18
Lajiya cha'an meba' x'ixic yic'ot jontol bʌ xmel mulil
Jesús tsi' sube xcʌnt'añob jini lajiya ti cʌntesa cha'an mi' cha'leñob oración ti pejtelel ora. Mach yomic mi' lujb'añob. Tsi' yʌlʌ: An xmel mulil ti jump'ejl tejclum. Ma'anic tsi' bʌc'ña Dios. Ma'anic tsi' c'uxbi winicob. Ya'an juntiquil meba' x'ixic ja'el ti jini tejclum. Tsa' tili ba'an jini xmel mulil. Tsi' yʌlʌ: “Coltañon. Melbeñon i mul jini woli bʌ i contrajiñon”, che'en. Tsa' ñumi cabʌl ora cha'an mach yomic i coltan jini x'ixic. Ti wi'il tsa' caji i bajñel al ti' pusic'al: “Ma'anic mic bʌc'ñan Dios. Ma'anic mij c'uxbin winicob. Pero jini meba' x'ixic cabʌl woli' mʌctʌbeñon q'uin. Jini cha'an mux caj c melben i mul i contra ame chʌn tilic jini x'ixic i lujbesañon”, che'en jini xmel mulil. Tsi' yʌlʌ lac Yum: Ubinla chuqui mi' yʌl jini mach bʌ tojic bʌ xmel mulil. Jixcu Dios, ¿mach ba muq'uic i melben i mul jini mu' bʌ i contrajin jini yajcʌbilo' bʌ i cha'an, mu' bʌ i chʌn pejcañob ti q'uiñil yic'ot ti ac'ʌlel? ¿Jal ba mi' jac'beñob? Mic subeñetla, ti ora mi caj i melbeñob i mul i contra. Che' mi' tilel i Yalobil Winic, ¿mu' ba caj i taj ti pañimil jini mu' bʌ i ñopob? Che' tsi' yʌlʌ lac Yum.
Tsi' cha'leyob oración fariseo yic'ot xch'ʌm tojoñel
Jesús tsi' subeyob ili t'an ti lajiya jini tsa' bʌ i ña'tayob toj i pusic'al cha'an ti' bajñel p'ʌtʌlel. Pero tsi' lon ña'tayob mach tojic i pusic'al yaño' bʌ. 10 Jesús tsi' yʌlʌ: Cha'tiquil winicob tsa' letsiyob majlel ti Templo ti oración. Juntiquil fariseo, yambʌ xch'ʌm tojoñel. 11 Wa'al jini fariseo woli ti oración ti' bajñelil. Tsi' yʌlʌ: “Wocolix a wʌlʌ Dios, come mach lajalonic bajche' yaño' bʌ. Xujch'ob, mach tojobic i pusic'al. Mi' cha'leñob i ts'i'lel. Mach lajalonic ja'el bajche' jini xch'ʌm tojoñel. 12 Cha'yajl ti semana mic cha'len ch'ajb. Mi cʌq'uen Dios i diezmojlel pejtel c chubʌ'an mu' bʌ c taj”. Che' tsi' yʌlʌ jini fariseo.
13 Jini xch'ʌm tojoñel ñajt to an. Mach yomic i letsan i wut ti panchan. Tsi' jats'ʌ i tajn. Tsi' yʌlʌ: “Dios, p'untañon, xmulilon”, che'en. 14 Mic subeñetla: Dios tsi' q'uele ti toj ili winic che' bʌ tsa' jubi majlel ti' yotot. Pero ma'anic tsi' q'uele ti toj jini yambʌ. Come majqui jach chan mi' mel i bʌ mi caj i peq'uesʌntel. Majqui jach pec' mi' mel i bʌ, mi caj i chan'esʌntel, che'en Jesús.
Jesús tsi' yʌc'ʌ i c'ʌb ti alobob
(Mt. 19.13‑15; Mr. 10.13‑16)
15 Tsi' pʌyʌyob tilel alʌlob ba'an Jesús cha'an mi' yʌc' i c'ʌb ti' jol. Jini xcʌnt'añob tsi' tiq'uiyob che' bʌ tsi' q'ueleyob. 16 Jesús tsi' pʌyʌyob tilel. Tsi' subeyob: La' tilicob alʌlob ba' añon. Mach mi la' tic'ob come pejtelel mu' bʌ i tilelob che' bajche' alʌl mi caj i yochelob ti' yumʌntel Dios. 17 Ti isujm mic subeñetla, jini mach bʌ anic mi' yochel ti' yumʌntel Dios che' bajche' alʌl, ma'anic mi caj i yochel, che'en.
