23
Jesús ti' tojlel Pilato
(Mt. 27.1‑2, 11‑14; Mr. 15.1‑5; Jn. 18.28‑38)
Tsa' tejchiyob pejtelel jini tempʌbilo' bʌ winicob. Tsi' pʌyʌyob majlel Jesús ba'an Pilato. Tsa' caji i jop'beñob i mul. Tsi' yʌlʌyob: Tsac taja lojon ili winic mu' bʌ i soc pejtelel winicob x'ixicob ti lac lumal. Mi' tic'ob winicob cha'an ma'anic mi yʌq'ueñob César tojoñel. Mi' sub i bʌ ti Cristo. Mi' sub i bʌ ti rey, che'ob. Pilato tsi' c'ajtibe Jesús: ¿Jatet ba i Reyet judíojob? che'en. Jesús tsi' jac'be: Joñon cu, che'en. Pilato tsi' sube jini ñuc bʌ motomaj yic'ot jini winicob: Joñon mi cʌl ma'anic i mul jini winic, che'en. Ñumen tsʌts tsi' yʌlʌyob: Woli' ñijcan winicob x'ixicob ti cabʌl t'an. Mi' cha'len cʌntesa ti pejtelel Judea c'ʌlʌl ti Galilea c'ʌlʌl ilayi, che'ob.
Jesús ti' tojlel Herodes
Che' bʌ tsi' yubi Pilato woli' tajob ti t'an Galilea tsi' c'ajtibeyob mi ya' ch'oyol Jesús ti Galilea. Che' bʌ tsi' ña'ta isujm ya' ch'oyol Jesús ba' woli ti yumʌntel Herodes, Pilato tsi' choco majlel ba'an Herodes. Ya'an Herodes ja'el ti Jerusalén ti jim bʌ ora. Wen tijicña Herodes che' bʌ tsi' q'uele Jesús, come anix ora yom i q'uel come tsa'ix i yubi t'an cha'an Jesús. Yom i q'uel i yejtal i p'ʌtʌlel Jesús. An cabʌl chuqui tsi' c'ajtibe Jesús jini Herodes. Ma'anic chuqui tsi' jac'ʌ Jesús. 10 Ya' wa'alob ñuc bʌ motomajob yic'ot sts'ijbajob. Ti wersa tsi' jop'beyob i mul Jesús. 11 Herodes yic'ot i soldadojob tsi' p'ajayob. Tsi' wajleyob. Tsi' lʌpbeyob wen i t'ojol bʌ i pislel. Herodes tsi' cha' choco majlel ba'an Pilato. 12 Ti jini jach bʌ q'uin Pilato yic'ot Herodes tsa' caji i cha' uts'esañob i bʌ, come ti yambʌ ora ts'a' woli' q'uelob i bʌ.
Jesús o Barrabás
(Mt. 27.15‑26; Mr. 15.6‑15; Jn. 18.38‑40)
13 Pilato tsi' tempa tilel jini ñuc bʌ motomajob yic'ot jini yumʌlob yic'ot winicob x'ixicob. 14 Tsi' subeyob: Tsa'ix la' pʌyʌ tilel ili winic ba' añon, come mi la' wʌl woli' soc winicob x'ixicob. Awilan, joñon tsa'ix j c'ajtibe ti' la' tojlel chuqui tac tsi' mele. Tsac ña'ta ma'anic mi junchajpic i mul woli bʌ la' wʌl ti' contra ili winic. 15 Che' ja'el Herodes, come tsa'ix i cha' choco tilel ili winic. Awilan, ma'anic chuqui tsi' mele ili winic cha'an mi' yʌjq'uel ti chʌmel. 16 Jini cha'an che' mic jats' ti asiyal mi caj j col, che'en Pilato. 17 Come wersa mi' yʌc' ti colel juntiquil xñujp'el ti jujunyajl che' mi' melob q'uin.
