6
Xcʌnt'añob tsi' tuc'uyob i wut jam ti' q'uiñilel c'aj o
(Mt. 12.1‑8; Mr. 2.23‑28)
Ti' q'uiñilel c'aj o Jesús tsa' ñumi ti jamil. Jini xcʌnt'añob i cha'an tsi' tuc'uyob majlel jini c'uxbil bʌ i wut jam. Tsi' bilt'uyob ti' c'ʌb. Tsi' c'uxuyob. Cha'tiquil uxtiquil fariseojob tsi' c'ajtibeyob: ¿Chucoch mi la' cha'len chuqui tic'bil ti' q'uiñilel c'aj o? che'ob. Jesús tsi' subeyob: ¿Mach ba anic tsa' la' q'uele ti jun chuqui tsi' cha'le David che' bʌ tsi' yubi wi'ñal yic'ot i pi'ʌlob? Tsa' ochi ti' yotot Dios. Tsi' ch'ʌmʌ jini waj tsa' bʌ ajq'ui ti mesa. Tsi' c'uxu. Tsi' yʌq'ue i pi'ʌlob ja'el. Tic'bil ti mandar mi' c'uxob winicob. Cojach motomajob mi mejlel i c'ux jini waj, che'en Jesús. Jesús tsi' subeyob: I Yalobil Winic i Yumʌch jini q'uin che' mi laj c'aj la co, che'en.
Winic am bʌ tiquin bʌ i c'ʌb
(Mt. 12.9‑14; Mr. 3.1‑6)
Ti yambʌ i q'uiñilel c'aj o tsa' ochi Jesús ti sinagoga. Tsa' caji ti cʌntesa. Ya'an winic tiquin bʌ ñoj bʌ i c'ʌb. Jini sts'ijbayajob yic'ot fariseojob tsi' wen q'ueleyob Jesús cha'an mi' jop'beñob i mul mi tsi' lajmesa jini winic che' ti' yorajlel c'aj o. Yujil Jesús chuqui woli' yʌlob ti' pusic'al. Tsi' sube jini winic tiquim bʌ i c'ʌb: Ch'ojyen. Wa'i' ti ojlil, che'en. Tsa' ch'ojyi jini winic. Tsa' wa'le. Jesús tsi' subeyob: Jini jach mij c'ajtibeñetla: ¿Baqui bʌ tic'bil ti melol ti jini q'uin che' mi laj c'aj la co? ¿Tic'bil ba chuqui uts'at o jim ba chuqui jontol? ¿Tic'bil ba coltaya o tic'bil ba tsʌnsa? che'en. 10 Jesús tsi' joy q'ueleyob ti pejtelel. Tsi' sube jini winic: Sʌts'ʌ a c'ʌb, che'en. Tsi' sʌts'ʌ. Jini i c'ʌb tsa' cha' wen'a. 11 Cabʌl tsa' mich'ayob. Tsa' caji i pejcañob i bʌ cha'an mi' ña'tañob chuqui mi caj i tumbeñob Jesús.
Tsi' yajca lajchʌntiquil
(Mt. 10.1‑4; Mr. 3.13‑19)
12 Ti ili q'uin tac tsa' letsi majlel Jesús ti wits cha'an mi' mel oración. Ti pejtelel ac'ʌlel tsi' pejca Dios. 13 Che' bʌ tsa' sʌc'a, Jesús tsi' pʌyʌ tilel xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' yajca lajchʌntiquil. Tsi' yotsʌbeyob i c'aba' ti apóstolob. 14 Tsi' yajca Simón jini am bʌ i cha'chajplel i c'aba' Pedro, yic'ot Andrés i yijts'in Pedro; Jacobo yic'ot Juan, Felipe yic'ot Bartolomé, 15 Mateo yic'ot Tomás, Jacobo i yalobil Alfeo; yic'ot Simón jini Zelote; 16 Judas i yijts'in Jacobo; yic'ot Judas Iscariote tsa' bʌ i yʌc'ʌ Jesús ti' c'ʌb i contra.
