20
Tsi' c'ajtibeyob Jesús baqui tsi' taja i ye'tel
(Mt. 21.23‑27; Mr. 11.27‑33)
Ti jump'ejl q'uin Jesús woli' cʌntesan jini winicob x'ixicob ti Templo. Che' woli' sub jini wen t'an, tsa' c'otiyob ñuc bʌ motomajob yic'ot sts'ijbayajob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tel. Tsa' caji i pejcañob Jesús: Tsi' yʌlʌyob: Subeñon lojon, ¿baqui tsa' taja a we'tel cha'an chuqui ma' mel? ¿Majqui tsi' yʌq'ueyet a we'tel? che'ob. Jesús tsi' subeyob: An chuqui mij c'ajtibeñetla ja'el. Subeñonla. ¿Baqui ch'oyol i ye'tel Juan cha'an mi' yʌc' ch'ʌmja'? ¿Ch'oyol ba ti panchan o ch'oyol ba ti winicob? che'en. Tsa' caji i bajñel pejcañob i bʌ. Tsi' yʌlʌyob: Mi tsa' lac sube: “Ch'oyol ti panchan”, mi cho'onla, muq'uix i cha' c'ajtibeñonla: “¿Chucoch ma'anic tsa' la' ñopbe i t'an?” Mi tsa' lac sube: “Ch'oyol ti winicob”, mi cho'onla, pejtelel winicob mi caj i julonla ti xajlel, come mi' ña'tañob ti isujm x'alt'añʌch jini Juan, che'ob. Tsi' yʌlʌyob: Mach cujilic lojon baqui ch'oyol i ye'tel Juan. Jesús tsi' subeyob: Joñon ja'el, ma'anic mic subeñetla baqui tsac taja que'tel cha'an jini mu' bʌ c mel, che'en.
Lajiya cha'an jontol bʌ xcʌnta ts'usubilob
(Mt. 21.33‑44; Mr. 12.1‑11)
Jesús tsa' caji i suben winicob x'ixicob ili lajiya: Juntiquil winic tsi' pʌc'ʌ ts'usubil. Tsi' yʌc'ʌ ti' wenta xcʌnta ts'usubilob. Tsa' majli ti yambʌ lum. Jal tsa' cʌle ya'i. 10 Che' bʌ tsa' tili i yorajlel, tsi' choco majlel juntiquil x'e'tel i cha'an ba'an xcʌnta ts'usubilob cha'an mi' ch'ʌm lamital i wut ts'usubil. Pero jini xcʌnta ts'usubilob tsi' lowoyob jini x'e'tel. To'o che jach tsi' cha' chocoyob sujtel. 11 I yum tsi' cha' choco majlel yambʌ x'e'tel. Jini xcʌnta ts'usubilob tsi' lowoyob ja'el. Leco tsi' tic'layob. To'o che jach tsi' cha' chocoyob sujtel. 12 I yum tsi' cha' choco majlel i yuxticlel. Jini xcʌnta ts'usubilob tsi' lowoyob ja'el. Tsi' chocoyob loq'uel. 13 I yum ts'usubil tsi' yʌlʌ: “¿Chuqui yom mic mel? Mi caj c choc majlel c'uxbibil bʌ calobil. Tic'ʌl che' mi' q'uelob calobil mi caj i q'uelob ti ñuc”, che'en. 14 Jini xcʌnta ts'usubilob che' bʌ tsi' q'ueleyob i yalobil jini yumʌl, tsi' pejcayob i bʌ. Tsi' yʌlʌyob: “Jiñʌch mu' bʌ caj i yochel ti yumʌl. La' lac tsʌnsan. Che' jini, mux caj la cochel ti' yum pejtelel i chubʌ'an”, che'ob. 15 Tsi' chocoyob loq'uel ti ts'usubil. Tsi' tsʌnsayob. ¿Chuqui mi caj i tumbeñob xcʌnta ts'usubilob jini i yum? 16 Mi caj i tilel. Mi caj i wersa jisan jini xcʌnta ts'usubilob. Mi caj i yʌc' i ts'usubil ti' c'ʌb yaño' bʌ. Che' tsi' yʌlʌ Jesús. Che' bʌ tsi' yubiyob ili t'an tsi' yʌlʌyob: Mach i sujmic mi caj cujtel lojon, che'ob.
