22
Judas tsi' yʌc'ʌ i t'an ti' contra Jesús
(Mt. 26.1‑5, 14‑16; Mr. 14.1‑2, 10‑11; Jn. 11.45‑53)
Lʌc'ʌlix i q'uiñilel Pascua che' mi' c'uxob caxlan waj mach bʌ anic i levadurajlel. Jini ñuc bʌ motomajob yic'ot sts'ijbayajob tsi' temeyob i t'an cha'an mi' mucul tsʌnsañob Jesús, come tsi' bʌc'ñayob winicob x'ixicob. Tsa' ochi Satanás ti Judas, am bʌ i cha'chajplel i c'aba' Iscariote, i pi'ʌlʌch jini junlujuntiquil. Tsa' majli Judas i pejcan jini ñuc bʌ motomajob yic'ot xcʌnta Templojob cha'an mi' yʌc' Jesús ti' c'ʌbob. Tijicñayob i pusic'al che' bʌ tsi' yubiyob. Tsi' cha'leyob trato cha'an mi' yʌq'ueñob taq'uin Judas. Judas tsi' yʌc'ʌ i t'an. Tsa' caji i wʌn ña'tan baqui ora mi caj i yʌc' Jesús ti' c'ʌb motomajob che' mach ña'tʌbilic i cha'an winicob x'ixicob.
Jesús tsi' c'uxu Pascua yic'ot xcʌnt'añob
(Mt. 26.17‑19; Mr. 14.12‑16; Jn. 13.21‑30)
Tsa' c'oti ili q'uin che' mi' c'uxob caxlan waj mach bʌ anic i levadurajlel. Jiñʌch i q'uiñilel Pascua che' mi' tsʌnsañob tiñʌme'. Jesús tsi' choco majlel Pedro yic'ot Juan. Tsi' subeyob: Cucula. Chajpanla jini we'elʌl cha'an Pascua cha'an mi laj c'ux. Tsi' c'ajtibeyob Jesús: ¿Baqui a wom mic chajpan lojon? che'ob. 10 Jesús tsi' subeyob: Awilan, che' ochemetixla ti tejclum, mi caj i tajetla winic woli bʌ i q'uech majlel uc'um but'ul bʌ ti ja'. Tsajcanla che' mi' yochel ti otot. 11 Subenla i yum otot: “Jini Maestro mi' c'ajtibeñet: ¿Baqui an jump'ejl i mal otot ba' mi mejlel j c'ux we'elʌl cha'an Pascua yic'ot xcʌnt'añob c cha'an?” Che' yom mi la' suben, che'en Jesús. 12 Mi caj i pʌsbeñet colem bʌ i mal otot ti chan am bʌ i bʌl. Chajpanla ya'i chuqui tac yom, che'en Jesús. 13 Tsa' majliyob. Tsi' tajayob jini otot che' bajche' tsi' subeyob Jesús. Tsi' chajpayob jini we'elʌl cha'an Pascua.
Jini Ch'ujul bʌ Waj
(Mt. 26.20‑29; Mr. 14.17‑26; 1 Co. 11.23‑26)
14 Che' i yorajlelix, Jesús tsa' buchle ti' t'ejl mesa yic'ot jini lajchʌntiquil. 15 Jesús tsi' subeyob: Ti pejtelel c pusic'al com j c'ux jini we'elʌl cha'an Pascua quic'otetla che' maxto anic woli cubin wocol. 16 Come mic subeñetla, ma'anix mi caj c chʌn c'ux jinto mi lac cha' c'ux ti' yumʌntel Dios. 17 Jesús tsi' ch'ʌmʌ vaso. Tsi' sube wocolix i yʌlʌ Dios. Tsi' yʌlʌ: Ch'ʌmʌla. Aq'uen la' bʌ. 18 Come mic subeñetla ma'anix mic chʌn jap i ya'lel ts'usub jinto mi' tilel i yumʌntel Dios, che'en. 19 Jesús tsi' ch'ʌmʌ waj. Tsi' sube wocolix i yʌlʌ Dios. Tsi' xet'e. Tsi' yʌq'ueyob. Tsi' yʌlʌ: Jiñʌch c bʌc'tal, mu' bʌ cʌc' cha'añetla. Che'ʌch yom mi la' mel cha'an c ña'tʌntel, che'en. 20 Che' ja'el tsi' ch'ʌmʌ jini vaso che' bʌ tsa' ujtiyob ti we'el. Tsi' yʌlʌ: Jini vaso jiñʌch tsiji' bʌ trato cha'an c ch'ich'el mu' bʌ i bejq'uel cha'añetla. 21 Awilan, wʌ'ʌch an quic'ot ti mesa jini mu' bʌ i yʌc'on ti' c'ʌb j contra. 22 Ti isujm, i Yalobil Winic mi caj i majlel che' bajche' wʌn ña'tʌbil. Pero cabʌl mi caj i taj wocol jini winic mu' bʌ i yʌc' i Yalobil Winic ti' c'ʌb i contra, che'en. 23 Tsa' caji i c'ajtibeñob i bʌ majqui mi caj i yʌc'.
