10
I ye'tel lujuntiquil i chʌnc'al
(Mt. 11.20‑27; 13.16‑17)
Che' ujtemix iliyi, lac Yum tsi' yʌq'ueyob i ye'tel yambʌ lajchʌntiquil i chʌnc'al (72). Tsi' chocoyob majlel ti cha'cha'tiquil cha'an mi' majlelob ti ñaxan ti pejtelel tejclum yic'ot xchumtʌl ba' mi caj i majlel Jesús. Tsi' subeyob: Isujm, cabʌl jini c'ajbal pero ma'anic jaytiquil x'e'telob. Jini cha'an c'ajtibenla i yum c'ajbal cha'an mi' choc majlel x'e'telob ti c'ajbal. Cucula. Awilan, mic choquetla majlel che' bajche' tiñʌme' joyol bʌ ti bʌte'el ts'i'. Mach mi la' ch'ʌm majlel i yajñib taq'uin, mi chim, mi xʌñʌbʌl. Mach mi la' wʌq'ueñob cortesía jini xñumelob ti bij. Baqui jach mi la' wochel ti otot ñaxan subula: La' tilic i ñʌch'tilel i pusic'al jini año' bʌ ti jini otot. Che' yom mi la' sub. Mi ya'an juntiquil yom bʌ i taj i ñʌch'tilel i pusic'al, aq'uenla i yutslel la' t'an cha'an mi' taj i ñʌch'tilel i pusic'al. Mi mach yomic, ma'anic mi caj i taj. Ya' yom mi la' jijlel ti jini jach bʌ otot ba' pʌybilet. C'uxula, japʌla chuqui mi la' wʌq'uentel. Come uts'at mi' yʌq'uentelob i tojol x'e'telob. Mach mi la' c'axel ti jujump'ejl otot.
Che' mi la' wochel ti colem tejclum ba' uts'at mi' pʌyetla ochel, c'uxula chuqui jach mi' yʌq'ueñetla. Mi an xc'amʌjelob ya' ba' mi la' wochel, c'oq'uesañob. Subeñob: “Tsa'ix juli i yumʌntel Dios wʌ' ba' añetla”, che'etla. 10 Che' mi la' wochel ti colem tejclum ba' ma'anic mi' pʌyetla ochel, ñumenla ti calle tac. Subula jini t'an: 11 “Jini ts'ubejn tsa' bʌ i toybeyon lojon coc ti la' tejclum mic tijcan loq'uel cha'an i yejtal la' contrajintel. Ña'tanla lʌc'ʌlix i yumʌntel Dios”. Che' yom mi la' sub. 12 Mic subeñetla: Ñumen wocol mi caj i yubiñob ti jini tejclum bajche' jini ch'oyolo' bʌ ti Sodoma che' ti' q'uiñilel tojmulil.
13 Mi caj la' taj wocol añet bʌ la ti Corazín. Mi caj la' taj wocol añet bʌ la ti Betsaida. Come tsa'ic mejli ñuc bʌ e'tel ti Tiro yic'ot Sidón che' bajche' tsa' mejli ba' añetla tsi' cʌyʌyob i mul. Tsa' buchleyob, tsi' xojoyob i tsutsel chivo. Tsi' mujlayob i bʌ yic'ot i tʌñil c'ajc. 14 Jini cha'an, ñumen wocol mi caj i yubiñob ti' q'uiñilel tojmulil jini chumulo' bʌ ti jini tejclum bajche' jini ch'oyolo' bʌ ti Tiro yic'ot Sidón. 15 Jixcu jatet Capernaum, mu' bʌ a q'uel a bʌ ti ñuc che' bajche' i ñuclel panchan, mi caj a chojquel jubel ti c'ajc. 16 Jini c'ux bʌ mi yubiñetla c'ux mi' yubiñon. Jini mu' bʌ i ts'a'leñetla, mi' ts'a'leñon. Jini mu' bʌ i ts'a'leñon mi' ts'a'len jini tsa' bʌ i chocoyon tilel. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
17 Tsa' cha' tiliyob jini lajchʌntiquil i chʌnc'al. Tijicñayob, tsi' subeyob: C Yum, jini xibajob mi' loq'uelob che' mic subeñob loq'uel ti a c'aba', che'ob. 18 Jesús tsi' subeyob: Tsaj q'uele Satanás che' bʌ tsa' yajli ti panchan che' bajche' i xu'il chajc. 19 La' wilan, mi cʌq'ueñetla la' p'ʌtʌlel cha'an mi la' t'uchtan lucum yic'ot siñan yic'ot pejtelel i p'ʌtʌlel la' contra. Ma'anic chuqui mi caj i tumbeñetla. 20 Mach yomic tijicñayetla cha'an woli' loq'uelob xibajob cha'an ti la' t'an. Pero yom tijicñayetla cha'an ts'ijbubil la' c'aba' ti panchan, che'en Jesús.
