13
Mi ma'anic mi la' cʌy la' mul mi caj la' jilel
Ti jim bʌ ora ya' añob cha'tiquil uxtiquil tsa' bʌ i subeyob Jesús chuqui tsi' mele Pilato che' bʌ tsi' tsʌnsa galileojob. Tsi' xʌbeyob i ch'ich'el galileojob yic'ot i ch'ich'el jini tsʌnsʌbil bʌ i majtan tsa' bʌ i yʌq'ueyob Dios. Jesús tsi' c'ajtibeyob: ¿Mu' ba la' wʌl ñumen cabʌl i mul ili galileojob bajche' i mul pejtelel i pi'ʌlob cha'an che'ʌch tsa' ujtiyob bajche' jini? Mic subeñetla, ma'anic. Mi ma'anic mi la' cʌy la' mul che'ʌch mi caj la' jilel ja'el ti la' pejtelel. Jixcu jini waxʌclujuntiquilob tsa' bʌ chʌmiyob che' bʌ tsa' tejñiyob ti chan bʌ ts'ajc che' bʌ tsa' yajli ya' ti Siloé. ¿Mu' ba la' wʌl ñumen cabʌl i mul bajche' pejtelel chumulo' bʌ ti Jerusalén? Mic subeñetla, ma'anic. Mi ma'anic mi la' cʌy la' mul che'ʌch mi caj la' jilel ja'el ti la' pejtelel, che'en Jesús.
Lajiya cha'an higuera te' mach bʌ anic i wut
Tsi' subeyob ti lajiya: Juntiquil winic an i cha'an higuera te' pʌc'bil ti' ts'usubil. Tsa' tili i q'uel mi anix i wut. Ma'anic tsi' taja. Tsi' sube xcʌnta ts'usubil: “Awilan, uxp'ejlix jab wolic tilel cha'an mij q'uel mi anix i wut higuera te'. Ma'anic tsac tajbe. Seq'uex. ¿Chuqui to i ye'tel mi' chʌn mʌctan lum?” che'en. Jini xcʌnta tsi' jac'be i yum: “La' to ajñic yambʌ jab jinto mic joy picben i yebal. Mi caj cotsʌben i ta' alʌc'ʌl. Mi tsi' yʌc'ʌ i wut, uts'at. Mi ma'anic mi' yʌc' i wut, ti wi'il mi caj a sec'”. Che' tsi' yʌlʌ jini winic, che'en Jesús.
Jesús tsi' lajmesa x'ixic ti' q'uiñilel c'aj o
10 Ti' q'uinilel c'aj o tsa' caji ti cʌntesa Jesús ti sinagoga. 11 Awilan, ya'an x'ixic am bʌ i c'amʌjel. Waxʌclujump'ejl (18) jab ma'anic tsa' mejli i toj'esan i pat cha'an i xibʌjlel. C'uchucña tsi' cha'le xʌmbal. 12 Jesús tsi' pʌyʌ tilel jini x'ixic che' bʌ tsi' q'uele. Tsi' sube: X'ixic lajmesʌbiletix ti a c'amʌjel, che'en. 13 Tsi' yʌc'ʌ i c'ʌb ti jini x'ixic. Ti ora, tsa' toj'esʌbenti i pat. Tsi' tsictesa i ñuclel Dios. 14 Tsa' mich'a i yum sinagoga, come Jesús tsi' cha'le lajmesaya ti' q'uiñilel c'aj o. Tsi' subeyob winicob x'ixicob: Wʌcp'ejl q'uin mi lac cha'len e'tel. Ti jim bʌ ora yom mi la' tilel cha'an mi la' lajmesʌntel, mach ti' q'uiñilelic c'aj o, che'en. 15 Lac Yum tsi' sube: Cha'chajp jax la' pusic'al ti jujuntiquiletla. ¿Mach ba muq'uic a tic jini tat wacax yic'ot a burro ba' cʌchʌl ti' buc'ujib che' ti' q'uiñilel c'aj o cha'an ma' pʌy majlel ba' mi' jap ja'? 16 ¿Mach ba yomic mi' yʌjq'uel ti colel ti' q'uiñilel c'aj o ili x'ixic, i yalobil Abraham chucbil bʌ i cha'an Satanás waxʌclujump'ejl jab? che'en. 17 Che' bʌ tsi' subu ili t'an, tsi' cha'leyob quisin pejtelel i contrajob. Pejtelel winicob x'ixicob tijicña jax tsi' yubiyob cha'an pejtelel jini ñuc tac bʌ i melbal Jesús.
