3
1 Yalobilob Dios
Che' jini ña'tyanla ñoj cabʌl mi' p'untyañonla Dios lac Tyat. Mi lac pejcʌntyel ti yalobilonla Dios. Como melelʌch i yalobilonla. Jini año' bʌ ti mulawil mach'an mi' cʌñob Dios lac Tyat. Jin cha'an ma' mi' ña'tyañob i sujmlel mi i yalobilonla Dios.
P'untyʌbilet bʌ la hermañujob, i yalobilonixla Dios. Pero max tyo ñoj tsiquil ti ili ora bajche' mi quej la cajñel. Pero la cujilʌch isujm che' mi cha' tyʌlel Cristo mux lac yoque q'uele'. Che' jini lajal bajche' Cristo mi quejel la cajñel.
Pejtyelel chʌncol bʌ i pijtyan Jesucristo chʌncolix i chʌc sʌc isan i bʌ che' bajche' yʌlo sʌc Cristo.
Pero jini i tyʌlelʌch bʌ am bʌ ti mulil chʌncol i ñusan i xic'ol ti Dios. Mulilʌch che' mi lac ñusʌben i xic'ojel Dios.
La cujil isujm ti tyʌli Jesucristo wʌ' ti mulawil cha'an mi' loc'sʌbeñon lac mul. La cujil isujm je'el mach sajlic an i mul Jesucristo.
Pejtyelel mu' bʌ i yajñelob ti Cristo mach'anix lajal mi' yotsan i mul che' bajche' i tyʌlel ti' cha'le wajali. Mi chʌncol tyo i chʌc otsan i mul mach'an mi' ch'ujbin Cristo che jini.
Calobilob, mach yom lotintiquetla. Mi weñʌch mi la' cha'len, tyojix añetla che' bajche' tyojʌch Jesucristo.
Pero jini i tyʌlelʌch bʌ mi' cha'len mulil c'ʌlʌ wajali i cha'añʌch xiba como jini xiba c'ʌlʌ ti' tyejchibal mi' cha'len mulil. Jin cha'an ti tyʌli i Yalobil Dios cha'an mi' jisʌben i cha'libal xiba.
Mi junticlequic yalobilix bʌ Dios ma'ix bej lajal mi yotsan i mul bajche' ti' cha'le wajali como anix i cuxtyʌlel ti' pusic'al tsa' bʌ aq'uenti ti Dios. Mach ch'ujbi i chʌc yajñel ti mulil bajche' i tyʌlel ti' cha'le wajali como i yalobilʌch Dios.
10 Tsiquilʌch majchqui i yalobil Dios majchqui i yalobil xiba. Mach i cha'anic Dios jini mach'ʌ ba'an mi' cha'len chʌ bʌ tyoj, mach'ʌ ba'an mi' p'untyan i pi'ʌlob.
La' lac p'untyan lac bʌ
11 Jini t'an tsa' bʌ la' wubi c'ʌlʌ che' ñac ti la' wubi i t'an Dios mi yʌle' yom mi lac p'untyan lac bʌ.
12 Mach yom mi lac cha'len bajche' ti' cha'le Caín como i cha'añʌch xiba. Ti' tsʌnsʌ i yijts'in jini Caín. ¿Chucoch ti' tsʌnsʌ? Ti' tsʌnsʌ i yijts'in cha'an ti caj wen ti' cha'le pero mach wen ti' cha'le Caín.
13 Jin cha'an, hermañujob, che' mi' ts'a'leñetla jini año' bʌ ti mulawil mach la' pensalin como i tyʌlelʌch.
14 Che' mi lac p'untyan la quermañujob tsiquil colemonixla ti' p'ʌtyʌlel mulil mu' bʌ i yʌc'onla ti sajtyel. Anix laj cuxtyʌlel. Pero jini mach'ʌ ba'an mi' p'untyan i pi'ʌlob c'ʌlʌ sajtyem tyo yubil.
15 Majchical jach mi' ts'a'len i pi'ʌlob ajtsʌnsajʌch che' jini. La cujilʌch isujm jini ajtsʌnsa mach'an i cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel.
16 Che' ñac ti yʌc'ʌ i bʌ ti sajtyel Jesucristo cha'añonla, ti laj cʌñʌ p'untyaya. Wale yom mi la cʌc' lac bʌ ti sajtyel cha'an i wenlel la quermañujob je'el.
17 Mi an juntiquil wen an chʌ bʌ an i cha'an, mi ti yilʌ juntiquil hermañu mach'ʌ ba'an chʌ bʌ an i cha'an mi ma' mi' cotyan, ¿chʌncol ba i p'untyan Dios che' jini? Ma'an mi p'untyan Dios ti' pusic'al.
18 Calobilob, mach p'untyaya chʌncolonla che' ti lac ti' jach mi la cʌle' pero melelʌch chʌncol lac cha'len p'untyaya che' mi laj cotyan yaño' bʌ.
Mach'an lac bʌq'uen ti' tyojlel Dios
19 Mi chʌ'ʌch mi lac cha'len p'untyaya mi quej laj cʌñe' mi añonla ti i sujmlel. Mach'anix mi lac bʌc'ñan Dios che' añonla ti' tyojlel.
20 Pero mi chʌncol lac cha' lolon pensalin ti lac pusic'al an tyo lac mul mach wen lac pensal che' jini. Mi chʌ'ʌch mi lac ña'tyan, jinic tyo Dios mach muculic ti' wut. Más ñumen ñuc Dios. Dios lu' yujilʌch isujm.
21 P'untyʌbilet bʌ la hermañujob, mi la cujilʌch isujm mi mach'an mi bajñel al lac pusic'al mi an lac mul mach'anic mi lac bʌc'ñan Dios che' añonla ti' tyojlel.
22 Che' jini che' an chʌ bʌ mi laj c'ajtin ti oración mux i yʌq'ueñonla che' jini. Como chʌncox lac ch'ujbiben che' bajche' mi' xic'onla. Chʌncox lac mele' mu' bʌ i mulan.
23 Jiñʌch i xic'bal: Yom mi lac ch'ujbin Yalobil. Jiñʌch Jesucristo. Che' je'el yom mi lac p'untyan lac bʌ che' bajche' ti' subeyonla.
24 Jini mu' bʌ i jac' i xic'bal Dios mi wen ajñel ti Dios. Che' je'el Dios mi yajñel ti' pusic'al. La cujil isujm mi yajñel ti joñonla Dios como mi lac ña'tyan cha'an ti caj Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel tsa' bʌ aq'uentiyonla.