3
Mi tsa'ix cha' tejchiyetla la' wic'ot Cristo, sajcanla chuqui an ti chan ba' buchul Cristo ti' ñoj Dios. Chʌn ña'tanla chuqui an ti chan, mach jinic am bʌ ti pañimil. Come tsa' chʌmiyetla yic'ot Cristo. Cʌntʌbil la' cuxtʌlel yic'ot Cristo ti Dios. Che' mi' tsictiyel Cristo jatetla ja'el mi caj la' tsictiyel la' wic'ot ti' ñuclel come la' cuxtʌlelʌch Cristo.
Jini tsucul bʌ winic yic'ot jini tsiji' bʌ winic
Jini cha'an ti junyajlel chocola pejtelel i cha'an bʌ pañimil am bʌ ti la' pusic'al: la' ts'i'lel, la' bibi'lel, la' jontolil, i colosojlel la' pusic'al, yic'ot i ts'i'lel la' wut, come lajal i ts'i'lel lac wut bajche' i ch'ujutesʌntel dioste'. Jini cha'an tal i mich'ajel Dios ti' tojlel jini mu' bʌ i ñusañob mandar. Ti yambʌ ora jatetla ja'el tsa' la' ñusa Dios che' bʌ tsa' ajniyetla ti mulil. Pero wʌle cʌyʌla pejtelel jini: mich'ajel, a'leya, u'yaj t'an, jop' t'an, yic'ot bibi' t'an mu' bʌ i loq'uel ti la' wej. Mach mi la' lotin la' pi'ʌlob, come tsa'ix la' choco jini tsucul bʌ la' pusic'al yic'ot i melbal. 10 Tsa'ix la' xojo jini tsiji' bʌ la' pusic'al tsa' bʌ i mele Dios cha'an mi la' q'uextʌyel majlel ti' yejtal Dios yic'ot tsiji' bʌ la' ña'tʌbal. 11 Ti Cristo mach jelchojquic mi' q'uejlelob winicob x'ixicob mi griego, mi judío, mi tsepbil i pʌchʌlel, mi mach tsepbilic i pʌchʌlel, mi ñajt ch'oyolob, mi mach yujilic jun, mi an ti' yum, o mi ma'anic i yum, pero Cristo i Yumʌch pejtelel winicob yic'ot pejtelel chuqui tac an.
12 Yajcʌbiletla i cha'an Dios, ch'ujuletla, c'uxbibiletla. Jini cha'an lʌpʌla tsiji' bʌ la' pusic'al yujil bʌ p'untaya yic'ot c'uxbiya. Q'uele la' bʌ ti pec'. Yom uts la' pusic'al. Cuchula wocol. 13 Cuchben la' bʌ la' sajtemal. Ñusʌben la' bʌ la' mul mi an la' contrajintel. Che' bajche' tsi' ñusʌbeyetla la' mul Cristo, che'ʌch yom mi la' mel jatetla. 14 Jini ñumen yom bʌ jiñʌch c'uxbiya, come mi' yʌq'uetla ti tem ajñel ti jump'ejl la' pusic'al. 15 La' tsictiyic i ñʌch'tʌlel la' pusic'al ch'oyol bʌ ti Dios. Jini cha'an, tsa' tem pʌjyiyetla ti jump'ejl la' bʌc'tal. Subenla Dios wocolix i yʌlʌ. 16 Wen ñopola i t'an Cristo cha'an mi' yʌc' i wut ti la' pusic'al. Cʌntesan la' bʌ. Toj'esan la' bʌ yic'ot wen bʌ la' ña'tʌbal. C'ʌyiben lac Yum salmo tac, yic'ot himno tac, yic'ot c'ay ti' yutslel la' pusic'al. Subenla wocolix i yʌlʌ Dios. 17 Pejtel chuqui mi la' mel, mi t'an, mi e'tel, melela ti' c'aba' lac Yum Jesús. Subenla wocolix i yʌlʌ Dios lac Tat ti Jesús. 18 X'ixicob ac'ʌ la' bʌ ti uts'at ti' wenta la' ñoxi'al, come che'ʌch yom lac Yum. 19 Winicob c'uxbin la' wijñam. Mach tsʌtsic yom mi la' pejcan.
Bajche' yom mi' yajñelob xñopt'añob
20 Alobob, jac'benla la' tat la' ña' ti pejtelel chuqui mi' subeñetla, come che'ʌch mi' mulan lac Yum. 21 Tatʌlob, mach mi la' lon techben i mich'ajel la' walobilob ame lijicña mi' melob i bʌ. 22 X'e'telob, jac'benla la' yum ti pañimil ti pejtelel chuqui mi' subeñetla, mach cha'anic uts'at mi' q'ueletla winicob pero ti jump'ejl la' pusic'al cha'an woli la' c'uxbin Dios. 23 Pejtelel chuqui jach mi la' mel cha'lenla ti jump'ejl la' pusic'al ti' tojlel lac Yum che' bajche' i ye'tel lac Yum, mach che'ic bajche' i ye'tel winicob. 24 Come ña'tʌbil la' cha'an, lac Yum mi caj i yʌq'ueñetla la' chobejtʌbal ti panchan. Come woli la' cha'liben i ye'tel Cristo lac Yum. 25 Jini mu' bʌ i cha'len jontolil, mux i ch'ʌm i tojol cha'an i jontolil. Ti jujuntiquil mi caj i yʌq'uentel bajche' an i melbal.