Lajiya cha'an i pac' mostaza yic'ot levadura
(Mt. 13.31‑33; Mr. 4.30‑32)
18 Jesús tsi' yʌlʌ: ¿Bajche' yilal i yumʌntel Dios? ¿Chuqui yic'ot mi mejlel c lajin? 19 Lajalʌch bajche' i bʌc' mostaza tsa' bʌ i ch'ʌmʌ winic. Tsi' wejch'u ti lum. Tsa' coli. Tsa' ochi ti colem te'. Tsa' tili te'lemut. Tsi' meleyob i c'u' tac ti' c'ʌb jini te', che'en Jesús. 20 Tsi' cha' alʌ: ¿Chuqui yic'ot mi mejlel c lajin i yumʌntel Dios? 21 Lajalʌch bajche' levadura tsa' bʌ i ch'ʌmʌ juntiquil x'ixic. Tsi' yotsa ti uxp'is harina, jinto tsi' xaxa ti pejtelel, che'en Jesús.
Ch'o'ch'oc bʌ i ti' otot
(Mt. 7.13‑14, 21‑23)
22 Tsa' ñumi majlel Jesús ti pejtelel tejclum yic'ot ti xchumtʌl tac. Tsi' cha'le cʌntesa che' woli' majlel ti Jerusalén. 23 Juntiquil tsi' sube: C Yum, ¿mach ba anic jaytiquilob mu' bʌ i coltʌntelob? che'en. Jesús tsi' subeyob: 24 Cha'lenla wersa cha'an mi la' wochel ti ch'o'ch'oc bʌ i ti'. Come mic subeñetla cabʌlob mi caj i ñopob ochel pero ma'anic mi caj i mejlelob. 25 I yum otot mi caj i ch'ojyel i ñup'ben i ti' otot. Ti wi'il mi caj la' wa'tʌl ti' pat otot. Mi caj la' pejcan i yum ya' ti' ti' otot. Mi caj la' wʌl: “C Yum, c Yum, jambeñon lojon”, che'etla. I yum otot mi caj i subeñetla: “Mach cujilic baqui ch'oyoletla”, che'en. 26 Mi caj la' wʌl: “Tsac cha'le lojon we'el uch'el ti a tojlel. Jatet tsa' cha'le cʌntesa ti yojlil c tejclum tac lojon”, che'etla. 27 I yum otot mi caj i subeñetla: “Mic subeñetla, mach cujilic baqui ch'oyoletla. Loq'uenla tic tojlel pejteleletla mu' bʌ la' cha'len jontolil”, che'en. 28 Ya' mi la' caj ti cabʌl uq'uel yic'ot quech'ecña i bʌquel la' wej, che' mi la' q'uel Abraham yic'ot Isaac yic'ot Jacob yic'ot pejtelel x'alt'añob ti' yumʌntel Dios che' chocbiletixla. 29 Mi caj i tilelob cabʌl ch'oyolo' bʌ ti' pasibal q'uin yic'ot ti' bʌjlibal q'uin yic'ot ti norte yic'ot ti sur. Mi caj i buchtʌlob ti' t'ejl mesa ya' ti' yumʌntel Dios. 30 Awilan, an wi'ilobix bʌ mu' bʌ caj i c'axelob majlel ti ñaxan. An ñaxaño' bʌ mu' bʌ caj i cʌytʌlob ti wi'ipat, che'en Jesús.
Tsi' subeyob Jesús chuqui yom i cha'len Herodes
(Mt. 23.37‑39)
31 Ti jini jach bʌ q'uin tsa' tiliyob fariseojob. Tsi' subeyob Jesús: Cucu, loq'uen wʌ'i come Herodes yom i tsʌnsañet, che'ob. 32 Jesús tsi' subeyob: Cucula, subenla jini wax: “Awilan, mic choc loq'uel xibajob. Mic cha'len lajmesaya wʌle yic'ot ijc'ʌl. Ti yuxp'ejlel q'uin mi cujtesan que'tel”. Che'ʌch yom ma' suben. 33 Wersa mic cha'len xʌmbal wʌle, yic'ot ijc'ʌl, yic'ot chabi come mach mejlic ti tsʌnsʌntel x'altan ti yambʌ tejclum, ya' jach ti Jerusalén. 34 Jerusalén, Jerusalén, mu' bʌ a tsʌnsan x'alt'añob, mi la' jul ti xajlel jini chocbilo' bʌ tilel ba' añetla. Anix jayyajl com c tempan la' walobilob che' bajche' mi' luts' i yal jini ña'a mut, pero mach la' womic. 35 La' wilan, jocholix tsa' cʌle la' wotot. Mic subeñetla ma'anic mi caj la' q'uelon jinto mi' tilel i yorajlel che' mi caj la' wʌl: “La' sujbic i ñuclel jini woli bʌ i tilel ti' c'aba' lac Yum”. Che'ʌch mi caj la' wʌl, che'en Jesús.