16
Jontol bʌ i yaj choñoñel
(Mt. 6.24)
Jesús tsi' sube xcʌnt'añob i cha'an ja'el: An wen chumul bʌ winic am bʌ i cha'an juntiquil xq'uel e'tel. Tsa' subenti i yum cha'an woli jach i to'o asin i chubʌ'an i yum. Jini i yum tsi' pʌyʌ tilel jini i yaj choñoñel. Tsi' sube: “¿Chuqui woli a mel? Subeñon bajche' tsa' c'ʌñʌ jini tsa' bʌ cotsa ti a wenta come mach chʌn mejlic a cha'libeñon que'tel”, che'en. Jini i yaj choñoñel tsa' caji i yʌl ti' pusic'al: “¿Chuqui mi caj c mel? C yum mi caj i loc'sañon ti que'tel. Mach mejlicon ti top' lum, mij quisñin j c'ajtin taq'uin. Cujil chuqui mi caj c mel cha'an mi' pʌyoñob ochel ti' yotot c pi'ʌlob ba' ora loq'uemonix ti que'tel”, che'en jini xchoñoñel ti' pusic'al. Tsi' pʌyʌ tilel pejtelel winicob año' bʌ i bet yic'ot i yum. Tsi' sube ñaxan bʌ winic: “¿Bajche' c'amel an a bet yic'ot c yum?” che'en. Jini winic tsi' jac'be: “An c bet jo'c'al barril aceite”, che'en. Jini xchoñoñel tsi' sube: “Ch'ʌmʌ i juñilel a bet. Buchi' ti ora. Yom ma' cha' ts'ijban ti lujump'ejl i yuxc'al”, che'en. Ti wi'il tsi' sube yambʌ: “Jixcu jatet, ¿bajche' c'amel an a bet?” che'en. Tsi' jac'ʌ: “An c bet jo'c'al ti p'is jini trigo”, che'en. Jini xchoñoñel tsi' sube: “Ch'ʌmʌ i juñilel a bet. Cha' ts'ijban ti chʌnc'al”, che'en. I yum tsa' caji i sub i ñuclel jini jontol bʌ i yaj choñoñel, come maña jax bajche' tsi' mele. Come i cha'año' bʌ pañimil ñumen maña i melbal ti' tojlel i pi'ʌlob bajche' i cha'año' bʌ i sʌclel pañimil.
Mic subeñetla: C'ʌñʌ la' chubʌ'an ti pañimil cha'an mi' p'ojlelob la' cʌñʌyo' bʌ ya' ti panchan, cha'an mi' pʌyetla ochel ti' yotot tac mach bʌ anic mi' jilel che' bʌ tsa'ix jili la' chubʌ'an. 10 Jini mu' bʌ i c'ʌn i chubʌan ti xuc'ul che' ts'ita', xuc'ul mi caj i c'ʌn che' cabʌl. Jini mach bʌ tojic mi' c'ʌn che' ts'ita', mach tojic mi caj i c'ʌn cabʌl. 11 Mi mach xuc'ulic mi la' c'ʌn i chubʌ'an pañimil, ¿majqui mi caj i yʌq'ueñetla jini mero isujm bʌ chubʌ'añʌl? 12 Mi mach xuc'ulic mi la' c'ʌmben i chubʌ'an yambʌ winic, ¿majqui mi caj i yʌq'ueñetla la' bajñel cha'an bʌ? 13 Ma'anic x'e'tel mu' bʌ mejlel i yuman cha'tiquil yumʌl. Mi' ts'a'len juntiquil, mi' c'uxbin yambʌ. Mi' jac'ben i t'an juntiquil, mi' ñusʌben i t'an yambʌ. Mach mejlic la' yuman Dios che' woli la' yuman chubʌ'añʌl. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Yambʌ i cʌntesa Jesús
(Mt. 11.12‑13; 5.31‑32; 19.1‑12; Mr. 10.1‑12)
14 Jini fariseojob ja'el mu' bʌ i mulañob taq'uin tsi' yubiyob pejtelel jini t'an. Tsa' caji i wajleñob. 15 Jesús tsi' subeyob: Jatetla, la' wom la' q'uejlel ti toj cha'an winicob. Dios mi' cʌn la' pusic'al. Chuqui tac mi' q'uelob ti ñuc winicob x'ixicob, ts'a' mi' q'uel Dios, che'en.
