21
I yofrenda meba' x'ixic
(Mr. 12.41‑44)
Jesús tsi' ts'ita' letsa i wut. Tsi' q'uele jini wen chumulo' bʌ che' bʌ tsi' chocoyob ochel ofrenda ti' yajñib. Tsi' q'uele juntiquil meba' x'ixic mach bʌ anic i chubʌ'an tsa' bʌ i choco ochel cha'p'ejl taq'uin. Jesús tsi' yʌlʌ: Ti isujm mic subeñetla, jini meba' x'ixic mach bʌ anic i chubʌ'an tsa'ix i choco ochel ñumen cabʌl bajche' pejtelel yaño' bʌ. Come ti pejtelelob tsi' yʌq'ueyob Dios ofrenda loq'uem bʌ ti' yonlel i chubʌ'an. Jini meba' x'ixic mach bʌ anic i chubʌ'an tsi' choco ochel pejtelel i taq'uin, i tojol i bʌl i ñʌc'. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Jesús tsi' wʌn alʌ mi caj i jilel Templo
(Mt. 24.1‑2; Mr. 13.1‑2)
Cha'tiquil uxtiquil tsa' cajiyob ti t'an cha'an wen i t'ojol jax jini xajlel tac am bʌ ti templo yic'ot i ch'ʌjlib tsa' bʌ i yʌc'ʌyob winicob x'ixicob. Tsi' yʌlʌ Jesús: Ti pejtelel ili woli bʌ la' q'uel mi caj i jilel. Tal jini q'uin che' ma'anic mi caj i cʌytʌl mi jump'ejlic xajlel ti' pam yambʌ mach bʌ anic mi caj i chojquel jubel, che'en.
I yejtal tac i jilibal
(Mt. 24.3‑22; Mr. 13.3‑20)
Tsi' c'ajtibeyob Jesús: Maestro, ¿baqui ora mi caj i yujtel pejtelel jini? ¿Chuqui mi' caj ti pʌstʌl che' yom ujtel? che'ob. Jesús tsi' yʌlʌ: Chʌcʌ q'uele la' bʌ ame anic majqui mi' soquetla, come talob cabʌl tij c'aba' mu' bʌ caj i cuyob i bʌ ti Cristo. Mi caj i yʌlob lʌc'ʌlix i yumʌntel. Jini cha'an mach mi la' tsajcañob majlel. Ba' ora mi la' wubin an cabʌl guerra yic'ot leto, mach mi la' cha'len bʌq'uen. Come wersa mi' ñaxan ujtel pejtelel jini, pero maxto i jilibalic. 10 Jesús tsi' subeyob: Jini año' bʌ ti jump'ejl lum mi caj i techob guerra ti' contra jini año' bʌ ti yambʌ lum. Jini año' bʌ ti' wenta juntiquil yumʌl mi caj i techob guerra ti' contra jini año' bʌ ti' wenta yambʌ. 11 Tal p'ʌtʌl bʌ i yujquel lum. Tal wi'ñal ti cabʌl lum yic'ot c'amʌjel mu' bʌ i pam pujquel. Tal bʌbʌq'uen tac bʌ yic'ot chuqui tac ñuc mu' bʌ caj i pʌstʌl ti panchan.
12 Che' maxto ujtemic ili tac winicob mi caj i chuquetla. Mi caj i tic'lañetla. Mi caj i pʌyetla majlel ti sinagoga yic'ot ti cárcel. Muq'uix la' pʌjyel majlel ti' wut reyob yic'ot ti' wut gobernadorob cha'an tij c'aba'. 13 Ti jim bʌ ora mi mejlel la' wen ac'on ti cʌjñel. 14 Chʌn ña'tanla mach yomic mi la' wʌn mel la' pusic'al cha'an bajche' mi caj la' jac' cha'an mi la' coltan la' bʌ. 15 Come joñon mi caj cʌq'ueñetla t'an mu' bʌ caj la' sub yic'ot la' ña'tʌbal mach bʌ mejlic i contrajintel. 16 La' tat, la' wʌscuñob, la' chichob, la' wijts'iñob, la' pi'ʌlob, la' cʌñʌyo' bʌ mi caj i yʌq'uetla ti' c'ʌb la' contra. Lamitaletla mi caj la' tsʌnsʌntel. 17 Mi caj la' ts'a'lentel cha'an pejtelel winicob x'ixicob cha'an tij c'aba. 18 Pero ma'anic mi caj i sajtel mi junt'ujmic i tsutsel la' jol. 19 Che' xuc'ul la' pusic'al ti wocol ma'anic mi caj i sajtel la' ch'ujlel.
