9
Tsa' aq'uentiyob i ye'tel jini lajchʌntiquil
(Mt. 10.5‑16; Mr. 6.7‑13)
Jesús tsi' pʌyʌ tilel jini lajchʌntiquil xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' yʌq'ueyob i ye'tel yic'ot i p'ʌtʌlel ti' contra xibajob, yic'ot ti' contra pejtel c'amʌjel. Tsi' chocoyob majlel cha'an mi' subob jini wen t'an cha'an i yumʌntel Dios, cha'an mi' lajmesañob jini xc'amʌjelob. Jesús tsi' subeyob: Mach yomic chuqui mi la' ch'ʌm majlel ti bij, mi te' cha'an xʌmbal, mi chim, mi waj, mi taq'uin. Mach mi la' lʌp cha'p'ejl la' bujc. Baqui jach bʌ otot mi la' wochel, ya' yom mi la' jijlel c'ʌlʌl mi la' loq'uel majlel ti jini tejclum. Che' mi la' loq'uel ti tejclum ba' ma'anic mi' pʌyetla ochel ti' yotot, tijcanla loq'uel i ts'ubeñal la' woc cha'an mi' q'uelob, come mach wenic bajche' tsi' meleyob. Che' tsi' yʌlʌ Jesús. Tsa' loq'uiyob majlel jini xcʌnt'añob. Tsi' pucuyob i bʌ ti pejtelel xchumtʌl tac. Tsi' subuyob jini wen t'an. Tsi' cha'leyob lajmesaya ti pejtelel lum.
Tsa' tsʌnsʌnti Juan tsa' bʌ i yʌc'ʌ ch'ʌmja'
(Mt. 14.1‑12; Mr. 6.14‑29)
Tsa' caji' yubin jini yumʌl Herodes pejtelel chuqui tac tsi' mele Jesús. Cabʌl tsi' cha'le tsic pusic'al, come cha'tiquil uxtiquil tsi' yʌlʌyob tsa'ix tejchi ch'ojyel Juan ba'an chʌmeño' bʌ. Yaño' bʌ tsi' yʌlʌyob tsa'ix cha' tsictiyi Elías. Yaño' bʌ tsi' yʌlʌyob tsa'ix cha' ch'ojyi juntiquil oñiyi bʌ x'alt'an. Tsi' yʌlʌ Herodes: Joñon tsa'ix c set' t'ojbe loq'uel i bic' Juan. ¿Majqui jini woli bʌ i mel ñuc bʌ i ye'tel? che'en. Yom i q'uel.
Tsa' we'sʌntiyob jo'p'ejl mil
(Mt. 14.13‑21; Mr. 6.30‑44; Jn. 6.1‑14)
10 Che' bʌ tsa' cha' tiliyob jini chocbilo' bʌ majlel, tsi' subeyob Jesús pejtel chuqui tac tsi' cha'leyob. Jesús tsi' bajñel pʌyʌyob majlel ti colem bʌ i tiquiñal lum ti' tojel jini tejclum i c'aba' Betsaida. 11 Che' bʌ tsi' ña'tayob jini winicob x'ixicob, tsi' tsajcayob majlel. Jesús tsi' wen pejcayob. Tsi' subeyob t'an cha'an i yumʌntel Dios. Tsi' lajmesa jini año' bʌ i chʌmel.
12 Che' wolix ti bʌjlel q'uin, tsa' tiliyob ba'an Jesús jini lajchʌntiquil. Tsi' subeyob: Subeñobix majlel ti xchumtʌl tac yic'ot ti tejclum cha'an mi' jijlelob ba' mi' tajob i bʌl i ñʌc', come wʌ' añonla ti jochol bʌ lum, che'ob. 13 Jesús tsi' subeyob: Aq'ueñob jatetla chuqui tac mi' c'uxob, che'en. Tsi' subeyob: Cojach an c cha'an lojon jo'q'uejl waj yic'ot cha'cojt chʌy. Mach jastʌyic. Yom mic majlel lojon c mʌn i bʌl ñʌc'ʌl, che'ob. 14 Ya' añob jo'p'ejl mil winicob. Jesús tsi' sube xcʌnt'añob: Subeñob buchtʌl ti mojt ti mojt, che' bajche' lujuntiquil i yuxc'al ti jujunmojt, che'en. 15 Che'ʌch tsi' meleyob bajche' tsi' yʌlʌ. Tsi' subeyob buchtʌl ti pejtelelob. 16 Jesús tsi' ch'ʌmʌ jini jo'q'uejl waj yic'ot cha'cojt chʌy. Tsi' letsa i wut ti panchan. Tsi' cha'le oración. Tsi' xet'e waj. Tsi' yʌq'ue xcʌnt'añob i cha'an cha'an mi' pucbeñob. 17 Tsi' c'uxuyob ti pejtelelob. Tsa' ñaj'ayob. Tsi' lotoyob lajchʌmp'ejl chiquib i xujt'il tac.
