ÑAXAN BɅ JUN TSA' BɅ I TS'IJBU PEDRO
1
Jun cha'an jini pam pujquemo' bʌ ochemo' bʌ ti' t'an Dios
Joñon Pedrojon. Yajcʌbilon bʌ ajsubt'an ñumel i cha'an bʌ Jesucristo. Mic ts'ijbubeñetla pujquemetla ti chumtyʌl ti yambʌ pañimil tyac Ponto, Galacia, Capadocia, Asia yic'ot Bitinia mach'ʌ yoque la' lumalic.
Dios lac Tyat ti yajcʌyetla cha'an mi la' ch'ujbin che' bajche' ti' wʌ ña'tyʌ c'ʌlʌ ti ñoj oniyix. Cha'an ti Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel ti yajcʌyetla cha'an mi la' wajñel ti i cha'añetla cha'an mi la' ch'ujbiben i t'an yic'ot cha'an mi la' sʌc isʌntyel ti i ch'ich'el Jesucristo. La' bej oq'uisʌbentiquetla i yutslel yic'ot i ñʌch'tyʌlel la' pusic'al ti lac Yum Jesucristo.
Jini mu' bʌ lac bej pijtyan
La' lac sube' i ñuclel Dios i tyat lac Yum Jesucristo. Cha'an ti' cabʌl p'untyʌyonla ti yʌq'ueyonla lac cha' ch'oc an yubil cha'an ti cha' tyejchi loq'uel Jesucristo ba'an sajtyemo' bʌ. Jiñʌch mi yʌq'ueñonla lac pijtyan cha'an mi quej i tyejchonla loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ je'el.
Dios mi quej i yʌq'ueñetla jini ñoj wen bʌ wʌ lotyol bʌ yic'ot ti panchan. Mach ch'ujbi i jisʌntyel. Mach ch'ujbi i bibi'sʌntyel. Mach ch'ujbi i tsuculiyel che' bajche' i nich pimel.
Cha'an chʌncol la' ch'ujbin Dios mi' cʌñʌtyañetla cha'an ti i p'ʌtyʌlel c'ʌlʌ jintyo mi ts'ʌctiyel la' cotyʌntyel am bʌ la' cha'an wale. Jiñʌch ya' bʌ wʌ chajpʌbil mu' bʌ quej i yʌq'ueñetla ti jini cojix bʌ q'uin.
Jin cha'an wen c'ajacña la' woj mi la' wubin aunque wersa mi la' poj ñusan ti chajp ti chajp la' wocol wale iliyi.
Ti la' wilpusic'lentyel ti wocol mu' bʌ la' cuche' ti wen mi tsictiyel mi xuc'ulʌch mi la' ch'ujbin che' bajche' mi tsictiyel mi yoq'ue orojʌch jini oro che' mi ticwisʌntyel ti c'ajc. Pero oro mi quejel i jilel. Más c'ʌjnibal che' xuc'ul mi la' ch'ujbin bajche' i c'ʌjnibal oro. Che' tsa'ix tsictiyi mi xuc'ulʌch mi la' ch'ujbin mi quej i sujbel weñʌch ti la' ch'ujbi. Mi quej la wʌq'uentyel la' ñuclel yic'ot mi quej la' q'uejlel ti ñuc che' mi tsictiyel Jesucristo.
Aunque max tyo ti la' wilʌ Jesucristo ti la' wut, pero mi la' p'untyan. Mi la' ch'ujbin aunque mach'an mi la' wilan. Pero mach ch'ujbi la cʌl bajche' c'amel i tijicñʌyel la' pusic'al cha'an ti la' ch'ujbi Jesucristo.
Ñoj c'ajacña la' woj mi la' wubin che' chʌncox i ts'ʌctisʌntyel majlel la' cotyʌntyel cha'an ti la' ch'ujbi.
10 Ti ñoj oniyix jini tsa' bʌ i xiq'ui yʌle' Dios ti' bej jop'o i ña'tyan i sujmlel cha'an laj cotyʌntyel. Ti' wʌ subeyob i bʌ cha'an la' cotyʌntyel mu' bʌ i yʌq'ueñetla Dios ti i yutslel.
11 Jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Cristo ti yʌq'ueyob i wʌ ña'tyan jini tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios cha'an mi quej i ñusan wocol jini yajcʌbil bʌ i cha'an Dios. Ti' wʌ ña'tyʌyob cha'an i ñuclel jini yajcʌbil bʌ mu' bʌ quej i tsicityel ti wi'il tyo. Ti' c'ʌmbentiyob i ti', pero ti' jop'oyob i ña'tyan majchqui jini mu' bʌ quej i ñusan wocol yic'ot baqui bʌ ora mi quej i yujtyel jini tsa' bʌ wʌ pʌs'entiyob cha'an ti jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel.
