4
I yilʌbentel i pusic'al Jesús
(Mt. 4.1‑11; Mr. 1.12‑13)
Jesús, but'ul ti jini Ch'ujul bʌ Espíritu, tsi' cʌyʌ Jordán ja'. Tsa' pʌjyi majlel cha'an Espíritu c'ʌlʌl ti colem bʌ i tiquiñal lum. Cha'c'al q'uin ya'an. Tsa' ilʌbenti i pusic'al cha'an xiba. Cha'c'al q'uin ma'anic chuqui tsi' wis c'uxu. Che' ñumenix, an i wi'ñal Jesús. Jini xiba tsi' sube Jesús: Mi i Yalobilet Dios suben ili xajlel cha'an mi' pʌntʌyel ti waj, che'en. Jesús tsi' sube: Ts'ijbubil: “Mach ti wajic jach cuxulob winicob x'ixicob, pero ti pejtelel t'an ch'oyol bʌ ti Dios”, che'en. Jini xiba tsi' pʌyʌ majlel ti chan bʌ wits. Ti poj jumuc' jach tsi' laj pʌsbe Jesús i yumʌntel tac jini yumʌlob ti pañimil. Jini xiba tsi' sube Jesús: Mi caj cʌq'ueñet pejtel iliyi yic'ot i p'ʌtʌlel yic'ot i ñuclel, come laj aq'uebilon tic wenta. Mi cʌq'uen majqui com. Muq'uic a ñocchocon a bʌ a ch'ujutesañon, a cha'añʌch mi' majlel ti pejtelel, che'en jini xiba. Jesús tsi' sube: Cucu ti loq'uel wʌ' ba' añon, Satanás, come ts'ijbubil: “Yom ma' ch'ujutesan a Yum Dios. Cojach jini yom ma' yuman”, che'en.
Jini xiba tsi' pʌyʌ majlel Jesús ya' ti Jerusalén. Ya' tsi' pʌyʌ majlel ti wa'tʌl ti' pam i jol Templo. Tsi' sube: Mi i Yalobilet Dios, choco jubel a bʌ. 10 Come ts'ijbubil: “Mi caj i subeñob i yángelob cha'an mi' cʌntañet. 11 Mi caj i chuquet ti' c'ʌb, ame a jats' a woc ti xajlel”, che'en xiba. 12 Jesús tsi' sube: Albilix jini t'an: “Mach yomic ma' wilʌben i pusic'al a Yum Dios”, che'en. 13 Che' bʌ tsa' ujti i yilʌben i pusic'al Jesús, jini xiba tsi' cʌyʌ cha'p'ejl uxp'ejl q'uin.
I techibal i ye'tel Jesús wʌ' ti pañimil
(Mt. 4.12‑17; Mr. 1.14‑15)
14 Jesús tsa' cha' majli ti Galilea. An i p'ʌtʌlel jini Espíritu yic'ot. Tsa' pujqui t'an ti pejtelel lum ti' joytilel Galilea cha'an ñuc bʌ i melbal Jesús. 15 Jesús tsi' cha'le cʌntesa ti sinagoga tac i cha'an judíojob. Pejtelel winicob x'ixicob tsi' tsictesayob i ñuclel Jesús.
Tsa' ts'a'lenti Jesús ya' ti Nazaret
(Mt. 13.53‑58; Mr. 6.1‑6)
16 Tsa' majli Jesús ya' ti Nazaret ba' tsa' coli. Tsa' ochi ti sinagoga ti' q'uiñilel c'aj o che' bajche' i tilel. Tsa' wa'le cha'an mi' q'uel jun. 17 Tsa' aq'uenti i jun jini x'alt'an Isaías. Che' bʌ tsi' tili jini bʌlbil bʌ jun tsi' taja ba' ts'ijbubil ili t'an: 18 “An i yEspíritu lac Yum tic pusic'al. Tsi' yajcayon cha'an mic subeñob jini wen t'an p'umpuño' bʌ. Tsi' chocoyon tilel cha'an mic lajmesʌbeñob i ch'ijiyemlel jini ch'ijiyemo' bʌ, cha'an mic subeñob loq'uel jini ñup'ulo' bʌ, cha'an mij c'oq'uesʌbeñob i wut jini xpots'ob, cha'an mi cʌc' ti colel jini tic'lʌbilo' bʌ. 19 Tsi' chocoyon tilel cha'an mic sub jiñʌch i jabilel i yutslel i pusic'al lac Yum”. Che'ʌch tsi' pejcʌbeyob i Ts'ijbujel Dios jini Jesús.
20 Tsi' cha' bʌlʌ jini jun Jesús. Tsi' cha' aq'ue jini am bʌ i ye'tel ti sinagoga. Tsa' buchle. Pejtelel año' bʌ ti sinagoga tsi' ch'ujch'uj q'ueleyob Jesús. 21 Jesús tsa' caji i subeñob: Ts'ʌctiyemix wʌle i ts'ijbujel Dios, tsa' bʌ la' wubi, che'en. 22 Ti pejtelelob uts'at tsi' tajayob ti t'an Jesús. Tsa' toj sajtiyob i pusic'al cha'an uts'at i t'an Jesús. Tsi' yʌlʌyob: ¿Mach ba jinic i yalobil José? che'ob. 23 Jesús tsi' subeyob: Isujm mi caj la' subeñon jini t'an mu' bʌ i c'ʌñob ti lajiya: “Sts'ʌcaya, ts'ʌcan a bʌ”, che'en. Mi caj la' subeñon c mel wʌ' tic lumal chuqui tsac mele ya' ti Capernaum che' bajche' tsa'ix la' wubi. che'en. 24 Jesús tsi' yʌlʌ ja'el: Ti isujm mic subeñetla, ma'anic x'alt'an mu' bʌ i q'uejlel ti ñuc ti' lumal.
