COLOSENSES
1
Pablojon apóstolon i cha'an Jesucristo cha'an che'ʌch yom Dios. Añon quic'ot la quermano Timoteo. Wolic ts'ijbubeñetla ili jun i cha'añet bʌ la Dios, xuc'ul bʌ hermanojob ti Cristo añet bʌ la ti Colosas. La' aq'uentiquetla i yutslel yic'ot i ñʌch'tʌlel la' pusic'al ch'oyol bʌ ti Dios lac Tat yic'ot ti lac Yum Jesucristo.
Wocolix i yʌlʌ Dios
Ti pejtelel ora mic suben lojon wocolix i yʌlʌ Dios i tat lac Yum Jesucristo che' mic tajet lojon ti oración. Come tsa cubi lojon ñopol la' cha'an Cristo Jesús. Mi la' c'uxbin pejtelel i cha'año' bʌ Dios. Come woli la' pijtan chuqui tac lotbebilet bʌ la ya' ti panchan che' bajche' tsa' la' wubi ti isujm ti jini wen t'an tsa' bʌ c'oti ti la' tojlel yic'ot ti pejtelel pañimil. Woli' chʌn pujquel ti la' tojlel. Woli' chʌn ac' i wut che' bajche' ti jini q'uin che' bʌ tsa' caji la' wubin che' bʌ tsa' la' ch'ʌmbe i sujmlel i yutslel i pusic'al Dios. Tsi' cʌntesayetla Epafras, jini c'uxbibil bʌ c pi'ʌl lojon ti e'tel, jini xuc'ul bʌ i yaj e'tel Cristo ti la' tojlel. Epafras tsi' subeyon lojon an cabʌl la' c'uxbiya ti jini Espíritu. Jini cha'an joñon lojon ja'el, che' bʌ tsa cubi lojon c'ʌlʌl wʌle, ma'anic mij cʌy lojon c mel oración cha'añetla. Mij c'ajtiben lojon Dios cha'an mi' bujt'esañetla ti wen bʌ la' ña'tʌbal ch'oyol bʌ ti Espíritu cha'an mi la' ch'ʌmben isujm ti pejtelel la' pusic'al chuqui yom Dios, 10 cha'an che' jini mi mejlel la' wajñel bajche' yom lac Yum, cha'an tijicña mi' q'ueletla. Che' jini mi caj la' wʌc' la' wut ti wen bʌ la' melbal. Mi caj i p'ojlel la' ña'tʌbal ti Dios cha'an mi la' wen cʌn. 11 Mij c'ajtiben lojon jini p'ʌtʌl bʌ Dios am bʌ i ñuclel cha'an mi' p'ʌtesañetla yic'ot pejtelel i p'ʌtʌlel cha'an mi la' cuch pejtelel wocol ti' xuc'tʌlel la' pusic'al yic'ot cha'an mi la' cuchben i mul la' pi'ʌlob. 12 Ti' tijicñʌyel la' pusic'al subenla wocolix i yʌlʌ lac Tat, come tsi' cha' meleyonla ti uts'at cha'an mi lac taj lac wenlel yic'ot i cha'año' bʌ Dios woli bʌ i yajñelob ti' sʌclel pañimil. 13 Dios tsi' loc'sayonla ti' yumʌntel ic'ch'ipan bʌ pañimil. Tsi' yotsayonla ti' yumʌntel jini c'uxbibil bʌ i Yalobil 14 tsa' bʌ i yʌc'ʌyonla ti colel che' bʌ tsi' ñusʌbeyonla lac mul ti' ch'ich'el.
