4
Tijicñesan la' pusic'al ti lac Yum Jesucristo ti pejtelel ora
C'uxbibil bʌ quermanojob, com j q'ueletla. Mic taj c tijicñʌyel yic'ot c ñuclel ti jatetla. Jini cha'an ajñenla ti xuc'ul ti lac Yum, c'uxbibilet bʌ la. Ti wocol t'an mic subeñet Evodia yic'ot Síntique, yom jump'ejl la' pusic'al ti lac Yum. Che' ja'el ti wocol t'an mic subeñetla, mero c pi'ʌlet bʌ la ti e'tel, coltan jini x'ixicob tsa' bʌ i cha'leyob e'tel quic'ot ti jini wen t'an, yic'ot ja'el Clemente, yic'ot yaño' bʌ c pi'ʌlob ti e'tel chucbilo' bʌ i c'aba' ti' jun Dios yic'ot pejtel año' bʌ i cuxtʌlel. Tijicñesan la' pusic'al ti lac Yum ti pejtelel ora. Mic cha' subeñetla: Tijicñesan la' pusic'al. Pʌsbeñob i yutslel la' pusic'al pejtelel winicob. Lʌc'ʌlix an lac Yum. Mach mi la' cha'len tsic pusic'al pero ti pejtelel chuqui tac mi' yujtel subenla Dios chuqui tac yom ti oración. Chʌn c'ajtibenla. Subenla wocolix i yʌlʌ. Che' jini, i ñʌch'tʌlel la' pusic'al ch'oyol bʌ ti Dios mi caj i cʌntan la' pusic'al yic'ot la' ña'tʌbal ti Cristo Jesús. Ma'anic i p'isol i ñʌch'tʌlel lac pusic'al mu' bʌ i yʌq'ueñonla.
Ña'tanla pejtelel jini
Che' ja'el hermanojob yom mi la' ña'tan chuqui tac isujm, chuqui tac toj, chuqui tac uts'at, chuqui tac sʌc, chuqui tac i t'ojol, chuqui tac wen. Mi an chuqui c'ax wen, mi an chuqui yom sujbel ti ñuc, ña'tanla. Melela ti pejtelel che' bajche' cʌntesʌbiletla, che' bajche' tsa' la' ñopo, che' bajche' tsa' la' wubi ti joñon, che' bajche' tsa' la' q'uele ti joñon. Che' jini mux i yajñel Dios la' wic'ot. Jiñʌch mu' bʌ i yʌq'ueñonla i ñʌch'tlel lac pusic'al.
Tsa' aq'uenti i majtan Pablo
10 C'ax tijicña c pusic'al ti lac Yum wʌle come tsa' cha' caji la' coltañon. Anix ora la' wom, pero ma'anic tsa' mejli la' taj bajche' mi la' coltañon. 11 Ma'anic woli cʌl mi an to chuqui yom c cha'an. Come cujil ajñel ti tijicña bajche' jach añon. 12 Cujil c ñusan wocol che' ma'anic c chubʌ'an. Cujil wen chumtʌl ja'el che' cabʌl c chubʌ'an. Cʌntesʌbilon cha'an mi cajñel ti tijicña bajche' jach añon, chuqui jach mi' yujtel, mi ñajon, mi wi'ñayon, mi an cabʌl c chubʌ'an, o mi anto yom c chubʌ'an. 13 Ti Cristo mu' bʌ i p'ʌtesañon mi mejlel c mel pejtelel chuqui yom. 14 Wen uts'at tsa' la' mele che' bʌ tsa' la' coltayon tic wocol. 15 Che' ti' cajibal jini wen t'an, che' bʌ tsa' loq'uiyon ti Macedonia, ma'anic tsi' coltayoñob. La' wujil ma'anic chuqui tsi' yʌq'ueyoñob yambʌ xñopt'añob, cojach jatetla añet bʌ la ti Filipos. 16 Che' ya' añon ti Tesalónica ja'el cha'yajl tsa' la' chocbeyon tilel chuqui anto yom c cha'an. 17 Ma'anic wolij c'ajtin c majtan, pero com mi' p'ojlel wen bʌ la' melbal cha'an ñumen cabʌl mi la' taj la' chobejtʌbal. 18 Tsa'ix la' wʌq'ueyon pejtelel chuqui yom. An i ñumel. Jasʌlix. Epafrodito tsi' ch'ʌmbeyon tilel ti pejtelel. La' wofrenda, xojocña i yujts'il yilal, lajal bajche' pulbil bʌ i majtan Dios mu' bʌ i mulan, uts'at bʌ mi' q'uel. 19 Lac Yum Dios mi caj i yʌq'ueñetla pejtelel chuqui anto yom la' cha'an che' bajche' c'amel an i cha'an Cristo Jesús ya' ti panchan. 20 La' sujbic i ñuclel Dios lac Tat ti pejtelel ora. Amén.
Cortesía tac
21 Aq'uenla cortesía pejtelel i cha'año' bʌ Dios ti Cristo Jesús. Pejtelel la quermanojob año' bʌ quic'ot mi' yʌq'ueñetla cortesía. 22 Pejtelel i cha'año' bʌ Dios mi' yʌq'ueñetla cortesía, cojcoj jini año' bʌ ti' yotot César. 23 La' ajnic ti la' pusic'al i yutslel i pusic'al lac Yum Jesucristo.