5
Cha'an ricojob
Ubinla ricojet bʌ la. Cha'lenla uq'uel. Cha'lenla oñel cha'an ti caj jini wocol mu' bʌ quej la' ubin.
Chʌ bʌ an la' cha'an chʌncox ti pʌc'mʌl. Jini wen bʌ la' pislel chʌncox i jilel ti' joch'il.
La' tyaq'uin chʌncox ti tyʌ'iyel. I tyʌ'il mi yʌc' ti tsictiyel la' mul. Jin cha'an la' bʌc'tyal mi quej yilan wocol che' bajche' chʌncol i pulel ti c'ajc. Tsa'ix la' woq'uisʌ la' ricojlel ti ili cojix bʌ q'uin majlel.
Jini la' wajtroñel mach'ʌ ba'an ts'ʌcʌl ti la' wʌq'ue i tyojol ti la' cholel mi yʌl'etla yubil. Lac Yum bʌ i Yum bʌ cabʌlob tsa'ix i yubi i t'an jini xc'ajbalob che' ñac ti yʌl'ʌyetla.
Tsa'ix ajniyetla ti chʌ bʌ yes jach mi la' mulan yic'ot chʌ bʌ yes jach la' wom la' cha'len wʌ' ti mulawil. Jatyetla, tsa'ix jujp'iyetla yubil bajche' animal. Wale chʌncox i lʌq'ue' i yorojlel la' tsʌnsʌntyel.
Tsa'ix la' lolon aq'ue i xot' i mul jini mach'ʌ ba'an i mul. Tsa'ix la' tsʌnsʌ. Mach'an ti' jop'o i cotyañob i bʌ.
Bajche' mi laj cuch wocol yic'ot oración
Jin cha'an hermañujob, wen pijtyanla ti' ñʌch'tyʌlel la' pusic'al c'ʌlʌ jintyo mi tyʌlel lac Yum. Che' bajche' jini mu' bʌ ti toñel ti i cholel mi' wen pijtyan i wut i pʌc'ʌb ti' ñʌch'tyʌlel i pusic'al. Mi' pijtyan ja'al cha'an i pʌc'. Mi cha' pijtyan yambʌ ja'al cha'an colic i pac'. Wi'il tyo mi quej i c'ajben i wut ñuc bʌ i c'ʌjnibal.
Wen pijtyanla ti' ñʌch'tyʌlel la' pusic'al je'el. Xuc'chocon la' pusic'al como ma'ix jal mach tyal lac Yum.
Hermañujob, mach yom la' tyaj la' bʌ ti mach'ʌ wen bʌ t'an cha'an mach'an mi quej la' mel la' bʌ. Diosʌch jini Juez. Añʌch ti ti' otyot yubil como i yorojlelix melojel.
10 Quermañujob, tsʌclen bajche' ti' yilʌyob wocol, bajche' ti cuchuyob wocol ti uts'at jini tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios ti ñoj oniyix. Ti' cha'leyob t'an cha'an lac Yum ti' majñʌbeyob i ti'.
11 Mi la' ña'tyan c'ajacña i yoj jini mu' bʌ i cuche' i wocol ti wen. Tsa'ix la' wubi bajche' ti' cuchu wocol ti uts'at jini winic Job bʌ i c'aba'. La' wujilʌch bajche' ti' cha' wen cotyʌ lac Yum jini Job che' ujtyemix i wocol. Mi' wen p'untyañonla lac Yum.
12 Quermañujob, mach yom mi la' saj ale': Melelʌch mi' q'uelon Dios, che'et. Mach yom mi la' tyaj ti t'an Dios mi mulawilic cha'an la' wa'chocon la' t'an. Mach yom la' wʌle' melelʌch mi yilañon ti chʌbʌyic jach yes bʌ yambʌ t'an tyac. Che' mi la' wʌl: Chʌ'ʌchi, chʌ'ʌchi, che'etla. Che' mi la' wʌl: Mach che'iqui, mach che'iqui, che'etla. Yom chʌ'ʌch mi la' wʌl cha'an machic ba'an mi yʌq'ueñetla la' xot' la' mul Dios.
13 Mi an juntiquiletla am bʌ i wocol, yom i cha'len oración. Mi an majch c'ajacña i yoj yom i c'ʌye' i ñuclel Dios.
14 Mi an majch c'am, yom i pʌye' ancianojob mu' bʌ i cʌñʌtyan ochemo' bʌ ti' t'an Dios cha'an i melben oración. Mi yulben aceite jini c'am bʌ che' mi' c'ʌñob i p'ʌtyʌlel lac Yum.
15 Che' mi' ch'ujbin che' muc'ob ti oración mi quej i cotyʌntyel jini xc'am'an. Lac Yum mi quej i tyejch isan. Mi ti' cha'le mulil mi quej i ñusʌbentyel.
16 Jin cha'an c'ajtiben la' bʌ cha'an mi la' ñusʌben la' bʌ la' mul che' an la' mul. Tyaja la' bʌ ti oración cha'an lajmisʌntiquetla. P'ʌtyʌl i yoración tyoj bʌ winic tsa' bʌ i cha'le ti jump'ej i pusic'al.
17 Elías tsa' bʌ i xiq'ui i yʌle' Dios winicʌch je'el. Lajal bajche'onla. Che' ñac ti' c'ajtibe Dios ti oración cha'an mach ñumic ja'al, ti lajmi ja'al ti mulawil uxp'ej jab tyʌlel i xiñil jabil. Mach'an ti saj ñumi ja'al.
18 Ti wi'il che' ñac ti' cha' c'ajtibe Dios ti cha' ñumi ja'al. Ti' cha' cha'leyob c'ajbal.
19 Quermañujob, mi an juntiquiletla mi ti la' cʌyʌ jini melel bʌ t'an, yambʌ yom i cha' pʌyetla tyʌlel.
20 Ña'tyanla jini mu' bʌ i cha' sutquin xmulil ti tyoj bʌ bij, mi' cotyan jini xmulil cha'an i tyaj i cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel. Mi quej i ñusʌbentyel cabʌl i mul.