4
Yumʌlob, melbenla chuqui uts'at yic'ot chuqui toj jini x'e'telob la' cha'an. Come ña'tʌbil la' cha'an an la' Yum ja'el ya' ti panchan. Chʌn cha'lenla oración ti' xuc'tʌlel la' pusic'al. Yom ch'ejletla ti oración. Subenla Dios wocolix i yʌlʌ. Tajayon lojon ti oración ja'el come ñup'ulon cha'an jini wen t'an. C'ajtibenla Dios cha'an mi' chajpʌbeñon lojon ba' mic sub lojon majlel jini wen t'an yic'ot i sujmlel Cristo mach bʌ tsictiyemic ti yambʌ ora, cha'an mic tsictesan majlel che' bajche' yom. Ajñenla ti uts'at ti' tojlel jini mach bʌ ochemobic ti' t'an Dios. C'ʌñʌla ti ts'ʌcʌl jujump'ejl q'uin ti' tojlel Dios. Ti pejtelel ora cha'lenla uts bʌ t'an am bʌ i yʌts'mil yubil. Ña'tanla bajche' yom mi la' jac'ben i t'an jujuntiquil.
Cortesía tac
Jini c'uxbibil bʌ la quermano Tíquico mi caj i subeñetla pejtel chuqui wolic mel. Jiñʌch xuc'ul bʌ x'e'tel, c pi'ʌl ti e'tel ti lac Yum. Jini cha'an wolic choc tilel ba' añetla cha'an mi' ña'tan bajche' añetla yic'ot cha'an mi' ñuq'uesʌbeñetla la' pusic'al. Mi' tilel yic'ot Onésimo jini xuc'ul bʌ quermano, c'uxbibil bʌ lac cha'an, loq'uem bʌ ba' añetla. Mi caj i subeñetla pejtelel woli bʌ ti ujtel ilayi.
10 Aristarco, c pi'ʌl ti ñujp'el, mi' yʌq'ueñetla cortesía yic'ot Marcos i yalobil i yumijel Bernabé. Che' bajche' tsac subeyetla ti yambʌ ora, yom mi la' pʌy ochel Marcos mi tsa' c'oti ba' añetla. 11 Mi' yʌq'ueñetla cortesía Jesús, jini am bʌ i cha'p'ejlel i c'aba' Justo. Ti pejtelel jini israelob cojach cha'tiquil uxtiquil woli' coltañoñob ti e'tel cha'an i yumʌntel Dios. Cabʌl tsi' ñuq'uesʌbeyoñob c pusic'al. 12 Mi' yʌq'ueñetla cortesía Epafras x'e'tel i cha'an Cristo tsa' bʌ loq'ui ba' añetla. Ti pejtelel ora woli' chʌn cha'len wersa oración cha'an xuc'ul mi la' wajñel, cha'an ts'ʌcʌl mi la' lu' ña'tan pejtelel chuqui yom Dios. 13 Come mic subeñetla, cabʌl woli' chʌn ña'tañetla Epafras. Woli' ña'tan ja'el pejtelel ya' bʌ añob ti Laodicea yic'ot ti Hierápolis. 14 Lucas jini c'uxbibil bʌ sts'ʌcaya, mi' yʌq'ueñetla cortesía. Che' ja'el Demas. 15 Aq'uenla cortesía la quermanojob ya' bʌ añob ti Laodicea yic'ot Ninfa yic'ot xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ti' yotot Ninfa.
16 Che' mi' yujtel ti q'uejlel ili jun ba' añetla, aq'uenla i q'uelob ja'el xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti Laodicea. Yom mi la' q'uel ja'el jini jun tsa' bʌ chojqui majlel ya' ti Laodicea. 17 Subenla Arquipo: “Chʌcʌ q'uele a bʌ cha'an ts'ʌcʌl ma' mel a we'tel tsa' bʌ i yʌq'ueyet lac Yum”. Che' yom mi la' suben. 18 Joñon, Pablo, tsac ts'ijba ili cortesía tij c'ʌb. Ña'tanla cʌchʌlon ti cadena. La' ajnic la' wic'ot i yutslel i pusic'al Dios.