2
Cristo tsi' peq'uesa i bʌ
An i ñuq'uesʌntel lac pusic'al ti Cristo yic'ot c'uxbiya. Mi lac wen cʌn lac bʌ ti jini Espíritu. Mi laj c'uxbin lac bʌ, mi lac p'untan lac bʌ. Jini cha'an ts'ʌctesʌbeñon i tijicñʌyel c pusic'al. Yom junlajal la' ña'tʌbal yic'ot la' c'uxbiya yic'ot la' t'an. Yom jump'ejl jach la' pusic'al. Mach yomic chuqui mi la' wis mel ti' tsʌytsʌyñʌyel la' pusic'al cha'an mi la' chañ'esan la' bʌ. Pero yom pec' mi la' mel la' bʌ. Yom ñumen ñuc mi la' q'uel la' pi'ʌlob che' bajche' mi la' bajñel q'uel la' bʌ. Mach jinic jach la' bajñel wenlel yom mi la' ña'tan pero i wenlel la' pi'ʌlob ja'el.
Yom lajal la' ña'tʌbal che' bajche' i ña'tʌbal Cristo Jesús. Che' junlajal Jesús yic'ot Dios, ma'anic tsi' wersa ña'ta i yajñel che' bajche' Dios. Pero tsi' wen peq'uesa i bʌ. Tsa' ajni che' bajche' juntiquil am bʌ ti' yum. Tsi' yila pañimil che' bajche' winic. Che' bʌ tsa' ajni bajche' winic, tsi' peq'uesa i bʌ. Tsi' wen jac'be Dios c'ʌlʌl tsi' yʌc'ʌ i bʌ ti chʌmel ya' ti cruz. Jini cha'an Dios tsi' yʌq'ue c'ax cabʌl i ñuclel ya' ti' tojlel. Tsi' yʌq'ue ñumen ñuc bʌ i c'aba' che' bajche' pejtelel ñuco' bʌ am bʌ i ye'tel. 10 Cha'an ti' c'aba' Jesús mi caj i ñocchocoñob i bʌ pejtelel año' bʌ ti panchan yic'ot ti pañimil yic'ot ti' mal lum. 11 Ti pejtelelob mi caj i yʌlob Yumʌlʌch Jesucristo cha'an mi' tsictesañob i ñuclel Dios lac Tat.
La' tsictiyic la' sʌclel ti pañimil
12 Jini cha'an hermanojob, c'uxbibil bʌ c cha'an, che' bajche' tsa' la' jac'beyon che' ya' to añon la' wic'ot, ñumen wen woli la' jac' wʌle che' mach ya'ic añon. Ti' tsiltsilñʌyel la' pusic'al yic'ot bʌq'uen yom mi la' chʌn cha'len chuqui uts'at cha'an mi' tsictiyel woli la' coltʌntel. 13 Come Dios woli' mel i ye'tel ti la' pusic'al cha'an mi la' mulan yic'ot cha'an mi la' mel chuqui yom Dios. 14 Melela ti pejtelel la' pusic'al. Mach yomic mi la' cha'len wulwul t'an mi a'leya. 15 Che' jini toj mi caj la' wajñel ti jump'ejl la' pusic'al, i yalobiletla Dios. Che' jini ma'anic la' bibi'lel anquese joyoletla ti jini mach bʌ tojobic i pusic'al, jini sojquemob jax bʌ. Mi' tsictiyel la' sʌclel ti' tojlelob che' bajche' ec' 16 che' woli la' pʌs jini cuxul bʌ t'an. Che' jini, tijicña mi caj cubin ti' q'uiñilel Cristo cha'an mach lolomic jach que'tel. 17 Tsa'ix la' ñopo Cristo tsa' bʌ i yʌc'ʌ i bʌ i wenta tsʌnsʌbil bʌ i majtan Dios. Mi che'ʌch yom mic chʌmel ja'el cha'an xuc'ul mi la' ñop, tijicñayon mi tsa' mejli c ñuq'uesʌbeñetla la' pusic'al. 18 Jini cha'an yom tijicñayetla. Yom mi la' ñuq'uesʌbeñon c pusic'al ja'el.
Timoteo yic'ot Epafrodito
19 Mi cʌl mach jalic mi caj i coltañon lac Yum Jesús, cha'an mic choc tilel Timoteo ba' añetla, cha'an mi' ñuc'an c pusic'al che' mi cubin bajche' añetla. 20 Come ma'anic yambʌ c pi'ʌl ilayi lajal bajche' Timoteo mu' bʌ i ña'tan la' wenlel ti jump'ejl i pusic'al. 21 Ti pejtelelob mi' ña'tañob i bajñel wenlel. Ma'anic mi' ña'tañob chuqui yom Cristo Jesús. 22 La' wujil an cabʌl i c'ʌjñibal Timoteo. Che' bajche' ch'iton mi' coltan i tat ti e'tel, tsi' coltayon Timoteo ti' pucol jini wen t'an. 23 Jini cha'an com c choc majlel ya' ba' añetla che' mic ña'tan chuqui anto yom tic tojlel. 24 Mi cʌl mach jalix mi caj i coltañon lac Yum cha'an mic tilel ja'el ba' añetla. 25 Tsac ña'ta ja'el yom mic choc majlel ba' añetla quermano Epafrodito, c pi'ʌl ti e'tel ti jini wen bʌ guerra. Chocbil tilel la' cha'an, tsi' wen coltayon. 26 Wersa yom i q'ueletla ti la' pejtelel, come tsi' wen mele i pusic'al cha'an tsa' la' wubi c'am. 27 Isujm tsa' wen c'am'a Epafrodito. Colel tsi' yʌlʌ chʌmel. Pero Dios tsi' p'unta. Mach jinic jach tsi' p'unta Epafrodito, tsi' p'untayon ja'el, ame p'ojlic i ch'ijiyemlel c pusic'al. 28 Jini cha'an com c bʌc' choc majlel ba' añetla, cha'an cha' tijicña mi la' wubin che' mi la' q'uel, cha'an che' jini mi' lajmel jini c tsic pusic'al ja'el. 29 Pʌyʌla ochel ti lac Yum ti' tijicñʌyel la' pusic'al. Q'uelela ti ñuc pejtel mu' bʌ i melob che' bajche' Epafrodito. 30 Come cha'an ti' ye'tel Cristo colel tsi' yʌlʌ chʌmel. Tsi' yʌc'ʌ i bʌ ba' bʌbʌq'uen mi' chʌmel cha'an mi' ts'ʌctesʌbeñetla chuqui anto yom melol tic tojlel.