17 Jesús tsi' q'ueleyob. Tsi' subeyob: ¿Chuqui i sujmlel ili ts'ijbubil bʌ che' jini? “Jini jach bʌ xajlel tsa' bʌ i chocoyob xmel ototob tsa'ix otsʌnti ti ñaxan bʌ i xujc otot”. Che'ʌch ts'ijbubil. 18 Jujuntiquil mu' bʌ i yajlel ti' pam ili xajlel mi caj i c'ʌscujel. Jini mu' bʌ i tejñel ti jini xajlel mi caj i lu' bic'tiyel, che'en Jesús.
C'ajtibal cha'an tojoñel
(Mt. 22.15‑22; Mr. 12.12‑17)
19 Ti jim bʌ ora jini ñuc bʌ motomajob yic'ot sts'ijbayajob tsa' caji i ña'tañob bajche' mi mejlel i chucob Jesús, come yujilob tsi' cha'le jini t'an ti lajiya ti' contrajob. Pero tsi' bʌc'ñayob winicob. 20 Tsi' chʌcʌ q'ueleyob Jesús. Tsi' chocoyob majlel xñich'ta t'añob tsa' bʌ i lon pʌsʌyob i bʌ ti toj. Tsi' chocoyob majlel cha'an mi' yʌquiñob ti' t'an cha'an mi' yʌc'ob ti melol ti' tojlel jini gobernador. 21 Jini xñich'ta t'añob tsi' subeyob Jesús: Maestro, cujil lojon ma' wʌl chuqui uts'at, ma' cʌntesan chuqui uts'at ja'el. Junlajal jach ma' q'uel winicob. Wola' cʌntesañon lojon ti' bijlel Dios ti isujm. 22 ¿Mu' ba i yʌl ti mandar yom mi la cʌq'uen César jini tojoñel o ma'anic? che'ob.
23 Jesús tsi' ña'ta maya jax i t'an. Tsi' subeyob: ¿Chucoch mi la' wilʌbeñon c pusic'al? 24 Pʌsbeñon jini taq'uin. ¿Majqui i cha'an i yejtal yic'ot i ts'ijbal ti' pam? che'en. Tsi' jac'beyob: I cha'an César, che'ob. 25 Jesús tsi' subeyob: Jini cha'an, aq'uenla César chuqui i cha'an César. Aq'uenla Dios chuqui i cha'an Dios, che'en Jesús. 26 Ma'anic tsa' mejli i tajbeñob i mul Jesús, come toj i t'an ti' tojlel winicob x'ixicob. Tsa' toj sajtiyob i pusic'al cha'an uts'at tsi' jac'ʌ Jesús. Ñʌch'ʌl tsa' cʌleyob.