20 Che' mi la' q'uel Jerusalén joyol bʌ ti soldadojob, ña'tanla che' jini, lʌc'ʌlix i yorajlel i jisʌntel. 21 Ti jim bʌ ora, la' puts'icob majlel ti wits jini año' bʌ ti Judea. La' loq'uicob jini año' bʌ ti Jerusalén. Jini año' bʌ ti jamil mach chʌn sujticob ti Jerusalén. 22 Jiñʌch q'uin tac che' mi caj i q'uextʌbentelob i jontolil, cha'an mi' yujtel ti pejtelel che' bajche' ts'ijbubil. 23 Ti jim bʌ ora obolob jax i bʌ jini cʌntʌbilo' bʌ i cha'an alʌl yic'ot jini woli bʌ i tsu'sañob alʌl. Tal cabʌl wocol ti pañimil yic'ot i mich'lel Dios ti' tojlel ili winicob x'ixicob. 24 Mi caj i yajlelob cha'an ti' yej machit. Mi caj i chujquelob majlel ti pejtelel lum. Jerusalén mi caj i t'uchtʌntel cha'an gentilob c'ʌlʌl mi' ts'ʌctiyel i yorajlel gentilob.
Che' mi' tilel i Yalobil Winic
(Mt. 24.29‑35, 42‑44; Mr. 13.24‑37)
25 An chuqui tac mi' caj ti pʌstʌl ti q'uin, yic'ot ti uw, yic'ot ti ec'. Jini winicob x'ixicob ti pañimil cabʌl mi caj i tsicob i pusic'al. Mi caj i sʌc sojquelob i pusic'al cha'an ju'ucña jini colem ñajb, wʌlʌcña jini ja'. 26 Mi caj i cʌn chʌmelob winicob cha'an bʌq'uen yic'ot pensar cha'an chuqui mi' caj ti ujtel ti pañimil. Jini p'ʌtʌl tac bʌ ti panchan mi caj i wersa ñijcʌntel. 27 Ti jim bʌ ora mi caj i q'uelob i Yalobil Winic che' mi' tilel ti tocal yic'ot i p'ʌtʌlel yic'ot cabʌl i ñuclel. 28 Che' mi' cajel ti ujtel ili tac, letsan la' wut, letsan la' jol, come lʌc'ʌlix la' coltʌntel. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
29 Jesús tsi' subeyob jini t'an ti lajiya: Q'uelela jini higuera te' yic'ot pejtelel te' tac. 30 Che' mi la' q'uel woli' pasel i yopol te' mi la' ña'tan lʌc'ʌlix i yorajlel ticwal. 31 Che' ja'el, che' mi la' q'uel woli ti ujtel ili tac, ña'tanla lʌc'ʌlix i yumʌntel Dios. 32 Isujm mic subeñetla, ti pejtelel mi' caj ti ujtel che' wʌ' to añob ti pañimil jini winicob x'ixicob año' bʌ wʌle. 33 Mi' caj ti jilel panchan yic'ot pañimil. Pero mach jilic c t'an.
34 Chʌcʌ q'uele la' bʌ ame tsʌts'ac la' pusic'al cha'an la' wo'lel yic'ot yʌc'ʌjel che' mi la' c'ojo'tan chuqui tac an ti pañimil, ame i bʌc' tajetla ili q'uin. 35 Ili q'uin che' bajche yac mi caj i taj pejtelel winicob x'ixicob chumulo' bʌ ti' petol pañimil. 36 Yom yʌxʌl la' wo che' jini. Chʌn cha'lenla oración ti pejtelel ora, cha'an mi la' q'uejlel ti uts'at, cha'an ma'anic mi' tajetla ili wocol mu' bʌ caj ti ujtel, cha'an uts'at mi la' wa'tʌl ti' tojel i Yalobil Winic, che'en Jesús. 37 Ti q'uiñil tsi' cha'le cʌntesa Jesús ti Templo. Ti ac'ʌlel tsa' majli ti wits i c'aba' Olivo. 38 Che' ti sʌc'ajel tsa' tiliyob pejtelel winicob x'ixicob ba'an Jesús ti Templo cha'an mi yubibeñob i t'an.