2
Cristo la cajcotyaya
Calobiletla, mic ts'ijbubeñetla ili t'an cha'an mach a wotsan la' mul. Pero mi ti cotsʌ lac mul anix la cajcotyaya ya' ti' tyojlel Dios lac Tyat. Jiñʌch Jesucristo jini ñoj wen bʌ.
Jesucristo ti yʌc'ʌ i bʌ ti sajtyel cha'an i xot'beñonla lac mul. Mach cha'anic jach ti lac bajñel mul joñonla, pero cha'an ti' mulob pejtyel año' bʌ ti mulawil.
Mi chʌncox lac ch'ujbiben pejtyel i xic'ojel Dios tsa'ix laj cʌñʌ Jesús, che' jini.
Mi an majch mi yʌl: Tsa'ix j cʌñʌ, che'en, mi ma'an mi' jac'ben i xic'ojel Dios, lot jach muc' che' jini. Mach'an melel i t'an.
Pero mi chʌncox lac ch'ujbiben i t'an chʌncox lac wen p'untyan Dios. Che' jini mux lac ña'tyan añonixla ti' tyojlel.
Jini mu' bʌ i yʌl anix ti' tyojlel Jesús, yom mi yajñel ti tyoj bajche' ti ajni Jesús.
Tsiji' bʌ lac xic'ol
Hermañujob, mach tsijibic tyo bʌ la' xic'ol chʌncol bʌ c ts'ijbubeñetla, pero jiñʌch lac xic'ol tsa' bʌ la' wubi c'ʌlʌ ti tyejchibal c'ʌlʌ wale cha'an p'untyaya.
Pero chʌncol c cha' ts'ijbubeñetla tsiji' bʌ la' xic'ol yubil cha'an p'untyaya. Chʌ'ʌch ti' cha'le p'untyaya Cristo. Chʌ'ʌch mi la' cha'len p'untyaya je'el. Tsa'ix tsictiyi i sʌclel Cristo ti joñonla. Chʌncolix i ñumel jini ic't'ojñal.
Jini mu' bʌ i yʌle' chʌncox i yajñel ti' sʌclel, pero mi ts'a' mi yilan i pi'ʌlob chʌncol tyo i yajñel ti ic't'ojñal.
10 Jini chʌncol bʌ i p'untyan i pi'ʌlob chʌncox i yajñel ti' sʌclel Cristo. Che' jini ma'an ba' mi quejel yotsan i mul.
11 Pero jini mu' bʌ i ts'a'len i pi'ʌlob an tyo ti ic't'ojñal. Ya' tyo chʌncol ti xʌmbal che' jini. Mach'an mi' ch'ʌmben isujm baqui mi quej i majlel. Como jini ic't'ojñal che' bajche' mi yʌq'uen i muts' i wut.
12 Jatyetla alp'eñelob, mic ts'ijbubeñetla ili t'an como Dios ti' ñusʌbeyetla la' mul cha'an ti' xot'beyonla lac mul Jesucristo.
13 Jatyetla tyatyʌlet bʌ la, mic ts'ijbubeñetla ili t'an como tsa'ix la' cʌñʌ jini am bʌ c'ʌlʌ ti' tyejchibal mulawil. Jatyetla, alobet bʌ la, mic ts'ijbubeñetla ili t'an como tsa'ix la' ganari i p'ʌtyʌlel xiba. Jatyetla, alp'eñelob, mic ts'ijbubeñetla ili t'an como tsa'ix la' cʌñʌ Dios lac Tyat.
14 Jatyetla, tatyʌlet bʌ la, mic ts'ijbubeñetla ili t'an como tsa'ix la' cʌñʌ jini am bʌ c'ʌlʌ ti' tyejchibal mulawil. Mic ts'ijbubeñetla ili t'an alobet bʌ la, como p'ʌtyʌletixla. Ya'an i t'an Dios ti la' pusic'al. Tsa'ix la' ganari i p'ʌtyʌlel jini xiba.
15 Mach yom mi la' chʌc mulan ili mulawil mi jinic an tyac bʌ ti mulawil. Como ili mu' bʌ i mulan ili mulawil ma' mi' p'untyan Dios lac Tyat.
