8
X'ixicob tsa' bʌ i coltayob Jesús
Ti wi'il Jesús tsa' ñumi majlel ti pejtelel tejclum yic'ot ti pejtelel xchumtʌl. Tsi' subu jini wen t'an cha'an i yumʌntel Dios. Jini lajchʌntiquil xcʌnt'añob i cha'an tsi' pi'leyob majlel. Tsi' pi'leyob majlel ja'el cha'tiquil uxtiquil x'ixicob tsa' bʌ lajmesʌntiyob cha'an i xibʌjlel yic'ot i chʌmel. Juntiquil x'ixic i c'aba' María, ch'oyol bʌ ti Magdala. Tsa' loq'uiyob wuctiquil xibajob ti' pusic'al. Ya'an ja'el Juana, i yijñam Chuza. Jini Chuza xq'uel e'tel i cha'an Herodes. Ya' an ja'el Susana, yic'ot cabʌl yaño' bʌ x'ixicob tsa' bʌ i c'ʌñʌyob i chubʌ'an cha'an mi' we'sañob.
Lajiya cha'an xwejch'uya pac'
(Mt. 13.1‑15, 18‑23; Mr. 4.1‑20)
Tsi' tempayob i bʌ bajc'ʌl winicob x'ixicob. Tsa' tiliyob ba'an Jesús loq'uemo' bʌ ti cabʌl tejclum tac. Jesús tsi' pejcayob ti lajiya. Tsi' yʌlʌ: Tsa' majli winic ti wejch'uya pac'. Che' woli' wejch'un majlel, tsa' yajli ts'ita' ti' ti' bij. Tsi' t'uchtayob winicob. Tsi' c'uxuyob te'lemut. Yambʌ tsa' yajli ti xajlelol. Che' bʌ tsa' coli, tsa' tiqui, come ma'anic ach'. Yambʌ tsa' yajli ti ch'ixol. Temel tsa' coli yic'ot jini ch'ix. Jini ch'ix tsi' tsʌnsa. Yambʌ tsa' yajli ti wen bʌ lum. Che' bʌ tsa' coli, tsi' yʌc'ʌ i wut jo'jo'c'al ti jujump'ejl. Che' tsi' yʌlʌ Jesús. Che' bʌ tsa' ujti i sub ili t'an, tsi' yʌlʌ ti c'am bʌ t'an: Jini am bʌ i chiquin cha'an mi' yubin, la' i yubin, che'en.
Jini xcʌnt'añob i cha'an tsi' c'ajtibeyob Jesús: ¿Chuqui i sujmlel jini lajiya? che'ob. 10 Jesús tsi' yʌlʌ: Aq'uebiletla cha'an mi la' cʌmben i sujmlel i yumʌntel Dios mach bʌ tsictiyemic ti yambʌ ora. Pero jini yaño' bʌ mic pejcañob ti lajiya cha'an mi' q'uelob, pero ma'anic mi' c'otelob i wut. Mi' yubiñob, pero ma'anic mi' ch'ʌmbeñob isujm.
11 Jiñʌch i sujmlel jini lajiya: Jini pac' jiñʌch i t'an Dios. 12 Jini am bʌ ti' ti' bij jiñobʌch mu' bʌ i yubiñob t'an. Mi' tilel xiba. Mi' chilben loq'uel jini t'an ti' pusic'al cha'an ma'anic mi' ñopob ame mi' coltʌntelob. 13 Jini año' bʌ ti xajlelol, jiñobʌch mu' bʌ i yubiñob jini t'an. Ti' tijicñʌyel i pusic'al mi' bʌc' jac'ob, pero ma'anic i wi' ti' pusic'al. Mi' poj ñopob, pero che' mi' yilʌbentelob i pusic'al mi' cha' cʌyob. 14 Jini tsa' bʌ yajli ti ch'ixol jiñʌch tsa' bʌ i yubiyob jini t'an. Che' mi' majlelob, cabʌl i c'ojo'ol cha'an pañimil yic'ot chubʌ'añʌl yic'ot paxyal. Mi' c'unte' jisan jini am bʌ ti' pusic'al. Ma'anic mi' yʌc'ob i wut. 15 Jini tsa' bʌ yajli ti wen bʌ lum jiñʌch mu' bʌ i yubiñob jini t'an. Toj i pusic'al. Uts'at i pusic'al. Mi' lotob jini t'an tsa' bʌ i yubiyob. Mi' yʌc'ob i wut ti' xuc'tilel i pusic'al.
