24
Tsa' cha' ch'ojyi Jesús
(Mt. 28.1‑10; Mr. 16.1‑8; Jn. 20.1‑10)
Ti ñaxan bʌ q'uin ti semana che' woli' sʌc'an, tsa majliyob x'ixicob ti mucoñibʌl. Tsi' ch'ʌmʌyob majlel xojocña bʌ perfume tsa' bʌ i chajpayob. Che' bʌ tsa' c'otiyob, selc'ubilix loq'uel jini xajlel ti' ti' i yotlel ch'ujlelʌl. Tsa' ochiyob ti mal. Ma'anic tsi' tajbeyob i bʌc'tal lac Yum Jesús. Tsa' caji i melob i pusic'al cha'an ma'anic tsiquil. Awilan ya' ti' t'ejl tsa' wa'leyob cha'tiquil winicob ts'ʌylaw bʌ i pislel. Jini x'ixicob tsi' ju'sayob i wut ti lum cha'an bʌq'uen. Jini winicob tsi' subeyob: ¿Chucoch mi la' sajcan jini cuxul bʌ ba'an chʌmeño' bʌ? Mach wʌ'ix an. Tsa'ix ch'ojyi. Ña'tanla chuqui tsi' subeyetla Jesús che' ya'to an ti Galilea: “Wersa mi' yʌjq'uel i Yalobil Winic ti' c'ʌb jontol bʌ winicob. Wersa mi' ch'ijtʌl ti cruz. Wersa mi' cha' ch'ojyel ti' yuxp'ejlel q'uin”, che'ob. Tsa' cha' c'ajtiyi i cha'añob i t'an Jesús.
Tsi' cʌyʌyob mucoñibʌl. Tsa' majli i laj subeñob jini junlujuntiquil yic'ot pejtel i pi'ʌlob. 10 Jiñobʌch María, ch'oyol bʌ ti Magdala, yic'ot Juana, yic'ot María i ña' Jacobo, yic'ot yambʌ x'ixicob tsa' bʌ i subeyob jini apóstolob chuqui tsa' ujti. 11 Jini junlujuntiquil tonto jax tsi' yubibeyob i t'an. Ma'anic tsi' ñopbeyob. 12 Tsa' wa'le Pedro. Ajñel tsa' majli ti mucoñibʌl. Che' bʌ tsi' q'uele i mal, cojach tsi' q'uelbe i bʌjq'uil Jesús. Tsa' cha' majli ti' yotot. Tsa' toj sajti i pusic'al cha'an jini tsa' bʌ ujti.
Ti' bijlel Emaús
(Mr. 16.12‑13)
13 Awilan, ti jini jach bʌ q'uin woli' majlelob cha'tiquil xcʌnt'añob ti jump'ejl tejclum i c'aba' Emaús, che' bajche' uxp'ejl legua i ñajtlel ti Jerusalén. 14 Che' woli' majlelob tsi' pejcayob i bʌ cha'an pejtelel chuqui tac tsa' ujti. 15 Che' woliyob ti t'an, che' woli' pejcañob i bʌ, Jesús tsi' lʌc'tesa i bʌ. Tsi' pi'leyob majlel. 16 Ma'anic tsa' aq'uentiyob i cʌñob Jesús che' bʌ tsi' q'ueleyob. 17 Jesús tsi' c'ajtibeyob: ¿Chuqui ti t'an woli la' wʌl che' woliyetla ti xʌmbal majlel? ¿Chucoch ch'ijiyemetla? che'en. 18 Juntiquil i c'aba' Cleofas tsi' c'ajtibe: ¿Xjula'et jach ba ti Jerusalén? ¿Mach ba anic tsa' wubi chuqui tsa' ujti ya'i ti jini q'uin tac? che'en.