I cʌntesa Jesús ti bujtʌl
(Mt. 4.23‑25)
17 Jesús tsa' jubi majlel yic'ot jini xcʌnt'añob. Tsa' wa'le ya' ti joctʌl yic'ot xcʌnt'añob i cha'an yic'ot bajc'ʌl winicob x'ixicob ch'oyolo' bʌ ti pejtelel Judea, ti Jerusalén, yic'ot ti' ti' ñajb ya' ti Tiro yic'ot ti Sidón. Tsa' tiliyob cha'an mi' yubibeñob i t'an Jesús yic'ot cha'an mi' lajmesʌbentelob i chʌmel. 18 Jini tic'lʌbilo' bʌ cha'an xibajob tsa' lajmesʌntiyob. 19 Ti pejtelel winicob x'ixicob yomob i tʌl Jesús come tsa' tsictiyi i p'ʌtʌlel cha'an mi' c'oq'uesañob ti pejtelel.
Jini am bʌ i tijicñʌyel
(Mt. 5.1‑12)
20 Jesús tsa' caji i q'uel xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' yʌlʌ:
Tijicñayetla mach bʌ anic la' chubʌ'an, come la' cha'añʌch i yumʌntel Dios.
21 Tijicñayetla mu' bʌ la' wubin wi'ñal wʌle, come mi caj la' ñaj'an. Tijicñayetla mu' bʌ la' cha'len uq'uel, come mi caj la' cha'len tse'ñal.
22 Tijicñayetla che' mi' ts'a'leñetla winicob, che' mi' choquetla, che' mi wajleñetla, che' mi' p'ajob la' c'aba' cha'an tsa' la' ñopo i Yalobil Winic.
23 Ti jimbʌ ora la' ñuc'ac la' pusic'al. Yom tijicñayetla come awilan, ñuc la' chobejtʌbal ya' ti panchan, come la' ñojte'elob lajal tsi' tic'layob x'alt'añob ti oñiyi.
24 Mi caj la' taj wocol wen chumulet bʌ la, come tsa'ix la' taja la' chobejtʌbal.
25 Mi caj la' taj wocol ñajetix bʌ la, come mi caj la' wubin wi'ñal.
Mi caj la' taj wocol mu' bʌ la' cha'len tse'ñal wʌle, come mi caj la' tsic la' pusic'al. Mi caj la' cha'len uq'uel.
26 Mi caj la' taj wocol che' uts'at mi' tajetla ti t'an pejtelel winicob x'ixicob, come che'ʌch tsi' tajayob ti t'an jini lot bʌ x'alt'añob ti oñiyi.
I cʌntesa Jesús cha'an i q'uextʌntel jontolil
(Mt. 5.38‑42; 7.12)
27 Pero mic subeñetla mu' bʌ la' wubin c tan: C'uxbin la' contrajob, melbenla chuqui uts'at jini mu' bʌ i ts'a'leñetla. 28 Aq'ueñob i yutslel la' t'an jini mu' bʌ i p'ajetla. Tajala ti oración jini mu' bʌ i tic'lañetla. 29 Jini mu' bʌ i jats'et ti junwejl a choj, pʌsben yambʌ a choj. Jini mu' bʌ i chilbeñet a chaqueta la' i ch'ʌm a bujc ja'el. 30 Maqui jach mi' c'ajtibeñet, aq'uen chuqui yom. Mach a chʌn c'ajtiben. 31 Melbenla chuqui uts'at winicob x'ixicob che' bajche' la' wom mi' melbeñetla. Mi la' yom mi' melbeñetob chuqui uts'at winicob x'ixicob, che' yom mi la' melbeñob ja'el.
Mi laj c'uxbin laj contrajob
(Mt. 5.43‑48)
32 Mi jini jach mi la' c'uxbin jini c'ux bʌ mi' yubiñetla, ¿uts'at ba mi la' q'uejlel che' jini? Come xmulilob ja'el yujilob c'uxbiya che' c'uxbibilob. 33 Mi jini jach mi la' coltan jini mu' bʌ i coltañetla, ¿uts'at ba mi la' q'uejlel, che' jini? Ma'anic. Come che'ʌch mi' melob xmulilob ja'el. 34 Mi jini jach mi la' wʌq'ueñob ti majan jini mu' bʌ caj i sutq'uibeñetla i q'uexol, ¿uts'at ba mi la' q'uejlel che' jini? Jini xmulilob mi yʌq'ueñob ti majan yambʌ xmulilob cha'an mi' sutq'uibentelob yic'ot i ñumel. 35 Pero c'uxbinla la' contrajob. Melela chuqui wen. Aq'uenla ti majan. Mach mi la' cha'len pensar cha'an mi la' cha' sutq'uibentel. Che' jini mi caj la' ch'ʌm la' chobejtʌbal. Che' jini tsiquil i yalobiletla jini C'ax Ñuc Bʌ, come mi' c'uxbin jini mach bʌ añobic i yutslel i pusic'al yic'ot jini jontolo' bʌ. 36 P'untan la' pi'ʌlob che' bajche' mi' p'untañetla la' Tat ja'el.