18 Pejtelel jini winicob x'ixicob junlajal tsi' yʌlʌyob ti c'am bʌ t'an: La' chʌmic ili winic. Ac'ʌ ti colel Barrabás, che'ob. 19 (Jini Barrabás jiñʌch tsa' bʌ ñujp'i ti cárcel, come tsi' ñijca i pi'ʌlob ti' contra gobierno. Tsi' cha'le tsʌnsa ja'el.) 20 Pilato tsi' cha' pejcayob come yom i col Jesús. 21 Jini winicob tsi' cha' cha'leyob c'am bʌ t'an: Ch'iji ti cruz, ch'iji ti cruz, che'ob. 22 Ti' yuxyajlel Pilato tsi' c'ajtibeyob: ¿Chucoch? ¿Chuqui ti jontolil tsi' cha'le ili winic? Tsaj q'uele ma'anic i mul cha'an mi' yʌjq'uel ti chʌmel. Mi caj c jats' ti asiyal. Mi caj cʌc' ti colel, che'en Pilato. 23 Tsi' wersa c'ajtibeyob ti c'am bʌ t'an cha'an mi' ch'ijtʌl ti cruz. Tsa' mʌjliyob i cha'an winicob yic'ot ñuc bʌ motomajob. 24 Pilato tsi' yʌc'ʌ i t'an cha'an mi' yujtel bajche' tsi' c'ajtiyob winicob. 25 Tsi' yʌc'ʌ ti colel jini c'ajtibil bʌ i cha'añob, tsa' bʌ ñujp'i ti cárcel cha'an tsi' ñijca winicob ti' contra gobierno. Tsi' cha'le tsʌnsa ja'el. Pilato tsi' yʌc'ʌ Jesús ti' c'ʌb winicob cha'an mi' melbeñob bajche' yomob.
Tsa' ch'ijle ti cruz Jesús
(Mt. 27.32‑44; Mr. 15.21‑32; Jn. 19.16‑27)
26 Che' bʌ tsi' pʌyʌyob majlel tsi' chucuyob winic i c'aba' Simón ch'oyol bʌ ti Cirene. Loq'uem ti xchumtʌl woli' tilel ti tejclum. Tsi' yʌq'ueyob i q'uech majlel cruz ti' pat Jesús. 27 Cabʌl winicob x'ixicob tsi' tsajcayob. X'ixicob woli yuc'tañob, ch'ijiyemob i pusic'al. 28 Jesús tsi' sutq'ui i bʌ cha'an mi' q'uelob. Tsi' subeyob: X'ixicob añet bʌ la ti Jerusalén, mach mi la' wuc'tañon. Uc'tan la' bʌ. Uc'tan la' walobilob ja'el. 29 Come awilan, tal jini q'uin tac che' mi caj i yʌlob: “Tijicñayob jini to'ol wa'al jach bʌ x'ixic yic'ot jini mach bʌ anic tsi' cʌntayob i yalobil yic'ot jini mach bʌ anic tsi' tsu'sayob alʌl”. 30 Ti jim bʌ ora mi caj i pejcañob wits: “Yajlen ti joñon lojon”, che'ob. Mi caj i subeñob bujtʌl: “Mujlañon lojon”, che'ob. 31 Mi che'ʌch mi la' tic'lañon che' ma'anic c mul, ñumen mi caj la' tic'lʌntel, che'en Jesús.
32 Tsi' pʌyʌyob majlel ja'el cha'tiquil xjontolilob yic'ot Jesús cha'an mi' tsʌnsañob. 33 Che' bʌ tsa' c'otiyob ti jini bujtʌl i c'aba' I Bʌquel Jolʌl, ya' tsi' ch'ijiyob ti cruz Jesús yic'ot jini xjontolilob, juntiquil ti' ñoj, yambʌ ti' ts'ej. 34 Jesús tsi' yʌlʌ: C Tat ñusʌbeñob i mul come mach yujilobic chuqui woli' cha'leñob, che'en. Tsi' pucbeyob i bʌ i pislel Jesús che' bʌ tsi' cha'leyob yajcaya ti alas. 35 Jini winicob x'ixicob woli' q'uelob. Jini yumʌlob tsi' wajleyob Jesús. Tsi' yʌlʌyob: Tsi' colta yaño' bʌ. La' i coltan i bʌ mi jiñʌch Cristo, jini Yajcʌbil bʌ i cha'an Dios, che'ob. 36 Jini soldadojob ja'el tsi' wajleyob. Tsa' tili i yʌq'ueñob vinagre che' tiquin i ti'. 37 Jini soldadojob tsi' yʌlʌyob: Mi i Reyet judíojob coltan a bʌ, che'ob. 38 An ti' chañelal i jol Jesús ili t'an ts'ijbubil bʌ: JIÑɅCH I REY JUDIOJOB.
