mi' ts'ʌctiyel i wenlel la' pusic'al. Che' jini ma'anic chuqui anto yom la' cha'an. Mi anto yom la' ña'tʌbal c'ajtibenla Dios mu' bʌ i p'ewbeñob pejtelel winicob. Che' mi la' c'ajtiben mi caj i yʌq'ueñetla ti' yonlel i ña'tʌbal come mach yujilic a'leya. Ñopola mi caj la' wʌq'uentel che' mi la' c'ajtiben. Mach yomic tile bixel la' pusic'al ame lajaleticla bajche' wʌlʌcña bʌ ja' mu' bʌ i ñijcan ic'. Mi' jats' tac i bʌ ya' ti colem ñajb. Mi tile bixel la' pusic'al mach ti jump'ejlic la' pusic'al woli la' c'ajtiben. Che' jini ma'anic chuqui mi caj la' wʌq'uentel ti lac Yum. Come jini cha'p'ejax bʌ i pusic'al mi' cha'len cajcaj xʌmbal ti pejtelel i bijlel.
Jini hermano mach bʌ anic i chubʌ'an ti pañimil la' ñuc'ac i pusic'al cha'an i ñuclel Dios. 10 Jini wen chumul bʌ winic la' ñuc'ac i pusic'al cha'an peq'uesʌbil ti' tojlel Dios, come mi' caj ti jilel che' bajche' i nich pimel. 11 Che' c'ux q'uin mi' tiquesan jam. Mi' p'ajtel i nich pimel. Mi' jilel i t'ojlʌwel. Che' ja'el mi caj i chʌmel jini wen chumul bʌ. Quepel mi' cʌy i ye'tel.
12 Tijicña jini mu' bʌ i cuch wocol ti uts'at, come che' ñumenix i yilʌbentel i pusic'al, mi caj i yʌq'uentel i cuxtʌlel i wenta corona che' bajche' albil i cha'an Dios. Dios mi caj i yʌq'ueñob pejtelel mu' bʌ i c'uxbiñob. 13 Che' an majqui woli' pʌjyel ti mulil, ña'tanla mach pʌybilic i cha'an Dios. Come Dios mach mejlic i pʌjyel ti mulil. Ma'anic ba' ora mi' pʌy ti mulil winicob. 14 Che' an majqui woli' pʌjyel ti mulil, jiñʌch i colosojlel i pusic'al mu' bʌ i pʌy, mu' bʌ i xic'. 15 I colosojlel i pusic'al mi' colel ti' pusic'al. Mi' ñijcan ti mulil. Che' tsa'ix p'ojli mulil mi' yʌc' ti chʌmel.
16 C'uxbibilo' bʌ quermanojob, mach mi la' jac' la' lotintel. 17 Pejtelel wen bʌ lac majtan yic'ot pejtelel uts'at bʌ lac majtan mi' tilel ti Dios. Mi' jubel tilel ti lac Tat, tsa' bʌ i mele ec' ti pejtelel. Ma'anic mi' q'uextiyel i pusic'al. Ma'anic mi' yʌjñel mi ts'ita'ic. 18 Tsi' yʌq'ueyonla lac ñop i sujmlel i t'an cha'an mi lac cha' ilan pañimil che' bajche' yom i pusic'al. Tsi' cha' meleyonla ti yʌx alʌl bʌ i yalobil ti' tojlel yaño' bʌ mu' bʌ caj i ñopob.
Chʌn melela chuqui mi' yʌl jini wen t'an
19 Jini cha'an c'uxbibil bʌ quermanojob, yom p'ip'etla che' mi la' ñich'tan t'an. Mach yomic ora mi la' cha'len t'an. Mach yomic mi la' bʌc' mich'an. 20 Come i mich'ajel winicob ma'anic mi' coltañonla lac mel chuqui toj che' bajche' yom Dios. 21 Jini cha'an cʌyʌla pejtelel chuqui tac bibi' yic'ot pejtelel jontolil. Ti' yutslel la' pusic'al ch'ujbinla jini t'an tsa' bʌ ochi ti la' pusic'al che' bajche' pac' mu' bʌ mejlel i coltan la' ch'ujlel.
22 Chʌn melela chuqui mi' yʌl jini wen t'an. Mach yomic to'o che' jach mi la' wubin. Mach mi la' lon ña'tan woli la' ñop mi ma'anic woli la' jac'. 23 Come jini mu' bʌ i ñich'tan jini wen t'an, mi ma'anic mi' jac', lajalʌch bajche' juntiquil mu' bʌ i q'uel i wut ti espejo. 24 Mi' yujtel i q'uel i wut, mi' majlel. Mi' bʌc' ñajʌyel ti' pusic'al bajche' yilal i wut. 25 Mach che'ic jini mu' bʌ i wen q'uel jini wen bʌ mandar, come jini mandar mi' yʌc' ti colel jini ñup'ulo' bʌ. Majqui jach mi' wen q'uel, ma'anic mi' ñajʌyel ti' pusic'al chuqui tsi' yubi, pero mi' jac' che' bajche' yom. Jini winic mi' taj i wenlel ti Dios ti pejtelel chuqui mi' mel.
26 Jini mu' bʌ i lon ña'tan uts'at woli' ch'ujutesan Dios che' ma'anic mi' tic' i yac', woli jach i ñop lot. Tontojʌch. Mi' lon sub i bʌ ti hermano. 27 Jini mu' bʌ i ch'ujutesan Dios ti isujm, mach bʌ anic i bibi'lel ti' tojlel Dios lac Tat, jiñʌch mu' bʌ i coltan meba' alobob yic'ot meba' x'ixicob. Mi' chʌcʌ q'uel i bʌ ame i ñopben i sojquemal pañimil.