3
I subal Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'
(Mt. 3.1‑12; Mr. 1.1‑8; Jn. 1.19‑28)
Che' bʌ tsi' cha'le yumʌl jo'lujump'ejl jab Tiberio César, an i ye'tel ti gobernador Poncio Pilato ya' ti Judea. Woli' yumʌntel Herodes ya' ti Galilea. I yijts'in Herodes i c'aba' Felipe, woli' cha'len yumʌl ya' ti Iturea yic'ot ya' ti Traconite. Lisanias woli' cha'len yumʌl ya' ti Abilinia. Jini ñuc bʌ motomajob jiñobʌch Anás yic'ot Caifás. Tsa' tili i t'an Dios ba'an Juan ya' ti jochol bʌ lum. Jini Juan i yalobil Zacarías. Tsa' ñumi Juan ti subt'an ti pejtelel lum ya' ti' joytilel Jordán ja'. Tsi' sube winicob x'ixicob cha'an mi' ch'ʌmob ja' che' mi' cʌyob i mul cha'an mi' ñusʌbentelob i mul, che' bajche' ts'ijbubil ti' juñilel i t'an jini x'alt'an Isaías. Tsi' yʌlʌ: “I t'an juntiquil winic mu' bʌ i cha'len c'am bʌ t'an ti jochol bʌ lum: Chajpanla i bijlel lac Yum. Pʌtʌla majlel mucubij i cha'an, che'en. Pejtelel jini c'omol tac bʌ lum mi' caj ti bujt'intel. Pejtelel wits yic'ot bujbujtʌl mi' cajel ti jubel. Jini xoyol tac bʌ bij mi caj i toj'an. Pejtelel jini bulul bexel bʌ bij pamacña mi caj i majlel. Pejtelel winicob x'ixicob mi caj i yubiñob bajche' mi' coltʌntelob ti Dios”. Che'ʌch ts'ijbubil ti' juñilel Isaías.
Juan tsa' caji i subeñob winicob x'ixicob tsa' bʌ loq'uiyob tilel cha'an mi' ch'ʌmob ja': I yalobiletla xc'ʌñʌñej. ¿Majqui tsi' subeyetla cha'an mi la' puts'tan jini tojmulil mu' bʌ i tilel? Melela toj bʌ la' melbal mi woli la' cʌy la' mul. Mach mi la' wʌl ti la' pusic'al: “Jiñʌch c tat lojon Abraham”. Mach che'ic yom mi la' wʌl. Come mic subeñetla, Dios mi mejlel i pʌntesan jini xajlel tac ti' yalobilob Abraham. Wʌle ac'bil hacha ti' yebal te'. Pejtelel jini te' mach bʌ anic mi' yʌc' wen bʌ i wut mi' sejq'uel. Mi' chojquel ti c'ajc, che'en Juan.
10 Jini winicob x'ixicob tsi' c'ajtiyob: ¿Chuqui yom mic mel lojon? che'ob. 11 Juan tsi' jac'ʌ: Jini am bʌ i cha'an cha'p'ejl i bujc la' i yʌq'uen jump'ejl jini mach bʌ anic i cha'an. Jini am bʌ i we'el che'ʌch yom mi' mel ja'el, che'en. 12 Tsa' tiliyob cha'tiquil uxtiquil xch'ʌm tojoñelob ja'el cha'an mi' ch'ʌmob ja'. Tsi' c'ajtibeyob: Maestro, ¿chuqui yom mic mel lojon? che'ob. 13 Juan tsi' subeyob: Mach yomic mi la' c'ajtin tojoñel ñumen bajche tsa' subentiyetla, che'en. 14 Cha'tiquil uxtiquil soldadojob ja'el tsi' c'ajtibeyob: Jixcu joñon lojon, ¿chuqui yom mic mel lojon? che'ob. Juan tsi' subeyob: Mach mi la' chilben i taq'uin winic mi juntiquilic. Mach mi la' pʌc' ti mulil mi juntiquilic. Yom contentojetla yic'ot i tojol la' we'tel, che'en.
15 Che' woliyob to ti pijt, pejtelel winicob x'ixicob woli' pejcañob i bʌ: ¿Jim ba Cristo jini Juan? che'ob. 16 Juan tsi' subeyob ti pejtelelob: Joñon ti isujm mi cʌq'ueñetla ch'ʌmja', pero tal jini ñumen p'ʌtʌl bʌ bajche'on. Mach ñuconic cha'an mic ticben i ch'ajñal i xʌñʌb. Jiñʌch mu' bʌ caj i yʌq'ueñetla la' ch'ʌm Ch'ujul bʌ Espíritu yic'ot c'ajc. 17 An i wejlʌjib ti' c'ʌb. Mi caj i wen wejlan i yajñib trigo. Mi caj i lot jini trigo ti' yotlel. Mi caj i pulben i sujl ti c'ajc mach bʌ yujilic yajpel ti pejtelel ora. Che' tsi' yʌlʌ Juan. 18 Che' bʌ tsi' subeyob winicob x'ixicob jini wen t'an, tsi' xiq'uiyob cha'an mi' jac'ob. 19 Juan tsi' sube i mul jini Herodes am bʌ i ye'tel ti yumʌl. Come Herodes tsi' pʌyʌ Herodías i yijñam Felipe i yijts'in. Juan tsi' sube pejtelel i jontolil tsa' bʌ i cha'le Herodes. 20 An to yambʌ jontolil tsa' bʌ i mele Herodes. Tsi' mʌcʌ Juan ti mʌjquibʌl.