Pedro tsi' yʌlʌ: Jatet Cristojet
(Mt. 16.13‑20; Mr. 8.27‑30)
18 Ti yambʌ q'uin che' bʌ tsi' bajñel pejca Dios Jesús, ya' añob xcʌnt'añob yic'ot. Jesús tsi' c'ajtibeyob: ¿Majquiyon mi' yʌlob? che'en. 19 Jini xcʌnt'añob tsi' subeyob: Cha'tiquil uxtiquil mi' yʌlob jatet Juanet, jini x'ac' ch'ʌmja'. Yaño' bʌ mi' yʌlob Elíaset. Yaño' bʌ mi' yʌlob juntiquil oñiyi bʌ x'alt'añet tsa' bʌ cha' ch'ojyi, che'ob. 20 Jesús tsi' c'ajtibeyob: Jixcu jatetla, ¿majquiyon mi la' wʌl? che'en. Pedro tsi' jac'ʌ: Jatet Cristojet, yajcʌbil bʌ i cha'an Dios, che'en.
Jesús tsi' subu bajche' mi caj i chʌmel
(Mt. 16.21‑23; Mr. 8.31‑33)
21 Jesús tsi' tiq'uiyob. Tsi' yʌq'ueyob mandar cha'an ma'anic mi' subeñob yambʌ mi juntiquilic. 22 Tsi' yʌlʌ: Wersa mi' yubin cabʌl wocol i Yalobil Winic. Wersa mi' ts'a'lentel cha'an xñoxob año' bʌ i ye'tel yic'ot ñuc bʌ motomajob yic'ot sts'ijbayajob. Mi caj i tsʌnsʌntel. Mi caj i cha' ch'ojyel ti yuxp'ejlel q'uin, che'en.
Bajche' yom mi lac tsajcan majlel Jesús
(Mt. 16.24‑28; Mr. 8.34―9.1)
23 Jesús tsi' subeyob ti pejtelelob: Mi an majqui yom i tsajcañon, la' i len cʌy chuqui yom ti' bajñel pusic'al, la' i ch'ʌm i cruz ti jujump'ejl q'uin, la' i tsajcañon. 24 Majqui jach yom i bajñel cʌntan i cuxtʌlel mi caj i sʌt. Jini mu' bʌ i yʌc' i cuxtʌlel cha'añon mi caj i cʌntan. 25 ¿Come chuqui mi' taj winic mi tsi' lon ch'ʌmʌ pejtelel pañimil, mi tsa' sajti i ch'ujlel, mi tsi' jisa i bʌ? 26 Majqui jach mi' quisniñon yic'ot c t'an, i Yalobil Winic ja'el mi caj i quisnin jini winic che' mi' tilel ti' ñuclel yic'ot i ñuclel i Tat yic'ot i ñuclel jini ch'ujul bʌ ángelob. 27 Ti isujm mic subeñetla, lamital ili wa'alo' bʌ ma'anic mi caj i chʌmelob jinto che' mi' q'uelob i yumʌntel Dios, che'en Jesús.