Candil ti' yebal chiquib
(Mr. 4.21‑25)
16 Jini mu' bʌ i tsuc' candil ma'anic mi' mʌc ti p'ejt. Ma'anic mi' yʌc' ti yebal ch'ac. Mi' joc'chocon ti' joc'lib cha'an mi' pʌsbeñob i sʌclel jini mu' bʌ i yochelob. 17 Ma'anic mucul tac bʌ mach bʌ anic mi' caj ti pʌstʌl. Ma'anic mucul tac bʌ mach bʌ anic mi' caj ti cʌjñel, come mi' caj ti tsictiyel ti' sʌclel pañimil. 18 Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an mi la' wen ubin jini t'an, come majqui jach an i cha'an mi caj i yʌq'uentel yambʌ. Majqui jach ma'anic i cha'an mi caj i lu' chilbentel chuqui tac an i cha'an, che'en Jesús.
I ña', i yijts'iñob Jesús
(Mt. 12.46‑50; Mr. 3.31‑35)
19 Tsa' tiliyob ba'an Jesús i ña' yic'ot i yerañob. Ma'anic tsa' mejliyob ti ochel ba'an Jesús cha'an cabʌl winicob x'ixicob. 20 Tsa' subenti Jesús: Ya' wa'alob a ña' a wijts'iñob ti' pat otot. Yomob i q'uelet, che'ob. 21 Jesús tsi' subeyob: Jini mu' bʌ i yubiñob i t'an Dios mu' bʌ i jac'ob jiñobʌch c ña' yic'ot quijts'iñob, che'en.
Jesús tsi' tiq'ui p'ʌtʌl bʌ ic'
(Mt. 3.23‑27; Mr. 4.35‑41)
22 Ti yambʌ q'uin Jesús tsa' ochi ti barco yic'ot jini xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' subeyob: La' c'axiconla ti junwejl ñajb, che'en. Tsa' cajiyob ti majlel. 23 Che' woliyob ti xʌmbal majlel ti ja', tsa' caji ti wʌyel Jesús. Tsa' tili p'ʌtʌl bʌ ic' ti ñajb. Yom bujt'el ti ja' barco. Bʌbʌq'uen mi' chʌmelob. 24 Tsa' tiliyob ba'an Jesús. Tsi' ñijcayob ch'ojyel. Tsi' subeyob: Maestro, Maestro, wolic jilel lojon, che'ob. Tsa' ch'ojyi Jesús. Tsi' tiq'ui jini ic' yic'ot jini wamlaw ch'inlaw bʌ ja'. Ñʌch'ʌcña pañimil. 25 Jesús tsi' subeyob: ¿Bacan mi la' ñop? che'en. Tsi' cha'leyob bʌq'uen. Tsa' toj sajtiyob i pusic'al. Tsi' subeyob i bʌ: ¿Majqui jini? come jini ic' yic'ot ñajb mi' jac'ben i mandar, che'ob.
