12
I levadura fariseojob
Ti jim bʌ ora tsi' tempayob i bʌ wen cabʌl winicob x'ixicob jinto che' wolix i t'uchtʌbeñob i bʌ i yoc. Jesús tsa' caji i ñaxan pejcan xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' yʌlʌ: Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an i levadura fariseojob, jiñʌch i cha'p'ejlel i pusic'al. Come ma'anic mosol tac bʌ mach bʌ anic mi' caj ti pʌstʌl. Ma'anic mucul tac bʌ mach bʌ anic mi' caj ti ña'tʌntel. Mi caj i yubintel ti jamʌl chuqui tac tsa' la' subu ti mucul. Chuqui tac tsa' la' wʌlʌ mi' caj ti sujbel ti pejtelel otot.
¿Majqui yom mi lac bʌc'ñan?
(Mt. 10.26‑31)
Mic subeñetla, c pi'ʌlob, mach mi la' bʌc'ñan jini mu' bʌ i tsʌnsan la' bʌc'tal pero ti wi'il ma'anix chuqui mi mejlel i tumbeñetla. Mi caj c wʌn subeñetla majqui yom mi la' bʌc'ñan. Yom mi la' bʌc'ñan jini am bʌ i p'ʌtʌlel cha'an mi' choquetla ochel ti c'ajc che' mi' yʌq'uetla ti chʌmel. Isujm mic subeñetla, jini jach yom mi la' bʌc'ñan. ¿Mach ba mi' chojñel jo'cojt xpuruwoc ti cha'p'ejl taq'uin? Mach ñajʌyemic mi juncojtic ti' pusic'al Dios. Che' ja'el, tsicbil i tsutsel la' jol. Jini cha'an mach mi la' cha'len bʌq'uen. Come jatetla, ñumen an la' c'ʌjñibal bajche' cabʌl xpuruwoc.
Yom mi lac subeñob winicob mi tsa' lac ñopo Jesús
(Mt. 10.19‑20, 32‑33; 12.31‑32)
Mic subeñetla: Majqui jach mi' sub i bʌ ti' tojlel winicob x'ixicob cha'an i cʌñʌyʌch i Yalobil Winic joñon ja'el mi caj c sub ya' ti' tojlel i yángel Dios j cʌñʌyʌch jini winic ja'el. Majqui jach mi' subeñob winicob x'ixicob mach i cʌñʌyonic, mi' caj ti sujbel ya' ti' tojlel i yángelob Dios cha'an mach cʌñʌlic jini winic ja'el. 10 Majqui jach mi' cha'len t'an ti' contra i Yalobil Winic mi caj i ñusʌbentel i mul. Majqui jach mi' cha'len p'ajoñel ti' contra jini Ch'ujul bʌ Espíritu ma'anic mi caj i ñusʌbentel i mul. 11 Che' mi' pʌyetla majlel ti sinagoga tac ti' tojlel yumʌlob yic'ot año' bʌ i ye'tel, mach la' mel la' pusic'al cha'an bajche' mi' caj ti loq'uel la' t'an yic'ot bajche' mi caj la' jac', yic'ot chuqui mi caj la' sub. 12 Come jini Ch'ujul bʌ Espíritu mi caj i cʌntesañetla ti jim bʌ ora chuqui yom mi la' sub. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Lajiya cha'an wen chumul bʌ winic
13 Che' motocñayob winicob x'ixicob juntiquil tsi' sube Jesús: Maestro, suben jini cʌscun cha'an mi' t'oxbeñon i chubʌ'an c tat, che'en. 14 Jesús tsi' sube jini winic: ¿Am ba que'tel ti meloñel cha'an mic t'oxbeñetla la' chubʌ'an? che'en. 15 Tsi' subeyob: Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an ma'anic chuqui tac mi la' tsʌjyun. Mach cuxulobic winicob cha'an ti cabʌl i chubʌ'an, che'en. 16 Jesús tsi' subeyob ja'el jini lajiya. Tsi' yʌlʌ: Awilan, tsi' wen ac'ʌ i wut pejtelel chuqui tsi' pʌc'ʌ ti lum juntiquil wen chumul bʌ winic. 17 Jini winic tsa' caji i bajñel ña'tan ti' pusic'al: “¿Chuqui mi caj c mel? Come ma'anix i yotlel ba' mic lot i wut c pʌc'ʌb. 18 An chuqui mi caj c mel. Mi caj c jem i yotlel tac. Mi caj c cha' mel ñumen colem bʌ. Ya' mi caj c lot pejtelel i wut c pʌc'ʌb yic'ot c chubʌ'an. 19 Mi caj c bajñel ña'tan tic pusic'al: Cabʌl jax c chubʌ'an lotbil cha'an mij c'ʌn ti cabʌl jab. La' j c'aj co. La' j c'ux c waj. La' c jap chuqui com. La' cubin i tijicñʌyel c pusic'al”. Che' tsi' yʌlʌ jini winic. 20 Dios tsi' sube jini winic: “Tontojet, ti jini jach bʌ ac'ʌlel talob i pʌy majlel a ch'ujlel. Che' jini, ¿majqui i cha'an pejtelel a chubʌ'an tsa' bʌ a tempa?” che'en. 21 Junlajal jini mu' bʌ i p'ojlesan cabʌl i chubʌ'an cha'an mi' bajñel c'ʌn, pero ma'anic chuqui mi' taj ti Dios, che'en Jesús.