12 Pero Dios ti yʌq'ueyob i ña'tyan jini tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios cha'an mach i bajñel i cha'añobic jini t'an tsa' bʌ wʌ alʌyob. Pero ti wi'il tyo joñonla mi quej lac ña'tyan. Wale jiñʌch jini t'an cha'an laj cotyʌntyel chʌncol bʌ la' subentyel ti jini tsa' bʌ i cha'leyob subt'an cha'an ti' p'ʌtyʌlel Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios tsa' bʌ chojqui tyʌlel ti panchan. Jini ajtroñelob i cha'an Dios ch'oyolob ti panchan wersa yom i ch'ʌm'eñob i sujmlel je'el.
Dios yom i pʌyonla la cajñel ti ch'ujul
13 Jin cha'an wen ña'tyanla chʌ bʌ mi quej la' cha'len. Ajñenla ti xuc'ul. Wen pijtyanla mu' bʌ i yʌq'ueñetla Dios ti i yutslel ya' bʌ mi tsictiyel Jesucristo.
14 Yom ajniquetla che' bajche' yalobilob mu' bʌ i wen jac' t'an. Mach yom mi la' bele' mele' chʌ bʌ ti bajñel mulʌ i cha'len la' pusic'al che' max tyo ti la' cʌñʌ Dios.
15 Pero yom mi la' wajñel ti ch'ujul ti pejtyelel la' cha'libal como ch'ujul Dios tsa' bʌ i pʌyʌyetla.
16 Jini Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios mi yʌl: Ajñenla ti ch'ujul como ch'ujulon, che'en.
17 Mi chʌncol la' wʌl ti la' tyat Dios mu' bʌ quej i melonla ti junlajal yom mi la' bej bʌc'ñan Dios che' wʌ' tyo añetla wʌ' ti mulawil.
18 Como Dios ti' mʌñʌyetla loq'uel ti jini mach'ʌ wen ya' ba' ti ajniyetla ti yambʌ ora che' bajche' ti la' cʌñʌ la' wajñel ti la' yumob ti oniyix. Wen la' wujil isujm mach mʌmbileticla cha'an ti jini mu' bʌ i jilel che' bajche' mi ti oro o mi ti sʌsʌc bʌ tyaq'uin.
19 Pero mʌmbiletla cha'an ti ñoj wen bʌ i ch'ich'el Cristo tsa' bʌ yʌc'ʌ i bʌ ti sajtyel che' bajche' juncojt tiñʌme' ñoj ts'ʌcʌl bʌ, mach'ʌ ba'an i c'am'an, mach'ʌ ba'an i lojwel.
20 Ti wʌ ña'tyʌnti che' max tyo ti mejli ili mulawil cha'an Cristo mi quej i yʌc' i bʌ cha'an laj cotyʌntyel. Pero ti tyʌli ti ili wi'ilix bʌ q'uin cha'an lac wenlel.
21 Mi la' ch'ujbin Dios cha'an ti Cristo tsa' bʌ i tyejchisʌ loq'uel ba'an sajtyemo' bʌ. Tsa'ix i yʌq'ue Cristo i ñuclel. Jin cha'an tsa'ix la' ch'ujbi Dios. Mi la' pijtyan mu' bʌ i yʌq'ueñonla Dios.
22 Wale iliyi cha'an ti la' ch'ujbibe jini melel bʌ t'an cha'an ti jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios tsa'ix sʌc isʌnti la' pusic'al cha'an mi la' yoque p'untyan hermañujob ti melel bʌ p'untyaya. Yom mi la' wen p'untyan la' bʌ ti pejtyelel la' pusic'al yic'ot ti pejtyelel la' p'ʌtyʌlel.
23 Tsa'ix cha' ch'oc'ʌyetla yubil. Mach'an ti cha' ch'oc'ʌyetla cha'an ti la' tyat la' ña' mu' bʌ i sajtyel. Pero ti cha' ch'oc'ʌyetla cha'an ti cuxul bʌ i t'an Dios. Jini t'an mi yajñel ti bele' ora.
24 Como jini Ts'ijbubuil bʌ i T'an Dios mi yʌle':
Pejtyelel quixtyañujob lajal jach bajche' pimel.
I ñuclel quixtyañujob lajal bajche' i ñuclel i nich pimel.
Mi tyʌquin jini pimel. Mi p'ajtyel i nich.
25 Pero i t'an lac Yum mi yajñel ti bele' ora.
Che' mi yʌle' ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios. Jiñʌch jini t'an cha'an laj cotyʌntyel tsa'ix bʌ subentiyetla.