Tsa' yʌjñi Jesús
(Mt. 17.1‑8; Mr. 9.2‑8)
28 Che' bʌ tsa' ñumi che' bajche' waxʌcp'ejl q'uin che' ajlemix jini t'an, Jesús tsi' pʌyʌ majlel Pedro yic'ot Juan yic'ot Jacobo. Tsa' letsi majlel yic'otob ti wits cha'an mi' pejcan Dios. 29 Che' woli ti oración, tsa' yʌjñi i wut Jesús. Tsa' sʌc'a i pislel. Ts'ʌylaw i sʌclel. 30 Awilan, cha'tiquil winicob tsi' pejcayob Jesús. Jiñobʌch Moisés yic'ot Elías. 31 Tsa' tsictiyiyob yic'ot i ñuclel. Tsa' caji i subob bajche' mi caj i cʌy pañimil Jesús che' mi' yujtesan chuqui mi caj i mel ya' ti Jerusalén. 32 Suts'atax i wut Pedro yic'ot i pi'ʌlob cha'an yomob wʌyel. Che' cañal i wut tsi' q'ueleyob i ñuclel Jesús yic'ot jini cha'tiquil winicob ya' bʌ añob. 33 Che' bʌ tsa' cajiyob ti majlel jini cha'tiquil, Pedro tsi' sube Jesús: Maestro, uts'at mi laj cʌytʌl ilayi. La' c mel lojon uxp'ejl lejchempat, jump'ejl cha'añet, jump'ejl cha'an Moisés, jump'ejl cha'an Elías, che'en. Ma'anic tsi' ña'ta Pedro chuqui woli yʌl.
34 Che' woli to i yʌl jini t'an tsa' tili jump'ejl tocal. Tsi' mosoyob. Tsi' cha'leyob bʌq'uen jini xcʌnt'añob che' bʌ tsa' mosleyob ti tocal. 35 Tsa' loq'ui t'an ti tocal. Tsi' yʌlʌ: Jiñʌch Calobil tsa' bʌ c yajca. Ubinla i t'an, che'en. 36 Che' bʌ tsa' ujti jini t'an, ya'ʌch an Jesús ti' bajñelil. Jini xcʌnt'añob ñʌch'ʌl tsa' cʌleyob. Cabʌl q'uin ma'anic tsi' wis subeyob yaño' bʌ chuqui tac tsi' q'ueleyob.
Jesús tsi' lajmesa ch'iton am bʌ i juquin chʌmel
(Mt. 17.14‑21; Mr. 9.14‑29)
37 Ti yijc'ʌlal che' bʌ tsa' jubiyob ti wits, cabʌl winicob x'ixicob tsa' tiliyob i taj Jesús. 38 Awilan, juntiquil tsa' bʌ tili tsi' yʌlʌ ti c'am bʌ t'an: Maestro, mij c'ajtibeñet awocolic q'uele calobil, come jiñʌch cojach bʌ calobil. 39 Awilan, jini xiba mi' choc. Mi' bʌc' cajel ti oñel. Jini xiba mi' yʌc' ti juquin chʌmel jinto mi' loq'uel i lojc i yej. Mi' chʌn tic'lan. Wocol mi' poj cʌy. 40 Tsaj c'ajtibe xcʌnt'añob a cha'an ti wocol t'an cha'an mi' chocob loq'uel. Ma'anic tsa' mejliyob, che'en. 41 Jesús tsi' jac'ʌ: Winicob x'ixicob año' bʌ wʌle mach bʌ anic mi la' ñop, sojquemetla. ¿Jayp'ejl to q'uin wʌ' añon la' wic'ot? ¿Jayp'ejl to q'uin mij cuchbeñetla la' sajtemal? Pʌyʌ tilel a walobil wʌ' ba' añon, che'en. 42 Che' woli to i tilel i tat jini ch'iton, jini xiba tsi' wersa ñijca jini ch'iton. Tsi' yʌc'ʌ ti juquin chʌmel. Jesús tsi' tiq'ui jini xiba. Tsi' lajmesa jini ch'iton. Tsi' cha' ac'ʌ ti' wenta i tat.
Jesús tsi' cha' subu bajche' mi caj i chʌmel
(Mt. 17.22‑23; Mr. 9.30‑32)
43 Tsa' toj sajtiyob i pusic'al ti pejtelelob che' bʌ tsi' q'ueleyob i ñuclel i p'ʌtʌlel Dios. Che' bʌ tsa' toj sajtiyob i pusic'al cha'an chuqui tac tsi' cha'le Jesús, tsa' caji i suben xcʌnt'añob i cha'an: 44 La' ochic ti la' chiquin jini c t'an, come i Yalobil Winic mi caj i yʌjq'uel ti' c'ʌb winicob, che'en Jesús. 45 Pero ma'anic tsi' ch'ʌmbeyob isujm jini t'an, come mucbil i sujmlel i t'an cha'an ma'anic mi' ch'ʌmbeñob isujm. Ma'anic tsi' c'ajtiyob i sujmlel come woliyob ti bʌq'uen.