21 Ti jim bʌ ora tijicña i pusic'al Jesús cha'an jini Espíritu. Tsi' yʌlʌ: Mic subeñet a ñuclel, c Tat, i Yumet panchan yic'ot pañimil. Come tsa' mucbeyob a t'an jini año' bʌ cabʌl i ña'tʌbal yic'ot jini p'ip'o' bʌ i pusic'al, pero tsa' wʌq'ueyob i ch'ʌmbeñob isujm alʌlob. Uts'atʌch, c Tat, come che'ʌch yom a pusic'al. 22 Pejtelel chuqui tac an, aq'uebilon i cha'an c Tat. Ma'anic majqui mi' cʌñon cojach c Tat. Che' ja'el, ma'anic majqui mi' cʌn c Tat cojach joñon come i Yalobilon. Mi' cʌñob c Tat ja'el majqui jach mi cʌq'uen i cʌn. Che' tsi' yʌlʌ Jesús. 23 Tsa' caji i suben xcʌnt'añob che' i bajñel añob: Tijicñayob jini mu' bʌ i q'uelob chuqui tac mi la' q'uel. 24 Come mic subeñetla, cabʌl x'alt'añob yic'ot reyob wersa yomob i q'uel jini woli bʌ la' q'uel pero ma'anic tsi' q'ueleyob. Yomob i yubiñob jini woli bʌ la' wubin pero ma'anic tsi' yubiyob, che'en.
Uts'at bʌ samaritano
25 Awilan, tsa' wa'le juntiquil xcʌntesa mandar cha'an mi' yilʌben i pusic'al Jesús. Tsa' caji i c'ajtiben: Maestro, ¿chuqui yom mic cha'len cha'an mic taj j cuxtilel mach bʌ anic mi' jilel? che'en. 26 Jesús tsi' sube: ¿Chuqui ts'ijbubil ti mandar? ¿Chuqui ma' q'uel ti jun? che'en. 27 Tsi' jac'ʌ: “C'uxbin a Yum Dios ti pejtelel a pusic'al, ti pejtelel a ch'ujlel, ti pejtelel a p'ʌtʌlel, ti pejtelel a ña'tʌbal. C'uxbin a pi'ʌlob che' bajche' ma' bajñel c'uxbin a bʌ”, che'en. 28 Jesús tsi' sube: Weñʌch bajche' tsa' jac'ʌ. Che'ʌch yom ma' mel. Che' jini, mi caj a taj a cuxtʌlel, che'en.
29 Jini winic yom i q'uel i bʌ ti toj, jini cha'an tsi' sube: ¿Majqui c pi'ʌlob? che'en. 30 Jesús tsi' jac'ʌ: Juntiquil winic tsa' loq'ui ti Jerusalén cha'an mi' majlel ti Jericó. Tsi' chucuyob xujch'ob. Tsi' lu' chilbeyob i chubʌ'an yic'ot i pislel. Tsi' lowoyob. Tsa' majliyob. Ts'ita jax yom chʌmel che' bʌ tsi' cʌyʌyob. 31 Tsa' tili juntiquil motomaj ya' ti jini bij. Che' bʌ tsi' q'uele jini lojwem bʌ, tsa' ñumi ti junwejl i ti' bij. 32 Che'ʌch tsi' mele juntiquil leví ja'el che' bʌ tsa' tili ba'an. Tsa jach i q'uele. Tsa' ñumi ti junwejl i ti' bij. 33 Pero juntiquil samaritano, che' woli ti xʌmbal ti bij, tsa' c'oti ba'an jini lojwem bʌ. Che' bʌ tsi' q'uele tsi' p'unta. 34 Tsa' tili i pixben i lojwel. Tsi' yotsʌbe aceite yic'ot vino. Tsi' c'ʌchchoco ti' c'ʌchlib. Tsi' pʌyʌ majlel ti' yotlel wʌyibʌl ba' tsi' cʌnta. 35 Ti yijc'ʌlal che' yomix majlel, tsi' loc'sa cha'p'ejl denario. Tsi' yʌq'ue i yum otot. Tsi' sube. “Cʌntʌbeñon jini winic. Mi ñumen ma' jisan taq'uin mu' to c tojbeñet che' mic cha' tilel”, che'en. 36 ¿Bajche' ma' wʌl? che'en Jesús. Tsa' ñumiyob uxtiquil winicob. ¿Majqui tsi' pʌsʌ i bʌ ti' pi'ʌl jini tsa' bʌ chujqui cha'an xujch'ob? che'en Jesús. 37 Jini winic tsi' yʌlʌ: Jini tsa' bʌ i p'unta, che'en. Jesús tsi' sube: Cucu. Che'ʌch yom ma' mel ja'el, che'en.
Jesús ti' yotot Marta yic'ot María
38 Che' bʌ tsa' majli ti bij, Jesús tsa' c'oti ti xchumtʌl. Juntiquil x'ixic i c'aba' Marta tsi' pʌyʌ ochel ti' yotot. 39 An i yijts'in jini Marta, i c'aba' María. María tsa' buchle ti' tojel Jesús. Tsi' ñich'tʌbe i t'an. 40 Marta tsa' caji i mel i pusic'al, come cabʌl i ye'tel. Tsa' tili ba'an Jesús. Tsi' yʌlʌ: C Yum, ¿mach ba anic ma' q'uel bajche' mi' cʌyon quijts'in cha'an mic bajñel cha'len e'tel? Suben cha'an mi' coltañon, che'en. 41 Pero Jesús tsi' sube: Marta, Marta, cabʌl ma' tsic a pusic'al, cabʌl ma' mel a pusic'al cha'an a we'tel. 42 Junchajp jach yom. María tsi' yajca jini wem bʌ. Ma'anic mi caj i chilbentel, che'en.