11
I cʌntesa Jesús cha'an oración
(Mt. 6.9‑15; 7.7‑11)
Tsa' majli Jesús ba' tsi' pejca Dios. Che' bʌ tsa' ujti ti oración, juntiquil xcʌnt'an i cha'an tsi' sube: C Yum, cʌntesañon lojon bajche' yom mic pejcan lojon Dios, che' bajche' Juan tsi' cʌntesa xcʌnt'añob i cha'an ja'el, che'en. Jesús tsi' subeyob: Che' mi la' pejcan Dios, yom mi la' wʌl: C Tat lojon añet bʌ ti panchan, la' ch'ujutesʌntic a c'aba', la' tilic a yumʌntel, la' mejlic chuqui a wom ti pañimil che' bajche' ti panchan. Aq'ueñon lojon wʌle c waj cha'an ili q'uin. Ñusʌbeñon lojon c mul che' bajche' mic ñusʌbeñob i mul c pi'ʌlob lojon. Mach ma' wʌc'on lojon ba' mic pʌjyel lojon ti mulil. Cʌntañon lojon ame yajlicon lojon ti jontolil.
Jesús tsi' subeyob ja'el: Mi an a cʌñʌ bʌ, ¿mach ba muq'uic a majlel ti ojlil ac'ʌlel a suben: “C pi'ʌl, la' c majñan uxq'uejl a waj? Come juntiquil c pi'ʌl tsa' tili i jula'tañon. Ma'anic chuqui mi cʌq'uen i c'ux”, che'et. Jini am bʌ ti' mal otot mi' subeñet: “Mach a tic'lañon. Ñup'ulix i ti' cotot. Wʌyʌlonix quic'ot calobilob. Mach mejlicon ti ch'ojyel cha'an mi cʌq'ueñet”, che'en. Mic subeñetla: Anquese cʌñʌlet i cha'an, mach yomic ch'ojyel i yʌq'ueñet jini waj, pero che' ma' chʌn c'ajtiben mi caj i ch'ojyel i yʌq'ueñet chuqui yom. Joñon mic subeñetla: C'ajtinla, mi caj la' wʌq'uentel. Sajcanla, mi caj la' taj. Pejcanla i yum otot, mi caj la' jambentel. 10 Come jujuntiquil mu' bʌ i c'ajtin mi' yʌq'uentel. Jini mu' bʌ i sajcan mi' taj. Jini mu' bʌ i pejcan i yum otot mi caj i jambentel. 11 ¿Am ba juntiquil mu' bʌ i yʌq'uen xajlel i yalobil che' mi' c'ajtiben waj? ¿Mu' ba a wʌq'uen lucum che' mi' c'ajtibeñet chʌy? 12 ¿Mu' ba a wʌq'uen siñan che' mi' c'ajtibeñet tumut? 13 Jatetla jontolet bʌ la, la' wujil la' wʌq'uen la' walobil chuqui uts'at. La' Tat am bʌ ti panchan, ¿mach ba ñumen yujilic i yʌq'ueñob jini Ch'ujul bʌ Espíritu jini mu' bʌ i c'ajtibeñob? Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Tsi' yʌlʌyob mi' cha'len i ye'tel ti' p'ʌtʌlel Satanás
(Mt. 12.22‑30, 43‑45; Mr. 3.19‑27)
14 Tsa' caji i choc loq'uel ti winic juntiquil xiba tsa' bʌ i yotsa winic ti x'uma'. Che' bʌ tsa'ix chojqui loq'uel i xibʌjlel tsa' caji ti t'an jini x'uma'. Tsa' toj sajtiyob i pusic'al winicob x'ixicob. 15 Cha'tiquil uxtiquil tsi' yʌlʌyob: Ti' p'ʌtʌlel Satanás, i yum xibajob, mi' choc loq'uel xibajob, che'ob. 16 Yaño' bʌ tsi' c'ajtibeyob cha'an mi' pʌsbeñob i yejtal i p'ʌtʌlel ti panchan, cha'an mi' yilʌbeñob i pusic'al. 17 Yujil Jesús chuqui woli' yʌlob ti' pusic'al. Tsi' subeyob: Mi tsi' t'oxoyob i bʌ ti leto i winicob juntiquil yumʌl, mi' jilel i yumʌntel. Mi' jilel jump'ejl otot ba' mi' t'oxob i bʌ ti leto. 18 Che' ja'el, mi woli' bajñel contrajin i bʌ Satanás, ¿bajche' mi' mejlel ti jalijel i yumʌntel? Come mi la' wʌl wolic choc loq'uel xibajob ti' p'ʌtʌlel Satanás. 19 Mi wolic choc loq'uel xibajob ti' p'ʌtʌlel Satanás, ¿baqui mi' tajob i p'ʌtʌlel la' walobilob cha'an mi' chocob loq'uel? Jini cha'an la' walobilob mi caj i tsictesañob la' mul. 20 Mi wolic choc loq'uel xibajob ti' p'ʌtʌlel i c'ʌb Dios, isujm tsa'ix juli i yumʌntel Dios ba' añetla.