Mel pusic'al yic'ot tsic pusic'al
(Mt. 6.19‑21, 25‑34)
22 Jesús tsi' sube xcʌnt'añob i cha'an: Jini cha'an mic subeñetla, mach mi la' mel la' pusic'al cha'an la' cuxtʌlel wʌ' ti pañimil, mi cha'an chuqui mi la' c'ux, mi cha'an chuqui mi la' xoj. 23 Ñumen i c'ʌjñibal la' bʌc'tal bajche' la' pislel. 24 Ña'tanla jini xwachin. Ma'anic mi' cha'len pac' mi c'ajbal. Ma'anic i yotlel ba' mi' tempan i buc'bal. Dios mi yʌq'uen i buc'bal. ¿Mach ba ñumen c'uxbibiletic la bajche' te'lemut? 25 ¿Am ba majch mi mejlel i ñumen chan'an cha'an ti cabʌl mel pusic'al? Ma'anic. 26 Mach mejlic la' mel chuqui tac mach ñuquic ti' melol. ¿Chucoch che' jini, mi la' mel la' pusic'al cha'an jini yan tac bʌ?
27 Ña'tanla bajche' mi' colel jini sʌsʌc bʌ i nich pimel. Ma'anic mi' cha'len e'tel, mi ñoq'uijel. Pero mic subeñetla, mach yoque i t'ojolic i pislel Salomón ti pejtelel i ñuclel bajche' i nich jini pimel. 28 I t'ojol jax mi' mel pimel Dios, jini pimel cuxul bʌ wʌle ti jamil mu' bʌ caj i chojquel ti c'ajc ti yijc'ʌlal. Mi che' mi' mel, ¿mach ba muq'uic i yʌq'ueñetla chuqui mi la' xoj jatetla mach bʌ anic mi la' ñop ti pejtelel la' pusic'al? 29 Mach la' mel la' pusic'al cha'an chuqui mi caj la' cu'x mi chuqui mi caj la' jap. Mach mi la' tsic la' pusic'al. 30 Come pejtelel ili tac mi' sʌclañob ti pañimil. Yujil la' Tat pejtelel chuqui tac yom la' cha'an. 31 Jini cha'an sajcanla i yumʌntel Dios. Che' jini mi caj la' wʌq'uentel pejtelel chuqui tac yom.
32 Mach mi la' cha'len bʌq'uen anquese mach cabʌleticla come la' Tat tsi' pʌyʌyetla ti' yumʌntel, come che'ʌch yom i pusic'al. 33 Choño la' chubʌ'an. Aq'uen la' chubʌ'an p'umpuño' bʌ. Melela i yajñib la' taq'uin mach bʌ anic mi' ñox'an. Tempan la' chubʌ'an ti panchan ba' ma'anic mi' jilel, ba' ma'anic mi' yochelob xujch', ba' ma'anic mi' jisan motso'. 34 Baqui jach tempʌbil la' chubʌ'an ya' mi la' teñe ac' la' pusic'al.
Xuc'ul bʌ x'e'tel
35 Yom chajpʌbiletla. Yom tsuc'bil la' lámpara. 36 Ajñenla bajche' mi' yajñelob x'e'telob woli bʌ i pijtañob i yum mu' bʌ i cha' tilel ti' yotot che' mi' yujtel i q'uiñilel ñujpuñijel. Che' jini, che' mi' c'otel i pejcañob ti' yotot, mi' jambeñob ti ora. 37 Tijicñayob jini x'e'telob woli bʌ i pijtañob i yum che' mi' tilel. Isujm mic subeñetla, i yum mi caj i chajpan i bʌ. Mi caj i subeñob buchtʌl ti c'ux waj jini x'e'telob i cha'an. Mi caj i tilel i yʌq'ueñob i bʌl i ñʌc'. 38 Mi tsa' tili i yum che' yomix i taj ojlil ac'ʌlel o mi che' ñumenix ti ojlil ac'ʌlel, tijicñayob jini x'e'telob mu' bʌ i tajtʌlob che' woliyob ti pijt. 39 Pero ña'tanla yom yʌxʌl la' wo. Tsa'ic i ña'ta i yum otot baqui ora mi' tilel xujch', isujm tsi' chʌcʌ q'uele i yotot cha'an ma'anic mi' jambentel. 40 Yom chajpʌbiletla ja'el, come tal i Yalobil Winic ti' yorajlel che' mach yʌxʌlic la' wo.
