7
Jesús tsi' lajmesa x'e'tel i cha'an jini am bʌ i ye'tel
(Mt. 8.5‑13; Jn. 4.43‑54)
Che' bʌ tsa' ujti i sub pejtelel jini t'an tsa' bʌ i yubiyob winicob x'ixicob, tsa' ochi Jesús ti Capernaum. Woli ti c'amʌjel x'e'tel i cha'an juntiquil i yaj capitán joc'al soldadojob. Wen c'ux mi' yubin jini x'e'tel. Yomix chʌmel. Che' bʌ tsi' yubi jini capitán ya'ʌch an Jesús, tsi' choco majlel ba'an Jesús jini xñoxob cha'an judíojob cha'an mi' subeñob ti wocol t'an, cha'an mi' tilel i lajmesan jini x'e'tel i cha'an. Che' bʌ tsa' tiliyob ba'an Jesús tsi' xiq'uiyob ti wocol t'an. Tsi' yʌlʌyob: Uts'at i pusic'al jini capitán. Yom ma' melben jini woli bʌ i c'ajtibeñet. Come c'ux mi' yubin lac lumal. Tsi' wa'chocobeyon lojon sinagoga, che'ob.
Tsa' majli Jesús yic'otob. Che' mach ñajtix añob ti' yotot, jini capitán tsi' choco majlel i pi'ʌlob ba'an Jesús. Tsi' sube: C Yum, mach ma' tic'lan a bʌ, come mach uts'aticon cha'an ma' wochel ti cotot. Jini cha'an tsac ña'ta mach uts'aticon cha'an mic tilel ba' añet. Cojach yom ma' wʌc' a t'an. Che' jini, mi' caj ti lajmel x'e'tel c cha'an. Come joñon ja'el añon ti' wenta yambʌ winic. An tic wenta cabʌl soldadojob. Mic suben juntiquil: “Cucu”. Mi' majlel. Yambʌ mic suben: “La'”. Mi' tilel. Mic suben c winic: “Cha'len jini”. Mi' mel, che'en. Jesús uts'at tsi' yubibe i t'an jini capitán. Tsi' sutq'ui i bʌ. Tsi' subeyob jini woli bʌ i tsajcañob majlel: Mic subeñetla, ma'anic ba' tsac taja ti pejtelel Israel winic mu' bʌ i ñopon bajche' jini, che'en Jesús. 10 Che' bʌ tsa' sujtiyob ti' yotot jini capitán, c'oq'uix tsi' tajayob jini x'e'tel tsa' bʌ i cha'le c'amʌjel.
Jesús tsi' teche ch'ojyel chʌmen bʌ i yalobil meba' x'ixic
11 Ti wi'il tsa' majli Jesús ti tejclum i c'aba' Naín. Tsi' pi'leyob majlel cabʌl xcʌnt'añob i cha'an yic'ot cabʌl winicob x'ixicob. 12 Che' lʌc'ʌlix an ti' ti' tejclum, awilan, woli' ch'ʌmob majlel ch'ujlelʌl cha'an mi' mucob. Jini winic tsa' bʌ chʌmi cojachix bʌ i yalobil i ña'. Meba'ix i ña'. Tsi' pi'leyob majlel cabʌl winicob x'ixicob loq'uemo' bʌ ti jini tejclum. 13 Che' bʌ tsi' q'uele lac Yum, tsi' p'unta jini meba' x'ixic. Tsi' sube: Mach ma' cha'len uq'uel, che'en. 14 Che' bʌ tsa' tili Jesús ba' añob, tsi' tʌlʌ i c'ʌclib ch'ujlelʌl. Tsi' cʌyʌyob i xʌmbal jini woli bʌ i q'uech majlel. Jesús tsi' yʌlʌ: Ch'iton, ch'ojyen, che'en. 15 Jini tsa' bʌ chʌmi tsa' buchle. Tsa' caji ti t'an. Jesús tsi' cha' aq'ue i yalobil jini x'ixic. 16 Tsa' cajiyob ti bʌq'uen ti pejtelelob. Tsi' tsictesayob i ñuclel Dios. Tsi' yʌlʌyob: Tsa'ix tili ñuc bʌ x'alt'an ba' añonla. Dios tsa'ix i jula'ta winicob x'ixicob i cha'an, che'ob. 17 Tsa' pujqui t'an cha'an ñuc bʌ i melbal Jesús ti pejtelel Judea yic'ot ti pejtelel lum ti' joytilel.