39 Juntiquil xjontolil tsa' bʌ ch'ijle ti cruz yic'ot Jesús tsi' wajle. Tsi' yʌlʌ: Mi Cristojet, coltan a bʌ. Coltañon lojon ja'el, che'en. 40 Jini yambʌ xjontolil tsi' tiq'ui. Tsi' yʌlʌ: ¿Mach ba anic ma' bʌc'ñan Dios? Come junlajal woli lac chʌmel ti cruz. 41 Ti isujm che'ʌch yom mi lac chʌmel cha'an jontol lac melbal. Pero ili winic ma'anic chuqui jontol tsi' cha'le, che'en. 42 Jini winic tsi' sube Jesús: C Yum ña'tañon che' ma' tilel ti a yumʌntel, che'en. 43 Jesús tsi' sube: Ti isujm mic subeñet: Wʌle mux caj a wochel quic'ot ti paraíso, che'en.
Tsa' chʌmi Jesús
(Mt. 27.45‑56; Mr. 15.33‑41; Jn. 19.28‑30)
44 Che' ti xinq'uiñil tsa' ic'a pejtelel pañimil c'ʌlʌl ti och'ajel q'uin. 45 Come tsa' wen mʌjqui q'uin. Jini pisil joc'ol bʌ ti Templo tsa' tsijli ti ojlil. 46 Jesús wen c'am tsi' cha'le t'an. Tsi' yʌlʌ: C Tat, mi cʌq'ueñet c ch'ujlel ti a c'ʌb, che'en. Che' ujtemix i yʌl, tsa' chʌmi. 47 Che' bʌ tsi' q'uele chuqui tsa' ujti i yaj capitán jo'c'al soldadojob, tsi' subu i ñuclel Dios. Tsi' yʌlʌ: Isujm tojʌch ili winic, che'en. 48 Che' bʌ tsi' q'ueleyob pejtelel winicob x'ixicob ya' bʌ tempʌbilob, ch'ijiyemob i pusic'al cha'an chuqui tsa' ujti. Tsa' sujtiyob. 49 Pejtelel i cʌñʌyo' bʌ Jesús yic'ot x'ixicob tsa' bʌ i tsajcayob tilel c'ʌlʌl che' bʌ tsa' loq'uiyob ti Galilea, ñajt wa'alob woli' q'uelob.
Tsi' yotsayob ti mucoñibʌl
(Mt. 27.57‑61; Mr. 15.42‑47; Jn. 19.38‑42)
50 Ya'an José ch'oyol bʌ ti colem tejclum ti Judea i c'aba' Arimatea. An ñuc bʌ i ye'tel ti' tojlel i pi'ʌlob. Weñʌch jini winic. Toj i pusic'al. 51 Woli' pijtan i yumʌntel Dios. Ma'anic tsi' teme i t'an yic'ot jini año' bʌ i ye'tel tsa' bʌ i contrajiyob Jesús. 52 Tsa' majli José ba'an Pilato. Tsi' c'ajtibe i bʌc'tal Jesús. 53 Tsi' ju'sʌbe i bʌc'tal ti cruz. Tsi' bʌc'ʌ ti wen bʌ i bʌjq'uil. Tsi' ñolchoco ti' yotlel ch'ujlelʌl, tocbil bʌ i mal xajlel ba' maxto ac'bilic ch'ujlelʌl. 54 Tsa' ujti i mucob ti' q'uiñilel chajpaya che' yomix cajel i q'uiñilel caj o. 55 Jini x'ixicob ja'el tsa' bʌ i tsajcayob majlel Jesús c'ʌlʌl che' bʌ tsa' loq'ui ti Galilea tsi' q'ueleyob bajche' tsa' ñolchoconti i bʌc'tal Jesús ti' yotlel ch'ujlelʌl. 56 Tsa' sujtiyob. Tsi' chajpayob xojocña bʌ perfume yic'ot c'o'ol bʌ ts'ac. Tsi' c'ajayob i yo ti' q'uiñilel c'aj o che' bajche' mi yʌl mandar.