14
Jesús tsi' lajmesa winic sijt'em bʌ i bʌc'tal
Ti jump'ejl i q'uiñilel c'aj o che' bʌ tsa' ochi Jesús ti c'ux waj ti' yotot fariseo am bʌ i ye'tel ti yumʌl, jini winicob tsi' chʌcʌ q'ueleyob. Awilan, ya'an juntiquil winic ti' tojel Jesús, sijt'em i bʌc'tal. Jesús tsi' sube fariseojob yic'ot xcʌntesa mandarob: ¿Chuqui mi' yʌl mandar? ¿Tic'bil ba lajmesaya che' ti' yorajlel c'aj o? che'en. Ma'anic tsi' jac'ʌyob. Jesús tsi' pʌyʌ tilel jini winic. Tsi' lajmesa. Tsi' sube majlel. Jesús tsi' pejcayob. Tsi' subeyob: Mi an la' walobil, o mi an la' cha'an tat wacax, mi tsa' yajli ti ch'en, ¿mach ba muq'uic la' bʌc' chuc loq'uel anquese i yorajlel c'aj o? che'en. Ma'anic tsa' mejli i jac'beñob i t'an.
Jini pʌybilo' bʌ ti mel q'uin
Che' bʌ tsi' q'uele wolix i yajcañob ñaxan bʌ buchlibʌl ti mesa jini pʌybilo' bʌ ti q'uiñijel, Jesús tsa' caji i subeñob ti lajiya: Che' pʌybilet majlel ti c'ux waj ba' woliyob ti q'uinijel cha'an ñujpuñijel, mach ma' buchtʌl ti ñaxan bʌ buchlibʌl. Ma'tica an yambʌ pʌybil bʌ ñumen ñuc bajche'et. Che' mi' tilel i yum q'uin tsa' bʌ i pʌyʌyetla tilel ti la' cha'ticlel, mi caj i subeñet cha'an ma' wʌq'uen a buchlib ili winic. Che' jini quisintic mi caj a wubin che' ma' majlel ti buchtʌl ti jini cojix bʌ buchlibʌl. 10 Che' pʌybilet majlel ti q'uiñijel, cucu, buchi' ti wi'ilix bʌ buchlibʌl. Che' julemix jini tsa' bʌ i pʌyʌyet tilel ti q'uiñijel tic'ʌl mi' subeñet: “Queran, la' ti buchtʌl ti ñumen uts'at bʌ buchlibʌl”, che'en. Che' jini, ñuc mi caj a q'uejlel ti' wut jini buchulo' bʌ ti' t'ejl mesa. 11 Majqui jach chan mi' mel i bʌ mi caj i peq'uesʌntel. Majqui pec' mi' mel i bʌ mi caj i chañ'esʌntel. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
12 Jesús tsi' sube ja'el jini winic tsa' bʌ i pʌyʌ tilel ti q'uiñijel: Che' ma' mel q'uin, mach ma' pʌy tilel a cʌñʌyo' bʌ, mi a wijts'iñob, mi a pi'ʌlob, mi jini wen chumulo' bʌ, ame i cha' pʌyetob majlel ti q'uiñijel. Che' jini ma' cha' q'uextʌbentel. 13 Che' ma' mel q'uin, pʌyʌ tilel jini mach bʌ añobic i chubʌ'an, yic'ot mach bʌ weñobic i c'ʌb, yic'ot mach bʌ weñobic i yoc yic'ot xpots'ob. 14 Mi caj a taj i tijicñʌyel a pusic'al come mach mejlic i cha' q'uextʌbeñet. Mi caj a q'uextʌbentel che' mi' cha' ch'ojyelob jini tojo' bʌ, che'en Jesús.
