19
Jesús yic'ot Zaqueo
Tsa' ochi Jesús ti Jericó. Ñumel jach woli. Awilan, ya'an winic i c'aba' Zaqueo. I yumʌch jini xch'ʌm tojoñelob. Wen chumul. Tsi' ñopo i q'uel Jesús cha'an mi' cʌn. Ma'anic tsa' mejli come joyol ti cabʌl winicob x'ixicob. Pec'atax Zaqueo. Ti ajñel tsa' majli ti ñaxan. Tsa' letsi ti sicómoro te' cha'an mi' q'uel Jesús ya' ba' mi' caj ti ñumel Jesús ti bij. Che' bʌ tsa' c'oti Jesús ba'an Zaqueo, tsi' letsa i wut, tsi' q'uele. Tsi' sube: Zaqueo, juben ti ora come wersa mic jijlel ti a wotot wʌle, che'en. Ora jach tsa' jubi Zaqueo. Tijicña i pusic'al tsi' pʌyʌ majlel Jesús ti' yotot. Pejtel tsa' bʌ i q'ueleyob tsa' cajiyob ti wulwul a'leya. Tsi' yʌlʌyob: Tsa'ix majli ti jijlel ba'an xmulil, che'ob. Che' wa'al Zaqueo ba'an lac Yum, tsi' sube: Awilan, c Yum, mi caj cʌq'ueñob ojlil c chubʌ'an jini mach bʌ añobic i chubʌ'an. Mi tsac chilbe i chubʌ'an winic mi caj c cha' sutq'uiben uxyajl i ñumel, che'en Zaqueo. Jesús tsi' sube: Wʌle tsa'ix juli i coltʌntel jini año' bʌ ti ili otot, come jiñʌch i yalobil Abraham ja'el, che'en. 10 Come i Yalobil Winic tsa' tili i sʌclan jini sajtem bʌ. Tsa' tili i coltan, che'en.
Lajiya cha'an x'e'telob tsa' bʌ i c'ʌmbeyob i taq'uin i yum
(Mt. 25.14‑30)
11 Che' bʌ tsi' yubibeyob i t'an Jesús che' lʌc'ʌlix an ti Jerusalén, Jesús tsa' caji i subeñob lajiya, come tsi' lon ña'tayob mux caj i tsictiyel i yumʌntel Dios ti ora. 12 Jini cha'an Jesús tsi' yʌlʌ: Juntiquil yumʌl tsa' majli ti ñajt bʌ lum cha'an ya' mi' ch'ʌm i ye'tel ti yumʌl. Tsi' ña'ta sujtel che' ujtel i ch'ʌm. 13 Tsi' pʌyʌ tilel lujuntiquil x'e'telob i cha'an. Tsi' t'oxbeyob taq'uin. Tsi' subeyob: “C'ʌñʌla ti ganar jini taq'uin jinto mic cha' tilel”, che'en. 14 Jini xchumtʌlob ti' lumal jini yumʌl tsi' ts'a'leyob. Tsi' chocoyob majlel winicob ti' pat jini yumʌl cha'an mi' subob: “Mach la comic lac yuman ili winic”, che'ob.
15 Che' bʌ tsa' ujti i ch'ʌm i ye'tel ti yumʌl, tsa' cha' sujti ti' yotot. Tsi' yʌc'ʌ mandar cha'an mi' pʌjyelob tilel jini x'e'telob tsa' bʌ aq'uentiyob taq'uin, cha'an mi' q'uel bajche tsi' c'ʌñʌyob ti ganar ti jujuntiquil. 16 Tsa' tili jini ñaxan bʌ. Tsi' yʌlʌ: “C yum tsa cʌc'ʌ a taq'uin ti ganar. Tsac taja yambʌ lujump'ejl”, che'en. 17 I yum tsi' sube: “Uts'at bajche' tsa' cha'le, xuc'ul bʌ x'e'telet. Xuc'ul tsa' mele che' an ts'ita' ti a wenta. Mi caj cotsʌbeñet ti a wenta lujump'ejl tejclum”. 18 Tsa' tili yambʌ x'e'tel. Tsi' sube: “C yum, tsaj c'ʌñʌ a taq'uin ti ganar. Tsac taja yambʌ jo'p'ejl”, che'en. 19 I yum tsi' sube jini x'e'tel ja'el: “Jatet ja'el, mi caj cʌc' ti a wenta jo'p'ejl tejclum”, che'en. 20 Tsa' tili yambʌ x'e'tel. Tsi' sube: “C yum, wʌ'ʌch an a taq'uin tsa' bʌ c pixi ti jump'ejl pisil. 21 Come tsac bʌc'ñayet, come bʌc'ñʌbilet. Ma' ch'ʌm chuqui tac ma'anic tsa' pʌc'ʌ. Ma' tsep jini jam ba' ma'anic tsa' wejch'u pac'”, che'en jini x'e'tel. 22 I yum tsi' sube: “Jontol bʌ x'e'telet, mi caj c melet cha'an ti a t'an tsa' bʌ a wʌlʌ. A wujil bʌc'ñʌbilon. Awujil mic ch'ʌm chuqui tac ma'anic tsac pʌc'ʌ. Awujil mic tsep jam ba' ma'anic tsac wejch'u. 23 ¿Chucoch che' jini, ma'anic tsa' wʌc'ʌ c taq'uin ba' mi' c'ʌjñel ti ganar? Che'ic jini tsa' mejli c cha' ch'ʌm c taq'uin yic'ot i jol che' bʌ tsa' juliyon”, che'en. 24 I yum tsi' subeyob jini ya' bʌ añob: “Chilbenla jini taq'uin. Aq'uenla jini am bʌ i cha'an lujump'ejl”, che'en. 25 Tsi' subeyob: “C yum, anix i cha'an lujump'ejl”, che'ob. 26 Jini yumʌl tsi' subeyob: “Joñon mic subeñetla: Majqui jach an i cha'an mi caj i yʌq'uentel yambʌ. Majqui jach ma'anic i cha'an mi caj i lu' chilbentel chuqui an i cha'an. 27 Pʌyʌla tilel jini mu' bʌ i contrajiñoñob mach bʌ yomobic i yumañoñob. Tsʌnsañob wʌ' tic tojel”, che'en. Che' tsi' yʌlʌ. Jesús.