¿Majqui ñumen ñuc ti' yumʌntel Dios?
(Mt. 18.1‑5; Mr. 9.33‑37)
46 Tsa' caji i cʌlʌx pejcañob i bʌ cha'an mi' bajñel yajcañob majqui ñumen ñuc ti' tojlelob. 47 Jesús tsi' ña'ta chuqui woli' yʌlob ti' pusic'al. Tsi' pʌyʌ tilel juntiquil alob. Tsi' yʌc'ʌ ti' t'ejl. 48 Tsi' subeyob: Majqui jach mi' c'uxbin jini alob tij c'aba' mi' c'uxbiñon. Majqui jach mi' c'uxbiñon mi' c'uxbin c Tat tsa' bʌ i chocoyon tilel. Come jini ñumen ch'o'ch'oc bʌ ti la' tojlel jiñʌch ñumen ñuc bʌ.
Jini mach bʌ anic mi' contrajiñonla woli' coltañonla
(Mr. 9.38‑40)
49 Juan tsi' sube: Maestro, tsaj q'uele lojon juntiquil mu' bʌ i choc loq'uel xibajob ti a c'aba'. Tsac tiq'ui lojon come ma'anic mi' tsajcañon lojon, che'en. 50 Jesús tsi' sube: Mach mi la' tic', come jini mach bʌ anic mi' contrajiñonla woli' coltañonla, che'en.
Jesús tsi' tiq'ui Jacobo yic'ot Juan
51 Che' i yorajlelix che' mux caj i pʌjyel majlel ti panchan, ti jump'ejl jach i pusic'al tsa' caji ti majlel ti Jerusalén. 52 Tsi' choco majlel winicob ti' tojel i wut. Tsa' ochiyob ti jump'ejl i tejclum samaritanojob cha'an mi' chajpʌbeñob ba' mi' jijlel Jesús. 53 Pero jini winicob x'ixicob ma'anic tsi' pʌyʌyob ochel come tsiquil wersa yom majlel ti Jerusalén. 54-55 Che' bʌ tsi' ña'tayob Jacobo yic'ot Juan, xcʌnt'añob i cha'an, tsi' subeyob: C Yum, ¿a wom ba mic cha'len lojon mandar cha'an mi' jubel tilel c'ajc ti panchan cha'an mic jisañob che' bajche' tsi' mele Elías? che'ob. Jesús tsi' sutq'ui i bʌ i q'uelob. Tsi' tiq'uiyob: 56 Ma'anic tsa' tili i Yalobil Winic cha'an mi' jisan winicob x'ixicob, pero cha'an mi' coltañob, che'en. Tsa' majliyob ti yambʌ xchumtʌl.
Jini yomo' bʌ i tsajcañob Jesús
(Mt. 8.18‑22)
57 Che' woli' majlelob ti bij, juntiquil winic tsi' sube Jesús: C Yum, mi caj c tsajcañet baqui jach ma' majlel, che'en. 58 Jesús tsi' sube: An i met wax. An i c'u' te'lemut, pero ma'anic i yajñib ba' mi' c'aj i yo i Yalobil Winic che'en. 59 Jesús tsi' sube yambʌ winic: Tsajcañon, che'en. Jini winic tsi' sube: C Yum, la' ñaxan majlicon c muc c tat, che'en. 60 Jesús tsi' sube: La' i mucob chʌmeño' bʌ jini chʌmeño' bʌ i pi'ʌlob. Pero jatet, cucu, subu i yumʌntel Dios, che'en. 61 Yambʌ winic tsi' sube Jesús: Mi caj c tsajcañet, c Yum. Pero la' ñaxan majlicon c subeñob jini año' bʌ ti cotot, che'en. 62 Jesús tsi' sube: Jini mu' bʌ i q'uel i pat che' woli' top' lum, ma'anic i c'ʌjñibal ti' yumʌntel Dios, che'en.