21 Che' p'ʌtʌl i yum otot che' chajpʌbil yic'ot juloñib, ma'anic mi' tic'lʌbentel i chubʌ'an. 22 Che' mi' tilel ñumen p'ʌtʌl bʌ i chuc i yum otot, mi' mʌjlel i cha'an. Mi' chilben i juloñib tsa' bʌ i lon ña'ta i c'ʌn i coltan i bʌ. Mi' puc jini tsa' bʌ i chili. 23 Jini mach bʌ anic quic'ot woli' contrajiñon. Jini mach bʌ anic mi' pʌy tilel tiñʌme' ba' añon woli jach i pam puc. 24 Che' mi' loq'uel i xibʌjlel ti' pusic'al winic, mi' cha'len xʌmbal ba' tiquin pañimil. Mi' sajcan ba' mi' c'aj i yo. Che' ma'anic mi' taj, mi' yʌl: “Muq'uix c cha' majlel ti cotot ba' tsa' loq'uiyon”, che'en. 25 Che' mi' c'otel, misubil mi' taj, chajpʌbilix. 26 Mi' majlel i pʌy tilel yambʌ wuctiquil espíritujob ñumen jontolo' bʌ. Mi' yochelob ti chumtʌl. Ñumen leco mi' caj ti ajñel jini winic ti wi'il bajche' ti ñaxan.
Jini mero tijicñayo' bʌ
27 Che' bʌ tsa' ujti i sub ili t'an Jesús, juntiquil x'ixic ya' ti' yojlil winicob x'ixicob tsi' cha'le c'am bʌ t'an. Tsi' yʌlʌ: Tijicña jini x'ixic tsa' bʌ i cʌntayet, tijicña jini tsa' bʌ i tsu'sayet, che'en. 28 Jesús tsi' sube: Ñumen tijicñayob mu' bʌ i yubibeñob i t'an Dios mu' bʌ i jac'ob, che'en.
Yomob i q'uel i yejtal i p'ʌtʌlel Jesús
(Mt. 12.38‑42; Mr. 8.12)
29 Che' bʌ tsi' tempayob i bʌ ba'an Jesús tsa' caji i yʌl: Jontolob jini winicob x'ixicob año' bʌ wʌle. Woli' sʌclañob i yejtal c p'ʌtʌlel. Ma'anic mi caj i yʌq'uentelob i q'uel, jini jach i yejtal c p'ʌtʌlel tsa' bʌ pʌsle ti Jonás. 30 Che' bajche' tsa' pʌsbentiyob nínivejob i yejtal c p'ʌtʌlel ti Jonás, che' ja'el mi caj i pʌstʌl i Yalobil Winic cha'an mi' ñopob año' bʌ ti pañimil wʌle. 31 Jini x'ixic tsa' bʌ i cha'le yumʌl ya' ti Sur mi caj i wa'tʌl ti' q'uiñilel melo'mulil yic'ot jini winicob año' bʌ ti pañimil wʌle. Mi caj i subeñob i mul. Come jini x'ixic tsa' tili ti ñajtʌl cha'an mi' cʌmben i ña'tʌbal Salomón. Awilan, wʌ'an ñumen ñuc bʌ bajche' Salomón. 32 Jini winicob ch'oyolo' bʌ ti Nínive, mi caj i wa'tʌlob ti' q'uiñilel melo'mulil yic'ot jini año' bʌ ti pañimil wʌle. Mi caj i subeñob i mul. Come tsi' cʌyʌyob i mul che' bʌ tsi' cha'le subt'an Jonás. Awilan, wʌ'an ñumen ñuc bʌ bajche' Jonás.