Lajiya cha'an winic tsa' bʌ i mele colem q'uin
(Mt. 22.1‑10)
15 Che' bʌ tsi' yubi juntiquil buchul bʌ ti' t'ejl mesa ba'an Jesús, tsi' sube: Tijicña jini mu' bʌ i c'ux waj ti' yumʌntel panchan, che'en. 16 Jesús tsi' sube: Juntiquil winic tsi' mele colem q'uin. Tsi' pʌyʌ tilel cabʌlob. 17 Ti' yorajlel q'uin tsi' choco majlel x'e'tel i cha'an cha'an mi' suben jini pʌybilo' bʌ: “La'ix cula. Laj chajpʌbilix”, che'en. 18 Tsa' cajiyob ti t'an cha'an mach yomobic majlel. Jini ñaxan bʌ tsi' yʌlʌ: “Tsac mʌñʌ lum. Wersa mic majlel j q'uel c lum. Awocolic mach mejlicon ti majlel j q'uel q'uin”, che'en. 19 Yambʌ tsi' yʌlʌ: “Tsac mʌñʌ lujuncojt tat wacax. Sami j q'uel mi wen yujil e'tel. Awocolic mach mejlicon”, che'en. 20 Yambʌ tsi' yʌlʌ: “Tsa' ujtiyon ti ñujpuñel. Jini cha'an mach mejlicon ti majlel j q'uel q'uin”, che'en. 21 Tsa' sujti jini x'e'tel. Tsi' laj sube i yum bajche' tsa' ujti. Mich'ix i yum otot, tsi' sube x'e'tel i cha'an: “Cucu ti ora ti choñoñibʌl yic'ot ti calle ya' ti tejclum. Pʌyʌ tilel jini mach bʌ añobic i chubʌ'an, yic'ot mach bʌ weñobic i c'ʌb, yic'ot mach bʌ weñobic i yoc, yic'ot xpots'ob”, che'en. 22 Jini x'e'tel tsi' sube i yum: “Che'ʌch tsac cha'le bajche' tsa' subeyon. An to jochol bʌ buchlibʌl tac”, che'en. 23 I yum tsi' sube: “Cucu ti colem bij yic'ot ti mucu bij. Yom ma' wersa pʌyob tilel cha'an mi' bujt'el cotot. 24 Come jini ñaxan pʌybilo' bʌ tilel ti q'uiñijel ma'anic mi caj i wis c'uxob jini we'elʌl tsa' bʌ c mele, mi juntiquilic”, che'en. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Jini mu' bʌ i ch'ʌm i cruz i tsajcan Jesús
(Mt. 10.37‑38)
25 Motocñayob tsa' majliyob yic'ot Jesús. Tsi' sutq'ui i bʌ Jesús i q'uelob. Tsi' subeyob: 26 Mi an majqui mi' ñochtañon mach bʌ anic mi' ts'a'len i tat, i ña', i yijñam, i yalobilob, i yijts'iñob, i yʌscuñob, i chichob, yic'ot i cuxtʌlel ja'el, mach mejlic ti ochel ti xcʌnt'an c cha'an. 27 Jini mach bʌ anic mi' ch'ʌm i cruz i tsajcañon, mach mejlic ti ochel ti xcʌnt'an c cha'an.
28 Mi an majqui yom i mel chan bʌ q'ueloñib, ¿mach ba ñaxanic mi' buchtʌl i tsicben i tojol cha'an mi' ña'tan mi jasʌl i taq'uin cha'an mi' yujtel i mel? 29 Mi tsi' mele i c'ʌclib pero mi ma'anic tsa' mejli i yujtesan, mi caj i wajleñob pejtelel mu' bʌ i q'uelob. 30 Mi caj i yʌlob: “Jini winic tsa' caji i wa'chocon chan bʌ q'ueloñib, pero ma'anic tsa' mejli i yujtesan”, che'ob.
31 Che' ja'el mi an juntiquil rey mu' bʌ i majlel ti guerra ti' contra yambʌ rey, ¿mach ba ñaxanic mi' buchtʌl i ña'tan mi jasʌl lujump'ejl mil soldadojob cha'an mi' contrajin junc'al mil mu' bʌ i tilelob ti' contra? 32 Mi tsi' ña'ta mach mejlic i cha'an, mi' choc majlel winic ba'an i contrajob che' ñajt to añob. Mi' c'ajtibeñob ti wocol t'an cha'an ma'anic mi' techob guerra. 33 Che' ja'el, mi an juntiquil mach bʌ yomic i len cʌy pejtelel i chubʌ'an, mach mejlic ti ochel ti xcʌnt'an c cha'an.
Mi tsa' sajti i tsajel ats'am
(Mt. 5.13; Mr. 9.49‑50)
34 Uts'at ats'am. Mi tsa' sajti i tsajel ats'am, ¿bajche' mi caj i cha' tsaj'esʌntel? 35 Mi tsa' sajti i tsajel ma'anic i c'ʌjñibal cha'an lum, mi cha'anic mi' xʌbob yic'ot i ta' alʌc'ʌl. Winicob mi' chocob. Jini am bʌ i chiquin cha'an mi' yubin, la' i yubin. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.