16 Tsa' sujbi mandar yic'ot i t'an tac x'alt'añob jinto tsa' tili Juan. Wʌle wolix i sujbel i yumʌntel Dios. Pejtelel winicob x'ixicob mi' cha'leñob wersa cha'an mi' yochelob. 17 Mi' mejlel ti jilel panchan yic'ot pañimil, pero mach mejlic ti jilel i c'ʌjñibal mandar mi jump'ejlic punto.
18 Majqui jach mi' to'o cʌy i yijñam cha'an mi' pʌy yambʌ woli' cha'len i ts'i'lel. Majqui jach mi' pʌy cʌybil bʌ x'ixic woli' cha'len i ts'i'lel yic'ot.
Wen chumul bʌ winic yic'ot Lázaro
19 An wen chumul bʌ winic, lʌpʌl bʌ i cha'an chʌccojan bʌ i pislel, wen uts'at bʌ. Ti jujump'ejl q'uin tsi' mele ñuc bʌ q'uiñijel. 20 An ja'el juntiquil xc'ajtiya taq'uin i c'aba' Lázaro tsa' bʌ ajq'ui ti' ti' i yotot jini wen chumul bʌ. Cabʌl jax i tsoy. 21 Yom i yʌq'uentel i colobal waj tsa' bʌ yajli ti' mesa jini wen chumul bʌ. Tsa' tili cabʌl ts'i' i lemben i tsoy tac. 22 Ti wi'il tsa' chʌmi jini xc'ajtiya taq'uin. Jini ángelob tsi' pʌyʌyob majlel Lázaro ya' ti' tajn Abraham. Tsa' chʌmi ja'el jini wen chumul bʌ winic. Tsa' mujqui. 23 Ya' ti' yajñib chʌmeño' bʌ c'ax cabʌl i wocol. Tsi' letsa i wut. Tsi' q'uele Abraham ti ñajtʌl yic'ot Lázaro ya' ti' tajn Abraham. 24 Tsi' yota. Tsi' sube: “Tat Abraham, p'untañon. Choco tilel Lázaro cha'an mi' ts'aj i ñi' i yal i c'ʌb ti ja' cha'an mi' tsʌñesʌbeñon cac' come tic'lʌbilon ti wocol ti ili c'ajc”, che'en.
25 Abraham tsi' sube: “Calobil, ña'tan bajche' tsa' taja chuqui tac wen che' cuxulet to ti pañimil. Lázaro tsi' yubi wocol. Wʌle ñuq'uesʌbil i pusic'al ilayi. Jatet tic'lʌbilet ti wocol. 26 Awilan, an colem jajp ch'en mu' bʌ i t'oxonla cha'an ma'anic mi' mejlel ti ñumel majlel ya' ba' añet jini yomo' bʌ loq'uel ilayi. Jatetla ja'el mach mejliquetla ti c'axel tilel”, che'en. 27 Jini wen chumul bʌ tsi' yʌlʌ: “Awocolic, tat, choco majlel Lázaro ti' yotot c tat. 28 An jo'tiquil quijts'iñob. La' i subeñob ame tilicob ja'el quijts'iñob wʌ' ba' añon ti wocol”, che'en jini wen chumul bʌ winic. 29 Abraham tsi' sube: “An i cha'añob i jun Moisés yic'ot x'alt'añob. La' i yubibeñob i t'an”, che'en. 30 Jini winic tsi' yʌlʌ: “Mach jasʌlic, tat Abraham, pero mi tsa' majli juntiquil loq'uem bʌ ba'an chʌmeño' bʌ cha'an mi' pejcañob, mux caj i cʌyob i mul”, che'en. 31 Abraham tsi' sube: “Mi ma'anic mi' jac'beñob i t'an Moisés yic'ot x'alt'añob, mach muq'uic i ñopob ja'el anquese mi' ch'ojyel loq'uel juntiquil ba'an chʌmeño' bʌ”, che'en. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.