25 Ti isujm mic subeñetla an cabʌl meba' x'ixicob ti Israel ti' q'uiñilel Elías che' wen jamʌl pañimil ojlil i chʌmp'ejl jab, che' bʌ tsa' tili cabʌl wi'ñal ti pejtelel lum. 26 Ma'anic tsa' chojqui majlel Elías ba' añob. Tsa' jach chojqui majlel ti Sarepta ya' ti Sidón ba'an juntiquil meba' x'ixic. 27 An ja'el cabʌl israelob año' bʌ leco bʌ i tsoy che' ti' yorajlel jini x'alt'an Eliseo. Ma'anic majqui tsa' lajmesʌnti, jini jach Naamán, ch'oyol bʌ ti Siria. Che' tsi' yʌlʌ Jesús. 28 Che' bʌ tsi' yubiyob ili t'an, tsa' laj cajiyob ti mich'ajel ya' ti sinagoga. 29 Tsa' wa'leyob. Tsi' pʌyʌyob loq'uel Jesús ti' ti' tejclum wa'chocobil bʌ ti wits. Tsi' pʌyʌyob majlel ba' jʌmʌl wits cha'an mi' xit chocob jubel. 30 Jesús tsa' ñumi ti ojlil ba' añob. Tsa' majli.
Winic am bʌ i xibʌjlel
(Mr. 1.21‑28)
31 Tsa' jubi majlel Jesús ti jump'ejl tejclum ya' ti Galilea i c'aba' Capernaum. Tsi' cʌntesayob ti' q'uiñilel tac c'aj o. 32 Tsa' toj sajtiyob i pusic'al cha'an i cʌntesa come tsi' cha'le t'an Jesús yic'ot i p'ʌtʌlel i ye'tel. 33 Ya' ti sinagoga an winic am bʌ i xibʌjlel. C'am tsi' cha'le t'an. 34 Tsi' yʌlʌ: Cʌyʌyon lojon. ¿Chuqui i ye'tel tsa' tiliyet ba' añon lojon, Jesús ch'oyolet bʌ ti Nazaret? ¿Tsa' ba tiliyet cha'an ma' jisañon lojon? Cujil majquiyet. Jatet jini Ch'ujulet Bʌ ch'oyol bʌ ti Dios, che'ob. 35 Jesús tsi' tiq'ui. Tsi' sube: Ch'ʌbix. Loq'uen ti' pusic'al, che'en. Jini xiba tsi' choco jini winic ti lum ti' yojlilob. Tsa' loq'ui xiba. Ma'anic tsi' wis lowo jini winic. 36 Tsa' toj sajtiyob i pusic'al ti pejtelelob. Tsa' caji i pejcañob i bʌ. Tsi' yʌlʌyob: ¿Baqui tilem i t'an? Come ti' p'ʌtʌlel yic'ot i ye'tel mi' choc loq'uel i xibʌjlel winic. Mi' loq'uelob, che'ob. 37 Tsa' pujqui t'an ti pejtelel jini lum yic'ot ti yan tac bʌ lum ti' joytilel cha'an ñuc bʌ i melbal Jesús.
Jesús tsi' lajmesa cabʌlob
(Mt. 8.14‑17; Mr. 1.29‑34)
38 Tsa' wa'le Jesús. Tsa' loq'ui ti sinagoga. Tsa' ochi ti' yotot Simón ba' woli' wen ubin c'ajc x'ixic bʌ i ñij'al Simón. Tsi' c'ajtibeyob Jesús ti wocol t'an cha'an mi' lajmesan. 39 Ñuc wa'al Jesús ti' t'ejl x'ixic, tsi' tiq'ui jini c'ajc. Jini x'ixic tsa' lajmi. Tsa' ch'ojyi ti ora. Tsa' caji i we'sañob. 40 Che' woli ti bʌjlel q'uin tsi' pʌyʌyob majlel ba'an Jesús pejtel xc'amʌjelob leco tac bʌ i chʌmel. Jesús tsi' yʌc'ʌ i c'ʌb ti junjuntiquilob. Tsi' lajmesayob. 41 Tsa' loq'uiyob xibajob ti' pusic'al cabʌlob. Tsi' cha'leyob c'am bʌ t'an. Tsi' yʌlʌyob: Jatet i Yalobilet Dios, che'ob. Jesús tsi' tiq'uiyob. Ma'anic tsi' yʌq'ueyob i cha'len t'an, come cʌñʌl i cha'añob jiñʌch Cristo.
Jesús tsi' cha'le subt'an ti Galilea
(Mr. 1.35‑39)
42 Che' bʌ tsa' sʌc'a pañimil tsa' loq'ui majlel Jesús. Tsa' majli ti jochol bʌ lum. Winicob x'ixicob tsi' sʌclayob. Tsa' majliyob ba'an. Tsi' ñopoyob i jalitesan Jesús cha'an ya jach mi' cʌytʌl yic'otob. 43 Jesús tsi' subeyob: Wersa mic sub jini wen t'an cha'an i yumʌntel Dios ti yambʌ tejclum tac ja'el, come jini cha'an chocbilon tilel, che'en. 44 Tsi' cha'le subt'an ti sinagoga tac ya' ti Judea.