Wen ñuc Cristo
15 Come Jesús tsi' tsictesa Dios mach bʌ mejlic laj q'uel. Jiñʌch yʌx alʌl bʌ i cha'an che' maxto anic melbil tac bʌ. 16 Melbil i cha'an Jesús pejtelel chuqui tac an ti panchan yic'ot ti pañimil, jini tsiquil tac bʌ yic'ot jini mach bʌ tsiquilic, mi reyob, mi yumʌlob, mi gobierno, mi i p'ʌtʌlel año' bʌ i ye'tel. Pejtelel chuqui an, melbilʌch i cha'an Jesús cha'an mi' q'uejlel ti ñuc lac Yum. 17 Añʌch Jesús che' maxto anic chuqui an. Ti' p'ʌtʌlel Jesús xuc'ul mi' yajñel ti pejtelel. 18 Jesús i Yumʌch pejtelel mu' bʌ i ñopob. Jiñʌch lac jol, joñonla i bʌc'talonla. Mi' yʌq'ueñob i cuxtʌlel pejtelel xñopt'añob. Jiñʌch ñaxan bʌ tsa' bʌ ch'ojyi ba'an chʌmeño' bʌ cha'an i bajñel mi' q'uejlel ti ñuc ti' tojlel pejtelel chuqui tac an. 19 Come Dios yom cha'an mi' yajñel pejtel i bujt'emal ti' Yalobil. 20 Cha'an ti' caj i ye'tel Cristo, Dios tsi' yuts'esa pejtelel chuqui an ti pañimil yic'ot panchan. Cristo tsi' ñʌch'choco pejtelel mu' bʌ i contrajin Dios che' bʌ tsa' bejq'ui i ch'ich'el ti cruz. 21-22 Ti yambʌ ora ñajt añetla ti Dios. Tsa' la' contraji Dios ti la' pusic'al yic'ot ti jontol bʌ la' melbal. Pero Dios tsi' yʌc'ʌ ti chʌmel i Yalobil. Che' jini tsi' cha' uts'esayetla cha'an ch'ujul mi' pʌyetla ochel ti' tojlel. Sʌq'uesʌbiletla ti pejtelel la' bibi'lel yic'ot la' mul 23 mi chʌn xuc'uletla ti isujm, mi p'ʌtʌletla ti jini mu' bʌ la' ñop. Mach mi la' cʌy la' pijtaya tsa' bʌ la' wubi ti jini t'an woli bʌ i sujbel ti pejtelel pañimil ti yebal panchan. Joñon, Pablo, aq'uebilon que'tel cha'an jini wen t'an.
I ye'tel Pablo cha'an gentilob
24 Tijicñayonix wʌle cha'an wolic ñusan wocol cha'añetla. Wolic ts'ʌctesan i wocol Cristo anto bʌ yom ti' tojlel jini xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ, jiñobʌch i bʌc'tal Cristo. 25 I yaj e'telon jini xñopt'añob che' bajche' tsi' ña'ta Dios. Tsi' yʌq'ueyon que'tel ti la' tojlel cha'an ts'ʌcʌl mij cʌntesañetla ti' t'an Dios. 26 Jiñʌch i sujmlel mach bʌ tsictiyemic ti yambʌ ora, pero wʌle tsa'ix tsictesʌbentiyob i cha'año' bʌ Dios. 27 Dios yom i yʌc' ti cʌjñel ti' tojlel pejtelel winicob x'ixicob jini c'ax ñuc bʌ i sujmlel mach bʌ tsictiyemic ti yambʌ ora. Jini ñuc bʌ ti cʌñol jiñʌch Cristo woli bʌ i yajñel ti la' pusic'al. Jiñʌch mu' bʌ i yʌq'ueñetla la' pijtan la' ñuclel. 28 Mic sub lojon majlel Cristo. Mic xic'ben lojon pejtelel winicob. Mij cʌntesañob lojon cha'an mi' ch'ʌmbeñob isujm ti jujuntiquil cha'an chajpʌbilob ti Cristo Jesús. 29 Jini cha'an wersa mic cha'len e'tel ti pejtelel c p'ʌtʌlel tilem bʌ ti Cristo woli bʌ ti e'tel tic pusic'al.