2
I cʌntesʌntel Efeso
Ts'ijbuben jun xcʌntaya i cha'an jini xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti Efeso: “Jini chucul bʌ i cha'an wucp'ejl ec' ti ñoj bʌ i c'ʌb, jini mu' bʌ i cha'len xʌmbal ti' yojlil jini wucts'ijt lámpara melbil bʌ ti oro, jiñʌch mu' bʌ i yʌl ili t'an: Cʌmbil c cha'an la' melbal yic'ot wocol bʌ la' we'tel yic'ot i p'ʌtʌlel la' pusic'al ti' cuchol wocol. Cujil mach mejlic la' cuch jontol bʌ winicob. Tsa'ix la' wen q'uelbe i ye'tel jini mu' bʌ i lon cuyob i bʌ ti apóstolob. Tsa'ix la' ña'ta xlotiyajobʌch. Cʌmbil c cha'an la' p'ʌtʌlel ti' cuchol wocol. Woli' lʌjt'el la' cha'an cha'an tij c'aba'. Ma'anic tsa' lujb'ayetla.
Pero an chuqui mach wenic ti la' tojlel. Ma'anix mi la' wen c'uxbiñon che' bajche' ti ñaxan. Ña'tanla bajche' tsa' ajniyetla che' maxto anic yajlemetla. Cʌyʌ la' mul. Cha' melela che' bajche' ti ñaxan. Mi ma'anic mi la' cʌy la' mul mi caj c bʌc' tilel ba' añetla cha'an mic chilbeñetla la' lámpara. An chuqui mi la' mel ti uts'at. Mi la' ts'a'liben i melbal nicolaitajob. Mic ts'a'len ja'el.
Jini am bʌ i chiquin la' i yubiben i t'an i yEspíritu Dios mu' bʌ i suben xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ. Jini mu' bʌ i mʌjlel i cha'an mi caj cʌq'uen i c'uxben i wut jini te' i yejtal bʌ laj cuxtʌlel am bʌ ti' yojlil i paraíso Dios”.
I cʌntesʌntel Esmirna
Ts'ijbuben jun jini xcʌntaya i cha'an xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti Esmirna: “Joñon añon ti ñaxan. Añon ti' yujtibal. Tsa' chʌmiyon, tsa' cha' cuxtiyiyon. Woliyon ti t'an. Cʌmbil c cha'an la' melbal yic'ot la' wocol. Ma'anic la' chubʌ'an, pero cabʌlʌch la' wenlel. Cʌmbil c cha'an ja'el bajche' mi' ts'a'leñetla jini mu' bʌ i lon cuyob i bʌ ti israelob. Mach israelobic, pero i cha'añob Satanás. 10 Mach la' bʌc'ñan jini wocol mu' bʌ caj i tajetla. Awilan jini xiba mi caj i lamital otsañetla ti ñujp'ibʌl cha'an mi' yilʌbentel la' pusic'al. Mi caj la' tic'lʌntel lujump'ejl q'uin. Xuc'ul yom mi la' wajñel anquese mi la' wʌjq'uel ti chʌmel. Mi caj cʌq'ueñetla la' cuxtʌlel che' bajche' corona.
11 Jini am bʌ i chiquin la' i yubiben i t'an jini Espíritu mu' bʌ i suben xñopt'añob. Jini mu' bʌ i mʌjlel i cha'an ma'anic mi caj i chʌmel ti' cha'yajlel”.
I cʌntesʌntel Pérgamo
12 Ts'ijbuben jun xcʌntaya i cha'an xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti Pérgamo: “Jini am bʌ i yespada jay bʌ i yej ti' cha'wejlel, mi' yʌl ili t'an: 13 Cʌmbil c cha'an la' melbal ya' ba' chumuletla ba' woli' cha'len yumʌl Satanás. Pero woli la' chʌn ña'tan j c'aba'. Ma'anic tsa' la' cʌyʌ la' ñopon. Xuc'uletla ja'el che' bʌ tsa' tsʌnsʌnti Antipas, xuc'ul bʌ testigo c cha'an tsa' bʌ i yʌc'ʌyon ti cʌjñel ya' ba' añetla ba' chumul Satanás.
