2
Com mi la' ña'tan bajche' wolic cha'len wersa e'tel cha'añetla yic'ot año' bʌ ti Laodicea yic'ot pejtelob maxto bʌ anic tsi' q'ueleyob c wut, cha'an mi' cha' ñuq'uesʌntel la' pusic'al, cha'an mi la' c'uxbin la' bʌ ti jump'ejl la' pusic'al. Com mi la' lu' ch'ʌmben isujm pejtelel jini c'ax ñuc tac bʌ i sujmlel maxto bʌ tsictiyemic ti yambʌ ora, cha'an mi la' cʌn i sujmlel Dios lac Tat yic'ot Cristo. C'ax ñuc i ña'tʌbal Cristo. Laj cʌñʌlʌch i cha'an. Mi' pʌsbeñonla jini mucul tac bʌ i cha'an Dios. Wolic wʌn subeñetla ame anic majqui yom i lotiñetla ti maña jax bʌ t'an. Isujm mach ya'ic añon quic'otetla pero tic pusic'al wolic ña'tañetla che' bajche' ya' añon. Tijicñayon che' mi cubin woli la' wajñel ti jump'ejl la' pusic'al, che' xuc'ul woli la' ñop Cristo.
Lac bujt'emal ti Cristo
Jini cha'an che' bajche' tsa' la' ñopo lac Yum Jesucristo, che' ja'el chʌn ajñenla ti Cristo. Yom an la' wi' ti Cristo, come wa'chocobiletla i cha'an. Yom chʌn xuc'uletla ti jini tsa' bʌ la' ñopo che' bajche' tsa' cʌntesʌntiyetla. Chʌn subenla Dios wocolix i yʌlʌ.
Chʌcʌ q'uele la' bʌ ame anic majch mi' soquetla yic'ot i ña'tʌbal ch'oyol bʌ ti pañimil yic'ot i sajtemal loq'uem bʌ ti' bajñel pusic'al, che' bajche' i tilel i melbal lac ñojte'el woli bʌ i ñojpel ti pañimil, mach bʌ cʌntesʌbilobic ti Cristo. Ti' bʌc'tal Cristo mi' yajñel pejtelel i bujt'emal Dios. 10 Bujt'emetla ti Cristo. Jiñʌch i Yum pejtelel yumʌlob año' bʌ i ye'tel yic'ot i p'ʌtʌlel. 11 Ti Cristo ja'el tsa' tsejpi la' pʌchʌlel yilal che' bʌ tsa' la' choco i tsuculel la' pusic'al am bʌ ti la' bʌc'tal. Jiñʌch mero tsep pʌchʌlel, mach melbilic ti c'ʌbʌl, i ye'telʌch Cristo. 12 Tsa' tem mujquiyetla la' wic'ot Jesús ti ch'ʌm ja'. Che' ja'el tsa' tejchiyetla ch'ojyel la' wic'ot Jesús cha'an tsa' la' ñopo i p'ʌtʌlel Dios tsa' bʌ i teche ch'ojyel Jesús ba'an chʌmeño' bʌ.
13 Ti yambʌ ora che' chʌmeñetla ti mulil, che' mach tsepbilic la' pʌchʌlel, Dios tsi' yʌq'ueyetla la' cuxtʌlel yic'ot Cristo. Tsi' ñusʌbeyetla pejtelel la' mul. 14 Cristo tsi' jisʌbe i p'ʌtʌlel jini mandar am bʌ ti laj contra. Tsi' yʌpʌ jini jun ba' ts'ijbubil jini mandar mu' bʌ i tsictesan lac mul. Tsi' ch'iji ti cruz. 15 Tsi' jisʌbe i p'ʌtʌlel xiba yic'ot i yaj e'telob yic'ot i yumʌntel. Tsi' quisnitesayob ti' wut pejtelelob. Tsa' mʌjli i cha'an Cristo ya' ti cruz.
16 Jini cha'an mach yomix mi la' lon q'uejlel ti xmulil cha'an chuqui tac mi la' c'ux, mi cha'an chuqui tac mi la' jap, mi cha'an q'uiñijel, mi che' woli ti pasel uw, mi che' ti' yorajlel c'aj o. 17 Pejtelel jini, i yejtalʌch jini mero isujm bʌ mu' to bʌ i tilel. Pero jini mero isujm bʌ mi' tajtʌl ti Cristo. 18 Jini mu' bʌ caj la' wʌq'uentel mach mi la' wʌc' ti chijlel cha'an jini mu' bʌ i lon pʌsob i bʌ ti pec', mu' bʌ i ch'ujutesañob ángelob. Mi' lon alob an chuqui tsi' q'ueleyob ti espíritu. Mi' lon chañ'esañob i bʌ cha'an i bajñel ña'tʌbal. 19 Pero ma'anic mi' yumañob Cristo. Mach chuculobic ti' bʌc'tal Cristo ba' mi' tajob i p'ʌtʌlel i cha'año' bʌ Cristo. Pejtelel i bʌc'tal Cristo tsuyulʌch ti' p'aquel tac yic'ot ti' chijil tac. Mi' taj i colel ti' p'ʌtʌlel Dios.
Tsiji' bʌ laj cuxtʌlel ti Cristo
20 Mi tsa'ix chʌmiyetla la' wic'ot Cristo yomix mi la' cʌy la' jac'ben i cʌntesa pañimil. ¿Chucoch woli la' wotsan la' bʌ ti' wenta jini mandar tac che' bajche' i cha'año' bʌ pañimil? 21 Mi' yʌlob: Mach la' chuc jini. Mach la' c'ux jini. Mach la' tʌl yambʌ, che'ob, 22 che' bajche' i tilel mi' cha'leñob cʌntesa yic'ot tic'oñel i cha'año' bʌ pañimil. Pejtel chuqui tac tic'bil mi' jilel i c'ʌjñibal. 23 Isujm, lon an i ña'tʌbal yilal jini mu' bʌ i jac'beñob i mandar che' mi' cha'leñob ch'ujutesaya bajche' jach yomob, che' mi' lon melob i bʌ ti pec', che' mi' yilol ac'ob i bʌc'tal ti wocol. Pero ma'anic i c'ʌjñibal cha'an mi' tic'ob i tsucul pusic'al.