Tsi' pejcayob i bʌ cha'an majqui ñumen ñuc
24 Tsa' caji i cʌlʌx pejcañob i bʌ cha'an woli' bajñel yajcañob majqui ñumen ñuc ti' tojlelob. 25 Jesús tsi' subeyob: I yumob jini tejclumob c'ax ñuc mi' pʌsob i bʌ ti' tojlelob. Jini año' bʌ i ye'tel ti' tojlelob mi' pejcʌntelob ti xcʌnta pañimilob. 26 Mach che'ic yom mi la' mel. Jini ñumen ñuc bʌ ti la' tojlel la' i mel i bʌ bajche' alob. Jini am bʌ i ye'tel la' i mel i bʌ ti x'e'tel la' cha'an. 27 Come ¿majqui ñumen ñuc ma' wʌl? ¿Jim ba mu' bʌ i buchtʌl ti c'ux waj, o jim ba x'e'tel mu' bʌ i ñusʌben waj? Pero joñon che'ʌch añon ti la' tojlel bajche' x'e'tel la' cha'an.
28 Jatetla, tsa' chʌn ajniyetla quic'ot che' ti' yorajlel i yilʌbentel c pusic'al. 29 Joñon mi caj cʌq'ueñetla la' yumʌntel che' bajche c tat tsi' yʌq'ueyon c yumʌntel. 30 Che' jini mi mejlel la' cha'len we'el uch'el tic mesa tic yumʌntel. Mi caj la' buchtʌl ti la' we'tel cha'an mi la' mel jini lajchʌnmojt i p'olbal Israel. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Mi caj i yʌl Pedro mach i cʌñʌyic Jesús
(Mt. 26.31‑35; Mr. 14.27‑31; Jn. 13.36‑38)
31 Lac Yum tsi' yʌlʌ ja'el: Simón, Simón, awilan, Satanás tsi' c'ajtiyetla cha'an mi' chijcañetla che' bajche' mi' chijcañob loq'uel i sujl trigo. 32 Joñon tsac tajayet ti oración ame a cʌy a ñopon. Che' ma' cha' sutq'uin a bʌ, p'ʌtesan a wermanojob, che'en Jesús. 33 Pedro tsi' sube: C Yum chajpʌbilonix cha'an mic majlel quic'otet, anquese ma' majlel ti mʌjquibʌl, anquese mic chʌmel awic'ot. 34 Jesús tsi' sube: Pedro, mic subeñet, che' maxto anic mi' cha'len uq'uel jini tat mut ti ili ac'ʌlel, uxyajl mi caj a wʌl mach a cʌñʌyonic.
I yajñib taq'uin yic'ot chim yic'ot espada
35 Jesús tsi' subeyob: Che' bʌ tsac chocoyetla majlel ma'anic i yajñib la' taq'uin, ma'anic la' chim, ma'anic la' xʌñʌb. ¿Mach ba anic tsa' la' taja pejtelel chuqui yom la' cha'an? che'en Jesús. Tsi' yʌlʌyob: Tsa' cu, che'ob. 36 Jesús tsi' subeyob: Wʌle jini am bʌ i yajñib i taq'uin la' i ch'ʌm majlel yic'ot i chim. Jini mach bʌ anic i yespada, la' i chon i chaqueta cha'an mi' mʌn. 37 Come mic subeñetla. Wersa mi caj cujtel bajche' mi yʌl ti' ts'ijbujel Dios. Mi yʌl: “Tsa' tsijqui yic'ot xmulilob”. Che'ʌch ts'ijbubil. Ts'ʌcʌl mi' caj ti ujtel chuqui tac ts'ijbubil cha'añon, che'en Jesús. 38 Jini xcʌnt'añob tsi' yʌlʌyob: C Yum, awilan wʌ'an cha'ts'ijt espada, che'ob. Jesús tsi' subeyob: Jasʌl jini, che'en.