Lámpara cha'an lac bʌc'tal
(Mt. 5.15; 6.22‑23)
33 Ma'anic majqui mi' muc candil che' tsuc'bilix. Ma'anic mi' ñup' ti chiquib. Mi' joc'chocon ti' joc'lib cha'an mi' pʌsbeñob i c'ʌc'al jini mu' bʌ i yochelob. 34 Jini a wut lámparajʌch cha'an a bʌc'tal. Mi weñʌch a wut ma' wen q'uel i sʌclel pañimil. Mi mach wenic a wut añet ti ac'ʌlel. 35 Q'uele che' jini, ame i'ic'ic ma' q'uel i sʌclel pañimil. 36 Mi añet ti' sʌclel pañimil mi mach i cha'añetic ac'ʌlel, puro i sʌclel pañimil ma' pʌs che' bajche' lámpara. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Jesús tsi' tiq'ui fariseojob yic'ot sts'ijbayajob
(Mt. 23.1‑36; Mr. 12.38‑40; Lc. 20.45‑47)
37 Che' bʌ tsi' cha'le t'an Jesús, juntiquil fariseo tsi' pʌyʌ cha'an mi' cha'len we'el yic'ot. Tsa' ochi Jesús. Tsa' buchle ti' t'ejl mesa. 38 Jini fariseo leco tsi' q'uele Jesús come ma'anic tsi' ñaxan poco i c'ʌb che' bʌ tsa' caji ti we'el. 39 Lac Yum tsi' sube: Jatetla, fariseojet bʌ la, mi la' wen pocben i pat jini vaso yic'ot latu, pero but'ul la' pusic'al ti xujch' yic'ot cabʌl jontolil. 40 Tontojetla. Jini tsa' bʌ i mele la' bʌc'tal, ¿mach ba anic tsi' mele la' pusic'al ja'el? 41 Aq'ueñob p'ump'uño' bʌ chuqui an la' cha'an, che' jini, sʌc pejtelel chuqui mi caj a q'uel. 42 ¡Mi caj la' taj wocol, fariseojob! Mi la' wʌq'uen Dios i diezmojlel jini pimel i c'aba' menta, yic'ot ruda, yic'ot jujunchajp pimel, pero mi la' junyajlel ñusan toj bʌ meloñel yic'ot i c'uxbiya Dios. Mach yomic mi la' cʌy la' wʌq'uen i diezmojlel tac la' chubʌ'an, pero yom mi la' p'is ti wenta ili ñuc tac bʌ. 43 ¡Mi caj la' taj wocol fariseojob! come mi la' mulan ñaxan bʌ buchlibʌl ti sinagoga. Mi la' mulan la' wʌq'uentel cabʌl cortesía ba'an choñoñibʌl. 44 ¡Mi caj la' taj wocol sts'ijbayajob, fariseojob, cha'p'ejl jach la' pusic'al! Lajaletla bajche' mucoñibʌl mach bʌ tsiquilic. Winicob mi' cha'leñob xʌmbal ti' pam che' mach yujilobic, che'en.
45 Juntiquil xcʌntesa mandar tsi' sube Jesús: Maestro, che' ma' cha'len t'an bajche' jini wolix a wʌ'leñon lojon ja'el, che'en. 46 Jesús tsi' yʌlʌ: ¡Mi caj la' taj wocol ja'el, xcʌntesa mandaret bʌla! Mi la' wʌq'ueñob winicob al bʌ i cuch mach bʌ mejlic i lʌt'ob. Pero jatetla, ma'anic mi la' tʌl jini cuchʌl mi ti junts'ijtic i yal la' c'ʌb. 47 ¡Mi caj la' taj wocol! Come mi la' melbeñob i yotlel ch'ujlelʌl jini x'alt'añob tsʌnsʌbilo' bʌ i cha'an la' ñojte'el. 48 Woli la' tsictesan la' bʌ. Woli la' lon ña'tan uts'at bajche' tsi' meleyob la' ñojte'el. Come isujm la' ñojte'el tsi' tsʌnsayob x'alt'añob. Jatetla mi la' melbeñob jini x'alt'añob i yotlel ch'ujlelʌl. 49 Jini cha'an, Dios ja'el tsa'ix i yʌlʌ ti' ña'tʌbal: “Mi caj c chocbeñetla majlel x'alt'añob yic'ot apóstolob. Ojlil mi caj la' tsʌnsañob. Ojlil mi caj la' tic'lañob”, che'en. 50-51 Jini cha'an jini año' bʌ ti pañimil wʌle mi caj i tojbeñob i mul jini tsa' bʌ i tsʌnsayob x'alt'añob c'ʌlʌl ti' cajibal pañimil che' bʌ tsa' tsʌnsʌnti Abel, c'ʌlʌl tsa' tsʌnsʌnti Zacarías. Zacarías tsa' tsʌnsʌnti ya' ti' tojel Templo ti junwejl jini pulʌntib. Isujm mic subeñetla, jini año' bʌ ti pañimil wʌle mi caj i tojob. 52 ¡Mi caj la' taj wocol, xcʌntesa mandarob! Come mach la' womic la' wʌq'ueñob i tajob i ña'tʌbal. Jatetla, ma'anic tsa' ochiyetla. Che' ja'el, tsa' la' mʌcta jini woliyo' bʌ ti ochel. Che' tsi' yʌlʌ Jesús. 53 Che' bʌ tsa' ujti ti t'an Jesús, jini sts'ijbayajob yic'ot fariseojob, maña jax tsi' pejcayob. Cabʌl chuqui tsa' caji i c'ajtibeñob Jesús cha'an mi' yʌquiñob ti' t'an. 54 Tsi' chʌcʌ ñich'tʌbeyob i t'an cha'an mi' jop'beñob i mul.