16 Como mach ya'ic tyʌlem ti Dios lac Tyat ili i cha'an jach bʌ mulawil. Pero tyʌlem jach ti mulawil ili i tsuculel lac pusic'al. Jini lolom wen bʌ mi la quilan ti lac wut yic'ot che' mi lac ñuc isan lac bʌ ti' tyojlel lac pi'ʌlob, i cha'an jach ili mulawil, pejtyelel jini mach bʌ wen.
17 Chʌncox i bej lʌq'ue' tyʌlel i yujtibal mulawil yic'ot pejtyelel mach'ʌ wen. Pero jini mu' bʌ i mele' bajche' yom Dios mi quej i yajñel ti pejtyel ora.
Jini melel bʌ t'an yic'ot jini lot bʌ t'an
18 P'untyʌbilet bʌ la calobilob, i yujtibal jachix ili q'uin tyac. Tsa'ix la' wubi tyal juntiquil ajcontra Cristo. Wale anix cabʌl ajcontra Cristo. Jin cha'an mi lac ña'tyan añonixla ti lʌc'ʌl i jilibal ili q'uin tyac.
19 Wʌ'ʌch ti loq'uiyob wʌ' ba' añonla jini ajcontrajob. Pero mach yoque lac pi'ʌlobic. Tsa'ic yoque ch'ujbiyob bajche' mi lac ch'ujbin, che' jini tsa'ix cʌyleyob wʌ' ba' añonla. Pero che' ñac ti loq'uiyob majlel ti tsictiyi che' jini mach'an yoque chʌncox i ch'ujbiñob bajche' mi lac ch'ujbin.
20 Pero mach che'ic añetla bajche' jini ajcontrajob. Tsa'ix i yʌq'uetla Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Cristo. Jin cha'an tsa'ix la' cʌñʌ jini mero isujm bʌ yi.
21 Mic ts'ijbubeñetla ili t'an mach cha'anic mach la' wujil isujm, pero la' wujilʌch isujm. La' wujil isujm mach tyʌlemic ti melel bʌ t'an jini lot.
22 ¿Majchqui jini xlot? Jiñʌch xlot jini mu' bʌ i lolon ale' mach yajcʌbilic i cha'an Dios jini Jesús. Jini mach'ʌ ba'an mi' ch'ujbin mach jinic jach mi' contrajiben i Yalobil Dios, pero mi' contrajin Dios lac Tyat je'el.
23 Pejtyel jini mu' bʌ i lolon ale' mach i Yalobil Dios Cristo mach'an mi' ch'ujbin Dios lac Tyat je'el. Jini mu' bʌ i ch'ujbin ti' pusic'al i Yalobilʌch Dios jini Cristo, chʌncol i ch'ujbin Dios lac Tyat je'el.
24 Jin cha'an yom mi la' chʌc ch'ujbin jini tsa' bʌ la' wubi c'ʌlʌ ti ñaxan. Che' chʌncox la' wen ch'ujbin ti la' pusic'al jini tsa' bʌ la' wubi ti ñaxan, che' jini añetla ti' tyojlel Dios lac Tyat yic'ot i Yalobil.
25 Jini Jesucristo ti yʌlʌ cha'an mi quej i yʌq'ueñonla laj cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel.
26 Tic ts'ijbubeyetla ili t'an como an jini yomo' bʌ i lotiñetla.
27 Pero tsa'ix ochi ti jatyetla jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel tsa' bʌ i yʌq'uetla Jesucristo. Jin cha'an mach yom yambʌ la' ajcʌntisa como jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujel mi' cʌntisañetla ti pejtyel. Como jini mi' sub i sujmlel. Mach ts'in yujil lot. Che' yom mi la' wajñel ti Cristo che' bajche' mi' cʌntisañetla.
28 Wale calobilob, chʌc ajñenla ti Cristo cha'an ma'ix lac bʌq'uen che' mi tsictiyel Cristo. Ma'an mi laj quisnin che' mi cha' tyʌlel.
29 La cujila ñoj wen Jesucristo. Ñoj wen i melbal. Jin cha'an mi lac ña'tyan i yalobilobʌch Dios jini mu' bʌ i yajñel ti tyoj.