Jontol bʌ xe'tel
(Mt. 24.45‑51)
41 Pedro tsa' caji i c'ajtiben: C Yum, jini t'an mu' bʌ a sub ti lajiya, ¿woli ba a subeñon lojon, o woli ba a suben pejtelel winicob x'ixicob? che'en. 42 Lac Yum tsi' yʌlʌ: ¿Majqui jini xuc'ul bʌ xq'uel e'tel am bʌ cabʌl i ña'tʌbal? Jini xq'uel e'tel tsa' aq'uenti i ye'tel ti' yum cha'an mi' yʌq'ueñob i bʌl i ñʌc' jini año' bʌ ti' yotot che' ti' yorajlel. 43 Tijicña jini x'e'tel uts'at bʌ woli' mel che' mi' sujtel i yum. 44 Isujm mic subeñetla, i yum mi caj i yʌq'uen ti' wenta pejtelel i chubʌ'an. 45 Mi tsi' yʌlʌ ti' pusic'al jini x'e'tel: “Jal to tal c yum”, mi che'en, mi tsa' caji i jats' jini x'e'telob, winicob yic'ot x'ixicob, mi tsi' bajñel cha'le we'el uch'el, mi tsa' caji ti yʌc'ʌjel, 46 che' jini mi caj i c'otel i yum jini x'e'tel ti jump'ejl q'uin che' mach yʌxʌlic i yo, che' ti yorajlel mach ña'tʌbilic i cha'an. Mi caj i yʌc' ti tojmulil. Mi caj i yotsan ba' añob jini mach bʌ xuc'ulobic. 47 Come jini x'e'tel tsi' ña'ta chuqui yom i yum, pero ma'anic tsi' chajpa i bʌ cha'an mi' mel. Jini cha'an cabʌl mi caj i jajts'el ti asiyal. 48 Jini x'e'tel mach bʌ cʌñʌlic i cha'an chuqui yom i yum, mi tsi' mele chuqui mach wenic, ts'ita jach mi caj i jajts'el ti asiyal. Jini cabʌl bʌ mi' yʌq'uentel ti' majtan, cabʌl an ti' wenta cha'an mi' c'ʌn ti uts'at. Che' cabʌl mi' yʌq'uentel ti' wenta, ñumen cabʌl mi caj i c'ajtibentel.
Mi' t'oxob i bʌ cha'an Jesús
(Mt. 10.34‑36)
49 Tsa' tiliyon cha'an mic choc tilel c'ajc ti pañimil. Tijicñayon tsa'ic tsujq'ui. 50 An wocol mu' bʌ c wersa ñusan mu' bʌ caj i tilel che' bajche' but'ja'. Cabʌl wolic cha'len tsic pusic'al jinto mi' yujtel. 51 ¿Woli ba la' lon ña'tan tsa' tiliyon cha'an mic ñʌch'chocon jini año' bʌ ti pañimil? Mic subeñetla mach cha'anic jini. Tsa' tiliyon cha'an mi cʌq'ueñob i t'oxob i bʌ. 52 Wʌle, c'ʌlʌl ti' jilibal mi caj i t'oxob i bʌ año' bʌ ti jujump'ejl otot. Mi an jo'tiquil, mi' t'oxob i bʌ uxtiquil ti' contra cha'tiquil, cha'tiquil ti' contra uxtiquil. 53 Mi caj i t'oxob i bʌ i tat ti' contra i yalobil, i yalobil ti' contra i tat, i ña' ti' contra i yixic'al, i yixic'al ti' contra i ña', i yʌ'lib ti' contra i yʌ'lib, che'en Jesús.
¿Chucoch ma'anic mi la' na'tʌben i sujmlel jini woli bʌ ti ujtel?
(Mt. 16.1‑4; Mr. 8.11‑13)
54 Tsi' sube winicob x'ixicob ja'el: Che' mi la' q'uel jump'ejl tocal mu' bʌ i loq'uel tilel ba' mi' bʌjlel q'uin, ti ora mi la' wʌl tal ja'al. Isujm, che'ʌch mi' yujtel. 55 Che' mi' tilel ic' loq'uem bʌ ti sur, mi la' wʌl mux i tilel ticwal. Che'ʌch mi yujtel. 56 ¡Cha'p'ejl jach la' pusic'al! Mi la' ña'tʌben i sujmlel chuqui tac mi la' q'uel ti pañimil yic'ot ti panchan. ¿Chucoch mach mejlic la' ña'tʌben i sujmlel jini woli bʌ ti ujtel wʌle?
Ñopo a mel a bʌ yic'ot a contra
(Mt. 5.25‑26)
57 ¿Chucoch ma'anic mi la' ña'tan ti la' bajñelil chuqui toj? 58 Che' ma' majlel ba'an jini am bʌ i ye'tel, ñopo a mel a bʌ yic'ot a contra che' temel añetla ti bij cha'an ma'anic mi' wersa pʌyet majlel ba'an xmel mulil. Che' jini, jini xmel mulil mi caj i yʌq'uet ti' c'ʌb xcʌnta cárcel. Jini xcʌnta cárcel mi caj i yotsañet ti mʌjquibʌl. 59 Mic subeñet, ma'anic mi caj a loq'uel ya'i jinto ma' toj. Ma'anic mi caj a cʌybentel mi jump'ejlic centavo. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.