APOCALIPSIS
I tsictesʌbal Jesucristo tsa' bʌ pʌsbenti Juan
1
Jiñʌch i tsictesʌbal Jesucristo. Dios tsi' yʌq'ue Cristo cha'an mi' pʌsben i winicob chuqui tac mach jalic mi' caj ti ujtel. Cristo tsi' choco tilel i yángel ba'an Juan, i winic Cristo cha'an mi' tsictesan. Juan tsi' subu i sujmlel i t'an Dios yic'ot i sujmlel Jesucristo yic'ot pejtelel chuqui tac tsi' q'uele. Tijicña jini mu' bʌ i q'uel yic'ot jini mu' bʌ i yubiñob jini t'an ts'ijbubil bʌ ti ili jun, yic'ot jini mu' bʌ i jac'ob chuqui tac ts'ijbubil ilayi, come lʌc'ʌlix i yorajlel.
Jun cha'an wucmojt xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ
Juañon. Mic ts'ijbubeñetla ili jun wucmojt xñopt'añet bʌ la mu' bʌ la' tempan la' bʌ ya' ti Asia. La' i yʌq'ueñetla i yutslel yic'ot i ñʌch'tilel i pusic'al Dios jini am bʌ wʌle, jini am bʌ ti wajali, jini tal to bʌ, yic'ot jini wuctiquil espíritu año' bʌ ti' tojel i buchlib Dios, yic'ot ja'el Jesucristo, jini xuc'ul bʌ Testigo mu' bʌ i yʌc' ti cʌjñel i sujmlel. Jiñʌch tsa' bʌ ñaxan tejchi loq'uel ba'an chʌmeño' bʌ. I yumʌch jini reyob ti pañimil.
Cristo mi' c'uxbiñonla. Tsi' pocbeyonla loq'uel lac mul ti' ch'ich'el. Tsi' yotsayonla ti rey yic'ot ti motomaj ti' tojlel Dios i Tat. La' aq'uentic Jesucristo i ñuclel yic'ot i p'ʌtʌlel ti pejtelel ora. Amén. Awilan, tal ti tocal. Pejtelel winicob yic'ot jini tsa' bʌ i jeq'ueyob mi caj i q'uelob. Mi' cajelob ti cabʌl uq'uel jujunchajp winicob x'ixicob ti pañimil che' mi' tilel Cristo. Che'ʌch yom. Amén.
Joñon tsac teche pejtelel chuqui tac an. Mi cʌq'uen i jilibal. Añon ti' tejchibal. Añon ti' jilibal, che'en lac Yum. Joñoñʌch jini am bʌ wʌle, jini am bʌ ti wajali, jini tal to bʌ, jini Mach bʌ Anic i P'isol i P'ʌtʌlel, che'en lac Yum.
Tsi' q'uele Cristo
Joñon, Juañon, a wermanojon mu' bʌ c tem ubin wocol quic'otetla cha'an Jesús. Temel añonla ti' yumʌntel. Temel woli laj cuch wocol che' mi lac pijtan Jesús. Añon ti lum joyol bʌ ti ja' i c'aba' Patmos cha'an i t'an Dios yic'ot i sujmlel Jesús. 10 Tsa' bujt'i c pusic'al ti' yEspíritu Dios ti jini q'uin che' mi lac ch'ujutesan lac Yum. Tsa cubi c'am bʌ t'an tic pat che' bajche' trompeta. 11 Tsi' yʌlʌ: Joñon tsac teche pejtelel chuqui tac an. Mi cʌq'uen i jilibal. Añon ti ñaxan. Añon ti' yujtibal. Ts'ijban ti jun chuqui tac ma' q'uel. Chocbeñob majlel jun jini wucmojt xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ ya' ti Asia, jini año' bʌ ti Efeso, yic'ot ti Esmirna, yic'ot ti Pérgamo, yic'ot ti Tiatira, yic'ot ti Sardis, yic'ot ti Filadelfia, yic'ot ti Laodicea, che'en.
12 Tsac sutq'ui c bʌ cha'an mij q'uel majqui woli' pejcañon. Che' bʌ tsac sutq'ui c bʌ tsaj q'uele wucts'ijt lámpara melbil bʌ ti oro. 13 Ti' yojlil jini wucts'ijt lámpara tsaj q'uele i Yalobil Winic lʌpʌl i cha'an pʌl jexan bʌ i bujc c'ʌlʌl ti' yoc. Cʌchʌl i tajn ti' cajchiñʌc' melbil bʌ ti oro. 14 Sʌsʌc i jol yic'ot i tsutsel i jol bajche' sʌsʌc bʌ i tsutsel tiñʌme', sʌsʌc bajche' i ña'al tsʌñal. Woli ti lejmel i wut che' bajche' c'ajc. 15 Lajal i yoc bajche' lemlaw bʌ c'ʌnc'ʌn taq'uin, sʌq'uesʌbil bʌ ti c'ajc. Che'ʌch i t'an bajche' ju'ucña bʌ ja'. 16 Ti ñoj bʌ i c'ʌb an wucp'ejl ec'. Woli' loq'uel ti' yej junts'ijt espada jay bʌ i yej ti' cha'wejlel. Che'ʌch i wut bajche' jini q'uin che' ti xinq'uiñil.
17 Che' bʌ tsaj q'uele, tsa' yajliyon ti' yoc che' bajche' chʌmen bʌ. Tsi' yʌc'ʌ ñoj bʌ i c'ʌb tic jol. Tsi' subeyon: Mach a cha'len bʌq'uen. Añon ti ñaxan, añon ti' yujtibal. 18 Joñoñʌch jini cuxul bʌ. Tsa' chʌmiyon. Awilan, cha' cuxulon ti pejtelel ora. Amén. An tic p'ʌtʌlel jini chʌmeño' bʌ yic'ot i yajñib chʌmeño' bʌ. 19 Ts'ijban chuqui tsa' q'uele, yic'ot chuqui an wʌle yic'ot chuqui mi caj i yujtel. 20 Mi caj c subeñet i sujmlel jini wucp'ejl ec' tsa' bʌ a q'uele ti ñoj bʌ j c'ʌb, yic'ot jini wucts'ijt lámpara melbil bʌ ti oro. Jini wucp'ejl ec' jiñobʌch xcʌntayajob cha'an jini wucmojt xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ. Jini wucts'ijt lámpara tsa' bʌ a q'uele, jiñʌch wucmojt xñopt'añob mu' bʌ i tempañob i bʌ.