14 Pero mic subeñetla chuqui tac mach wenic ti la' tojlel. Ya' añob la' wic'ot mu' bʌ i ñopob i cʌntesʌbal Balaam, jini Balaam tsa' bʌ i sube Balac cha'an mi' yʌc' ti yajlel i yalobilob Israel che' bʌ tsi' pʌyʌyob cha'an mi' c'uxob we'elʌl aq'uebil bʌ dios tac, cha'an mi' cha'leñob i ts'i'lel. 15 Ya' añob la' wic'ot ja'el mu' bʌ i ñopob i cʌntesʌbal nicolaitajob mu' bʌ c ts'a'len. 16 Jini cha'an cʌyʌla la' mul. Mi ma'anic mi la' cʌy la' mul mi caj c bʌc' tilel ba' añetla. Mi caj j contrajin jini nicolaitajob yic'ot jini espada am bʌ ti quej.
17 Jini am bʌ i chiquin la' i yubiben i t'an jini Espíritu mu' bʌ i suben xñopt'añob. Jini mu' bʌ i mʌjlel i cha'an mi caj cʌq'uen i c'ux mucul bʌ maná. Mi caj cʌq'uen jump'ejl sʌsʌc bʌ alʌ xajlel, ba' otsʌbil tsiji' bʌ i c'aba'. Ma'anic majch yujil chuqui otsʌbil, cojach jini mu' bʌ i ch'ʌm”.
I cʌntesʌntel Tiatira
18 Ts'ijbuben xcʌntaya i cha'an xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti Tiatira: “I Yalobil Dios, jini woli bʌ ti lejmel i wut bajche' c'ajc, jini am bʌ i yoc che' bajche' c'ʌnc'ʌn taq'uin c'ʌn tsʌñan bʌ ti c'ajc. Jiñʌch mu' bʌ i yʌl ili t'an: 19 Cʌmbil c cha'an la' melbal. Mi la' c'uxbiñon. Mi la' ñopon. Cʌmbil c cha'an la' we'tel yic'ot i p'ʌtʌlel la' pusic'al ti' cuchol wocol. Jini la' melbal tsa' bʌ la' mele ti wi'il ñumen cabʌl bajche' ti ñaxan.
20 Mic subeñetla ja'el chuqui mach wenic ti la' tojlel. Mi la' cuchben i jontolil jini x'ixic Jezabel, mu' bʌ i cuy i bʌ ti x'alt'an. Mi' cʌntesan c winicob. Mi' socbeñob i pusic'al cha'an mi' cha'leñob ts'i'lel, cha'an mi' c'uxob we'elʌl aq'uebil bʌ dios tac. 21 Tsac pijta cha'an mi' cʌy i mul, pero mach yomic i cʌy i ts'i'lel. 22 Awilan, wolic choc jini x'ixic ti' ch'ac ba' mi caj i yubin cabʌl wocol yic'ot jini tsa' bʌ i pi'leyob ti' ts'i'lel, mi ma'anic mi' cʌyob i mul. 23 Mi caj c tsʌnsan i yalobilob Jezabel. Pejtelel xñopt'añob baqui jach mi' tempañob i bʌ mi caj i ña'tañob joñoñʌch mu' bʌ c wen q'uelbeñob i pusic'al yic'ot i ña'tʌbal. Ti jujuntiquiletla mi caj cʌq'ueñetla la' tojol che' bajche' an la' melbal. 24 Mic subeñetla pejtelel añet bʌ la ti Tiatira, mach bʌ ñopolic la' cha'an i cʌntesʌbal Jezabel yic'ot jini mucul tac bʌ i cʌntesʌbal Satanás mu' bʌ i lon q'uelob ti ñuc la' pi'ʌlob: Ma'anic mi cʌq'ueñetla yambʌ la' cuch. 25 Jini jach yom mi la' chʌn lot ti la' pusic'al jini am bʌ la' cha'an jinto mic tilel.
26 Jini mu' bʌ i mʌjlel i cha'an yic'ot jini mu' bʌ i melbeñon que'tel c'ʌlʌl ti' jilibal mi caj cotsañob ti' yum colem tejclumob. 27 Tsʌts mi caj i cha'leñob yumʌl, chucul i cha'añob vara melbil bʌ ti tsucul taq'uin. Mi caj i jisañob jini xñusa t'añob che' bajche' mi' bic'ti tojp'el p'ejt. Che'ʌch i p'ʌtʌlel bajche' c p'ʌtʌlel tsa' bʌ i yʌq'ueyon c Tat. 28 Mi caj cʌq'ueñob jini ec' wen tsiquil bʌ ti sʌ'ajel. 29 Jini am bʌ i chiquin la' i yubiben i t'an jini Espíritu mu' bʌ i suben xñopt'añob”.