TITO
1
Pablojon, i winicon Dios, apóstolon i cha'an Jesucristo cha'an mi' ñopob jini yajcʌbilo' bʌ i cha'an Dios, cha'an mi' cʌñob i sujmlel mu' bʌ i yʌc'onla ti ajñel ti ch'ujul, yic'ot cha'an mi' tajob i cuxtʌlel mach bʌ anic mi' jilel, woli bʌ lac pijtan. Come Dios, mach bʌ yujilic lot, tsi' wʌn ac'ʌ i t'an che' maxto anic pañimil. Che' ti' yorajlel wʌn ña'tʌbal i cha'an Dios, tsi' tsictesa jini t'an. Dios la caj Coltaya tsi' yʌq'ueyon que'tel cha'an mic sub. Mic ts'ijbubeñet ili jun Tito, mero calobilet ti jini t'an mu' bʌ laj comol ñop. Ch'ʌmʌ i yutslel yic'ot i ñʌch'tʌlel a pusic'al yic'ot a p'untʌntel ti Dios lac Tat, yic'ot ti lac Yum Jesucristo Xcoltaya lac cha'an.
I ye'tel Tito ya' ti Creta
Tsaj cʌyʌyet ya' ti Creta cha'an ma' toj'esan jini yom bʌ toj'esʌntel yic'ot cha'an ma' wa'chocon ancianojob ti jujump'ejl tejclum che' bajche' tsac subeyet. Yom winic mach bʌ anic i mul ti' tojlel i pi'ʌlob, juntiquil jach i yijñam am bʌ i yalobilob mu' bʌ i ñopob i t'an Dios. Mach yomic jini sajtemo' bʌ i yalobilob come an ti' wenta mi mach yujilic i tic'ob che' mi' ñusañob mandar. Wersa yom mi' wa'chocontel xcʌntaya mach bʌ anic i mul cha'an mi' cʌntan i cha'año' bʌ Dios. Mach yomic mi' chañ'esan i bʌ, mach yomic ora mi' mich'an, mach yomic mi' mulan vino, mach yomic mi' jats' i pi'ʌlob, mach yomic mi' mulan taq'uin. Yom mi' pʌy ochel i pi'ʌlob ti' yotot, yom mi' mulan i melol chuqui uts'at yic'ot chuqui toj yic'ot ch'ujul. Yom mi' ña'tan pañimil, yom mi' tic' i pusic'al. Yom xuc'ul mi' yajñel ti jini toj bʌ t'an che' bajche' cʌntesʌbil, cha'an mi' xic'beñob ti toj bʌ cʌntesa jini woli bʌ i contrajiñob jini wen t'an, cha'an mi' sutq'uiñob i bʌ.
10 Come an cabʌl xñusa mandarob. Mi' cha'leñob lolom jach bʌ t'an, xlotiyajob. Cojcoj jini woliyo' bʌ ti cʌntesa cha'an tsep pʌchʌlel, mi' socbeñob i pusic'al yaño' bʌ. 11 Yom mi' tijq'uelob come ti' caj i t'an woli' laj cʌyob jini wen t'an ti cabʌl otot. Woli' cʌntesañob chuqui mach tojic cha'an mi' tajob taq'uin. 12 Juntiquil x'alt'an loq'uem bʌ ti' tojlelob tsi' yʌlʌ: “Xlotob ti pejtelel ora jini año' bʌ ti Creta. Lajalob bajche' jontol bʌ bʌte'el. Sts'u'lel, xwo'lelob”, che'en. 13 Isujm tsa' bʌ i yʌlʌ. Jini cha'an yom tsʌts ma' tic'ob cha'an mi' wen xuc'chocoñob i pusic'al ti jini mu' bʌ lac ñop. 14 Mach yomic mi' chʌn jac'beñob sojquem bʌ i subal judíojob yic'ot i mandar winicob mu' bʌ i cʌyob i sujmlel. 15 Jini sʌco' bʌ i pusic'al mi' q'uelob ti uts'at pejtelel chuqui an. Jini bibi'o' bʌ mach bʌ yomobic i ñop lac Yum, ma'anic chuqui mi' q'uelob ti uts'at. Bibi' i ña'tʌbal, mach yujilic i tic'ob i bʌ. 16 Mi' lon alob añob ti Dios, pero leco i melbal. Sojquemob. Xñusa t'añob. Ma'añobix i c'ʌjñibal cha'an i melol chuqui uts'at.