Jini winicob chocbilo' bʌ tilel i cha'an Juan
(Mt. 11.2‑19)
18 Jini xcʌnt'añob i cha'an Juan tsi' subeyob Juan pejtelel tsa' bʌ ujti. Juan tsi' pʌyʌ cha'tiquil. 19 Tsi' chocoyob majlel ba'an lac Yum cha'an mi' c'ajtibeñob: ¿Jatet ba woli bʌ c pijtan lojon, o woli ba c pijtan lojon yambʌ? che'ob. 20 Che' bʌ tsa' tiliyob jini winicob ba'an Jesús, tsi' subeyob: Tsi' chocoyon lojon tilel jini Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'. Juan woli' c'ajtin: “¿Jatet ba jini mu' bʌ i tilel o yom ba mic pijtan lojon yambʌ?” che'ob. 21 Ti jim bʌ ora Jesús tsi' lajmesa cabʌl xc'amʌjelob año' bʌ leco tac bʌ i chʌmel, yic'ot jini año' bʌ i xibʌjlel. Tsi' cambeyob i wut cabʌl xpots'ob. 22 Jesús tsi' subeyob: Cucula. Subenla Juan chuqui tsa' la' q'uele yic'ot chuqui tsa' la' wubi, che'en. Wolix ti cha' c'otelob i wut jini xpots'ob. Woliyobix ti xʌmbal jini mach bʌ añobic i c'ʌjñibal i yoc. Lajmesʌbilobix jini año' bʌ leco bʌ i tsoy. Jini xcojcob wolix i yubiñob t'an. Woli' cha' tejchelob ch'ojyel jini chʌmeño' bʌ. Jini p'umpuño' bʌ woli' yubiñob jini wen t'an. 23 Tijicña jini mach bʌ anic mi' lon tejchel tile bixel bʌ i pusic'al cha'an c melbal, che'en Jesús.
24 Che' bʌ tsa' majliyob jini winicob chocbilo' bʌ tilel cha'an Juan, Jesús tsa' caji' suben jini tempʌbilo' bʌ bajche' yilal Juan: ¿Chuqui tsajni la' q'uel ti jochol bʌ lum? ¿Jim ba chiquib jam woli bʌ i yujcun ic'? 25 ¿Chuqui tsajni la' q'uel? ¿Jim ba juntiquil winic wen i t'ojol bʌ i pislel? La' wilan jini wen chumulo' bʌ mu' bʌ i lʌpob weñatax bʌ pisil añob ti' yototob reyob. 26 ¿Chuqui tsajni la' q'uel? ¿Tsajni ba la' q'uel juntiquil x'alt'an? Isujm, mic subeñetla, ñumen ñuc jini Juan bajche' x'alt'an. 27 Come tsa' ña'tʌnti Juan ti jini t'an tsa' bʌ ts'ijbunti: “Awilan, mic ñaxan choc majlel subt'an mu' bʌ i chajpan a bijlel”, che'ʌch ts'ijbubil. 28 Mic subeñetla: Ti pejtelel i yalobilob x'ixicob ma'anic yambʌ ñuc bʌ x'alt'an bajche' jini Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'. Pero jini c'ax ch'o'ch'oc bʌ ti' yumʌntel Dios ñumen an i ñuclel bajche' Juan. Che' tsi yʌlʌ Jesús.
29 Pejtel winicob x'ixicob yic'ot xch'ʌm tojoñelob tsi' ña'tayob tojʌch Dios che' bʌ tsi' yubibeyob i t'an Juan. Tsi' ch'ʌmʌyob ja' ti' c'ʌb Juan. 30 Pero jini fariseojob yic'ot xcʌntesa mandarob tsi' ñusayob i pʌyol ti Dios yic'ot i coltʌntel. Come ma'anic tsi' ch'ʌmʌyob ja' ti' c'ʌb Juan.
31 ¿Bajche' mic lajin jini winicob x'ixicob año' bʌ ti pañimil wʌle? ¿Bajche' yilalob? 32 Lajalob bajche' alobob buchulo' bʌ ba'an choñoñibʌl woli bʌ i pʌyob i pi'ʌlob. Mi' yʌlob: “Tsac wusu lojon amʌy, ma'anic tsa' la' cha'le son. Tsa cuc'tʌbeyet lojon ch'ujlelʌl, ma'anic tsa' la' cha'le uq'uel”, che'ob. 33 Come Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌm ja' tsa' tili. Ma'anic tsi' c'uxu waj, ma'anic tsi' japʌ vino. Mi la' wʌl: “An i xibʌjlel”. 34 I Yalobil Winic tsa' tili. An chuqui mi' c'ux. An chuqui mi' jap. Woli la' wʌl: “Awilan, xwo'lel, jini xjap vino. Mi' pi'leñob ti xʌmbal jini xch'ʌm tojoñelob yic'ot xmulilob”, che'etla. 35 I ña'tʌbal Dios mi' tsictiyel ti uts'at ti pejtel i yalobilob, che'en Jesús.