C'ajtibal cha'an che' mi' tejchelob ch'ojyel
(Mt. 22.23‑33; Mr. 12.18‑27)
27 Tsa' tiliyob saduceojob ba'an Jesús. Jiñobʌch mu' bʌ i yʌlob ma'anic mi' cha' ch'ojyelob chʌmeño' bʌ. 28 Tsi' c'ajtibeyob Jesús: Maestro, Moisés tsi' ts'ijbubeyonla: “Mi tsa' chʌmi juntiquil ascuñʌl bʌ am bʌ i yijñam mach bʌ anic i yalobil, che' jini an ti' wenta jini ijts'inʌl bʌ cha'an mi' pʌyben i yijñam i yʌscun cha'an mi' techben i p'olbal i yʌscun”. 29 An wuctiquil winicob i yerañob i bʌ. Jini ñaxan bʌ tsi' pʌyʌ i yijñam. Tsa' chʌmi jini winic. Ma'anic i yalobil. 30 Jini i cha'ticlel winic tsi' pʌyʌ jini x'ixic. Tsa' chʌmi ja'el. Ma'anic i yalobil. 31 I yuxticlel winic tsi' pʌyʌ. Che' ja'el, tsa' lu' ujtiyob jini wuctiquilob. Tsa' laj chʌmiyob. Ma'añobic i yalobil. 32 Ti wi'il tsa' chʌmi jini x'ixic ja'el. 33 Ti' yorajlel che' mi' cha' ch'ojyelob, ¿baqui bʌ winic i ñoxi'al jini x'ixic? Come ti' wucticlelob tsi' pʌyʌyob cha'an i yijñam, che'ob.
34 Jesús tsi' subeyob: Jini cuxulo' bʌ ti ili ora mi' pʌyob i pi'ʌl. Mi' sijintelob. 35 Pero jini mu' bʌ i q'uejlelob ti uts'at cha'an mi' tajob i cuxtʌlel ti jini yambʌ ora yic'ot cha'an mi' cha' ch'ojyelob ba'an chʌmeño' bʌ ma'anic mi' pʌyob i pi'ʌl. Ma'anic mi' sijintelob. 36 Mach chʌn mejlobix ti chʌmel, come lajalob bajche' ángelob. I yalobilobʌch Dios. Mi tejchelob ch'ojyel ba'an chʌmeño' bʌ. 37 Jini chʌmeño' bʌ mi caj i cha' ch'ojyelob. Che' tsi' yʌlʌ Moisés che' bʌ tsi' tsictesa chuqui tsa' ujti ti alʌ te'. Tsi' pejca lac Yum ti' Dios Abraham, i Dios Isaac, i Dios Jacob. 38 Come Dios mach i Diosic chʌmeño' bʌ, pero i Diosʌch cuxulo' bʌ, come laj cuxulob cha'an mi' ñuq'uesañob Dios, che'en Jesús. 39 Cha'tiquil uxtiquil sts'ijbayajob tsi' subeyob: Maestro, tsa'ix a subu chuqui isujm, che'ob. 40 Ti wi'il ma'anic majch tsi' chʌn ñopo i c'ajtiben yan tac bʌ cha'an bʌq'uen.
Cristo i yalobil David
(Mt. 22.41‑46; Mr. 12. 35‑37)
41 Jesús tsi' subeyob: ¿Chucoch mi la' wʌl i Yalobilʌch David jini Cristo? 42 Jini David tsi' yʌlʌ ti' juñilel Salmos: “Lac Yum tsi' sube c Yum, buchi' tic ñoj 43 jinto mi cʌq'ueñet a t'uchtan a contrajob”. Che' tsi' yʌlʌ David, che'en Jesús. 44 Tsi' pejca Cristo ti' yum jini David. ¿Bajche' isujm che' jini mi i yalobil David jini Cristo? che'en Jesús.
Jesús tsi' tiq'ui sts'ijbayajob
(Mt. 23.1‑36; Mr. 12.38‑40; Lc. 11.37‑54)
45 Jesús tsi' sube xcʌnt'añob i cha'an ili t'an ba' tsa' mejli i yubiñob pejtelel winicob x'ixicob: 46 Chʌcʌ q'uele la' bʌ cha'an sts'ijbayajob mu' bʌ i mulañob i lʌpob pʌl bʌ i bujc. Mi' mulañob i yʌq'uentelob cortesía ba'an choñoñibʌl tac. Mi' mulañob jini ñaxan bʌ buchlibʌl ti sinagoga tac, yic'ot ñaxan bʌ buchlibʌl ti q'uiñijel. 47 Mi' chilbeñob i yotot meba' x'ixicob. Mi' melob tam bʌ oración cha'an mi' lon q'uejlelob ti uts'at.