15
Sajtem bʌ tiñʌme'
(Mt. 18.10‑14)
Tsa' caji i tilelob pejtelel xch'ʌm tojoñelob yic'ot xmulilob ba'an Jesús cha'an mi yubibeñob i t'an. Jini fariseojob yic'ot sts'ijbayajob tsa' cajiyob ti wulwul a'leya. Tsi' yʌlʌyob: Jesús mi' pʌy tilel xmulilob. Mi' c'ux waj yic'otob, che'ob. Jesús, tsi' subeyob ili t'an ti lajiya: Mi an juntiquil winic am bʌ jo'c'al i tiñʌme', mi tsa' sajti juncojt, ¿mach ba muq'uic i cʌy bolonlujuncojt i jo'c'al ti jochol bʌ lum cha'an mi' majlel i sajcan jini sajtem bʌ jinto mi' taj? Che' bʌ tsa'ix i taja, tijicña i pusic'al mi' yʌc' ti' quejlab. Che' mi' c'otel ti' yotot, mi' pʌy tilel i cʌñʌyo' bʌ yic'ot i pi'ʌlob ti chumtʌl. Mi' subeñob: “Yom tijicñayetla quic'ot, come tsac taja c tiñʌme' tsa' bʌ sajti”, che'en. Mic subeñetla, ñumen tijicñayob i pusic'al mi' yubiñob jini año' bʌ ti panchan che' mi' cʌy i mul juntiquil xmulil. Ts'ita jach mi' yubiñob cha'an bolonlujuntiquil i jo'c'al tojo' bʌ mach bʌ añobic i mul.
Lajiya cha'an sajtem bʌ taq'uin
Mi tsi' sʌtʌ jump'ejl dracma juntiquil x'ixic anquese lujump'ejl dracma i cha'an, ¿mach ba anic mi' tsuc' c'ajc? ¿Mach ba anic mi' misun otot? ¿Mach ba anic mi' wen sʌclan jinto mi' taj? Che' bʌ tsa'ix i taja mi' pʌy tilel i cʌñʌyo' bʌ yic'ot i pi'ʌlob ti chumtʌl. Mi' subeñob: “Yom tem tijicñayetla quic'ot, come tsac taja jini taq'uin tsa' bʌ c sʌtʌ”, che'en. 10 Che' ja'el mic subeñetla, tijicñayob i yángelob Dios cha'an juntiquil xmulil mu' bʌ i cʌy i mul. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Ch'iton tsa' bʌ majli ti ñajtʌl
11 Tsi' yʌlʌ ja'el: Juntiquil winic an cha'tiquil i yalobil. 12 Jini ijts'iñʌl bʌ tsi' sube i tat: “C tat, aq'ueñon a chubʌ'an che' bajche' c'amel yom mic ch'ʌm”, che'en. I tat tsi' t'oxbeyob i chubʌ'an. 13 Che' ñumenix cha'p'ejl uxp'ejl q'uin, jini ijts'iñʌl bʌ i yalobil tsi' ch'ʌmʌ pejtelel i chubʌ'an. Tsa' majli ti ñajt bʌ lum. Ya'i tsi' lon jisa pejtelel i chubʌ'an. Tsi' to'o ñusa q'uin ti mulil. 14 Che' lu' jilemix i taq'uin tsa' tejchi cabʌl wi'ñal ti jini lum. Tsa' caji i yubin wi'ñal. 15 Tsa' majli ti e'tel ba'an juntiquil winic ti jini lum. Jini winic tsi' choco majlel ti jamil cha'an mi' buc'san chitam. 16 Jini ch'iton yom i c'uxben i buc'bal chitam, come ma'anic majqui tsi' yʌq'ue i bʌl i ñʌc'.
17 Che' bʌ tsa' caji i ña'tan pañimil tsi' yʌlʌ: “An x'e'telob ya' ti' yotot c tat año' bʌ cabʌl i waj. Pero joñon wolic chʌmel ti wi'ñal. 18 Mi caj c ch'ojyel. Muq'uix c majlel ba'an c tat. Mi caj c suben c tat: Tsac cha'le mulil ti' contra jini am bʌ ti panchan yic'ot ti a tojlel. 19 Mach uts'aticon cha'an mic pejcʌntel ti a walobil. Otsañon ti x'e'tel a cha'an”. Che' tsi' ña'ta i suben i tat. 20 Tsa' ch'ojyi. Tsa' majli ba'an i tat. Che' ñajt to i tilel, i tat tsi' q'uele. Tsi' p'unta. Ti ajñel tsa' majli i taj i yalobil. Tsi' meq'ue. Tsi' ts'ujts'u.
21 I yalobil tsi' sube: “C tat, tsac cha'le mulil ti' contra jini am bʌ ti panchan yic'ot ti a tojlel. Mach uts'aticon cha'an mic pejcʌntel ti a walobil”, che'en. 22 I tat tsi' sube x'e'telob i cha'an: “Ch'ʌmʌla tilel jini ñumen uts'at bʌ bujcʌl. Xojbenla. Otsʌbenla mʌtc'ʌbʌl ti' c'ʌb yic'ot xʌñʌbʌl ti' yoc. 23 Pʌyʌla tilel jini jujp'em bʌ alʌ tat wacax. Tsʌnsanla. La' laj c'ux. La' lac mel q'uin. 24 Come ili calobil chʌmen yubil ti yambʌ ora, pero wʌle tsa'ix cha' cuxtiyi yubil. Jini sajtem bʌ tsa'ix cha' tajle”, che'en. Tsa' caji i yubiñob i tijicñʌyel i pusic'al.
25 Ya'an jini ascuñʌl bʌ i yalobil ti jamil. Che' bʌ wolix i tilel ti' yotot che' lʌc'ʌlix an, tsi' yubi música yic'ot son. 26 Tsi' pʌyʌ juntiquil x'e'tel. Tsi' c'ajtibe chuqui woli ti ujtel. 27 Jini x'e'tel tsi' sube: “Tsa'ix juli a wijts'in. Tsa'ix i tsʌnsa jujp'em bʌ alʌ wacax a tat come c'oc' tsi' cha' taja a wijts'in”, che'en. 28 Jini ascuñʌl bʌ tsa' caji ti mich'ajel. Mach yomic ochel. Jini cha'an tsa' loq'ui tilel i tat. Tsi' sube ti wocol t'an cha'an mi' yochel. 29 Jini ascuñʌl bʌ tsi' sube i tat: “Awilan cabʌl jab tsac melbeyet a we'tel. Ma'anic tsac ñusʌbeyet a t'an. Ma'anic ba' tsa' wʌq'ueyon mi jinic jach alʌ chivo cha'an mic mel q'uin quic'ot c pi'ʌlob. 30 Che' bʌ tsa' tili a walobil tsa' bʌ i jisʌbeyet a chubʌ'an ti' ts'i'lel yic'ot i yixicob, tsa' tsʌnsʌbe jini jujp'em bʌ alʌ wacax”, che'en. 31 I tat tsi' sube: “Calobil, ti pejtelel q'uin wʌ' añet quic'ot. Pejtelel c chubʌ'an a cha'añʌch. 32 Yom mi lac mel q'uin. Yom mi la cubin i tijicñʌyel lac pusic'al, come chʌmen yubil a wijts'in ti yambʌ ora. Wʌle cha' cuxulix yubil. Jini sajtem bʌ tsa'ix cha' tajle”, che'en. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.