Jesús tsi' cha'le oración ti pʌc'ʌbʌl
(Mt. 26.30, 36‑46; Mr. 14.26, 32‑42; Jn. 18.1)
39 Jesús tsa' loq'ui ti tejclum. Tsa' majli ti Olivo wits come i tilel che' mi' mel. Xcʌnt'añob i cha'an tsa' caji i tsajcañob majlel ja'el. 40 Che' bʌ tsa' c'oti Jesús ya' ba' yom ajñel, Jesús tsi' subeyob: Cha'lenla oración cha'an ma'anic mi la' jac' la' pʌyol ti mulil. 41 Tsi' ts'ita' xʌñʌ majlel che' i ñajtlel bajche' mi' chojquel xajlel. Tsa' ñocle. Tsi' cha'le oración. 42 Tsi' yʌlʌ: C Tat, mi a wom, loc'sʌbeñon jini vaso i yejtal bʌ wocol. La' mejlic bajche' yom a pusic'al, mach che'ic bajche' com, che'en. 43 Tsa' tili ángel ch'oyol bʌ ti panchan cha'an mi' p'ʌtesan Jesús. 44 Che' bʌ woli ti wocol Jesús, ñumen wersa tsa' caji i pejcan Dios. Tsa' caji ti bu'lich. Lajal bajche' ch'ich' tsa' chʌc' p'ajti ti lum. 45 Che' bʌ tsa' ujti ti oración tsa' ch'ojyi. Tsa' cha' tili ba'an xcʌnt'añob i cha'an. Tsi' tajayob wʌyʌlob cha'an i ch'ijiyemlel i pusic'al. 46 Jesús tsi' c'ajtibeyob: ¿Chucoch wʌyʌletla? Ch'ojyenla. Cha'lenla oración cha'an ma'anic mi la' jac' la' pʌyol ti mulil, che'en.
Tsa' chujqui Jesús
(Mt. 26.47‑56; Mr. 14.43‑50; Jn. 18.2‑11)
47 Che' woli to ti t'an Jesús, awilan tsa' tiliyob cabʌl winicob yic'ot Judas, i pi'ʌl jini junlujuntiquil. Ñaxan woli' tilel Judas. Tsa' c'oti i ts'ujts'un Jesús. 48 Jesús tsi' sube: Judas, ¿mu' ba a wʌc' i Yalobil Winic yic'ot ts'ujts'uya? che'en. 49 Jini año' bʌ yic'ot Jesús che' bʌ tsi' ña'tayob chuqui mi' caj ti ujtel tsi' subeyob: C Yum, ¿a wom ba mic bajben lojon ti espada? che'ob. 50 Juntiquil xcʌnt'an tsi' lowo jini x'e'tel i cha'an jini c'ax ñuc bʌ motomaj. Tsi' wel tsepbe loq'uel jini ñoj bʌ i chiquin. 51 Jesús tsi' yʌlʌ: La' to ajnic. Cʌyʌx, che'en. Tsi' tʌlbe i chiquin. Tsi' lajmesa. 52 Jesús tsi' sube jini ñuc bʌ motomajob yic'ot xcʌnta templojob yic'ot xñoxob año' bʌ i ye'tel tsa' bʌ tiliyob ti' contra: ¿Tsa' ba tiliyetla cha'an mi la' chucon yic'ot espada yic'ot te' che' bajche' mi la' chuc xujch'? 53 Che' ya' añon quic'otetla jujump'ejl q'uin ti Templo ma'anic tsa' la' chucuyon. Wʌle la' cha'añʌch ili ora. I yorajlelix mi' pʌstʌl i p'ʌtʌlel ic'ch'ipan bʌ pañimil. Che' tsi' yʌlʌ Jesús.