Jesús tsa' majli ti' yotot juntiquil fariseo
36 Juntiquil fariseo tsi' sube Jesús ti wocol t'an cha'an mi' cha'len we'el yic'ot. Tsa' ochi Jesús ti' yotot jini fariseo. Tsa' buchle ti' t'ejl mesa. 37 Awilan, juntiquil x'ixic ti tejclum tsa' bʌ i cha'le mulil, che' bʌ tsi' ña'ta ya'an Jesús ti' t'ejl mesa ti' yotot jini fariseo, tsi' ch'ʌmʌ tilel jump'ejl alʌ limetej melbil bʌ ti xajlel but'ul ti xojocña bʌ ts'ac. 38 Che' ya' wa'al jini x'ixic ti' pat Jesús, tsa' caji ti uq'uel. Tsa' chʌjq'ui jubel i ya'lel i wut ti' yoc Jesús. Tsi' sujcube ti' tsutsel i jol. Tsi' ts'ujts'ube i yoc. Tsi' boño ti jini xojocña bʌ ts'ac.
39 Jini fariseo tsa' bʌ i pʌyʌ tilel Jesús ti we'el tsi' q'uele. Tsi' ña'ta ti' pusic'al: X'alt'anic jini winic, tsa'ix i cʌñʌ ili x'ixic woli bʌ i tʌl. Tsa'ix i cʌmbe i melbal, come xmulilʌch jini x'ixic, che'en. 40 Jesús tsi' sube Simón: Simón, an chuqui mi caj c subeñet, che'en. Simón tsi' yʌlʌ: Subeñon, Maestro, che'en. 41 Tsa' caji' yʌl Jesús: Juntiquil winic tsi' yʌq'ueyob taq'uin ti bet cha'tiquil xbetob. Juntiquil an i bet jo'c'al i cha'bajc' denario. Yambʌ an i bet lujump'ejl i yuxc'al denario. 42 Ma'añobic i chubʌ'an ili xbetob cha'an mi' tojob i bet. Jini winic tsi' ñusʌbeyob i bet ti cha'ticlelob. Ti cha'ticlel mi caj i c'uxbiñob jini winic tsa' bʌ i ñusʌbeyob i bet. Alʌ, che' jini ¿majqui mi caj i ñumen c'uxbin? che'en Jesús. 43 Tsi' yʌlʌ Simón: Mi cʌl jini tsa' bʌ ñusʌbenti ñumen on bʌ i bet, che'en. Jesús tsi' cha' sube: Isujm bajche' tsa' ña'ta, che'en.
44 Jesús tsi' sutq'ui i bʌ i q'uel jini x'ixic. Tsi' sube Simón: ¿Woli ba a q'uel jini x'ixic? Tsa' ochiyon ti a wotot. Ma'anic tsa' wʌq'ueyon ja' cha'an coc. Ili x'ixic tsa' chʌjq'ui jubel i ya'lel i wut ti coc. Tsi' sujcubeyon ti' tsutsel i jol. 45 Ma'anic tsa' ts'ujts'uyon. Pero ili x'ixic ma'anic tsi' cʌyʌ i ts'ujts'ubeñon coc c'ʌlʌl che' bʌ tsa' ochiyon. 46 Ma'anic tsa' boño c jol ti aceite. Pero ili x'ixic tsi' boño coc ti xojocña bʌ ts'ac. 47 Jini cha'an mic subeñet, anquese cabʌl i mul ñusʌbilix ti pejtelel. Jini cha'an cabʌl mi' c'uxbiñon. Majqui mi' ñusʌbentel ts'ita' i mul ts'ita' jach mi' cha'len c'uxbiya, che'en Jesús. 48 Tsi' sube x'ixic: Ñusʌbilix a mul, che'en. 49 Jini buchulo' bʌ yic'ot Jesús ti' t'ejl mesa tsa' caji i yʌlob ti' pusic'al: ¿Ñuc ba jini winic cha'an mi' ñusan mulil? che'ob. 50 Jesús tsi' sube x'ixic: Coltʌbilet cha'an tsa' ñopo. Cucu ti' ñʌch'tilel a pusic'al, che'en.