3
Wolic cha'len ajñel cha'an mij c'otel ya' ba' jaxʌl c bijlel
Hermanojob, anto yom mi la' tijicñesan la' pusic'al ti lac Yum. Isujm, ma'anic mic lujban c cha' ts'ijbubeñetla jini jach bʌ t'an. Che'ʌch yom cha'an mi la' wen jac'. Tsajiletla come an winicob lajalo' bʌ bajche' ts'i'. Chʌcʌ q'uele la' bʌ ti' tojlel jini mu' bʌ i cha'leñob jontolil. Chʌcʌ q'uele la' bʌ ti' tojlel jini woli bʌ i subob wersa mi' tsejpel lac pʌchʌlel cha'an mi laj coltʌntel. Tsepbil lac pʌchʌlel ti isujm, joñonla mu' bʌ lac ch'ujutesan Dios ti Espíritu. Mi' ñuc'an lac pusic'al ti Cristo Jesús. La cujil mach mejlic lac bajñel coltan lac bʌ. Mi an majqui tsi' lon ña'ta i bajñel coltan i bʌ, che' ja'el joñon. Mi an majqui mi mejlel i pʌs i bʌ ti ñuc ti' tojlel Dios, ñumen joñon. Come tsac ch'ʌmʌ tsep pʌchʌlel che' waxʌcp'ejl jaxto j q'uiñilel. Loq'uemon ti' p'olbal israelob, ti' p'olbal Benjamín. Hebreojon come puro hebreojob c ñojte'el. Fariseojon cha'an ti' jac'ol mandar. Cabʌl tsac tic'la xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ. Ma'anic c mul ti' tojlel jini mandar.
Pero lolom jach pejtel c bajñel ñuclel. Tsac ña'ta la'ix sajtic cha'an mij c'uxbintel ti Cristo. Isujm, ma'anic i c'ʌjñibal jini tsa' bʌ c ñaxan q'uele ti ñuc come ñumen ñuc i cʌñol Cristo Jesús, c Yum. Cha'an Cristo wolij q'uel bajche' misujelʌl pejtelel tsa' bʌ j q'uele ti ñuc ti yambʌ ora cha'an mic taj c wenlel ti Cristo, cha'an mi cajñel ti' tojlel. Mach cha'anic ti' jac'ol mandar wolic taj, pero cha'an wolic ñop Cristo, come Dios mi' yʌq'ueñonla toj bʌ lac pusic'al che' mi lac ñop. 10 Com jach j cʌn Cristo yic'ot i p'ʌtʌlel Dios tsa' bʌ i teche ch'ojyel. Com cʌmben i wocol cha'an mic chʌmel lajal bajche' tsa' chʌmi, 11 cha'an mic cha' ch'ojyel ja'el ti' tojlel chʌmeño' bʌ, bajche' jach mi' yujtel, cha'an mi cajñel ti tsiji' bʌ j cuxtʌlel.
Yom mi lac cha'len wersa
12 Maxto anic tsac taja pejtelel jini. Maxto ts'ʌctiyemic c wenlel. Wolic cha'len wersa cha'an ts'ʌcʌl mic taj chuqui yom i yʌq'ueñon Cristo Jesús tsa' bʌ i tajayon. 13 Hermanojob, ma'anic wolic ña'tan mi ts'ʌcʌl tsac taja, pero junsujm jach wolic ña'tan: Wolic ñajʌtesan jini am bʌ tic pat. Wolic cha'len wersa cha'an mic taj jini am bʌ ti' tojel c wut. 14 Wolic cha'len wersa che' bajche' x'ajñel cha'an mij c'otel ya' ba' jaxʌl c bijlel cha'an mic taj jini c'ax uts'at bʌ. Dios woli' pʌyon ti chan ti Cristo Jesús, jiñʌch jini c'ax uts'at bʌ. 15 Jini cha'an, ti pejtelelonla tsa' bʌ lac taja laj colel, che'ʌch yom mi lac ña'tan ti lac pusic'al. Mi tilel bixel la' pusic'al, Dios mi caj i pʌsbeñetla. 16 Mi an chuqui tsa' lac taja ti Cristo, la' lac chʌn tsajcan ti jump'ejl lac pusic'al che' bajche' cʌntesʌbilonla, che' bajche' tsa' lac mele c'ʌlʌl wʌle.
17 Hermanojob, melela che' bajche' wolic mel. Wen q'uelela jini mu' bʌ i melob che' bajche' joñon lojon. 18 Come woli' yujtel che' bajche' tsac wʌn subeyetla. Cabʌlob ti la' tojlel woli' contrajiñob i cruz Cristo. Wolic cha' subeñetla yic'ot i ya'lel c wut. 19 Mi caj i jisʌntelob come woli' diosiñob chuqui yom i bʌc'tal. Mi' lon q'uelob i bʌ ti ñuc cha'an i melbalob anquese quisintic. Mi' yʌc'ob ti' pusic'al chuqui jach an ti pañimil. 20 Pero joñonla an lac lumal ya' ti panchan ba' mi caj lac taj la caj Coltaya, lac Yum Jesucristo woli bʌ lac pijtan. 21 Jini mi caj i q'uextʌbeñonla lac bʌc'tal am bʌ i tsuculel cha'an lajal mi' yajñel bajche' i bʌc'tal lac Yum am bʌ i ñuclel, come an i p'ʌtʌlel cha'an mi' ch'ʌm ti' wenta pejtelel chuqui tac an.