19 Jesús tsi' yʌlʌ: ¿Chuqui jini tsa' bʌ ujti? che'en. Jini xcʌnt'añob tsi' subeyob: ¿Mach ba anic tsa' wubi bajche' tsa' ujti Jesús ch'oyol bʌ ti Nazaret? X'alt'añʌch jini Jesús. Tsi' pʌsʌ i p'ʌtʌlel ti wen bʌ i melbal yic'ot ti' t'an ti' wut Dios yic'ot ti' wut pejtelel winicob x'ixicob. 20 ¿Mach ba anic tsa' wubi? Jini ñuc bʌ motomajob yic'ot jini yumʌlob lac cha'an tsi' yʌc'ʌyob ti' c'ʌb yaño' bʌ cha'an mi' yʌjq'uel ti chʌmel. Tsi' ch'ijiyob ti cruz. 21 Tsa cʌlʌ lojon jiñʌch mu' bʌ caj i coltan israelob. Mach cojic jach, pero wʌle i yuxp'ejlelix q'uin. 22 An x'ixic bʌ c pi'ʌlob lojon tsa' bʌ i yʌc'ʌ ti toj sajtel c pusic'al lojon. Ti sʌc'ajel tsa' majliyob ti mucoñibʌl. 23 Ma'anic tsi' tajbeyob i bʌc'tal Jesús. Tsa' cha' tili i subeñon lojon tsi' q'ueleyob ángelob tsa' bʌ i yʌlʌyob cuxul Jesús. 24 Cha'tiquil uxtiquil c pi'ʌlob lojon tsa' majliyob ti mucoñibʌl. Che'ʌch tsi' tajayob bajche' tsi' yʌlʌyob x'ixicob. Pero ma'anic tsi' q'ueleyob Jesús, che'ob.
25 Jesús tsi' subeyob: Tontojetla, jal mi la' ñop ti la' pusic'al pejtelel chuqui tsi' yʌlʌyob x'alt'añob. 26 ¿Mach ba wersajic tsi' ñaxan ubi ili wocol jini Cristo cha'an mi yochel ti' ñuclel? che'en. 27 Jesús tsa' caji i subeñob i sujmlel pejtelel i Ts'ijbujel Dios ba' tsa' tajle ti t'an c'ʌlʌl ti' jun Moisés c'ʌlʌl ti' jun pejtelel x'alt'añob. 28 Tsa' c'otiyob ti alʌ tejclum ba' woli' majlelob. Che' bajche' yom to i xʌn majlel tsi' mele Jesús. 29 Pero tsi' wersa subeyob cʌytʌl. Tsi' yʌlʌyob: Cʌlejen quic'ot lojon come yomix ic'an. Wolix i bʌjlel q'uin, che'ob. Tsa' ochi ti jijlel yic'otob.
30 Che' bʌ buchul yic'otob ti' t'ejl mesa Jesús tsi' ch'ʌmʌ waj. Tsi' sube wocolix i yʌlʌ Dios. Tsi' xut'u jini waj. Tsi' yʌq'ueyob. 31 Ti ora tsa' aq'uentiyob i wen cʌn Jesús. Pero Jesús tsi' bʌc' sʌtʌ i bʌ ti' wutob. 32 Tsi' subeyob i bʌ: ¿Mach ba uts'atic jax lac pusic'al tsa' la cubi che' bʌ tsi' pejcayonla Jesús ti bij, che' bʌ tsi' subeyonla i sujmlel i Ts'ijbujel Dios? che'ob. 33 Tsa' ch'ojyiyob ti jini jach bʌ ora. Tsa' cha' majliyob ti Jerusalén ba' tsi' tajayob jini junlujuntiquil tsa' bʌ i tempayob i bʌ yic'ot yaño' bʌ. 34 Tsi' yʌlʌyob: Isujmʌch tsa'ix cha' ch'ojyi lac Yum. Tsa'ix i pʌsʌ i bʌ ba'an Simón, che'ob. 35 Jini cha'tiquil tsi' subeyob chuqui tsa' ujti ti bij. Tsa' caji i yʌlob bajche' tsi' cʌñʌyob Jesús che' bʌ tsi' xut'u waj.
