17
Jini mu' bʌ i yʌsañonla ti mulil
(Mt. 18.6‑7, 21‑22; Mr. 9.42)
Jesús tsa' caji i suben xcʌnt'añob i cha'an: Wersa mi' tilelob jini mu' bʌ i yʌsañob ti mulil winicob x'ixicob. Pero mi caj i tajob wocol. Uts'at tsa'ic ñaxan cʌjchi ña'tun ti' bic' cha'an mi' chojquel ochel ti chʌmel ti ñajb majqui jach mi' yʌsan ti mulil juntiquil ch'o'ch'oc bʌ. Chʌcʌ q'uele la' bʌ. Mi tsi' cha'le mulil ti a contra a wermano, tiq'ui. Mi' tsi' cʌyʌ i mul, ñusʌben i mul. Anquese wucyajl ti jujump'ejl q'uin mi' cha'len mulil ti a contra, ñusʌben i mul mi ti jujunyajl mi' cha' tilel ba' añet cha'an mi' subeñet tsa'ix i mele i pusic'al. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Coltañon lojon cha'an xuc'ul mic ñop lojon
Jini apóstolob tsi' subeyob lac Yum: Coltañon lojon cha'an xuc'ul mic ñopet lojon, che'ob. Lac Yum tsi' yʌlʌ: Muq'uic la' ñop ti la' pusic'al, mi che' jach ya wistʌl bajche' i bʌc' mostaza, mi mejlel la' suben ili sicómoro te': “La' bojquiquet. La' pʌjq'uiquet ti colem ñajb”. Mi caj i jac'beñet la' t'an.
Jini am bʌ ti' wenta xe'tel
Mi an juntiquil x'e'tel a cha'an, mi xtop' lum o mi xcʌnta tiñʌme', mi tsa' sujti ti otot che' loq'uemix ti jamil, ¿mu' ba a bʌc' suben: “La' ti buchtʌl. C'uxu a waj?” ¿Che' ba ma' suben? ¿Mach ba muq'uic a suben: “Chajpʌbeñon i bʌl c ñʌc'. Chajpan a bʌ. Aq'ueñon c we'el yic'ot chuqui mic jap. Jinto mi cujtel, mi caj a cha'len we'el uch'el ja'el”. Che'ʌch ma' suben x'e'tel a cha'an. ¿Mu' ba a suben x'e'tel a cha'an wocolix i yʌlʌ, che' mi' yujtel i mel chuqui tsa' sube? Mi cʌl, ma'anic. 10 Che' ja'el jatetla, che' bʌ tsa'ix la' mele pejtelel chuqui tsac subeyetla, subula: “X'e'telon lojon jach. Mach cabʌlic j c'ʌjñibal. Tsa jach c mele lojon jini am bʌ tic wenta cha'an mic mel lojon”. Che'ʌch yom mi la' wʌl, che'en Jesús.
Tsi' lajmesa lujuntiquil año' bʌ leco bʌ i tsoy
11 Che' woli' majlel Jesús ti Jerusalén, tsa' ñumi majlel ti yojlil Samaria yic'ot ti Galilea. 12 Che' bʌ tsa' ochi ti jump'ejl tejclum, awilan tsa' tili i tajob Jesús lujuntiquil winicob año' bʌ leco bʌ i tsoy. Ñajt to tsa' wa'leyob. 13 C'am tsi' yʌlʌyob: Jesús, Maestro, p'untañon lojon, che'ob. 14 Jesús tsi' q'ueleyob. Tsi' subeyob: Cucula, pʌsʌ la' bʌ ba'an motomajob, che'en. Che' woliyob ti majlel tsa' lamesʌntiyob. 15 Juntiquil tsa' cha' tili ba'an Jesús che' bʌ tsi' q'uele lajmenix i tsoy. C'am tsi' subu i ñuclel Dios. 16 Tsi' pʌcchoco i bʌ ti' tojel Jesús. Tsi' sube wocolix i yʌlʌ. Ch'oyol ti Samaria ili winic. 17 Jesús tsi' yʌlʌ: ¿Mach ba lujuntiquilic tsa' bʌ lajmesʌntiyob? Jixcu jini bolontiquil, ¿baqui añob? 18 Ma'anic majqui tsa' cha' tili i sub i ñuclel Dios, cojach jini juntiquil ch'oyol bʌ ti yambʌ lum. 19 Jesús tsi' sube: Ch'ojyen. Cucu. Tsa' coltʌntiyet cha'an tsa' ñopoyon, che'en.