Jini am bʌ i xibʌjlel ti' lumal geraseñob
(Mt. 8.28‑34; Mr. 5.1‑20)
26 Tsi' ñijcayob majlel barco c'ʌlʌl ti' lumal geraseñob ya' ti junwejl Galilea. 27 Che' bʌ tsa' c'oti ti lum Jesús, tsa' tili winic ch'oyol bʌ ti tejclum. Anix ora an i xibʌjlel. Ma'anic i pislel. Ma'anic mi' yajñel ti otot. Ya jach an ti' yotlel ch'ujlelʌl. 28 Jini winic tsi' cha'le oñel che' bʌ tsi' q'uele Jesús. Tsi' yʌlʌ: ¿Chuqui i ye'tel ma' tilel ba' añon, Jesús, i Yalobilet bʌ Dios, jini C'ax Ñuc bʌ? Mic subeñet awocolic mach ma' tic'lañon, che'en. 29 Come Jesús tsi' sube loq'uel jini xiba ti' pusic'al winic. Anix ora chucul i cha'an. Tsi' cʌntayob ti cárcel jini winic. Tsi' cʌchʌyob ti cadena yic'ot ti' ñejt'il i c'ʌb i yoc. Pero jini winic tsi' ts'oco jini cadena tac. Jini xiba tsi' wersa ñijca majlel ti jochol bʌ lum. 30 Jesús tsi' c'ajtibe: ¿Chuqui a c'aba'? che'en. Tsi' yʌlʌ: J c'aba' Legión, che'en, come tsa' ochiyob cabʌl xibajob ti' pusic'al jini winic. 31 Tsi' c'ajtibeyob ti wocol t'an cha'an ma'anic mi' chocob jubel ti ch'en mach bʌ anic i yebal.
32 Ya'an bajc'ʌl chitam. Woli ti buc'bal ya' ti wits. Jini xibajob tsi' c'ajtibeyob Jesús ti wocol t'an cha'an mi' yʌc'ob ti ochel ti chitam. Jesús tsi' yʌc'ʌ i t'an. 33 Jini xibajob tsa' loq'uiyob ti jini winic. Tsa' ochiyob ti chitam. Ti ajñel tsa' laj jubi chitam ti xitil bʌ wits. Tsa' ochi ti colem ñajb. Tsa' laj chʌmi ti ja'. 34 Che' bʌ tsi' q'ueleyob chuqui tsa' ujti, ti ajñel tsa' majliyob jini xcʌnta chitamob. Ya' ti tejclum yic'ot ti xchumtʌl tac tsi' subuyob chuqui tsa' ujti. 35 Tsa' loq'uiyob tilel winicob x'ixicob cha'an mi' q'uelob jini winic. Tsa' tiliyob ba'an Jesús. Ya' tsi' tajayob jini winic tsa' bʌ loq'ui i xibʌjlel, buchul ti' tojlel Jesús. Lʌpʌl i bujc. Anix i pusic'al. Tsi' cha'leyob bʌq'uen. 36 Jini tsa' bʌ i q'ueleyob tsi' subuyob bajche' tsa' coltʌnti jini winic am bʌ i xibʌjlel. 37 Pejtelel winicob x'ixicob ch'oyolo' bʌ ti' joytilel i lumal geraseñob tsi' subeyob Jesús ti wocol t'an cha'an mi' loq'uel majlel ya' ba' añob. Come tsi' cha'leyob cabʌl bʌq'uen. Tsa' cha' ochi Jesús ti barco. Tsa' cha' majli. 38 Jini winic tsa' bʌ chojqui loq'uel i xibʌjlel tsi' c'ajtibe Jesús ti wocol t'an cha'an mi' yʌc' i t'an cha'an mi yajñel yic'ot. Jesús tsi' choco majlel. 39 Tsi' sube: Sujten ti a wotot. Suben a pi'ʌlob chuqui tac ñuc tsi' melbeyet Dios, che'en. Tsa' majli jini winic. Tsa' caji i puc t'an ti pejtelel tejclum cha'an chuqui tac ñuc tsi' melbe Jesús.