Jesús tsa' wa'le ti yojlil jini junlujuntiquil
(Mt. 28.16‑20; Mr. 16.14‑18; Jn. 20.19‑23; Hch. 1.6‑8)
36 Che' woliyob ti t'an cha'an chuqui tsa' ujti, tsa' wa'le Jesús ti ojlil ba' añob. Tsi' subeyob: La' ñʌch'lec la' pusic'al, che'en. 37 Tsa' toj sajtiyob i pusic'al xcʌnt'añob. Tsi' cha'leyob bʌq'uen. Tsi' lon ña'tayob woli' q'uelob espíritu. 38 Jesús tsi' subeyob: ¿Chucoch woli la' mel la' pusic'al? ¿Chucoch woli ti t'an la' pusic'al? 39 Q'uelela j c'ʌb yic'ot coc. Awilan, joñoñʌch. Tʌlʌyon. Q'ueleyon. Come ma'anic i bʌc'tal ma'anic i bʌquel espíritu che' bajche' woli la' q'uelon, che'en Jesús. 40 Che' bʌ tsa' ujti i sub jini t'an, tsi' pʌsbeyob i c'ʌb i yoc. 41 Maxto anic tsa' mejli i ñopob mi isujm cha'an i tijicñʌyel i pusic'al. Tsi' c'ajtibeyob i bʌ bajche' isujm. Jesús tsi' c'ajtibeyob: ¿Am ba chuqui mi laj c'ux? che'en. 42 Jini xcʌnt'añob tsi' yʌq'ueyob ts'ita' pojpobil bʌ chʌy yic'ot chab. 43 Jesús tsi' ch'ʌmʌ. Tsi' c'uxu ti' tojel i wut.
44 Jesús tsi' subeyob: Jiñʌch tsa' bʌ c subeyetla che' añon to quic'otetla cha'an wersa mi' yujtel pejtelel chuqui tac ts'ijbubil cha'añon ti' mandar Moisés yic'ot ti' jun x'alt'añob yic'ot ti Salmos, che'en. 45 Che' jini tsi' yʌq'ueyob i ña'tʌbal cha'an mi' ch'ʌmbeñob isujm i Ts'ijbujel Dios. 46 Tsi' subeyob: Wersa mi' yubin wocol jini Cristo. Wersa mi' cha' ch'ojyel ba'an chʌmeño' bʌ ti yuxp'ejlel q'uin che' bajche' ts'ijbubil. 47 Wersa mi' subentelob winicob x'ixicob ti pejtelel lum cha'an mi' cʌyob i mul ti' c'aba' Cristo cha'an mi' ñusʌbentelob i mul. Ya' ti Jerusalén mi caj i tejchel ti sujbel jini t'an. 48 Jatetla mi caj la' sub chuqui tac tsa' la' q'uele. 49 Awilan, mi caj c chocbeñetla tilel chuqui subebiletla i cha'an c Tat mu' bʌ caj i yʌq'ueñetla. Jalijenla wʌ' ti Jerusalén jinto mi la' wʌq'uentel la' p'ʌtʌlel ch'oyol bʌ ti chan, che'en.
Tsa' pʌjyi letsel ti panchan Jesús
(Mr. 16.19‑20)
50 Jesús tsi' pʌyʌyob majlel c'ʌlʌl ti Betania. Tsi' letsa i c'ʌb. Tsi' yʌq'ueyob i yutslel i t'an. 51 Che' bʌ tsa' ujti i yʌq'ueñob i yutslel i t'an tsi' cʌyʌyob. Tsa' pʌjyi letsel ti panchan. 52 Jini xcʌnt'añob tsi' ch'ujutesayob. Tsa' cha' majliyob ti Jerusalén, wen tijicñayob i pusic'al. 53 Tsa' chʌn majliyob ti Templo. Tsi' subuyob i ñuclel Dios. Tsi' yʌlʌyob uts'at Dios.