Che' mi' tilel i yumʌntel Dios
(Mt. 24.23‑28, 36‑41; Mr. 13.21‑23)
20 Jini fariseojob tsi' c'ajtibeyob Jesús baqui ora mi caj i tilel i yumʌntel Dios. Jesús tsi' subeyob: Mach tsiquilic mi caj i tilel i yumʌntel Dios. 21 Ma'anic mi caj i yʌlob: “Q'uele ya'an ya'i”, mi “q'uele wʌ'an ilayi”, come awilan, wʌ'ʌch an ti la' tojlel i yumʌntel Dios, che'en Jesús. 22 Tsi' sube xcʌnt'añob: Tal to i yorajlel che' mi caj la' pijtan jump'ejl i q'uiñilel i Yalobil Winic, pero ma'anic mi caj la' q'uel. 23 Winicob mi caj i subeñetla: “Q'uele wʌ'an ilayi, q'uele ya'an ya'i”, che'ob. Mach mi la' majlel. Mach la' tsajcañob. 24 Come che' bache' mi' tsictiyel i c'ʌc'al chajc c'ʌlʌl ti junwejl panchan c'ʌlʌl ti yambʌ junwejl, che' ja'el mi' caj ti tsictiyel i Yalobil Winic che' ti' q'uiñilel. 25 Wersa mi' ñaxan ubin cabʌl wocol i Yalobil Winic. Wersa mi' ts'a'lentel cha'an winicob x'ixicob año' bʌ ti pañimil wʌle.
26 Che' bajche' tsa' ujti ti' yorajlel Noé, che' ja'el mi caj i yujtel ti' yorajlel i Yalobil Winic. 27 Tsi' cha'leyob we'el. Tsi' cha'leyob uch'el. Tsi' cha'leyob ñujpuñijel. Tsi' sijiyob i yalobilob c'ʌlʌl ti jini q'uin che' bʌ tsa' ochi Noé ti barco. Tsa' tili but'ja'. Tsi' lu' jisayob. 28 Che' ja'el tsa' ujti ti' yorajlel Lot. Tsi' cha'leyob we'el uch'el. Tsi' cha'leyob mʌñoñel. Tsi' cha'leyob choñoñel. Tsi' cha'leyob pac'. Tsi' wa'chocoyob i yotot. 29 Ti jini jach bʌ q'uin che' bʌ tsa' loq'ui Lot ti Sodoma, tsa' loq'ui tilel c'ajc yic'ot azufre ti panchan. Tsi' laj jisayob. 30 Che' ja'el mi' caj ti ujtel ti jini q'uin che' mi' tsictiyel i Yalobil Winic.
31 Ti jini jach bʌ q'uin jini am bʌ ti' jol otot mach jubic cha'an mi' loc' i chubʌ'an am bʌ ti' mal otot. Che' ja'el mach sujtic jini am bʌ ti cholel. 32 Ña'tanla i yijñam Lot. 33 Majqui jach mi' ñop i bajñel cʌntan i cuxtʌlel mi caj i sʌt i ch'ujlel. Majqui jach mi' yʌc' i cuxtʌlel cha'añon ma'anic mi caj i sʌt i ch'ujlel. 34 Mi' cajelob ti wʌyel cha'tiquil winicob ti jump'ejl wʌyibʌl ti jim bʌ ac'ʌlel. Mi caj i pʌjyel majlel juntiquil, yambʌ mi caj i cʌytʌl. 35 Temel mi' cajelob ti juch'bal cha'tiquil x'ixicob. Juntiquil mi caj i pʌjyel majlel, yambʌ mi caj i cʌytʌl. 36 Cha'tiquil winicob mi caj i yajñelob ti cholel. Juntiquil mi caj i pʌjyel majlel, yambʌ mi caj i cʌytʌl. Che' tsi' yʌlʌ Jesús. 37 Jini xcʌnt'añob tsi' c'ajtibeyob Jesús: ¿Baqui mi caj i yujtel, c Yum? che'ob. Jesús tsi' subeyob: Baqui jach an i bʌc'tʌl chʌmen bʌ ya' mi caj i tempañob i bʌ xta'jol, che'en.