Jini wen chumul bʌ yumʌl
(Mt. 19.16‑30; Mr. 10.17‑31)
18 Juntiquil yumʌl tsi' c'ajtibe: Wem bʌ Maestro, ¿chuqui yom mic cha'len cha'an mic taj j cuxtilel mach bʌ anic mi' jilel? che'en. 19 Jesús tsi' sube: ¿Chucoch ma' wʌl weñon? Ma'anic majch wen, jini jach Dios. 20 A cʌñʌyʌch mandar: “Mach a cha'len tsʌnsa. Mach a cha'len ts'i'lel. Mach a cha'len xujch'. Mach a cha'len jop't'an. Q'uele ti ñuc a tat a ña'”, che'en Jesús. 21 Jini yumʌl tsi' jac'ʌ: Ti pejtelel jini mandar tsac jac'ʌ c'ʌlʌl che' alobon to, che'en. 22 Che' bʌ tsi' yubi jini t'an, Jesús tsi' sube: An to yom ma' mel yambʌ junchajp. Choño pejtelel a chubʌ'an. Aq'uen jini mach bʌ añobic i chubʌ'an. Che' jini, mi caj a taj cabʌl a chubʌ'an ti panchan. La' tsajcañon, che'en. 23 Che' bʌ tsi' yubi ili t'an jini yumʌl, wen ch'ijiyem i pusic'al, come wen cabʌl i chubʌ'an.
24 Che' bʌ tsi' q'uele Jesús ch'ijiyem i pusic'al jini yumʌl, tsi' yʌlʌ: Wocol mi yochelob ti' yumʌntel Dios jini wen chumulo' bʌ. 25 Wocol mi' ñumel camello ti' yarcayojlel acuxan. Ñumen wocol mi' yochel ti' yumʌntel Dios jini wen chumul bʌ, che'en Jesús. 26 Jini tsa' bʌ i yubiyob tsi' c'ajtibeyob: ¿Majqui mi mejlel i coltʌntel, che' jini? che'ob. 27 Jesús tsi' subeyob: Jini mach bʌ anic mi mejlel i mel winicob mi mejlel i mel Dios, che'en. 28 Pedro tsa' caji i suben: Awilan, tsaj cʌyʌ lojon c chubʌ'an. Tsac tsajcayet lojon, che'en Pedro. 29 Jesús tsi' subeyob: Isujm mic subeñetla: majqui jach mi' cʌy i yotot, mi i tat, mi i ña', mi i yʌscuñob, mi i yijts'iñob, mi i yijñam, mi i yalobilob cha'an i yumʌntel Dios, 30 mi caj i taj ñumen cabʌl ti ili ora yic'ot i cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel ti jini ora mu' bʌ caj i tilel, che'en.
Jesús tsi' cha' alʌ bajche' mi caj i chʌmel
(Mt. 20.17‑19; Mr. 10.32‑34)
31 Jesús tsi' pʌyʌ tilel jini lajchʌntiquil. Tsi' subeyob: Awilan, woli lac letsel majlel ti Jerusalén. Mi caj i ts'ʌctiyel pejtelel chuqui tac ts'ijbubil i cha'an x'alt'añob cha'an i Yalobil Winic. 32 Come mi caj i yʌjq'uel ti' c'ʌb gentilob. Mi caj i wajlentel. Leco mi caj i tic'lʌntel. Mi caj i tujbʌntel. 33 Che' mi' yujtel i jats'ob ti asiyal mi caj i tsʌnsañob. Pero ti yuxp'ejlel q'uin mi caj i cha' ch'ojyel, che'en Jesús. 34 Ma'anic tsi' ch'ʌmbeyob isujm ili t'an mi ts'ita'ic. Ma'anic tsa' aq'uentiyob i ña'tan i sujmlel. Ma'anic tsi' ch'ʌmbeyob isujm chuqui tac tsi' subeyob Jesús.
Tsa' c'oti i wut xpots' ya ti Jericó
(Mt. 20.29‑34; Mr. 10.46‑52)
35 Che' lʌc'ʌlix an Jesús ti Jericó, ya'an juntiquil xpots' buchul ti' ti' bij. Woli' c'ajtin taq'uin. 36 Jini xpots' che' bʌ tsi' yubi woliyob ti ñumel cabʌl winicob x'ixicob, tsi' c'ajtibeyob chuqui woli' yujtel. 37 Tsi' subeyob: Wolix ti ñumel Jesús ch'oyol bʌ ti Nazaret, che'ob. 38 C'am tsi' cha'le t'an jini xpots'. Tsi' yʌlʌ: Jesús, i Yalobilet bʌ David, p'untañon, che'en. 39 Jini woli bʌ i majlelob ti ñaxan tsi' tiq'uiyob. Tsa' utsi caji ti c'am bʌ t'an jini xpots': I Yalobilet bʌ David, p'untañon, che'en. 40 Jesús tsi' sube i pi'ʌlob cha'an mi' pʌyob tilel. Che' bʌ tsa' c'oti xpots', Jesús tsi' c'ajtibe: 41 ¿Chuqui a wom mic tumbeñet? che'en. Tsi' jac'ʌ xpots': C Yum, com mi' cha' c'otel c wut, che'en. 42 Jesús tsi' sube: La' c'otic a wut. Tsa' coltʌntiyet cha'an tsa' ñopoyon, che'en. 43 Tsa' bʌc' c'oti i wut. Tsi' tsajca majlel Jesús. Tsi' tsictesa i ñuclel Dios. Pejtelel tsa' bʌ i q'ueleyob, tsi' subuyob i ñuclel Dios.