Che' an majch mi' lon al ti' pusic'al mi an i mul i pi'ʌlob
(Mt. 7.1‑5)
37 Mach mi la' wʌl ti la' pusic'al an i mul la' pi'ʌlob. Che' jini, ma'anic mi caj i yʌlob ti' pusic'al an la' mul. Mach mi la' sub ti xmulil la' pi'ʌlob. Che' jini, ma'anic mi la' sujbel ti xmulil. Ñusʌbenla i mul la' pi'ʌlob. Che' jini, mi caj i ñusʌntel la' mul. 38 Aq'uenla. Che' jini, mi caj la' wʌq'uentel wen bʌ i p'isol, tsʌts tejñʌbil, chejpʌbil, che' wolix ti wejtuyel. Come che' bajche' mi la' p'isben winicob che'ʌch mi caj la' wʌq'uentel. 39 Jesús tsi' subeyob lajiya: Jini xpots' ¿mejl ba i toj'esan majlel yambʌ xpots'? ¿Mach ba muq'uic i yajlelob ti ch'en ti cha'ticlel? 40 Mach ñuquic xcʌnt'an bajche' i maestro. Che' tsa'ix i laj ñopo, lajal mi yajñel bajche' i maestro.
41 ¿Chucoch ma' q'uel che' bʌ ya wistʌl sajte' am bʌ ti' wut a pi'ʌl pero ma'anic ma' q'uel cucujl am bʌ ti a wut? 42 ¿Bajche' mi mejlel a suben a pi'ʌl: “C pi'ʌl, la' to c loc'san sajte' ti a wut”, che'et, pero ma'anic ma' q'uel jini cucujl am bʌ ti a wut? Jatet, cha'chajp jax bʌ a pusic'al, ñaxan loc'san jini cucujl am bʌ ti a wut. Ti wi'il mi mejlel a wen q'uel cha'an ma' loc'san jini sajte' am bʌ ti' wut a pi'ʌl.
Ti' wut mi' cʌjñel te'
(Mt. 7.15‑20; 12.34‑35)
43 Mach wenic jini te' mu' bʌ i yʌc' leco bʌ i wut. Mach lecojic jini te' mu' bʌ i yʌc' uts'at bʌ i wut. 44 Jujuntejc te' mi' cʌjñel ti' wut. Ma'anic mi lac tuc' higo ti ts'ʌbabol. Che' ja'el, ma'anic mi lac tuc' ts'usub ti ch'ixol. 45 Jini uts'at bʌ winic mi' loc'san uts'at tac bʌ ti uts'at bʌ i pusic'al. Jini jontol bʌ winic mi' loc'san jontol tac bʌ ti jontol bʌ i pusic'al. Come chuqui jach but'ul ti lac pusic'al mi' tsictiyel che' mi lac cha'len t'an.
Cha'p'ejl i c'ʌclib otot
(Mt. 7.24‑27)
46 ¿Chucoch mi la' pejcañon ti la' Yum che' ma'anic mi la' mel chuqui mic subeñetla? 47 Mi caj j cʌntesañetla bajche' yilal jujuntiquil mu' bʌ i tilel ba' añon, mu' bʌ i yubibeñon c t'an, mu' bʌ i jac'beñon. 48 Lajalʌch bajche' winic tsa' bʌ i mele otot. Tam tsi' top'o lum. Tsi' wa'choco i c'ʌclib otot ti pam xajlel. Tsa' tili but'ja'. Tsʌts tsi' jats'ʌ jini otot. Ma'anic tsa' mejli i ñijcan, come wen wa'chocobil jini otot. 49 Pero jini mu' bʌ i yubibeñon c t'an che' ma'anic mi' jac'beñon lajalʌch bajche' winic tsa' bʌ i wa'choco i yotot ti pam lum. Ma'anic tsi' mele i c'ʌclib. Tsʌts tsa' tili but'ja' i jats' jini otot. Ti ora tsa' bujchi. Tsa' lu' jejmi jini otot. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.