I subentel i ñuclel che' bʌ tsa' ochi ti Jerusalén
(Mt. 21.1‑11; Mr. 11.1‑11; Jn. 12.12‑19)
28 Jesús tsa' ujti i sub ili t'an. Tsa' caji ti letsel majlel ti ñaxan ti Jerusalén. 29 Che' bʌ lʌc'ʌl an ti Betfagé yic'ot ti Betania ti Olivo wits, tsi' choco majlel cha'tiquil xcʌnt'añob i cha'an. 30 Tsi' yʌlʌ: Cucula ti tejclum ya' ti' tojel la' wut. Che' mi la' wochel, ya' cʌchʌl mi caj la' taj tsiji' burro maxto bʌ anic majqui tsi' c'ʌchta. Jitila, chucula tilel. 31 Mi an majqui mi' c'ajtibeñetla: “¿Chucoch woli la' jit?” mi che'en, yom mi la' suben: “Yom i c'ʌn lac Yum”, che'etla. Che' tsi' yʌlʌ Jesús. 32 Tsa' majliyob. Tsi' tajayob che' bajche' tsi' yʌlʌ Jesús. 33 Che' bʌ tsi' jitiyob jini burro, i yum tsa' caji i subeñob: ¿Chucoch mi la' jit jini burro? che'en. 34 Jini xcʌnt'añob tsi' yʌlʌyob: Come yom i c'ʌn lac Yum, che'ob. 35 Tsi' pʌyʌyob tilel ba'an Jesús. Tsi' tasibeyob i pat burro ti' pislelob. Tsi' c'ʌchchocoyob Jesús ti' pam jini pisil. 36 Che' bʌ woli ti majlel Jesús tsi' tasiyob majlel jini bij ti' pislelob. 37 Che' lʌc'ʌl añob ya' ti yebal Olivo wits, tijicñayob i pusic'al pejtelel jini motocña bʌ xcʌnt'añob. Tsa' caji i subeñob i ñuclel Dios ti c'am bʌ t'an cha'an ñuc pejtelel i melbal Jesús tsa' bʌ i q'ueleyob. 38 Tsi' yʌlʌyob: La' sujbic a ñuclel, Reyet mu' bʌ a tilel ti' c'aba' lac Yum. Ñʌch'ʌl i pusic'al jini am bʌ ti panchan. Ñuc jini am bʌ ti chan, che'ob. 39 Cha'tiquil uxtiquil fariseojob ya' bʌ añob ti' tojlelob tsi' subeyob Jesús: Maestro, tiq'ui jini xcʌnt'añob a cha'an, che'ob. 40 Jesús tsi' subeyob: Mic subeñetla, mi tsa' ñʌjch'iyob mi' caj ti c'am bʌ t'an jini xajlel tac, che'en.
41 Che' lʌc'ʌlix an, che' wolix i q'uel jini tejclum, Jesús tsi' cha'le uq'uel. 42 Tsi' yʌlʌ: Uts'at tsa'ic la' ña'ta bajche' tsa' mejli la' taj i ñʌch'tilel la' pusic'al ti jini jach bʌ ora. Pero ma'anic tsa' la' ña'ta. 43 Mi caj i tajetla yan tac bʌ q'uin che' mi caj i top'ob lum ti la' joytilel la' contrajob. Mi caj i joyetla. Mi caj i mʌctañetla ti jujunwejl. 44 Mi caj i choquetla jubel ti lum yic'ot la' walobilob año' bʌ ti tejclum. Ma'anic mi caj la' cʌybentel mi jump'ejlic xajlel ti' pam yambʌ, come ma'anic tsa' la' ña'ta che' i yorajlelix la' coltʌntel ti Dios. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Jesús tsi' chocoyob loq'uel ti templo
(Mt. 21.12‑17; Mr. 11.15‑19; Jn. 2.13‑22)
45 Tsa' ochi Jesús ti Templo. Tsa' caji i choc loq'uel ti Templo pejtelel jini woliyo' bʌ ti choñoñel yic'ot mʌñoñel. 46 Jesús tsi' subeyob: Ts'ijbubil: “Mi' caj ti ajlel cotot ti' yotlel oración. Pero jatetla tsa'ix la' sutq'ui ti' ch'eñal xujch'”, che'en. 47 Ti jujump'ejl q'uin tsi' cha'le cʌntesa Jesús ti Templo. Jini ñuc bʌ motomajob yic'ot sts'ijbayajob yic'ot jini ñuco' bʌ i ye'tel yomob i tsʌnsan Jesús. 48 Ma'anic tsa' mejliyob come ti pejtelel tejclum tsi' wen ñich'tʌbeyob i t'an Jesús.