Pedro tsi' yʌlʌ mach i cʌñʌyic Jesús
(Mt. 26.57‑58, 69‑75; Mr. 14.53‑54, 66‑72; Jn. 18.12‑18, 25‑27)
54 Tsi' chucuyob Jesús. Tsi' pʌyʌyob majlel ti' yotot jini ñuc bʌ motomaj. Pedro tsi' ñajti tsajca majlel. 55 Jini ya' bʌ añob tsi' xiq'uiyob c'ajc ti' pam otot. Tsa' buchleyob ti' joytilel c'ajc ti pejtelelob. Pedro tsa' buchle yic'otob. 56 Juntiquil xch'oc tsi' q'uele Pedro che' buchul ti' t'ejl c'ajc. Tsi' ch'ujch'u q'uele. Tsi' yʌlʌ: Ili winic ja'el tsi' pi'le ñumel Jesús, che'en. 57 Pedro tsi' yʌlʌ: Mach isujmic. X'ixic, mach j cʌñʌyic jini winic, che'en. 58 Ti jumuc' an yambʌ tsa' bʌ i q'uele Pedro. Tsi' yʌlʌ: Jatet ja'el i pi'ʌlet ili winicob, che'en. Pedro tsi' yʌlʌ: Winic, mach i pi'ʌlonic, che'en. 59 Ñumenix jump'ejl ora yambʌ winic tsi' yʌlʌ: Isujmʌch jini winic ja'el tsi' pi'le ñumel Jesús, come ch'oyol ti Galilea, che'en. 60 Pedro tsi' yʌlʌ: Winic, mach cujilic chuqui wola' wʌl, che'en. Ti ora che' woli to ti t'an Pedro, tsi' cha'le uq'uel tat mut. 61 Che' bʌ tsi' sutq'ui i bʌ lac Yum, tsi' q'uele Pedro. Tsa' c'ajtiyi ti' pusic'al Pedro i t'an lac Yum tsa' bʌ i wʌn sube: “Che' maxto anic mi' cha'len uq'uel tat mut, uxyajl mi caj a wʌl mach a cʌñʌyonic”. 62 Pedro tsa' loq'ui majlel. Tsʌts tsa' caji ti uq'uel.
Tsi' ts'a'leyob Jesús. Tsi' jats'ʌyob
(Mt. 26.67‑68; Mr. 14.65)
63 Jini winicob woli bʌ i cʌntañob Jesús tsi' wajleyob. Tsi' jats'ʌyob. 64 Tsi' mʌc cʌchbeyob i wut. Tsi' poch'iyob. Tsi' c'ajtibeyob: Subeñon lojon, ¿majqui tsi' jats'ʌyet? che'ob. 65 Anto cabʌl chuqui tsi' yʌlʌyob ti p'ajoñel jini winicob ti' contra Jesús.
Jesús ti' tojlel jini año' bʌ i ye'tel
(Mt. 26.59‑66; Mr. 14.55‑64; Jn. 18.19‑24)
66 Che' bʌ tsa' sʌc'a pañimil tsi' tempayob i bʌ xñoxob año' bʌ i ye'tel ti' tojlel i pi'ʌlob yic'ot ñuc bʌ motomajob yic'ot sts'ijbayajob. Tsi' pʌyʌyob majlel Jesús ba'an jini año' bʌ i ye'tel. 67 Tsi' c'ajtibeyob: ¿Cristojet ba, yajcʌbilet ba? Subeñon lojon, che'ob. Jesús tsi' subeyob: Mi tsac subeyetla, mach muq'uic la' ñop. 68 Che' ja'el mi an chuqui mij c'ajtibeñetla, ma'anic mi la' jac'beñon. 69 Wʌle yic'ot ti pejtelel ora mi' caj ti buchtʌl i Yalobil Winic ti' ñoj jini P'ʌtʌl bʌ Dios, che'en Jesús. 70 Ti pejtelelob tsi' subeyob: ¿Jatet ba i Yalobilet Dios? che'ob. Jesús tsi' subeyob: Joñoñʌch che' bajche' woli la' wʌl, che'en. 71 Tsi' c'ajtibeyob i bʌ: ¿Mach ba jasʌlic ili t'an cha'an mi' tsictiyel i mul? Tsa'ix la cubibe i t'an tsa' bʌ i subu, che'ob.