Tsi' ch'ʌmʌ ja' Jesús
(Mt. 3.13‑17; Mr. 1.9‑11)
21 Che' bʌ tsi' ch'ʌmʌyob ja' pejtelel winicob x'ixicob, tsi' ch'ʌmʌ ja' ja'el Jesús. Che' woli' pejcan Dios ti oración, tsa' cajli panchan. 22 Tsa' jubi tilel jini Ch'ujul bʌ Espíritu ba'an Jesús. Che' yilal che' bajche' x'ujcuts. Tsa' tili t'an ch'oyol bʌ ti panchan. Tsi' subu: Jatet Calobilet mu' bʌ j c'uxbin. Wen uts'at mij q'uelet, che'en.
I c'aba' tac i ñojte'el Jesús
(Mt. 1.1‑17)
23 An che' bajche' lujump'ejl i cha'c'al i jabilel Jesús che' bʌ tsi' teche i ye'tel. Jini Jesús i yalobilʌch José, che' mi' lon alob winicob. José i ñij'al Elí. 24 I tat Elí jiñʌch Matat, i tat Matat jiñʌch Leví, i tat Leví jiñʌch Melqui, i tat Melqui jiñʌch Jana, i tat Jana jiñʌch José, 25 i tat José jiñʌch Matatías, i tat Matatías jiñʌch Amós, i tat Amós jiñʌch Nahum, i tat Nahum jiñʌch Esli, i tat Esli jiñʌch Nagai, 26 i tat Nagai jiñʌch Maat, i tat Maat jiñʌch Matatías, i tat Matatías jiñʌch Semei, i tat Semei jiñʌch José, i tat José jiñʌch Judá, 27 i tat Judá jiñʌch Joana, i tat Joana jiñʌch Resa, i tat Resa jiñʌch Zorobabel, i tat Zorobabel jiñʌch Salatiel, i tat Salatiel jiñʌch Neri, 28 i tat Neri jiñʌch Melqui, i tat Melqui jiñʌch Adi, i tat Adi jiñʌch Cosam, i tat Cosam jiñʌch Elmodam, i tat Elmodam jiñʌch Er, 29 i tat Er jiñʌch Josué, i tat Josué jiñʌch Eliezer, i tat Eliezer jiñʌch Jorim, i tat Jorim jiñʌch Matat, 30 i tat Matat jiñʌch Leví, i tat Leví jiñʌch Simeón i tat Simeón jiñʌch Judá, i tat Judá jiñʌch José, i tat José jiñʌch Jonán, i tat Jonán jiñʌch Eliaquim, 31 i tat Eliaquim jiñʌch Melea, i tat Melea jiñʌch Mainán, i tat Mainán jiñʌch Matata, i tat Matata jiñʌch Natán, 32 i tat Natán jiñʌch David, i tat David jiñʌch Isaí, i tat Isaí jiñʌch Obed, i tat Obed jiñʌch Booz, i tat Booz jiñʌch Salmón, i tat Salmón jiñʌch Naasón, 33 i tat Naasón jiñʌch Aminadab, i tat Aminadab jiñʌch Aram, i tat Aram jiñʌch Esrom, i tat Esrom jiñʌch Fares, i tat Fares jiñʌch Judá, 34 i tat Judá jiñʌch Jacob, i tat Jacob jiñʌch Isaac, i tat Isaac jiñʌch Abraham, i tat Abraham jiñʌch Taré, i tat Taré jiñʌch Nacor, 35 i tat Nacor jiñʌch Serug, i tat Serug jiñʌch Ragau, i tat Ragau jiñʌch Peleg, i tat Peleg jiñʌch Heber, i tat Heber jiñʌch Sala, 36 i tat Sala jiñʌch Cainán, i tat Cainán jiñʌch Arfaxad, i tat Arfaxad jiñʌch Sem, i tat Sem jiñʌch Noé, i tat Noé jiñʌch Lamec, 37 i tat Lamec jiñʌch Matusalén, i tat Matusalén jiñʌch Enoc, i tat Enoc jiñʌch Jared, i tat Jared jiñʌch Mahalaleel, i tat Mahalaleel jiñʌch Cainán, 38 i tat Cainán jiñʌch Enós, i tat Enós jiñʌch Set, i tat Set jiñʌch Adán, Adán jiñʌch i yalobil Dios.