I yalobil Jairo yic'ot jini x'ixic tsa' bʌ i tʌlʌ i bujc Jesús
(Mt. 9.18‑26; Mr. 5.21‑43)
40 Che' bʌ tsa' cha' tili Jesús, tijicñayob tsi' q'ueleyob come tsi' pijtayob ti pejtelelob. 41 Awilan, tsa' tili winic i c'aba' Jairo, i yum sinagoga. Tsi' ñocchoco i bʌ ba'an Jesús. Tsi' c'ajtibe ti wocol t'an cha'an mi' yochel Jesús ti' yotot. 42 Come an jach juntiquil xch'oc bʌ i yalobil, yomix i taj lajchʌmp'ejl i jabilel. Wolix ti chʌmel. Che' bʌ tsa' majli Jesús, cabʌl winicob x'ixicob tsi' joy ñet'eyob. 43 An juntiquil x'ixic mach bʌ anic tsa' wis tijq'ui i bec' i ch'ich'el lajchʌmp'ejl jab. Tsi' laj jisa pejtelel i chubʌ'an cha'an i tojol i ts'ʌcʌntel. Ma'anic majch tsa' mejli i lajmesan. 44 Lʌc'ʌl tsa' tili ti' pat Jesús. Tsi' tʌlbe i yoc i pislel. Ti ora tsa' tijq'ui i bec' i ch'ich'el. 45 Jesús tsa' caji' yʌl: ¿Majqui tsi' tʌlʌyon? che'en. Ti pejtelelob tsi' yʌlʌyob ma'anic tsi' tʌlʌyob. Pedro tsi' sube: Maestro, an cabʌl winicob x'ixicob ti a joytilel. Mi' ñet'etob, che'en.
46 Pero Jesús tsi' yʌlʌ: An majqui tsi' tʌlʌyon. Ña'tʌbil c cha'an tsa' c'ʌjni c p'ʌtʌlel, che'en. 47 Che' yujilix jini x'ixic mach mejlix i muc i bʌ, tsiltsilña tsa' tili. Tsi' pʌcchoco i bʌ ti' tojlel i yoc Jesús. Tsi' subu ti' tojlel pejtelel winicob x'ixicob chucoch tsi' tʌlʌ. Che' bʌ tsi' tʌlʌ, tsa' lajmi ti ora. 48 Jesús tsi' sube: Calobil, tsa' lajmiyet cha'an tsa' ñopoyon. Cucu ti' ñʌch'tilel a pusic'al, che'en.
49 Che' bʌ woli to ti t'an, tsa' tili winic loq'uem bʌ ti' yotot i yum sinagoga. Tsi' yʌlʌ: Chʌmenix a walobil. Mach a chʌn mʌcben q'uin jini Maestro, che'en. 50 Che' bʌ tsi' yubi jini t'an, Jesús tsi' sube jini yumʌl: Mach a cha'len bʌq'uen. Chʌn ñopo ti a pusic'al. Che' jini, mi' caj i coltʌntel jini xch'oc, che'en. 51 Che' bʌ tsa' ochi Jesús ti' yotot jini yumʌl, ma'anic tsi' yʌc'ʌ ti ochel yaño' bʌ, jini jach Pedro yic'ot Jacobo yic'ot Juan yic'ot i tat i ña' jini xch'oc. 52 Woliyob ti uq'uel pejtelel winicob x'ixicob. Woli' yuc'tañob jini xch'oc. Jesús tsi' yʌlʌ: Cʌyʌx la' wuq'uel. Mach chʌmenic. Woli jach ti wʌyel, che'en. 53 Tsi' wajleyob come yujilob chʌmenix jini xch'oc. 54 Jesús tsi' chucbe i c'ʌb jini xch'oc. Tsi' yʌlʌ ti c'am bʌ t'an: Xch'oc, ch'ojyen, che'en. 55 Tsa' cha' ochi i ch'ujlel. Tsa' ch'ojyi ti ora. Jesús tsi' subeyob cha'an mi' we'sañob. 56 Tsa' toj sajtiyob i pusic'al i tat i ña' jini xch'oc. Jesús tsi' subeyob mach yomic mi' subeñob i pi'ʌlob chuqui tsa' ujti.