JUDAS
1
Judason, i winicon Jesucristo, i yijts'iñon Jacobo. Wolic ts'ijbubeñetla ili jun pʌybilet bʌ la. C'uxbibiletla i cha'an Dios lac Tat, cʌntʌbiletla i cha'an Jesucristo. La' p'ojlic ti la' tojlel p'untaya yic'ot i ñʌch'tʌlel la' pusic'al yic'ot c'uxbiya.
Mi caj i tajob wocol mu' bʌ i cha'leñob jontolil
(2 Pedro 2.1‑17)
C'uxbibil bʌ quermanojob, ti jump'ejl c pusic'al tsac ña'ta c ts'ijbubeñetla i sujmlel laj coltʌntel am bʌ lac cha'an ti lac Yum. Pero yomix mic ts'ijbubeñetla cha'an mic xic'beñetla, come yom mi la' cha'len wersa cha'an jini isujm bʌ t'an tsa' bʌ junyajlel aq'uentiyob i cha'año' bʌ Dios cha'an mi' ñopob. Come ochemobix winicob tsa' bʌ i to'ol xʌbʌyob i bʌ yic'ot hermanojob. Wʌn ña'tʌbil i cha'an Dios mi caj i yochelob ti toj mulil jini winicob. Xñusa Diosob. Mi' socob jini wen t'an yic'ot i yutslel i pusic'al Dios cha'an mi' melob mulil. Ma'anic mi' wis tic'ob i pusic'al. Mi' yʌlob mach Yumʌlic Jesucristo jini cojach bʌ lac Yum.
Laj ña'tʌbil la' cha'an pero com c cha' cʌntesañetla. Lac Yum tsi' colta pejtelel jini israelob ti Egipto, pero ti wi'il tsi' jisa jini mach bʌ anic tsi' ñopoyob. Jini ángelob ja'el ma'anic tsa' jal'ayob ti' ye'tel yic'ot i ñuclel. Tsi' cʌyʌyob mero i yajñib. Dios tsi' cʌchʌyob cha'an mi' cʌytʌlob ti ic'ch'ipan bʌ pañimil ti cadena mach bʌ anic mi' jilel c'ʌlʌl ti jini ñuc bʌ i q'uiñilel meloñel. Che' ja'el Sodoma yic'ot Gomorra, yic'ot yambʌ tejclum tac ti' joytʌlel, tsi' tajayob i yixic, tsi' wʌlʌc pejcayob i bʌ. Pero tsi' tojoyob i mul ti c'ajc mach bʌ anic mi' jilel. Jini cha'an yom mi lac chʌcʌ q'uel lac bʌ, come che'ʌch mi caj i jilelob mu' bʌ i socob i bʌ.
Che' ja'el jini winicob x'ixicob, ñijcʌbilob cha'an chuqui mi' q'uelob che' bajche' ti ñajal, mi' bib'esañob i bʌ. Mi' ts'a'leñob jini año' bʌ i ye'tel. Mi' p'ajob jini ñuco' bʌ ti panchan. Pero ma'anic tsi' chañ'esa i bʌ Miguel, jini c'ax ñuc bʌ ángel, ti' tojlel jini xiba che' bʌ tsi' contrajiyob i bʌ che' bʌ tsi' cʌlʌx pejcayob i bʌ cha'an i bʌc'tal Moisés. Ma'anic tsi' yʌc'ʌ i bʌ cha'an mi' sub i mul jini xiba. Tsa' jach i yʌlʌ: La' i tiq'uet lac Yum, che'en. 10 Pero ili winicob mi' wajleñob chuqui tac mach cʌmbilic i cha'añob. Chuqui tac mi' yʌlol cʌñob che' bajche' bʌte'el, mi' yʌc'ob ti sajtel.
11 Mi caj i tajob wocol cha'an tsi' cha'leyob tsʌnsa che' bajche' Caín. Tsi' junyajlel ac'ʌyob i bʌ ti' sajtemal Balaam cha'an yomob ganar. Tsa' jiliyob che' bajche' Coré cha'an tsi' contrajiyob Dios. 12 Leco mi' melob ti la' tojlel ili winicob che' mi la' tem cha'len we'el. Mach yujilobic quisin che' mi' c'uxob we'elʌl la' wic'ot. Mi' bajñel we'sañob i bʌ. Lajalob bajche' tocal mach bʌ anic i ya'lel mu' bʌ i wets' ñumel ic'. Lajalob bajche' tiquin bʌ te' mach bʌ anic tsi' yʌc'ʌ i wut che' ti' yorajlel. Bojquem jax, chʌmen ti cha'yajlel. 13 Lajalob bajche' bʌbʌq'uen jax bʌ sʌcwʌlan bʌ ja' ti colem ñajb mu' bʌ i yʌc' bibi' jax bʌ i lojc. Lajalob bajche' ec' mu' bʌ i sajtel ti' bijlel. Lajal mi caj i yujtelob ti c'ax i'ic' bʌ ac'ʌlel ti pejtelel ora.
14 Enoc i wʌclajmlel i p'olbal Adán, tsi' wʌn alʌ cha'an jini winicob: La' wilan tal lac Yum yic'ot bajc'ʌl ch'ujulo' bʌ i cha'an, 15 cha'an mi' melob ti pejtelelob. Tal i subeñob i mul pejtel xñusa Diosob cha'an pejtelel i jontolil yic'ot pejtelel tsʌts bʌ t'an tsa' bʌ i subuyob ti' contra lac Yum jini xmulilob tsa' bʌ i ñusayob Dios, che'en. 16 Xwulwul a'leyajob. Mi' jop'beñob i mul i pi'ʌlob. Mi' jac'ob i colosojlel i pusic'al. Mi' chañ'esañob i bʌ ti lot. Mi' pejcañob winicob ti i t'ojol bʌ t'an cha'an mi' tajob chuqui yom i bajñel pusic'al.
Chʌn ajñenla yic'ot Dios
17 Pero jatetla c'uxbibilet bʌ la, ña'tanla chuqui tsi' wʌn subuyob jini apóstolob i cha'an lac Yum Jesucristo. 18 Tsi' subeyetla: Ti wi'il bʌ q'uin tac mi caj i tilel xwajleyajob mu' bʌ caj i cha'leñob xʌmbal ti' jontolil, ti' colosojlel i pusic'al, che'ob. 19 Mi' t'oxob hermanojob. Mi' melob chuqui yom i tsucul pusic'al. Ma'anic jini Espíritu ti' tojlelob. 20 Jatetla c'uxbibilet bʌ la, xuc'chocon la' bʌ ti jini ch'ujul bʌ t'an woli bʌ la' ñop. Pejcanla Dios ti jini Ch'ujul bʌ Espíritu. 21 Chʌn ajñenla ti' c'uxbiya Dios. Chʌn pijtan la' p'untʌntel ti lac Yum Jesucristo cha'an mi la' taj la' cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel. 22 Xic'benla jini tilel bixelo' bʌ i pusic'al cha'an mi' sutq'uiñob i bʌ. 23 Coltanla yaño' bʌ. Chucuyob loq'uel ti c'ajc. P'untanla yaño' bʌ yic'ot bʌq'uen ame bib'aquetla. Ts'a'lenla i pislel bib'esʌbil bʌ ti mulil.
I yutslel i t'an
24 An i p'ʌtʌlel lac Yum cha'an mi' cʌntañetla cha'an ma'anic mi la' yajlel. Tijicña mi caj i yʌq'uetla ti' tojlel i ñuclel, sʌq'uesʌbiletla ti mulil. 25 Jini cojach bʌ Dios am bʌ i ña'tʌbal, la caj Coltaya, la' tsictiyic i ñuclel yic'ot i yumʌntel yic'ot i p'ʌtʌlel ti' tojlel lac Yum Jesucristo wʌle yic'ot ti pejtelel ora. Amén.